Розпорядження мiського голови (архiв)
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МIСЬКОГО ГОЛОВИ
Вiд 18.11.2009 № 233
м.Червоноград
Про визначення тимчасових мiсць для органiзацiї дрiбнороздрiбної торгiвлi плодоовочевою продукцiєю

    У зв'язку зi свiтовою фiнансовою кризою, зниженням реальних доходiв громадян, з метою забезпечення мешканцiв мiста якiсною продукцiєю за цiнами нижче ринкових, приймаючи до уваги численнi звернення мешканцiв мiста, на виконання розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.05.2009р. № 516-р "Питання проведення продовольчих ярмаркiв", керуючись рiшенням Червоноградської мiської ради вiд 08.06.2006 року № 32 "Про внесення змiн до рiшення Червоноградської мiської ради вiд 30.06.2005 року № 314":
    1.Дозволити тимчасово суб'єктам господарювання та громадянам здiйснювати торгiвлю з транспортних засобiв у визначених мiсцях при наявностi вiдповiдних дозволiв виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради згiдно додатку 1.
Перелiк тимчасових мiсць для органiзацiї дрiбнороздрiбної торгiвлi плодоовочевою продукцiєю
    2.Вiддiлу економiки (Денисенко О.П.) забезпечити видачу дозволiв на право одноразового розмiщення об'єкту торгiвлi вiдповiдно до встановленої форми та перелiку документiв згiдно додаткiв 2, 3.
Перелiк документiв на видачу дозволiв на право одноразового розмiщення об'єкту торгiвлi для реалiзацiї плодоовочевої продукцiї
ДОЗВIЛ НА ПРАВО ОДНОРАЗОВОГО РОЗМIЩЕННЯ ОБ'ЄКТУ ТОРГIВЛI Торгiвля плодоовочевою продукцiєю з автомобiля
    3.Мiськiй СЕС та управлiнню ветеринарної медицини, при зверненнi суб'єктiв господарювання та громадян, забезпечити проведення ветеринарно-санiтарної експертизи та санiтарно-гiгiєнiчних дослiджень плодоовочевої продукцiї.
    4.Зобов'язати суб'єктiв господарювання та громадян, якi прийматимуть участь у торгiвлi:
    4.1.Забезпечити наявнiсть на мiсцi торгiвлi вiдповiдного дозволу виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради, таблички з реквiзитами суб'єкта господарювання, документiв, якi засвiдчують їх як суб'єктiв господарювання, або паспортнi данi на громадянина, документiв, якi пiдтверджують якiсть та походження товарiв, що знаходяться в реалiзацiї, телефони вiддiлу економiки та захисту прав споживачiв на видному мiсцi, медичнi книжки з допуском до роботи.
    4.2.По закiнченнi проведення торговельної дiяльностi забезпечити прибирання мiсця торгiвлi та прилеглих до них територiй.
    5.Вiддiлу економiки надавати заявникам дозвiл на право одноразового розмiщення об'єкту торгiвлi плодоовочевою продукцiєю у спецiально визначених для цього мiсцях за пiдписом заступника мiського голови на термiн не бiльше 5 днiв, при умовi попередньої сплати суб'єктом торгiвлi до мiсцевого бюджету збору за видачу дозволу на право одноразового розмiщення об'єкту торгiвлi.
    5.1.Плату справляти виключно через банкiвськi установи iз розрахунку на кiлькiсть днiв, вказаних у заявi, поданiй на iм'я заступника мiського голови суб'єктом торгiвлi.
    6.Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника мiського голови п.В.Турка.
Мiський голова I.Чудiйович

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради