Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради Безоплатна правова допомога Центр надання адмiнiстративних послуг Проект РЕОП Оплата комунальних послуг Сайт Президента України Асоцiацiя мiст України Сайт Верховної Ради України Сайт Кабiнету Мiнiстрiв України Львiвська обласна державна адмiнiстрацiя Державна податкова адміністрація у Львівській області Офiцiйний веб-сайт Державного реєстру виборцiв Iнститут полiтичної освiти Львiвська мiська рада
МНС Червонограда
Locations of visitors to this page Погода в Червоноградi
Податкова - хронiка подiй
 Про змiни в податковому законодавствi - на семiнарi для платникiв
    З метою сприяння бiльшiй поiнформованостi платникiв податкiв, щодо застосування норм чинного податкового законодавства, в Червоноградськiй ОДПI вiдбувся черговий семiнар для суб'єктiв господарської дiяльностi - юридичних осiб, на якому податкiвцi проiнформували про останнi змiни в податковому законодавствi.
    Фахiвцi розповiли про особливостi адмiнiстрування рентної плати за спецiальне використання води та екологiчного податку у 2017 роцi. Зокрема, щодо збiльшення ставок з 01 сiчня .
    Детальнiше...

 Податки у творчостi червоноградських дiтей
    У примiщеннi Червоноградської ОДПI вiдбулось урочисте нагородження учасникiв конкурсу дитячої творчостi ,,Податки очима дiтей".
    Конкурсантами були учнi загальноосвiтнiх навчальних закладiв вiкових категорiй 7-11 та 12-15 рокiв. Конкурс проводився за такими напрямами дитячої творчої дiяльностi з податкової та митної тематики:
    художнi твори, твори декоративно-прикладного мистецтва;
    лiтературнi твори;
    Детальнiше...

 Чергове засiдання робочої групи з питань легалiзацiї заробiтної плати
    В середу, на черговому засiданнi мiської робочої групи з питань легалiзацiї виплати заробiтної плати та зайнятостi населення очiльник Червоноградської ОДПI - Оксана Полтавець, спiльно з представниками органiв мiсцевої влади обговорили питання щодо повноти, правильностi нарахування та виплати заробiтної плати найманим працiвникам.
    На зустрiч були запрошенi суб'єкти господарювання якi допустили за лютий 2017 року виплату заробiтної плати нижче законодавчо встановленого мiнiмального розмiру. Присутнi провели детальний аналiз передумов виплати заробiтної плати з порушенням вимог законодавства. Була проведена роз'яснювальна робота щодо повноти, правильностi нарахування та виплати заробiтної плати найманим працiвникам, легалiзацiї працi та iнше.
    Детальнiше...

 Питання легалiзацiї заробiтної плати не втрачає актуальностi
    Днями в примiщеннi мiськвиконкому вiдбулося чергове засiдання робочої групи з легалiзацiї виплати заробiтної плати, за участю начальника Червоноградської ОДПI Оксани Полтавець.
    На засiдання були запрошенi суб'єкти господарювання що допустили виплату заробiтної нижче законодавчо встановленого мiнiмального розмiру.
    В ходi зустрiчi було акцентовано увагу на недотриманнi соцiальних гарантiй найманим працiвникам та тiнiзацiї ринку працi суб'єктами господарювання.
    Пiд час спiлкування з представникам малого бiзнесу також було роз'яснено дiюче законодавство щодо оподаткування заробiтної плати, здiйснення нарахувань на фонд оплати працi та новацiї щодо вiдповiдальностi за порушення законодавства про працю.
    Детальнiше...

 Червоноградцi вiддали шану загиблим героям української Держави
    У недiлю, в Червоноградi бiля пам'ятника "Борцям за волю України" вiдбулося багатолюдне вiче з нагоди 98-ї рiчницi Акта Злуки Української Народної республiки i Захiдно-Української Народної Республiки, який пiдтвердив прагнення українського народу жити в єдинiй соборнiй державi.
    Почалося вiче молебнем за Україну та єднiсть українського народу, який вiдслужили священики.
    Акт Злуки - подiя величезного iсторичного значення. Промовцi закликали громадян згадати, що Україна об`єднувалася заради того, щоб здобути свободу.
    Детальнiше...

 Про початок кампанiї декларування доходiв на зустрiчi з платниками
    У зв'язку з тим, що з 1 сiчня 2017 року стартувала кампанiя декларування доходiв, громадянам варто подбати про подання рiчної податкової декларацiї, звертають увагу в Червоноградськiй ОДПI в ходi зустрiчi з платниками податкiв.
    Громадянам, котрi в минулому 2016 роцi отримували доходи, з яких не було сплачено податок на доходи фiзичних осiб, треба заповнити i подати до 1 травня 2017 року рiчну податкову декларацiю до податкової iнспекцiї за мiсцем своєї реєстрацiї.
    Детальнiше...

 Керiвництво фiскальної служби Львiвщини, представник Ради бiзнес-омбудсмена зустрiлися з громадськiстю та пiдприємцями
    Платники податкiв Львiвщини, представники громадськостi, спiльно з керiвниками та фахiвцями територiальних органiв ДФС, за участi iнспектора Ради бiзнес-омбудсмена Андрiя Боднарчука обговорили проблемнi моменти, що виникають при виконаннi податкових зобов'язань та застосуваннi норм нацiонального податкового та митного законодавства.
    "Метою нашої зустрiчi є вирiшення проблемних питань, якi виникають пiд час взаємодiї фахiвцiв фiскальної служби та платникiв податкiв.
    Детальнiше...

 Основи податкових знань - майбутнiм платникам
    Днями фахiвцi Червоноградської податкової iнспекцiї завiтали до учнiв середньої школи№4. Пiд час лекцiй школярi дiзнались про податки та їх роль в життi держави. Слухачi також почули про iсторiю оподаткування та основнi етапи становлення податкової системи держави - вiд часiв Київської Русi до сьогодення.
    Учнi мали можливiсть дiзнатись, якi є види податкiв i зборiв, їх ставки та розмiри.
    В ходi зустрiчi також йшлося про право на податкову знижку, яка дає можливiсть громадянину отримати вiд держави надмiрно утриману суму податку на доходи фiзичних осiб, що частково компенсує витрати на оплату навчання
    Детальнiше...

 Легалiзацiя доходiв найманих працiвникiв - на контролi
    Однiєю з найбiльш актуальних проблем у сферi оплати працi є зарплата "в конвертах", потерпають як роботодавцi, так i працiвники. З метою недопущення виплати заробiтної плати в розмiрi меншому за мiнiмальний, щотижнево за участю керiвництва Червоноградської ОДПI в примiщеннi мiськвиконкому проводиться заслуховування суб'єктiв господарювання. Так, з початку року, було проведено 28 засiдань.
    В ходi зустрiчей проводиться детальний аналiз передумов виплати заробiтної плати з порушенням вимог законодавства.
    Детальнiше...

 Про новi можливостi оновленого сервiсу ДФС "Електронний кабiнет платника"
    Про новацiї у податковому законодавствi, електроннi сервiси ДФС, йшлося пiд час зустрiчей представникiв фiскальної служби Червоноградської ОДПI.з платниками податкiв.
    Зокрема, спецiалiсти повiдомили щодо впровадження оновленої версiї електронного сервiсу Державної фiскальної служби України "Електронний кабiнет платника". Який включає двi функцiональнi частини: вiдкрита (загальнодоступна) та приватна (особистий кабiнет).
    Користуватися функцiоналом вiдкритої частини можна без iдентифiкацiї особи, тобто без використання електронного цифрового пiдпису. Через вiдкриту частину платник має можливiсть ознайомитися з останнiми актуальними новинами ДФС, а також дiзнатися про нововведення та доопрацювання сервiсу (сервiс "Новини"); отримати iнформацiю про граничнi термiни сплати та подання податкової звiтностi (сервiс "Податковий календар"); дiзнатися контакти та адреси центрiв обслуговування платникiв (сервiс "Контакти та адреси ЦОП"); переглянути та роздрукувати бланки податкової звiтностi (сервiс "Бланки податкової звiтностi") заповнити податкову декларацiю про майновий стан i доходи (сервiс "Декларацiя про майновий стан").
    Детальнiше...

 Реалiзувати право на податкову знижку можна за допомогою електронного сервiсу ДФС
    Нещодавно фахiвцями Червоноградської ОДПI ГУ ДФС у Львiвськiй областi були проведенi зустрiчi з платниками податкiв. В ходi зустрiчi розглядались актуальнi питання щодо запроваджених змiн до податкового законодавства.
    Присутнiм було запропоновано вiдвiдати офiцiйний веб - портал Державної фiскальної служби України (sfs.gov.ua) i скористатися електронними сервiсами, якi надають можливiсть рацiонально використовувати та економити робочий час.
    Зокрема, з метою реалiзацiї права на отримання податкової знижки електронний сервiс Державної фiскальної служби України "Електронний кабiнет платника (оновлена версiя)" надає можливiсть подати до органу ДФС декларацiю про майновий стан i доходи в електронному виглядi.
    Детальнiше...

 Проблемнi питання щодо виплати заробiтної плати на постiйному контролi
    Питання трудових вiдносин та боротьба з виплатою заробiтної плати у "конвертах", реалiзацiя гарантiй оплати працi та органiзацiя заходiв недопущення виникнення заборгованостi з виплати заробiтної плати. є актуальною темою сьогодення.
    Так, Червоноградською ОДПI спiльно з органами мiсцевої влади систематично здiйснюється контроль за дотриманням платниками податкiв чинного законодавства про оплату працi. З цiєю метою органiзовуються засiдання комiсiй, де заслуховують суб'єктiв господарювання, що допустили виплату заробiтної плати нижче мiнiмального розмiру.
    Детальнiше...

 Актуальна тема сьогодення
    Днями в примiщеннi мiськвиконкому вiдбулося засiдання "круглого столу" з питань легалiзацiї зайнятостi населення за участi керiвництва Червоноградської ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi.
    Проблема легалiзацiї працi - актуальна тема сьогодення. Тому питання пов'язанi з офiцiйним оформленням трудових договорiв, а також виплати заробiтної плати на рiвнi не нижче мiнiмальної знаходяться на постiйному контролi в органах державної фiскальної служби.
    Детальнiше...

 Про останнi змiни в звiтностi з ЄСВ на зустрiчi з платниками податкiв
    Щоб полегшити впровадження у практику новацiй, якi вiдбулись у податковому законодавствi, та попередити виникнення помилок у ходi господарської дiяльностi фахiвцi Червоноградської ОДПI проводять ряд заходiв для платникiв.
    Так, в ходi чергової зустрiчi, присутнiх було повiдомлено щодо внесених змiн до Порядку складання звiту з ЄСВ та Iнструкцiї про нарахування ЄСВ затверджених Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07.09.2016 р. № 813. Внаслiдок зазначених змiн, подавати звiт з ЄСВ (додаток 4) за новою формою роботодавцi повиннi будуть саме за жовтень 2016 року у листопадi.
    Детальнiше...

 Про електроннi сервiси ДФС пiд час зустрiчi з платниками
    Про електроннi сервiси ДФС розповiла на зустрiчi з платниками податкiв фахiвець Червоноградської ОДПI ГУ ДФС у Львiвськiй областi Мар'яна Малюк.
    Податкiвець наголосила, що електроннi сервiси ДФС є незамiнними помiчниками для платникiв податкiв. Користувачам вiдкривається безлiч можливостей, зокрема оцiнити податковi ризики дiяльностi з потенцiйними бiзнес-партнерами, мати доступ до нормативних i iнформацiйних документiв з питань оподаткування, скористатися загальнодоступним iнформацiйно-довiдковим ресурсом та отримати вiдповiднi послуги, звiтувати он-лайн, Зокрема, в електронному сервiсi "Електронний кабiнет платника" (оновлена версiя) платники податку на додану вартiсть є можливiсть:
    Детальнiше...

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради