Розпорядження мiського голови (архiв)
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МIСЬКОГО ГОЛОВИ
Вiд 16.12.2011 № 270-p
м.Червоноград
Про внесення змiн до мiського бюджету м. Червонограда на 2011рiк

    Керуючись статтею 42 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", розпорядженням голови Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї вiд 15.12.2011р. №1323/0/5-11 "Про змiни до обсягу субвенцiї з державного бюджету мiсцевим бюджетам на виплату державних допомог " внести змiни до мiського бюджету на 2011 рiк:
    1.Збiльшити доходи загального фонду мiського бюджету на обсяг субвенцiї з державного бюджету (код 41030600) передбаченої на виплату допомоги сiм'ям з дiтьми,малозабезпеченим сiм'ям,iнвалiдам з дитинства, дiтям-iнвалiдам та тимчасової державної допомоги дiтям та видатки по КФКВ 090304 "Одноразова допомога при народженнi дитини " на 268 977,29 (двiстi шiстдесят вiсiм тисяч дев'ятсот сiмдесят сiм) гривень 29 копiйок.
    2.Внести змiни до мiського бюджету м.Червонограда на 2011 рiк в межах загального обсягу призначень (головний розпорядник коштiв - управлiння працi та соцiального захисту населення), зменшивши обсяг видаткiв бюджету по:
    - КФКВ 090303 " Державна допомога по догляду за дитиною вiком до трьох рокiв " на 347 879,04 (триста сорок сiм тисяч вiсiмсот сiмдесят дев'ять ) гривень 04 копiйки ;
    - КФКВ 090306 " Державна допомога одиноким матерям " на 24 585,06 (двадцять чотири тисячi п'ятсот вiсiмдесят п'ять ) гривень 06 копiйок.;
    - КФКВ 091300 "Державна соцiальна допомога iнвалiдам з дитинства та дiтям-iнвалiдам " в сумi 160 281,37 (сто шiстдесят тисяч двiстi вiсiмдесят одна) гривня 37 копiйок.
    Спрямувавши їх на фiнансування видаткiв по :
    - КФКВ 090302 " Державна допомога у зв'язку з вагiтнiстю та пологами " в сумi 11 050,84 (одинадцять тисяч п'ятдесят)гривень 84 копiйки;
    - КФКВ 090305 " Допомога на дiтей, над якими встановлено опiку чи пiклування " в сумi 1 286,21 (одна тисяча двiстi вiсiмдесят шiсть)гривень 21 копiйка;
    - КФКВ 090307 "Тимчасова державна допомога дiтям " на 4 647(чотири тисячi шiстсот сорок сiм)гривень;
    - КФКВ 090401 "Державна соцiальна допомога малозабезпеченим сiм'ям " на 8 168,21 (вiсiм тисяч сто шiстдесят вiсiм) гривень 21 копiйка;
    - КФКВ 090304 "Одноразова допомога при народженнi дитини " на 507 593,21 (п'ятсот сiм тисяч п'ятсот дев'яносто три) гривнi 21 копiйка.
    3.Мiському фiнансовому управлiнню (В.Турку) внести змiни в бюджетнi призначення мiського бюджету на 2011 рiк.
    4.Подати дане розпорядження на затвердження мiською радою.
    5.Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника мiського голови, начальника мiського фiнансового управлiння В.Турка.
Мiський голова I.Чудiйович

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради