Розпорядження мiського голови (архiв)
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МIСЬКОГО ГОЛОВИ
Вiд 15.12.2011 № 267-p
м.Червоноград
Про внесення змiн до мiського бюджету м. Червонограда на 2011 рiк

    Керуючись статтею 42 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", згiдно рiшення сесiї Львiвської обласної ради вiд 06.12.2011 р. № 303 "Про внесення змiн до показникiв обласного бюджету Львiвської областi на 2011 рiк ",розпорядження голови Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї вiд 13.12.2011р. №1303/0/5-11 "Про розподiл субвенцiї " та листа управлiння працi та соцiального захисту населення вiд 12.12.2011р. №4633/1-8 внести змiни до мiського бюджету на 2011 рiк:
    1.Збiльшити доходи загального фонду мiського бюджету на обсяг субвенцiї з державного бюджету (код 41030900) на надання пiльг з послуг зв'язку та iнших передбачених законодавством пiльг, в тому числi компенсацiї втрати частини доходiв у зв'язку з вiдмiною податку з власникiв транспортних засобiв та вiдповiдним збiльшенням ставок акцизного податку з пального для фiзичних осiб(крiм пiльг на одержання лiкiв,зубопротезування,оплату електроенергiї, природного i скрапленого газу на побутовi потреби, твердого та рiдкого пiчного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання i водовiдведення, квартирної плати (утримання будинкiв i споруд прибудинкових територiй), вивезення побутового смiття та рiдких нечистот) та компенсацiю за пiльговий проїзд окремих категорiй громадян i видатки по КФКВ 090214 "Пiльги окремим категорiям громадян з послуг зв'язку " на суму 37 500 (тридцять сiм тисяч п'ятсот) гривень.
    2.Збiльшити доходи загального фонду мiського бюджету на обсяг субвенцiї з обласного бюджету (код 41035000 "Iншi субвенцiї") в сумi 2 350(двi тисячi триста п'ятдесят ) гривень та спрямувати їх на видатки по КФКВ 090413 "Допомога на догляд за iнвалiдом I чи II групи внаслiдок психiчного розладу" в сумi 1 550 (одна тисяча п'ятсот п'ятдесят ) гривень та по КФКВ 090412 "Iншi видатки на соцiальний захист населення " в сумi 800(вiсiмсот) гривень
    3.Провести перерозподiл видаткiв мiського бюджету м. Червонограда на 2011 рiк в межах загального обсягу призначень (головний розпорядник коштiв - управлiння працi та соцiального захисту населення):
    3.1.Зменшити обсяг видаткiв бюджету по КФКВ 090405 "Субсидiї населенню для вiдшкодування втрат на оплату житлово-комунальних послуг " та спрямувати їх на видатки по КФКВ 090215 "Пiльги багатодiтним сiм'ям на житлово-комунальнi послуги" в сумi 120 000 (сто двадцять тисяч) гривень;
    3.2.Зменшити обсяг видаткiв бюджету по КФКВ 090203 "Iншi пiльги ветеранам вiйни та працi,особам, на яких поширюється чиннiсть Закону України "Про статус ветеранiв вiйни,гарантiї їх соцiального захисту ",особам, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною" в сумi 1566,32(одна тисяча п'ятсот шiстдесят шiсть) гривень 32 копiйки та спрямувати їх на :
    - КФКВ 090209 "Iншi пiльги громадянам,якi постраждали внаслiдок аварiї на ЧАЕС" в сумi 970,31 (дев'ятсот сiмдесят) гривень 31 копiйка;
    - КФКВ 090214"Пiльги окремим категорiям громадян з послуг зв'язку " в сумi 596,01 (п'ятсот дев'яносто шiсть) гривень 01 копiйка.
    4.Мiському фiнансовому управлiнню (В.Турку) внести змiни в бюджетнi призначення мiського бюджету на 2011 рiк.
    5.Подати дане розпорядження на затвердження мiською радою.
    6.Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника мiського голови, начальника мiського фiнансового управлiння В.Турка.
Мiський голова I.Чудiйович

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради