Розпорядження мiського голови (архiв)
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МIСЬКОГО ГОЛОВИ
Вiд 09.12.2011 № 262-p
м.Червоноград
Про внесення змiн до мiського бюджету м. Червонограда на 2011 рiк

    Керуючись статтею 42 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", розпорядженнями голови Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї вiд 01.12.2011р. №1263/0/5-11 "Про надання одноразової грошової допомоги ", згiдно листа управлiння працi та соцiального захисту населення вiд 09.12.2011р. № 4608/1-6 внести змiни до мiського бюджету на 2011 рiк:
    1.Збiльшити доходи загального фонду мiського бюджету на обсяг субвенцiї з обласного бюджету (код 41035000 "Iншi субвенцiї") передбаченої на виплату одноразової грошової допомоги малозабезпеченим громадянам та видатки по КФКВ 090412 "Iншi видатки на соцiальний захист населення" на 2 200 (двi тисячi двiстi) гривень.
    2.Внести змiни до мiського бюджету м.Червонограда на 2011 рiк в межах загального обсягу призначень (головний розпорядник коштiв - управлiння працi та соцiального захисту населення), зменшивши обсяг видаткiв бюджету по:
    - КФКВ 090304 "Одноразова допомога при народженнi дитини" на 356425,58 (триста п'ятдесят шiсть тисяч чотириста двадцять п'ять) гривень 58 копiйок ;
    - КФКВ 090305 "Допомога на дiтей, над якими встановлено опiку чи пiклування" на 29 579,05 (двадцять дев'ять тисяч п'ятсот сiмдесят дев'ять) гривень 05 копiйок.;
    - КФКВ 090307 "Тимчасова державна допомога дiтям " на 69421,44(шiстдесят дев'ять тисяч чотириста двадцять одна)гривня 44 копiйки;
    - КФКВ 090308 "Допомога при усиновленнi дитини " на 20914,71(двадцять тисяч дев'ятсот чотирнадцять) гривень 71 копiйка;
    - КФКВ 090401 "Державна соцiальна допомога малозабезпеченим сiм'ям " на 14 665,94 (чотирнадцять тисяч шiстсот шiстдесят п'ять) гривень 94 копiйки.
    Спрямувавши їх на фiнансування видаткiв по :
    - КФКВ 091300 "Державна соцiальна допомога iнвалiдам з дитинства та дiтям-iнвалiдам" в сумi 151 647,67 (сто п'ятдесят одна тисяча шiстсот сорок сiм) гривень 67 копiйок;
    - КФКВ 090306 " Державна допомога одиноким матерям " в сумi 24810,96 (двадцять чотири тисячi вiсiмсот десять)гривень 96 копiйок;
    - КФКВ 090303 " Державна допомога по догляду за дитиною вiком до трьох рокiв " в сумi 355592,99 (триста п'ятдесят п'ять тисяч п'ятсот дев'яносто двi)гривнi 99 копiйок.
    3.Мiському фiнансовому управлiнню (В.Турку) внести змiни в бюджетнi призначення мiського бюджету на 2011 рiк.
    4.Подати дане розпорядження на затвердження мiською радою.
    5.Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника мiського голови, начальника мiського фiнансового управлiння В.Турка.
Мiський голова I.Чудiйович

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради