Розпорядження мiського голови (архiв)
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МIСЬКОГО ГОЛОВИ
Вiд 25.10.2011 № 220-р
м.Червоноград
Про попередження щодо встановлених чинним законодавством обмежень, що спрямованi на запобiгання i протидiю корупцiї

    З метою забезпечення виконання у виконавчому комiтетi Черво-ноградської мiської ради окремих положень Закону України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї" та Закону України "Про службу в органах мiсцевого самоврядування":
    1.Затвердити такi, що додаються:
    форму попередження про встановленi Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї" обмеження, пов'язанi з прийняттям на службу та її проходженням (додаток 1);
    форму iнформацiї посадової особи мiсцевого самоврядування про близьких осiб, якi працюють у виконавчих органах Червоноградської мiської ради (додаток 2).
    2.Головному спецiалiсту вiддiлу органiзацiйно-кадрової роботи Купровськiй Л.М. забезпечити при прийняттi на роботу:
    2.1.Попередження про встановленi Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї" обмеження, пов'язанi з прийняттям на службу та її проходженням, претендентiв на зайняття посад посадових осiб мiсцевого самоврядування.
    2.2.Подання посадовими особами мiсцевого самоврядування iнформацiї про близьких осiб, якi працюють у виконавчих органах Червоноградської мiської ради.
    3.Керуючому справами виконкому Тимчишину Г.Р.:
    3.1.Вжити заходiв щодо посилення роз'яснювальної роботи iз запобiгання i протидiї корупцiї.
    3.2.Забезпечити подання посадовими особами мiсцевого самоврядування головному спецiалiсту вiддiлу органiзацiйно-кадрової роботи для долучення до особових справ таких документiв:
    попередження згiдно з додатком 1, власноручно засвiдчене пiдписом працiвника;
    iнформацiї посадової особи мiсцевого самоврядування про близьких осiб, якi працюють у виконавчих органах Червоноградської мiської ради.
    4.Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.
Мiський голова I.Чудiйович

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради