Розпорядження мiського голови (архiв)
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МIСЬКОГО ГОЛОВИ
Вiд 19.12.2011 № 274-p
м.Червоноград
Про посилення контролю за реалiзацiєю пiротехнiчних виробiв побутового призначення на територiї мiст Червонограда, Соснiвки та смт Гiрник

    У зв'язку з масовим поширенням використання населенням пiротехнiчних виробiв та торгiвлi ними на споживчому ринку, враховуючи, що цi товари становлять небезпеку для життя та здоров'я користувачiв, з метою врегулювання продажу пiротехнiчних виробiв на пiдставi ст.30 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", запобiгання побутовому травматизму серед населення мiста, дотримання Тимчасових правил обiгу в Українi побутових пiротехнiчних виробiв, затверджених наказом Мiнiстерства внутрiшнiх справ України вiд 23.12.2003 року № 1649:
    1.Заборонити продаж пiротехнiчних виробiв на територiї мiста без вiдповiдної лiцензiї на дiяльнiсть, пов'язану з виробництвом, торгiвлею пiротехнiчними виробами.
    2.Мiському вiддiлу ГУМВСУ у Львiвськiй областi (М.Криштанович), мiському вiддiлу ГУ МНСУ у Львiвськiй областi (I.Воробець), ДПI у м.Червоноградi (I.Вандьо), вiддiлу у справах захисту прав споживачiв (О.Орлова) забезпечити постiйний контроль, у межах своєї компетенцiї, за реалiзацiєю пiротехнiчних виробiв на територiї мiст Червонограда, Соснiвки, смт Гiрник з метою недопущення їх реалiзацiї на ринках, через об'єкти дрiбнороздрiбної мережi (кiоски, палатки, лотки тощо) i в мiсцях, не встановлених для торгiвлi.
    3.Адмiнiстрацiям КП Червоноградський ринок (Р.Мiллєр), КП "Соснiвський мiський ринок" (В.Бекерський), ТзОВ "Форсаж" (М.Бережна), ПП "Майдан" (В.Гадада), КП "Ринок"Левада" (Ф.Петрина) забезпечити неухильне виконання п.7.9 Тимчасових правил обiгу в Українi побутових пiротехнiчних виробiв, не допускати продажу побутових пiротехнiчних виробiв на ринках.
    4.Керiвникам пiдприємств ресторанного господарства забезпечити дотримування вiдвiдувачами вимог Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо захисту населення вiд впливу шуму" в частинi заборони використання побутових пiротехнiчних виробiв, якi створюють шумовi ефекти, ближче 100 м вiд лiкарень, церков, дитячих установ, шкiл, житлових будинкiв та iнших громадських споруд.
    5.Вважати таким, що втратило чиннiсть розпорядження мiського голови м.Червонограда вiд 03.12.2010 року № 262.
    6.Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника мiського голови В.Грабовського.
Мiський голова I.Чудiйович

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради