Розпорядження мiського голови (архiв)
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МIСЬКОГО ГОЛОВИ
Вiд 07.12.2011 № 257-р
м.Червоноград
Про внесення змiн до мiського бюджету м.Червонограда на 2011 рiк

    Керуючись статтею 42 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", рiшенням Червоноградської мiської ради вiд 06.01.2011р. №33 "Про мiський бюджет м.Червонограда на 2011 рiк", та вiдповiдно до розпорядження голови Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї вiд 29.11.2011р. № 1244/0/5-11 " Про перерозподiл субвенцiй з державного бюджету мiж мiсцевими бюджетами ".:
    1.Внести змiни до загального фонду мiського бюджету на 2011 рiк:
    1.1.Збiльшити обсяг доходiв загального фонду мiського бюджету на обсяг субвенцiї з державного бюджету (код 410306000 "Субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на виплату допомоги сiм'ям з дiтьми, малозабезпеченим сiм'ям, iнвалiдам з дитинства,дiтям-iнвалiдам та тимчасової державної допомоги дiтям ") в сумi 953 706 ( дев'ятсот п'ятдесят три тисячi сiмсот шiсть) гривень. 1.2. Збiльшити обсяг видаткiв на суму 953 706 (дев'ятсот п'ятдесят три тисячi сiмсот шiсть) гривень, спрямувавши їх на фiнансування видаткiв по:
    - КФКВ 090303 " Державна допомога по догляду за дитиною вiком до трьох рокiв" в сумi 415 000 (чотириста п'ятнадцять тисяч ) гривень;
    - КФКВ 090304 " Державна допомога при народженнi дитини " в сумi 338 706 (триста тридцять вiсiм тисяч сiмсот шiсть) гривень;
    - КФКВ 090306 " Державна допомога одиноким матерям " в сумi 30 000 (тридцять тисяч) гривень;
    - КФКВ 091300 " Державна соцiальна допомога iнвалiдам з дитинства та дiтям-iнвалiдам " в сумi 170 000 (сто сiмдесят тисяч) гривень.
    1.3.Зменшити доходи загального фонду мiського бюджету на обсяг субвенцiї з державного бюджету (код 41030800 "Субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на надання пiльг та житлових субсидiй населенню на оплату електроенергiї,природного газу,послуг тепло-, водопостачання i водовiдведення,квартирної плати (утримання будинкiв i споруд та прибудинкових територiй),вивезення побутового смiття та рiдких нечистот ") в сумi 2 678 100 (два мiльйона шiстсот сiмдесят вiсiм тисяч сто) гривень.
    1.4.Зменшити обсяг видаткiв на суму 2 678 100 (два мiльйона шiстсот сiмдесят вiсiм тисяч сто) гривень по КФКВ 090201 "Пiльги ветеранам вiйни,особам,на яких поширюється чиннiсть Закону України "Про статус ветеранiв вiйни,гарантiї їх соцiального захисту ",особам, якi мають особливi заслуги перед Батькiвщиною, вдовам (вдiвцям) та батькам померлих(загиблих) осiб,якi мають особливi трудовi заслуги перед Батькiвщиною,жертвам нациських переслiдувань та реабiлiтованим громадянам, якi стали iнвалiдами внаслiдок репресiй або є пенсiонерами , на житлово-комунальнi послуги"
    Головний розпорядник коштiв - управлiння працi та соцiального захисту населення.
    2.Мiському фiнансовому управлiнню (В.Турко) внести змiни в бюджетнi призначення мiського бюджету на 2011 рiк.
    3.Подати дане розпорядження на затвердження мiською радою.
    4.Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника мiського голови, начальника мiського фiнансового управлiння В.Турка.
Мiський голова I.Чудiйович

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради