Розпорядження мiського голови (архiв)
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МIСЬКОГО ГОЛОВИ
Вiд 19.12.2011 № 278-р
м.Червоноград
Про органiзацiю пiдготовки i проведення Всеукраїнського перепису населення

    На виконання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 листопада 2011 року № 1205 "Про заходи щодо пiдготовки i проведення Всеукраїнського перепису населення" та розпорядження голови обласної державної адмiнiстрацiї вiд 15 грудня 2011року № 1324/0/5-11:
    1.Утворити мiську комiсiю з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення за посадовим складом згiдно з додатком.
    2.Затвердити Положення про мiську комiсiю з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення, що додається.
    3.Рекомендувати Соснiвськiй мiськiй радi , Гiрницькiй селищнiй радi, утворити до 31 грудня 2011року територiальнi комiсiї з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення та затвердити Положення про них.
    4.Виконавчому комiтету Червоногадської мiської ради в межах компетенцiї:
    4.1.Сприяти вiддiлу статистики у мiстi Червоноградi в пiдготовцi та проведеннi Всеукраїнського перепису населення (надалi - Перепис).
    4.2.Перевiрити до 20 грудня 2011року правильнiсть та повноту облiку населення.
    4.3.Сприяти вiддiлу статистики у мiстi Червоноградi у проведеннi робiт iз складання квартальних спискiв житлових будинкiв та житлових примiщень в iнших будiвлях мiст Червонограда та Соснiвки (iз чисельнiстю населення 3000 осiб i бiльше) i спискiв смт. Гiрник.
    4.4.Забезпечити тимчасовий переписний персонал та iнших працiвникiв, залучених вiддiлом статистики у мiстi Червоноградi до пiдготовки i проведення Перепису та оброблення його результатiв, примiщеннями з необхiдними меблями та iнвентарем, а також засобами зв'язку, транспортними засобами тощо.
    4.5.Уточнити до 20 грудня 2011 року перелiк та межi мiських населених пунктiв з упорядкуванням назв вулиць, провулкiв, нумерацiї кварталiв, будинкiв та квартир.
    5.Управлiнню працi та соцiального захисту населення, вiддiлу освiти, вiддiлу культури , вiддiлу у справах сiм'ї та молодi, центральнiй мiськiй лiкарнi провести роботу, пов'язану з пiдготовкою до Перепису, та забезпечити проведення перепису осiб, якi постiйно перебувають в закладах охорони здоров'я та установах i закладах соцiального обслуговування.
    6.Забезпечити координацiю та узагальнення проведеної роботи i про стан реалiзацiї цього розпорядження iнформувати обласну державну адмiнiстрацiю до 10 сiчня i 1 вересня 2012 року.
    7.Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника мiського голови С.Дмуховського.
Мiський голова I.Чудiйович

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради