Розпорядження мiського голови (архiв)
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МIСЬКОГО ГОЛОВИ
Вiд 06.05.2011 № 113-р
м.Червоноград
Про першочерговi заходи щодо забезпечення доступу до публiчної iнформацiї у виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради

    З метою забезпечення виконання Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї", керуючись Указами Президента України вiд 5 травня 2011 року № 547/2011 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публiчної iнформацiї", вiд 5 травня 2011 року № 548/2011 " Про першочерговi заходи щодо забезпечення доступу до публiчної iнформацiї в допомiжних органах, створених Президентом України":
    1.Визначити загальний вiддiл виконкому вiдповiдальним за опрацювання, облiк, систематизацiю, аналiзування та подання вiдповiдей на запити на iнформацiю, що надходять до виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради.
    2.Начальнику загального вiддiлу невiдкладно вжити органiзацiйних заходiв щодо забезпечення у виконкомi Червоноградської мiської ради в установленому порядку доступу до публiчної iнформацiї, зокрема:
    - розробити форми запитiв на iнформацiю, iнструкцiї щодо процедури подання запитiв на iнформацiю та її отримання, порядок складання, подання запитiв в уснiй, письмовiй чи iншiй формi (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою);
    - запровадити облiк запитiв на iнформацiю;
    - створити умови для подання письмових запитiв на iнформацiю громадянами з обмеженими фiзичними можливостями;
    - розробити перелiк вiдомостей, що становлять службову iнформацiю, якою володiє мiський голова i яка використовується у виконкомi мiської ради, iнструкцiю з питань облiку, зберiгання i використання документiв та iнших матерiальних носiїв, якi мiстять вiдомостi, що становлять службову iнформацiю.
    3.Начальнику вiддiлу органiзацiйно-кадрової роботи:
    3.1 забезпечувати систематичне та оперативне оприлюднення i оновлення iнформацiї про дiяльнiсть виконкому Червоноградської мiської ради;
    3.2 забезпечити оприлюднення на веб-сайтi Червоноградської мiської ради, в газетi "Новини Прибужжя" форм запитiв на iнформацiю;
    3.3 забезпечити оприлюднення на веб-сайтi Червоноградської мiської ради, iнформацiйному стендi у мiсцi для роботи запитувачiв iнформацiї, зазначеної у статтi 15 Закону України "Про доступ до публiчної iнформацiї".
    4.Керiвникам структурних пiдроздiлiв забезпечувати своєчасне оприлюднення проектiв рiшень, що пiдлягають обговоренню, а також систематичне i оперативне оприлюднення та оновлення iнформацiї про свою дiяльнiсть.
    5.Визначити кабiнет № 212 виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради для роботи запитувачiв iз документами, що мiстять публiчну iнформацiю, їх копiями.
    6.Призначити Омелюх Галину Степанiвну, спецiалiста I категорiї загального вiддiлу, вiдповiдальною особою з питань запитiв на iнформацiю.
    7.Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючого справами виконкому Г.Тимчишина.
Мiський голова I.Чудiйович

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради