Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради
Податкова - оголошення
На зв'язку - "гаряча лiнiя"

      Пiд час чергового сеансу телефонної "гарячої лiнiї" на запитання платникiв податкiв вiдповiдала начальник вiддiлу обслуговування платникiв Людмила Григорiвна Якiмчук.
      Чи необхiдно повiдомляти контролюючi органи за неосновним мiсцем облiку про внесення змiн до облiкових даних?
      У разi виникнення змiн у даних або внесення змiн до документiв, що подаються для взяття на облiк згiдно з главою 6 розд. II Податкового кодексу України, крiм змiн, якi вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань та змiн, про якi платник податкiв повiдомив за основним мiсцем облiку, платник податкiв зобов'язаний подати контролюючому органу, в якому вiн облiковується (за неосновним мiсцем облiку), уточненi документи протягом 10 календарних днiв з дня внесення змiн до зазначених документiв.
      Чи можна отримати iнформацiю про свого бiзнес партнера?
      На офiцiйному веб-порталi ДФС працює електронний сервiс "Дiзнайся бiльше про свого бiзнес-партнера", який розмiщено на головнiй сторiнцi веб-порталу (http://sfs.gov.ua/businesspartner).
      Для перевiрки iнформацiї щодо наявностi податкового боргу у платника податкiв необхiдно ввести його код ЄДРПОУ або точну назву. Пiсля введення такої iнформацiї в одне з полiв система здiйснить пошук по ряду баз даних, доступних для публiчного використання i повiдомить про результати пошуку.
      Зауважимо, що оновлення iнформацiї на сайтi щодо стану розрахункiв платника податкiв з бюджетом (про наявнiсть заборгованостi) вiдбувається щоденно, крiм вихiдних та святкових днiв, пiсля проведення розрахункiв зведених показникiв в центральнiй базi даних за результатами попереднього банкiвського дня.
      Чи необхiдно отримувати новi посиленi сертифiкати вiдкритих ключiв ЕЦП у разi змiни основного мiсця облiку суб'єкта господарювання чи фiзичної особи?
      У випадку змiни адреси мiсця облiку суб'єкта господарювання або фiзичної особи, заявнику необхiдно звернутися до центру сертифiкацiї ключiв iз заявою на скасування посилених сертифiкатiв, якi мiстять недостовiрну iнформацiю, та надати пакет реєстрацiйних документiв для формування нових посилених сертифiкатiв.
      Який термiн дiї посилених сертифiкатiв вiдкритих ключiв вiд АЦСК IДД?
      Строк дiї посилених сертифiкатiв вiдкритих ключiв, отриманих вiд АЦСК IДД, не перевищує двох рокiв з моменту їх формування.


Оновлено перелiк моделей, модифiкацiй РРО дозволених для використання

      Державна фiскальна служба України наказом вiд 07 червня 2017 р. №406 затвердила новий державний реєстр реєстраторiв розрахункових операцiй. Нагадаємо у ньому наводять перелiк моделей, модифiкацiї РРО, дозволених до первинної реєстрацiї, та РРО, первинну реєстрацiю яких заборонено.
      Вiдповiдно, попереднiй перелiк, який затверджений наказом ДФС вiд 20.04.17 р. № 275, втратив чиннiсть.


Внесено змiни до Податкової декларацiї з податку на прибуток пiдприємств

      09.06.2017 набрав чинностi наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 28.04.2017 № 467 "Про внесення змiн до форми Податкової декларацiї з податку на прибуток пiдприємств" (далi - Наказ № 467), зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 19.05.2017 за № 642/30510.
      Наказом № 467 внесено змiни до форми Податкової декларацiї з податку на прибуток пiдприємств (далi - Декларацiя), затвердженої наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.10.2015 № 897 (далi - Наказ № 897), зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 11.11.2015 за № 1415/27860 (iз змiнами), виклавши її у новiй редакцiї.
      Зокрема, Наказом № 467 передбачено, що фiнансова звiтнiсть, яка складається платниками податку на прибуток згiдно з пунктом 46.2 статтi 46 Податкового кодексу України, є додатком ФЗ до Декларацiї та її невiд'ємною частиною.
      Крiм того, внесенi змiни до додаткiв ЗП, ПН, ТЦ, ВП, РI, АМ, ЦП до Декларацiї.
      Довiдково: Наказ № 467 опублiковано в бюлетенi "Офiцiйний вiсник України" вiд 09.06.2017 № 45.


Податковий календар: 30 червня - останнiй день сплати:

      акцизного податку за травень;
      ПДВ за травень платниками, у яких базовий податковий (звiтний) перiод дорiвнює календарному мiсяцю;
      рентної плати за користування радiочастотним ресурсом України за травень;
      плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi) (крiм громадян) за травень;
      податку на доходи фiзичних осiб з нарахованого, але не виплаченого доходу за травень;
      вiйськового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу за травень.


Праця i зарплата мають бути легальними

      Минулого тижня вiдбулися виїзнi засiдання робочої групи з питань легалiзацiї виплати заробiтної плати та зайнятостi населення, зокрема на двох пiдприємствах з великою кiлькiстю працiвникiв - ,,Київ - захiд", ,,Гравiс", та на одному комунальному - ,,Соснiвкажитлокомунсервiс".
      Присутнiх проiнформували про нововведення в трудовому законодавствi, новий порядок проведення перевiрок з питань працi, зокрема iнспекцiйних вiдвiдувань. Також йшлося про змiни у системi штрафних санкцiй за порушення трудового законодавства та законодавства про оплату працi з 1 сiчня 2017 року.
      В робочу групу входять як представники виконкому Червоноградської мiської ради, Червоноградської ОДПI так i державних установ, в компетенцiї яких питання працi та заробiтної плати.


Шановнi платники податкiв!

      22 червня 2017 року у м. Львовi Головним управлiнням ДФС у Львiвськiй областi буде проведено безкоштовний семiнар для платникiв податкiв Львiвської областi, якi перебувають на облiку в ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi, на тему: "Актуальнi питання оподаткування у 2017 роцi" за участю мiжнародних сертифiкованих професiйних бухгалтерiв Львiвської областi.
      Початок семiнару: 11 год. 00 хв.
      Початок реєстрацiї: 10 год. 00 хв.
      Мiсце проведення: м. Львiв, вул. Стрийська, 35, актовий зал в цокольному примiщеннi адмiнбудинку Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi.
      Запрошуємо взяти участь у семiнарi всiх зацiкавлених.

Головне управлiння ДФС у Львiвськiй областi

Графiк особистого прийому громадян посадовими особами структурних пiдроздiлiв Червоноградської ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi на 2017 рiк

      Вiддiл податкiв i зборiв з фiзичних осiб Червоноградської ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi
      - щопонедiлка з 15 год. 00 хв. до 17 год.00 хв.
      Вiддiл обслуговування платникiв Червоноградської ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi
      - щовiвторка та щоп'ятницi з 11 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.
      Вiддiл монiторингу доходiв та облiково-звiтних систем Червоноградської ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi
      - щосереди з 11 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.
      Спецiалiст з питань iнформацiйних технологiй Червоноградської ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi
      - щочетверга з 15 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв.


На пiдтримку армiї платники Червоноградської ОДПI у травнi спрямували понад 4 млн. гривень

      З початку року до Державного бюджету надiйшло 20,7 млн грн вiйськового збору. З них у травнi перераховано 4,1 млн. гривень. В тому числi, вiд червоноградцiв надiйшло - 1,3 млн. гривень. Сокальським вiддiленням забезпечено - 1,1 млн. грн., Радехiвським вiддiленням - 0,5 млн. грн., Кам'янка - Бузьким вiддiленням - 1,2 млн. гривень.
      Серед основних чинникiв позитивної динамiки сплати вiйськового збору - зростання фонду оплати працi, результати заходiв щодо легалiзацiї найманих працiвникiв, адже, як вiдомо, вiйськовий збiр сплачується з легальних доходiв.
      Нагадаємо, що вiйськовим збором оподатковуються доходи у формi заробiтної плати, iнших заохочувальних та компенсацiйних виплат або iнших виплат i винагород, якi виплачуються платнику у зв'язку з трудовими вiдносинами. Ставка вiйськового збору складає 1,5% вiд об'єкту оподаткування.


Платники єдиного податку збагатили мiсцевi бюджети майже на 43 мiльйони гривень

      Протягом сiчня - травня 2017 року суб'єкти господарювання якi обрали спрощену систему оподаткування i перебувають на облiку в Червоноградської ОДПI перерахували до бюджетної скарбницi 42,7 млн. грн. єдиного податку. Зокрема, платники Сокальського вiддiлення забезпечили з початку року надходження цього податку в сумi 10,6 млн.грн., платники Радехiвського вiддiлення сплатили - 7,9 млн.грн., та Кам'янка - Бузького вiддiлення - 9,9 млн. гривень.
      Червоноградцi перерахували 14,3 млн. грн єдиного податку, зокрема у травнi майже 3 млн. гривень.
      Наголошуємо, для єдинникiв першої групи - у вiдсотках (фiксованi ставки) до розмiру прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб, установленого законом на 1 сiчня податкового (звiтного) року (з 01 сiчня 2017 року - 1600 грн);
      для єдинникiв другої групи - у вiдсотках (фiксованi ставки) до розмiру мiнiмальної заробiтної плати, установленої законом на 1 сiчня податкового (звiтного) року (з 01 сiчня 2017 року - 3200 грн).


Понад 335 мiльйонiв гривень надiйшло з початку року вiд платникiв податкiв якi перебувають на облiку в Червоноградськiй ОДПI

      З початку року до мiсцевих бюджетiв що контролюються Червоноградською ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi надiйшло 335,6 млн гривень. . В тому числi, вiд червоноградцiв надiйшло - 91,4 млн. гривень. Сокальським вiддiленням забезпечено - 95,2 млн. грн., Радехiвським вiддiленням - 43,9 млн. грн., Кам'янка - Бузьким вiддiленням - 105,1 млн. гривень.
      Як повiдомила очiльник iнспекцiї Оксана Полтавець, що у травнi платники податкiв забезпечили до мiсцевих бюджетiв сплату майже 79,8 млн. гривень.
      Дохiдну частину бюджетiв громад формує податок на доходи фiзичних осiб, якого з початку року надiйшло 206,1 млн. гривень. Плати за землю скарбницi отримали майже 27,3 млн. гривень, Єдиного податку перераховано 42,7 млн. гривень. Вiд реалiзацiї у роздрiбнiй торгiвлi пiдакцизних товарiв надiйшло 11,7 млн. грн. акцизного податку.


Про розгляд звернень та iнформацiйних запитiв

      Червоноградська ОДПI ГУ ДФС у Львiвськiй областi значну увагу придiляє розгляду звернень громадян. Протягом сiчня-травня 2017 року у встановленому законодавством порядку розглянуто 5 письмових звернень з питань застосування законодавства щодо плати за землю, вiдсутностi реєстрацiйного номера платника податкiв, контрольно-перевiрочної роботи.
      З метою забезпечення одного з основних прав громадянина-права на звернення, посадовими особами податкової iнспекцiї проводиться особистий прийом громадян вiдповiдно до затвердженого графiку. Записатися на прийом громадяни можуть у каб.№2 податкової iнспекцiї або зателефонувавши за тел.3-98-06.
      Протягом п'яти мiсяцiв 2017 року спецiалiстами Червоноградської ОДПI розглянуто 13 запитiв на iнформацiю. У своїх запитах запитувачi звертались, зокрема, з питань надання iнформацiї щодо ставок земельного податку, мiсця працi та отриманих доходiв громадян, наявностi податкового боргу, проведення перевiрки тощо. Вiдповiдi на запити надано у встановлений термiн, передбачений законодавством.


Понад 15600 послуг надано податкiвцями Червонограда в Центрi обслуговування платникiв

      Протягом сiчня-травня 2017 року в Центрi обслуговування платникiв м.Червонограда фахiвцями Червоноградської ОДПI надано 15621 послугу, в тому числi адмiнiстративних-3061.
      Найбiльшою популярнiстю користувались послуги з видачi картки платника податкiв, яких протягом сiчня-травня поточного року надано 1421. Зареєстровано 271 платника єдиного податку, 270 книг облiку доходiв i витрат, 338 книг облiку розрахункових операцiй, 48 реєстраторiв розрахункових операцiй, 79 розрахункових книжок. До Реєстру неприбуткових установ та органiзацiй внесено 6 та перереєстровано 29 установ та органiзацiй. Видано 351 довiдку про вiдсутнiсть заборгованостi з платежiв до бюджету, 207 витягiв з реєстру платникiв єдиного податку. Платникам податкiв надано 1025 консультацiй.


Майже 275 млн. гривень єдиного внеску перерахували страхувальники з початку року

      Страхувальники якi перебувають на облiку в Червоноградськiй ОДПI в травнi поточного року перерахували єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування.
      51,8 млн. грн., що на 4,7 млн. грн. бiльше у порiвняннi з аналогiчним перiодом минулого року.
      З початку року надходження по єдиному внеску становлять 274,9 млн. гривень.
      Зокрема, червоноградськi страхувальники з початку року перерахували 94,1 млн. грн. єдиного соцiального внеску. Вiд платникiв податкiв Сокальського вiддiлення надiйшло - 86,5 млн. грн., Радехiвського вiддiлення - 35,2 млн, грн., та Кам'янка - Бузького вiддiлення - 59,1 млн. гривень..
      Звертаємо увагу, Законом України вiд 21 грудня 2016 року № 1801-VIII "Про Державний бюджет України на 2017 рiк" визначено: прожитковий мiнiмум для працездатних осiб на 2017 рiк: з 01 травня 2017 року - 1684,0 гривнi.
      Враховуючи розмiр єдиного внеску (22%) та норми Закону № 1801, максимальна величина бази нарахування єдиного внеску для фiзичних осiб - пiдприємцiв та осiб, якi провадять незалежну професiйну дiяльнiсть на 2017 рiк становить: з 01 травня 2017 року - 42100,0 грн. (1684,0 х 25).


До 01 липня - термiн приведення неприбутковими органiзацiями своїх установчих документiв !

      Червоноградська ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi нагадує, що до 1 липня 2017 року неприбутковi органiзацiї мають привести свої установчi документи у вiдповiднiсть до вимог Податкового кодексу України (далi - Кодекс).
      Так, Законами України вiд 21.12.2016 №1797 "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо покращення iнвестицiйного клiмату в Українi" та вiд 06.10.2016 №1667 "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо уточнення окремих положень про оподаткування неприбуткових органiзацiй" було внесено змiни до п.35 пiдроздiлу 4 роздiлу ХХ Кодексу, зокрема:
      - термiн приведення неприбутковими органiзацiями своїх установчих документiв у вiдповiднiсть iз вимогами Кодексу та подання копiй таких документiв до контролюючого органу подовжено до 1 липня 2017 року;
      - тимчасово, до 1 сiчня 2018 року, не може бути пiдставою для виключення неприбуткових релiгiйних органiзацiй з Реєстру неприбуткових органiзацiй невиконання такими релiгiйними органiзацiями вимог до установчих документiв, визначених пп. 133.4.1 п.133.4 ст.133 Кодексу.
      Тi неприбутковi органiзацiї, що не привели свої установчi документи у вiдповiднiсть та не надали їх копiї контролюючому органу, будуть виключенi з Реєстру неприбуткових органiзацiй з 1 липня 2017 року, а релiгiйнi органiзацiї - з 1 сiчня 2018 року.


Внесено змiни до Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних

      Набрала чинностi Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.04.2017 № 341 "Про внесення змiн до Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних", якою внесено змiни до Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.12.2010 № 1246 (iз змiнами i доповненнями).
      Порядок ведення Єдиного реєстру податкових накладних приведено у вiдповiднiсть до положень Закону України вiд 20.12.2016 № 1797-VII "Про внесення змiн до Податкового кодексу України (щодо покращення iнвестицiйного клiмату в Українi)".
      Зокрема, Порядком визначено механiзм внесення вiдомостей, що мiстяться у податковiй накладнiй (далi - ПН) або розрахунку коригування кiлькiсних i вартiсних показникiв до податкової накладної (далi - РК), до Єдиного реєстру податкових накладних (далi - ЄРПН) та процес реєстрацiї, зупинення реєстрацiї або вiдмови в реєстрацiї ПН/РК в ЄРПН вiдповiдно до вимог, визначених у статтi 201 Податкового кодексу України.


До уваги платникiв єдиного податку

      20 червня - сплата авансових внескiв з єдиного податку фiзичними особами - пiдприємцями, що обрали спрощену систему оподаткування I та II груп
      20 червня - подання платником єдиного податку заяви про вiдмову вiд спрощеної системи.


Податковий календар: 15 червня

      Подання платником iнших податкiв i зборiв заяви про перехiд на спрощену систему ;
      Подання платником єдиного податку заяви про перехiд на iншу групу платника єдиного податку.


Термiн подання заяви у разi змiни видiв господарської дiяльностi:

      для I та II груп платникiв єдиного податку - не пiзнiше 20 числа мiсяця, що настає за мiсяцем, у якому вiдбулися такi змiни;
      для III та IV груп платникiв єдиного податку - разом з податковою декларацiєю за податковий (звiтний) перiод, у якому вiдбулися такi змiни.
      У разi якщо пiдприємець отримав дохiд вiд здiйснення дiяльностi, не зазначеної в Єдиному державному реєстрi як пiдприємницька дiяльнiсть, то такий дохiд вважається отриманим не як пiдприємцем, а як фiзичною особою. У такому випадку платник зобов'язаний включити суму таких доходiв до загального рiчного оподаткованого доходу та подати податкову декларацiю за наслiдками звiтного податкового року, а також сплатити податок з таких доходiв (пп.168.2.1 п.168.2 ст.168 Податкового кодексу). Ставка податку становить 18 вiдсоткiв бази оподаткування.
      Крiм того, така особа є платником вiйськового збору. Ставка збору становить 1,5 вiдсоткiв вiд об'єкта оподаткування, визначеного п.163.1 ст.163 зазначеного кодексу.
      Якщо є пiдприємець отримав дохiд вiд здiйснення пiдприємницької дiяльностi, зазначеної в Єдиному державному реєстрi, але при цьому не зазначеної в Реєстрi платникiв єдиного податку у зв'язку з вiдсутнiстю заяви про внесення змiн до цього реєстру, то в такому разi платник єдиного податку зобов'язаний перейти на сплату iнших податкiв i зборiв, визначених Податковим кодексом, з першого числа мiсяця, що настає за податковим (звiтним) перiодом, у якому здiйснювалися такi види дiяльностi (пп.7 пп.298.2.3 п. 298.2 ст.298 цього Кодексу).
      Крiм того, до доходу, отриманого вiд провадження дiяльностi, не зазначеної у реєстрi платникiв єдиного податку, вiднесених до першої або другої групи, ставки єдиного податку встановлюється у розмiрi 15 вiдсоткiв.


У разi внесення змiн в держреєстратора щодо виду дiяльностi платнику єдиного податку необхiдно своєчасно звернутися в податкову

      Пiсля визначення платником єдиного податку КВЕДу нового виду дiяльностi чи з метою замiни основного, спочатку потрiбно звернутися до держреєстратора для внесення змiн до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань iз заявою за формою № 11. У заявi обов'язкового треба зазначити лише тi КВЕДи, якi заплановано додати та/або виключити,: навпроти коду виду економiчної дiяльностi потрiбно проставити позначку "х", вказавши таким чином, який КВЕД необхiдно включити або виключити.
      У разi якщо попереднi класифiкатори актуальнi та саме за ними планується здiйснювати дiяльнiсть i надалi, то в заявi вони не зазначаються.
      Зазначимо, що заяву може бути подано тiльки особисто заявником або його представником.
      Пiсля подання заяви до держреєстратора потрiбно подати заяву до контролюючого органу за мiсцем реєстрацiї, зазначивши новi види дiяльностi.


РРО для усiх продавцiв технiчно складних побутових товарiв

      Усi без винятку суб'єкти господарювання, якi здiйснюють продаж технiчно складних побутових товарiв, що пiдлягають гарантiйному ремонту, повиннi застосувати реєстратори розрахункових операцiй.
      Перелiк товарiв, якi повиннi продаватися виключно через касовi апарати, затверджено постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 березня 2017 року №231.
      Законодавчо затверджено близько 150 моделей реєстраторiв розрахункових операцiй, якi суб'єкти господарювання можуть використовувати у своїй дiяльностi.
      Зауважимо, що незастосування реєстраторiв розрахункових операцiй при реалiзацiї товарiв передбачено штрафнi санкцiї у розмiрi 1 гривнi за порушення, вчинене вперше, та 100% вартостi проданих товарiв - за кожне наступне здiйснене порушення.


30 травня - останнiй день сплати:

      Останнiй день сплати податку на додану вартiсть за квiтень 2017 року;
      Останнiй день сплати акцизного податку за квiтень 2017 року;
      Останнiй день сплати плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi) (крiм громадян) за квiтень.;
      Останнiй день сплати рентної плати за користування радiочастотним ресурсом України за квiтень.


На зв'язку - "гаряча лiнiя"

      Пiд час чергового сеансу телефонної "гарячої лiнiї" на запитання платникiв податкiв вiдповiдала начальник вiддiлу монiторингу доходiв та облiково - звiтних систем Червоноградської ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi Руслана Тхiр.
      Чи змiнились рахунки для сплати єдиного податку у 2017 роцi?
      У 2017 роцi для суб'єктiв господарювання м. Червонограда , м. Соснiвки та смт. Гiрник рахунки для сплати єдиного податку не змiнювались. Платники продовжують сплачувати єдиний податок на такi рахунки, зокрема:
      Єдиний податок з юридичних осiб:
      - Червоноград 31417698700019
      - Соснiвка 31416698700021
      - Гiрник 31417698700020
      Єдиний податок з фiзичних осiб:
      - Червоноград 31416699700019
      - Соснiвка 31415699700021
      - Гiрник 31416699700020
      Якi строки сплати податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки?
      Вiдповiдно до п.п. 266.10.1. п. 266.10 ст. 266 Податкового кодексу України вiд 02 грудня 2010 року № 2755-VI зi змiнами та доповненнями податкове зобов'язання за звiтний рiк з податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки, сплачується:
      а) фiзичними особами - протягом 60 днiв з дня вручення податкового повiдомлення-рiшення;
      б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа мiсяця, що наступає за звiтним кварталом, якi вiдображаються в рiчнiй податковiй декларацiї.
      Чи змiнилась форма декларацiї для платника єдиного податку?
      Так. З 5 травня набрав чинностi наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 17.03.2017 №369 "Про затвердження Змiн до наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 19 червня 2015 року №578", яким внесено змiни до форм податкових декларацiй платника єдиного податку, затверджених наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 19.06.2015 №578, а саме:
      - форми податкової декларацiї платника єдиного податку - фiзичної особи - пiдприємця;
      - форми податкової декларацiї платника єдиного податку третьої групи (юридичної особи);
      - форми податкової декларацiї платника єдиного податку четвертої групи.
      Слiд пiдкреслити, що згiдно з пунктом 46.6 статтi 46 Податкового кодексу України до визначення нових форм декларацiй (розрахункiв), якi набирають чинностi для складання звiтностi за податковий перiод, що настає за податковим перiодом, у якому вiдбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацiй (розрахункiв), дiючi до такого визначення.


30 травня - останнiй день сплати:

      Останнiй день сплати податку на додану вартiсть за квiтень 2017 року;
      Останнiй день сплати акцизного податку за квiтень 2017 року;
      Останнiй день сплати плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi) (крiм громадян) за квiтень.;
      Останнiй день сплати рентної плати за користування радiочастотним ресурсом України за квiтень.


На зв'язку - "гаряча лiнiя"

      Пiд час чергового сеансу телефонної "гарячої лiнiї" на запитання платникiв податкiв вiдповiдала начальник вiддiлу монiторингу доходiв та облiково - звiтних систем Червоноградської ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi Руслана Тхiр.
      Чи змiнились рахунки для сплати єдиного податку у 2017 роцi?
      У 2017 роцi для суб'єктiв господарювання м. Червонограда , м. Соснiвки та смт. Гiрник рахунки для сплати єдиного податку не змiнювались. Платники продовжують сплачувати єдиний податок на такi рахунки, зокрема:
      Єдиний податок з юридичних осiб:
      - Червоноград 31417698700019
      - Соснiвка 31416698700021
      - Гiрник 31417698700020
      Єдиний податок з фiзичних осiб:
      - Червоноград 31416699700019
      - Соснiвка 31415699700021
      - Гiрник 31416699700020
      Якi строки сплати податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки?
      Вiдповiдно до п.п. 266.10.1. п. 266.10 ст. 266 Податкового кодексу України вiд 02 грудня 2010 року № 2755-VI зi змiнами та доповненнями податкове зобов'язання за звiтний рiк з податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки, сплачується:
      а) фiзичними особами - протягом 60 днiв з дня вручення податкового повiдомлення-рiшення;
      б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа мiсяця, що наступає за звiтним кварталом, якi вiдображаються в рiчнiй податковiй декларацiї.
      Чи змiнилась форма декларацiї для платника єдиного податку?
      Так. З 5 травня набрав чинностi наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 17.03.2017 №369 "Про затвердження Змiн до наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 19 червня 2015 року №578", яким внесено змiни до форм податкових декларацiй платника єдиного податку, затверджених наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 19.06.2015 №578, а саме:
      - форми податкової декларацiї платника єдиного податку - фiзичної особи - пiдприємця;
      - форми податкової декларацiї платника єдиного податку третьої групи (юридичної особи);
      - форми податкової декларацiї платника єдиного податку четвертої групи.
      Слiд пiдкреслити, що згiдно з пунктом 46.6 статтi 46 Податкового кодексу України до визначення нових форм декларацiй (розрахункiв), якi набирають чинностi для складання звiтностi за податковий перiод, що настає за податковим перiодом, у якому вiдбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацiй (розрахункiв), дiючi до такого визначення.


Безкоштовний семiнар для платникiв податкiв Львiвської областi

      Шановнi платники податкiв!
      25 травня 2017 року у м. Львовi Головним управлiнням ДФС у Львiвськiй областi буде проведено безкоштовний семiнар для платникiв податкiв Львiвської областi, якi перебувають на облiку в ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi, на тему: "Актуальнi питання бухгалтерського облiку, оподаткування та трудового законодавства (податок на додану вартiсть, податок на прибуток пiдприємств, оподаткування доходiв фiзичних осiб, єдиний соцiальний внесок, спрощена система оподаткування, облiку та звiтностi)" за участю представникiв аудиторської спiльноти Львiвської областi.
      Початок семiнару: 11 год. 00 хв.
      Початок реєстрацiї: 10 год. 00 хв.
      Мiсце проведення: м. Львiв, вул. Стрийська, 35, актовий зал в цокольному примiщеннi адмiнбудинку Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi.
      Запрошуємо взяти участь у семiнарi всiх зацiкавлених.
      Просимо здiйснити попередню реєстрацiю за адресою: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEAXGq4IDjnqBjSP_xhkuEH1z3AlVxOpuv_7oeJWeaVZQWqA/viewform?usp=send_form.

Головне управлiння ДФС у Львiвськiй областi

Понад 223 млн. гривень єдиного внеску перерахували страхувальники з початку року

      За сiчень - квiтень 2017 року платники податкiв, що перебувають на облiку в Червоноградськiй ОДПI сплатили 223,1млн. грн. єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування.
      Зокрема, червоноградськi страхувальники з початку року перерахували 76,9 млн. грн. єдиного соцiального внеску. Вiд платникiв податкiв Сокальського вiддiлення надiйшло - 72,2 млн. грн., Радехiвського вiддiлення - 27,8 млн, грн., та Кам'янка - Бузького вiддiлення - 46,2 млн.гривень..
      Звертаємо увагу, що з 1 сiчня 2017 року розмiр мiнiмального страхового внеску становить 352 гривнi для платникiв єдиного податку першої групи, а для платникiв єдиного податку другої та третьої груп - 704 гривнi.


Платники єдиного податку збагатили мiсцевi бюджети майже на 34 мiльйони гривень

      Протягом сiчня - квiтня 2017 року суб'єкти господарювання якi обрали спрощену систему оподаткування i перебувають на облiку в Червоноградської ОДПI перерахували до бюджетної скарбницi 33,6 млн. грн. єдиного податку, що на 18,6 млн.грн. бiльше вiдповiдного перiоду минулого року. Зокрема, платники Сокальського вiддiлення забезпечили з початку року надходження цього податку в сумi 8,8 млн.грн., платники Радехiвського вiддiлення сплатили - 6,3 млн.грн., та Кам'янка - Бузького вiддiлення - 7,2 млн. гривень.
      Червоноградцi перерахували 11,3 млн. грн єдиного податку, що на 6,6 млн. грн. бiльше минулорiчних надходжень вiдповiдного перiоду.
      Наголошуємо, для єдинникiв першої групи - у вiдсотках (фiксованi ставки) до розмiру прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб, установленого законом на 1 сiчня податкового (звiтного) року (з 01 сiчня 2017 року - 1600 грн);
      для єдинникiв другої групи - у вiдсотках (фiксованi ставки) до розмiру мiнiмальної заробiтної плати, установленої законом на 1 сiчня податкового (звiтного) року (з 01 сiчня 2017 року - 3200 грн).


На пiдтримку армiї платники Червоноградської ОДПI спрямували майже 17 млн. гривень

      З початку року до бюджету надiйшло 16,6 млн грн вiйськового збору. Порiвняно з вiдповiдним перiодом минулого року надходження вiйськового збору зросли на 5,8 млн гривень. В тому числi, вiд червоноградцiв надiйшло - 5,6 млн. гривень. Сокальським вiддiленням забезпечено - 5,1 млн. грн., Радехiвським вiддiленням - 2,1 млн. грн., Кам'янка - Бузьким вiддiленням - 3,8 млн. гривень.
      Серед основних чинникiв позитивної динамiки сплати вiйськового збору - зростання фонду оплати працi, результати заходiв щодо легалiзацiї найманих працiвникiв, адже, як вiдомо, вiйськовий збiр сплачується з легальних доходiв.
      Нагадаємо, що вiйськовим збором оподатковуються доходи у формi заробiтної плати, iнших заохочувальних та компенсацiйних виплат або iнших виплат i винагород, якi виплачуються платнику у зв'язку з трудовими вiдносинами. Ставка вiйськового збору складає 1,5% вiд об'єкту оподаткування.


Майже 43 млн. гривень ПДВ надiйшло до Державного бюджету вiд платникiв Червоноградської ОДПI

      Впродовж сiчня - квiтня 2017 року суб'єкти господарювання, що перебувають на облiку в Червоноградськiй ОДПI ГУ ДФС у Львiвськiй областi, сплатили до Державного бюджету 42,3 млн. грн. податку на додану вартiсть. Зокрема, червоноградськi платники перерахували 14,3 млн. грн. ПДВ, платники Сокальського вiддiлення сплатили - 8,3 млн. грн., Радехiвського вiддiлення - 10 млн. грн., Кам'янка - Бузького вiддiлення - 9,7 млн. гривень.
      Звертаємо увагу, що з 20.03.2017 р. набрали чинностi змiни, внесенi наказом Мiнфiну вiд 21.12.2016р. № 1125 "Про затвердження Змiн до Порядку облiку платникiв податкiв i зборiв та Положення про реєстрацiю платникiв податку на додану вартiсть" до Положення про реєстрацiю платникiв податку на додану вартiсть, затвердженого наказом № 1130.
      Внесеними змiнами вдосконалено та спрощено форму реєстрацiйної заяви платника ПДВ за формою № 1-ПДВ.


Бюджетнi надходженння Червоноградської ОДПI з початку року

      За сiчень - квiтень 2017 року до зведеного бюджету вiд платникiв якi перебувають на облiку в Червоноградськiй ОДПI ГУ ДФС у Львiвськiй областi надiйшло 400,0 млн. грн. податкiв i зборiв, що на 187,6 млн. грн. бiльше аналогiчного перiоду минулого року. З них до Державного бюджету поступило 144,2 млн. гривень.
      До мiсцевих бюджетiв, що контролюються Червоноградською ОДПI ГУ ДФС у Львiвськiй областi спрямовано 255,8 млн. гривень податкових платежiв. В тому числi, Сокальським вiддiленням забезпечено - 77,5 млн. грн., Радехiвським вiддiленням - 35,1 млн. грн. , Кам'янка - Бузьким вiддiленням - 69,5 млн. гривень.
      Зокрема, у квiтнi доходи мiсцевих бюджетiв склали 61,8 млн гривень. Порiвняно з минулорiчним квiтнем забезпечено прирiст надходжень на 13,7 млн грн або на 22%.
      Найбiльше надiйшло податку на доходи фiзичних осiб, якого з початку року сплачено в сумi 166,4 млн гривень. Суб'єкти малого пiдприємництва сплатили 33,6 млн грн єдиного податку.
      Надходження акцизного податку з роздрiбного продажу пiдакцизних товарiв за сiчень-квiтень склали 9,7 млн. гривень.


Всеукраїнський конкурс "Податкiвець майбутнього"

До 1 липня 2017 року неприбутковi органiзацiї повиннi привести у вiдповiднiсть до вимог установчi документи

      Для включення в новий Реєстр неприбутковi органiзацiї зобов'язанi привести свої установчi документи у вiдповiднiсть iз вимогами Податкового кодексу. Неприбутковi органiзацiї зобов'язанi це зробити до 1 липня 2017 року, а релiгiйнi - до 1 сiчня 2018 року.
      Законами вiд 21.12.16 № 1797-VIII "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо покращення iнвестицiйного клiмату в Українi" та вiд 06.10.16 № 1667 - VIII "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо уточнення окремих положень про оподаткування неприбуткових органiзацiй" було внесено змiни до пункту 35 пiдроздiлу 4 роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України (далi - Кодекс), зокрема:
      термiн приведення неприбутковими органiзацiями своїх установчих документiв у вiдповiднiсть iз вимогами Кодексу та подання копiй таких документiв до контролюючого органу подовжено до 1 липня 2017 року;
      тимчасово, до 1 сiчня 2018 року, не може бути пiдставою для виключення неприбуткових релiгiйних органiзацiй з Реєстру неприбуткових органiзацiй невиконання такими релiгiйними органiзацiями вимог до установчих документiв, визначених пiдпунктом 133.4.1 пункту 133.4 статтi 133 Кодексу.
      Таким чином, у пунктi 2 Постанови № 440 виключено посилання на дату 1 сiчня 2017 р., замiсть якої зазначено, що з метою включення до нового Реєстру неприбутковi органiзацiї зобов'язанi привести свої установчi документи у вiдповiднiсть iз вимогами Кодексу у строк, установлений пунктом 35 пiдроздiлу 4 роздiлу XX Кодексу.
      Вiдповiдно тi неприбутковi органiзацiї, що не привели свої установчi документи у вiдповiднiсть та не надали їх копiї контролюючому органу, будуть виключенi з Реєстру неприбуткових органiзацiй пiсля 1 липня 2017 року, а релiгiйнi органiзацiї - пiсля 1 сiчня 2018 року.
      Довiдково: лист ДФСУ вiд 26.04.17 № 10382/7/99-99-15-02-01-17 "Про набрання чинностi постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 березня 2017 року № 195".


До уваги платникiв єдиного податку - 19 травня:

      Останнiй день сплати платниками єдиного податку третьої групи - юридичними особами за I квартал 2017 року.
      Сплата авансових внескiв з єдиного податку фiзичними особами - пiдприємцями, що обрали спрощену систему оподаткування I та II групп.
      Сплата єдиного податку платниками III групи, за результатами декларацiй поданих за I квартал.


19 травня останнiй день сплати:

      - рентної плати за спецiальне використання води за I квартал 2017 року.
      - екологiчного податку за I квартал 2017 року.
      - рентної плати за спецiальне використання лiсових ресурсiв за I квартал 2017 року.
      - туристичного збору за I квартал 2017 року.
      - збору за мiсця для паркування транспортних засобiв за I квартал 2017 року.
      - податку на додану вартiсть за I квартал 2017 рокую.
      - податку на прибуток пiдприємств за I квартал 2017 року.


Затверджено новий Державний реєстр реєстраторiв розрахункових операцiй

      Червоноградська ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй облатi повiдомляє, що наказом Державної фiскальної служби України вiд 20.04.2017 №275 затверджено новий Державний реєстр реєстраторiв розрахункових операцiй.
      Оновлений Реєстр РРО мiстить 79 РРО, дозволених до первинної реєстрацiї, та 70 РРО, первинна реєстрацiя яких заборонена.
      Також, наведено перелiк iз 5 РРО, виключених з Державного реєстру в 2016 - 2017 роках, експлуатацiя яких не дозволяється.
      Вiдповiдно до п.3 Наказу №275 визнано таким, що втратив чиннiсть, наказ ДФС вiд 17.02.2017 №102 "Про затвердження Державного реєстру реєстраторiв розрахункових операцiй".
      Наказ №275 оприлюднено на офiцiйному веб-порталi ДФС 25.04.2017 за посиланням:http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/nakazi/72023.html


Податковий календар - 10 травня:

      Останнiй день подання податкової декларацiї рентної плати з розрахунком за I квартал 2017 року;
      Останнiй день подання податкової декларацiї екологiчного податку за I квартал 2017 року;
      Останнiй день подання податкової декларацiї туристичного збору за I квартал 2017 року;
      Останнiй день подання податкової декларацiї платника єдиного податку третьої групи - юридичними особами за I квартал 2017 року;
      Подання податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платникiв податку, а також сум утриманого з них податку за формою 1 ДФ;
      Подання податкової декларацiї платника єдиного податку для платникiв III групи;
      Подання податкової декларацiї про майновий стан i доходи фiзичними особами - пiдприємцями, якi вперше зареєстрованi протягом кварталу або перейшли iз спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування;
      Останнiй день подання податкової декларацiї з податку на додану вартiсть за I квартал 2017 року, платниками, у яких податковий перiод дорiвнює календарному кварталу;
      Останнiй день подання податкової декларацiї з податку на прибуток пiдприємств за I квартал 2017 року та фiнансової звiтностi за I квартал 2017 року, платниками, у яких податковий перiод дорiвнює календарному кварталу.


Червоноградським десятикласникам - про кампанiю декларування

      Звичним явищем є проведення просвiтницьких заходiв з пiдростаючим поколiнням працiвниками Червоноградської ОДПI. Фахiвцi iнспекцiї проводять заняття у школах, читають лекцiї з основ податкового законодавства.
      Нещодавно для десятикласникiв червоноградських шкiл було проведено лекцiйнi заняття щодо функцiонування системи оподаткування в Українi. Пiд час лекцiї податкiвцi розповiли учням iсторiю виникнення податкiв, їх роль у формуваннi державного бюджету та зупинились на характеристицi дiючих систем оподаткування суб'єктiв бiзнесу.
      Розповiли про кампанiю декларування доходiв громадян яка триває до травня поточного року, термiни сплати податку на доходи фiзичних осiб. Наголосили, що платники податку мають право на податкову знижку, якою можна скористатись протягом календарного року. Ознайомили учнiв з роботою електронних сервiсiв, що розмiщенi на веб-порталi ДФС України.
      Зазначили щодо функцiонування Центру обслуговування платникiв де можна отримати дозвiльнi документи для здiйснення пiдприємницької дiяльностi, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв та iнше.


До уваги платникiв податкiв!

      Граничнi строки подання декларацiї для громадян та осiб, якi проводять незалежну професiйну дiяльнiсть, - до 01 травня року, що настає за звiтним.
      Останнiй день подання декларацiї за 2016 рiк - 03.05.2017;


Податковий календар - 28 квiтня:

      Останнiй день сплати податку на додану вартiсть за березень 2017 року
      Останнiй день сплати акцизного податку за березень 2017 року
      Останнiй день сплати за березень рентної плати за: користування радiочастотним ресурсом України;


До уваги платникiв податкiв - юридичних осiб

      28 квiтня - останнiй день сплати юридичними особами авансового внеску за I квартал 2017 року податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки
      28 квiтня - останнiй день сплати юридичними особами авансового внеску за I квартал 2017 року транспортного податку


На зв'язку - "гаряча лiнiя"

      Пiд час чергового сеансу телефонної "гарячої лiнiї" на запитання платникiв податкiв вiдповiдала начальник вiддiлу обслуговування платникiв Людмила Григорiвна Якiмчук.
      Яким чином до паспорта громадянина України можуть бути внесенi данi про реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв?
      Вiдповiдно до п. 12 р. VII Положення про реєстрацiю фiзичних осiб у Державному реєстрi фiзичних осiб - платникiв податкiв, затвердженого наказом Мiнiстерства доходiв i зборiв України вiд 10.12.2013 № 779 (далi - Положення), контролюючим органом за мiсцем проживання фiзичної особи, або за мiсцем отримання доходiв, або за мiсцезнаходженням iншого об'єкта оподаткування на прохання фiзичної особи до паспорта громадянина України можуть бути внесенi (сьома, восьма або дев'ята сторiнки) данi про реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв з Державного реєстру за формою, наведеною у додатку 4 до цього Положення.
      Чи є можливiсть для пiдприємця тимчасово припинити пiдприємницьку дiяльнiсть?
      Нi. Законодавством не передбачено тимчасове припинення пiдприємницької дiяльностi.
      Яким чином визначити черговiсть продажу об'єктiв рухомого майна?
      Кiлькiсть продажiв об'єктiв рухомого майна у виглядi легкового автомобiля, мотоцикла та моторолера до створення єдиного iнформацiйного ресурсу транспортних засобiв визначається фiзичною особою - платником податку виключно на пiдставi самостiйного визначення заяви, в якiй вона самостiйно зазначає черговостi такого продажу, що також зазначається у вiдповiдному пунктi договору купiвлi-продажу.
      Чи повинен пiдприємець повiдомляти контролюючi органи про отримання або знищення печатки?
      Нормативно-правовi акти з питань оподаткування не передбачають обов'язку платника податкiв повiдомляти контролюючi органи про отримання або знищення печатки.
      Форми документiв, якi подаються до контролюючого органу (заяви, повiдомлення, податковi декларацiї тощо), передбачають засвiдчення пiдпису фiзичної особи - пiдприємця або посадових осiб - юридичної особи печаткою за її наявностi.
      Де на офiцiйному веб-порталi ДФС можна знайти iнформацiю щодо даних реєстру платникiв ПДВ?
      Електронний сервiс "Данi реєстру платникiв ПДВ" розмiщений у режимi "Iнформацiя з реєстрiв" вiдкритої частини електронного сервiсу "Електронний кабiнет платника", а також у вкладцi "Iнформацiя з реєстрiв" в меню електронних сервiсiв на головнiй сторiнцi офiцiйного веб-порталу ДФС (www.sfs.gov.ua).


У разi продажу складних побутових товарiв усi платники мають проводити готiвковi розрахунки через РРО

      7 квiтня в "Урядовому кур'єрi" №66/2017 опублiковано Постанову КМУ вiд 16.03.2017 р. № 231, якою затверджено Перелiк груп технiчно складних побутових товарiв, якi пiдлягають гарантiйному ремонту (обслуговуванню) або гарантiйнiй замiнi, в цiлях застосування РРО. Ця постанова набирає чинностi через 30 днiв з дня її опублiкування.
      Перелiк мiстить вiсiм груп товарiв:"Вироби iз чорних металiв","Реактори ядернi, котли, машини, обладнання i механiчнi пристрої, їх частини","Електричнi машини, обладнання та їх частини; апаратура для запису або вiдтворення звуку, телевiзiйна апаратура для запису та вiдтворення зображення i звуку, їх частини та приладдя","Засоби наземного транспорту, крiм залiзничного або трамвайного рухомого складу, їх частини та обладнання","Прилади та апарати оптичнi, фотографiчнi, кiнематографiчнi, контрольнi, вимiрювальнi, прецизiйнi; медичнi або хiрургiчнi; їх частини та приладдя", "Годинники всiх видiв та їх частини", "Музичнi iнструменти; їх частини та приладдя","Iграшки, iгри та спортивний iнвентар; їх частини та приладдя".
      Нагадаємо, що вiдповiдна норма Закону про РРО щодо обов'язкового застосування РРО всiма суб'єктами господарювання при продажу технiчно складних побутових товарiв дiє ще з 1 сiчня 2017 року.
      Змiни щодо застосування РРО з цього приводу фiзособами - "єдинниками" визначено у п. 296.10 ПКУ.
      Тож "єдинники", якi здiйснюють реалiзацiю технiчно складних побутових товарiв, що пiдлягають гарантiйному ремонту, повиннi будуть застосовувати РРО в обов'язковому порядку незалежно вiд обсягу отриманого доходу вiд такого продажу.


До уваги платникiв рентної плати за спецiальне використання води

      Вiдповiдно до пункту 20 Закону України вiд 20.12.2016 №1791-VIII "Про внесення змiн до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актiв України щодо забезпечення збалансованостi бюджетних надходжень у 2017 роцi" внесено змiни до статтi 255 Податкового кодексу України (далi - Кодекс) та збiльшено ставки рентної плати за спецiальне використання води (далi - Плата), якi застосовуються при обчисленнi податкових зобов'язань за результатами господарської дiяльностi у 2017 роцi (ставки зросли на 10,4 вiдс.).
      Платники Плати обчислюють суму Плати наростаючим пiдсумком з початку року та складають податковi декларацiї за формами, затвердженими наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 17.08.2015 №719, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 03.09.2015 за №1051/27496, iз змiнами, якi внесенi наказом вiд 07.11.2016 №927, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 28.11.2016 за №1539/29669.
      Окрiм змiни форми декларацiй та розрахункiв, зазначеним наказом вiд 07.11.2016 №927 також внесено суттєвi змiни до Кодифiкацiї водних об'єктiв за типом водного об'єкта та напрямом використання води згiдно з роздiлом IХ Податкового кодексу України (додаток 16 до Податкової декларацiї з рентної плати).
      З огляду на викладене вище, при поданнi податкової звiтностi з рентної плати за спецiальне використання води за I квартал 2017 року платникам податкiв слiд врахувати, що з 1 сiчня поточного року:
      - запроваджується нова форма податкової декларацiї з рентної плати;
      - застосовуються новi (збiльшенi) ставки плати для вiдповiдного виду водних об'єктiв, басейну рiчок, розташування водних об'єктiв у межах областi та новi коди згiдно Кодифiкацiї водних об'єктiв за типом водного об'єкта та напрямом використання води.


Телефонуйте на "гарячу лiнiю"

      21 квiтня 2017 року з 10.00.год. до 11.00 год. вiдбудеться телефонна "гаряча лiнiя" iз начальником вiддiлу обслуговування платникiв Червоноградської ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi Якiмчук Людмилою Григорiвною з питань застосування норм Податкового кодексу України, взаємодiї з платниками податкiв.
      Телефон "гарячої лiнiї" 3 - 98 - 61 .


Щодо збiльшення ставок екологiчного податку з 1 сiчня 2017 року

      Ставки екологiчного податку встановленi статтями 243, 245-248 Податкового кодексу України вiд 02 грудня 2010 року № 2755-VI, зi змiнами та доповненнями (далi - Кодекс).
      Вiдповiдно до Закону України вiд 20.12.2016 №1791-VIII "Про внесення змiн до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актiв України щодо забезпечення збалансованостi бюджетних надходжень у 2017 роцi" (далi - Закон №1791) проiндексовано ставки екологiчного податку, що дiяли у 2016 роцi, для визначення податкових зобов'язань, що виникли з 1 сiчня 2017 року, а саме:
      1) за викиди в атмосферне повiтря забруднюючих речовин стацiонарними джерелами забруднення (крiм двоокису вуглецю), що затвердженi п. 243.1-243.3 ст. 243 Кодексу, на 12,0 вiдс., а за викиди двоокису вуглецю (п. 243.4 ст. 243 Кодексу) - на 12,12 вiдс. (п. 12 розд. I Закону);
      2) за скиди забруднюючих речовин у воднi об'єкти (п.245.1-245.3 ст.245 Кодексу - на 12,0 вiдс. (п.13 розд. I Закону);
      3) за розмiщення вiдходiв у спецiально вiдведених для цього мiсцях чи на об'єктах (п. 246.1-246.3 ст.246 Кодексу) - на 11,99-12,82 вiдс. (п.14 розд. I Закону).
      Враховуючи викладене вище, при визначеннi податкових зобов'язань з екологiчного податку за I квартал 2017 року застосовуються новi (збiльшенi) ставки вiдповiдно до статей 243, 245-248 Кодексу (у редакцiї, яка дiє з 1 сiчня поточного року).
      Одночасно акцентуємо увагу на те, що згiдно пункту 250.9 статтi 250 Кодексу суб'єкти господарювання, якi є платниками екологiчного податку, але з початку звiтного року не планують здiйснення викидiв, скидiв забруднюючих речовин, розмiщення вiдходiв, утворення радiоактивних вiдходiв протягом звiтного року, повиннi повiдомити про це вiдповiдний контролюючий орган за мiсцем розташування джерел забруднення та скласти заяву довiльної форми про вiдсутнiсть у звiтному роцi об'єкта обчислення екологiчного податку.
      Така заява надається не пiзнiше граничного термiну подання податкової декларацiї за I квартал звiтного року.
      В iншому разi платник податку зобов'язаний подавати податковi декларацiї екологiчного податку на загальних пiдставах, у порядку, який встановлений статтею 250 Кодексу.
      Суб'єкти господарювання, у тому числi новостворенi, якi не мають об'єктiв обчислення екологiчного податку, не повиннi подавати до вiдповiдних контролюючих органiв заяву про вiдсутнiсть у них у звiтному роцi таких об'єктiв.


Довiдники податкових пiльг станом на 01.04.2017 року

      Державна фiскальна служба України затвердила Довiдники пiльг, наданих чинним законодавством по сплатi податкiв, зборiв, iнших обов`язкових платежiв, станом на 01.04.2017 року, а саме:
      - Довiдник №82/1 податкових пiльг, що є втратами доходiв бюджету;
      - Довiдник №82/2 iнших податкових пiльг.
      При заповненнi Звiту про суми податкових пiльг за три календарних мiсяцi 2017 року (останнiй строк подання звiту - 10 травня 2017 року) слiд користуватися зазначеними довiдниками.
      Нагадуємо, що форма Звiту затверджена постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 грудня 2010 року №1233 "Про затвердження Порядку облiку сум податкiв та зборiв, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пiльг".
      З 1 сiчня 2017 року зазначений звiт має статус податкової декларацiї.


Збiльшено вiдповiдальнiсть роботодавцiв за порушення трудового законодавства

      На черговому засiданнi мiської робочої групи з питань легалiзацiї виплати заробiтної плати та зайнятостi населення за участю Червоноградської ОДПI обговорювались питання дотримання норм трудового законодавства.
      На зустрiчi заслухано суб`єктiв пiдприємницької дiяльностi, якi виплачують заробiтну плату нижче мiнiмального рiвня. За результатами обговорення роботодавцям дано рекомендацiї щодо усунення порушень щодо невиплати мiнiмальної заробiтної плати, наголошено на необхiдностi офiцiйного оформлення трудових вiдносин з найманими працiвниками та iнших вимог трудового законодавства.
      Члени комiсiї проiнформували про основнi змiни в законодавствi, пов'язанi з пiдвищенням мiнiмальної заробiтної плати та наголосили, щодо збiльшення вiдповiдальностi роботодавцiв за порушення трудового законодавства.


На семiнарi обговорили змiни до податкового законодавства

      Нещодавно в примiщеннi Червоноградської ОДПI вiдбувся черговий семiнар для фiзичних осiб - пiдприємцiв, на якому податкiвцi ознайомили присутнiх з новацiями податкового законодавства.
      Проiнформували про змiни в оподаткуваннi податком на доходи фiзичних осiб, в нарахуваннi та сплатi єдиного соцiального внеску у 2017 роцi. Повiдомили про змiни щодо застосування РРО для спрощенцiв, якi здiйснюють реалiзацiю технiчно складних побутових товарiв i пiдлягають гарантiйному ремонту.
      Так, начальник вiддiлу обслуговування платникiв Людмила Якiмчук ознайомила слухачiв з роботою "Електронного кабiнету платника". Зокрема зазначила, що за допомогою цього сервiсу платники мають можливiсть листуватися з ДФС, контролювати стан розрахункiв з бюджетом, формувати та подавати податкову звiтнiсть, отримувати iнформацiю з реєстрiв електронного адмiнiстрування ПДВ та акцизного податку тощо.
      Фахiвцi фiскального вiдомства нагадали про зарплатнi новацiї, а саме про збiльшення розмiрiв мiнiмальної заробiтної плати та прожиткового мiнiмуму та запровадження нових штрафiв за порушення трудового законодавства.
      Крiм цього, наголосили, що до 3 травня 2017 року триватиме кампанiя декларування доходiв, отриманих у минулому роцi, зазначили, яка категорiя громадян зобов'язана подати декларацiю, а хто звiльняється вiд цього обов'язку. Також звернули увагу, що до кiнця поточного року громадяни, якi в минулому роцi здiйснювали витрати на навчання, або iншi витрати, передбаченi Податковим кодексом, мають право скористатися податковою знижкою.


Страхувальники з початку року перерахували понад 160 млн. гривень єдиного внеску

      За сiчень - березень 2017 року платники податкiв, що перебувають на облiку в Червоноградськiй ОДПI сплатили 160,9 млн. грн. або 120,4% єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування.
      Зокрема, вiд платникiв податкiв Сокальського вiддiлення надiйшло - 52,4 млн. грн., Радехiвського вiддiлення - 20,1 млн,грн., та Кам'янка - Бузького вiддiлення - 32,6 млн.гривень..
      Червоноградськi страхувальники з початку року перерахували 55,8 млн. грн. єдиного соцiального внеску.
      Звертаємо увагу, що з 1 сiчня 2017 року розмiр мiнiмального страхового внеску становить 352 гривнi для платникiв єдиного податку першої групи, а для платникiв єдиного податку другої та третьої груп - 704 гривнi.


Платники єдиного податку збагатили мiсцевi бюджети майже на 26 мiльйонiв гривень

      За перший квартал 2017 року суб'єкти господарювання якi обрали спрощену систему оподаткування i перебувають на облiку в Червоноградської ОДПI перерахували до бюджетної скарбницi 25,6 млн. грн. єдиного податку, що на 6,9 млн.грн. бiльше вiд запланованого. Зокрема, платники Сокальського вiддiлення забезпечили з початку року надходження цього податку в сумi 6,6 млн.грн., платники Радехiвського вiддiлення сплатили - 5,1 млн.грн., та Кам'янка - Бузького вiддiлення - 5,7 млн. гривень.
      Червоноградцi переахували 8,1 млн. грн єдиного податку , або 125,6% до запланованого.
      Наголошуємо, для єдинникiв першої групи - у вiдсотках (фiксованi ставки) до розмiру прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб, установленого законом на 1 сiчня податкового (звiтного) року (з 01 сiчня 2017 року - 1600 грн);
      для єдинникiв другої групи - у вiдсотках (фiксованi ставки) до розмiру мiнiмальної заробiтної плати, установленої законом на 1 сiчня податкового (звiтного) року (з 01 сiчня 2017 року - 3200 грн).


Платники податку на нерухоме майно в першому кварталi перерахували 1,2 млн. гривень

      Власники житлової та нежитлової нерухомостi , якi перебувають на облiку в Червоноградськiй ОДПI з початку року сплатили до мiсцевих бюджетiв 1,2 млн. грн. податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки. Зокрема, вiд юридичних осiб надiйшло 1,0 млн. грн. податку, вiд громадян - 208,8 тис. грн. В тому числi, Сокальським вiддiленням - 220,6 тис.грн., Радехiвським вiддiленням - 146,4 тис.грн., Кам'янка - Бузьким вiддiленням - 369,2 тис.гривень.
      Звертаємо увагу, що вiдповiдно до п.п. 266.7.3 п. 266.7 ст. 266 Податкового кодексу України вiд 02 грудня 2010 року № 2755-VI зi змiнами та доповненнями платники податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки, мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за мiсцем проживання (реєстрацiї) для проведення звiрки даних


З початку року сплачено понад 16 млн. грн. плати за землю

      З початку року землевласники та землекористувачi, що перебувають на облiку в Червоноградськiй ОДПI ГУ ДФС у Львiвськiй областi перерахували до мiсцевих скарбниць 16,1 млн. грн. земельного податку та орендної плати, що становить 156,2% планових показникiв. В тому числi, Сокальським вiддiленням забезпечено - 4,4 млн.грн., Радехiвським вiддiленням - 3,3 млн. грн., Кам'янка - Бузьким вiддiленням - 5,2 млн. гривень.
      Звертаємо увагу, що фiзична особа - пiдприємець подає до контролюючого органу за мiсцезнаходженням земельної дiлянки податкову декларацiю з плати за землю, якщо земельна дiлянка використовується для провадження господарської дiяльностi (магазин, СТО тощо) на пiдставi права власностi на земельну дiлянку, права постiйного користування та права оренди земельної дiлянки, оформлених на фiзичну особу - пiдприємця.


Сплачуємо ЄСВ за перший квартал

      19 квiтня - останнiй день сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування фiзичними особами - пiдприємцями, якi обрали спрощену систему оподаткування , за 1 квартал ;


Податковий календар - 19 квiтня:

      Останнiй день сплати авансових платежiв з ПДФО фiзичними особами - пiдприємцями, крiм осiб, що обрали спрощену систему оподаткування, розрахованих самостiйно згiдно з фактичними даними, зазначеними у Книзi облiку доходiв i витрат;


Понад 8 мiльйонiв гривень надiйшло акцизного податку до мiсцевих бюджетiв

      За сiчень - березень 2017 року надходження акцизного податку з реалiзацiї пiдакцизних товарiв поповнили мiсцевi бюджети на 8,2 млн. гривень. Зокрема, Сокальським вiддiленням забезпечено - 1,6 млн. грн., Радехiвським вiддiленням - 1,0 млн.грн., Кам'янка - Бузьким вiддiленням - 1,9 млн.гривень.
      Слiд зауважити, якщо платник не є особою, яка реалiзує пальне або здiйснює дiяльнiсть, яка не лiцензується, тобто у нього вiдсутнi дiючi (в т.ч. призупиненi) лiцензiї на право здiйснення дiяльностi з пiдакцизною продукцiєю та у звiтному перiодi у такого платника не виникли об'єкти оподаткування, або не з'явились показники, що пiдлягають декларуванню, то платник у такому звiтному перiодi не зобов'язаний подавати декларацiю з акцизного податку.


На допомогу армiї надiйшло майже 13 мiльйонiв гривень вiйськового збору

      За сiчень-березень 2017 року поточного року для забезпечення обороноздатностi країни з доходiв платникiв податкiв що перебувають на облiку в Червоноградськiй ОДПI ГУ ДФС у Львiвськiй областi до Державного бюджету перераховано 12,3 млн. грн вiйськового збору, або 116,8 %. В тому числi, Сокальським вiддiленням забезпечено - 3,8 млн.грн., Радехiвським вiддiленням - 1,6 млн. грн., Кам'янка - Бузьким вiддiленням - 2,7 млн. гривень.
      Нагадуємо, фiзичнi особи - пiдприємцi, крiм тих що обрали спрощену систему, за результатами звiтного податкового року самостiйно розраховують вiйськовий збiр в розмiрi 1,5 вiдсотка чистого оподатковуваного доходу, вiдображають в рiчнiй податковiй декларацiї та сплачують в термiни передбаченi для сплати податку на доходи фiзичних осiб за вiдповiдний перiод.


Майже 33 млн. гривень ПДВ надiйшло до Державного бюджету вiд платникiв Червоноградської ОДПI

      Протягом першого кварталу 2017 року суб'єкти господарювання, що перебувають на облiку в Червоноградськiй ОДПI ГУ ДФС у Львiвськiй областi, сплатили до Державного бюджету 32,9 млн. грн. податку на додану вартiсть. З них, платники Сокальського вiддiлення сплатили - 6,3 млн.грн., Радехiвського вiддiлення - 7,9 млн.грн., Кам'янка - Бузького вiддiлення - 7,8 млн.грн. ПДВ.
      Звертаємо увагу, що з 20.03.2017 р. набрали чинностi змiни, внесенi наказом Мiнфiну вiд 21.12.2016р. № 1125 "Про затвердження Змiн до Порядку облiку платникiв податкiв i зборiв та Положення про реєстрацiю платникiв податку на додану вартiсть" до Положення про реєстрацiю платникiв податку на додану вартiсть, затвердженого наказом № 1130.
      Внесеними змiнами вдосконалено та спрощено форму реєстрацiйної заяви платника ПДВ за формою № 1-ПДВ.


Бюджетнi надходженння Червоноградської ОДПI за перший квартал 2017 року

      За сiчень - березень 2017 року до зведеного бюджету вiд платникiв якi перебувають на облiку в Червоноградськiй ОДПI ГУ ДФС у Львiвськiй областi надiйшло 304,9 млн. грн. податкiв i зборiв, що на 38,33 млн. грн. бiльше вiд запланованого. З них до Державного бюджету поступило 110,8 млн.гривень.
      До мiсцевих бюджетiв, що контролюються Червоноградською ОДПI ГУ ДФС у Львiвськiй областi спрямовано 194,1 млн. гривень податкiв i зборiв, що на 33,9 млн. грн. бiльше вiд запланованого. В тому числi Сокальським вiддiленням забезпечено - 57,2 млн.грн., Радехiвським вiддiленням - 26,9 млн. грн. , Кам'янка - Бузьким вiддiленням - 55,1 млн.гривень.
      Основним джерелом наповнення мiсцевих бюджетiв залишається податок на доходи фiзичних осiб, його питома вага в загальних надходженнях становить 63 %. Загалом за перший квартал поточного року цього податку до мiсцевих бюджетiв надiйшло 121,9 млн. гривень.


На зв'язку - "гаряча лiнiя"

      Пiд час чергового сеансу телефонної "гарячої лiнiї" на запитання платникiв податкiв вiдповiдав начальник вiддiлу погашення боргу Червоноградської ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi Роман Хмизь.
      В яких випадках майно платника податкiв звiльняється з податкової застави?
      Згiдно з п.93.1 ст.93 Податкового кодексу України вiд 02 грудня 2010 року № 2755-VI iз змiнами та доповненнями (далi - ПКУ) майно платника податкiв звiльняється з податкової застави з дня:
      отримання контролюючим органом пiдтвердження повного погашення суми податкового боргу в установленому законодавством порядку;
      визнання податкового боргу безнадiйним;
      набрання законної сили вiдповiдним рiшенням суду про припинення податкової застави у межах процедур, визначених законодавством з питань банкрутства;
      отримання платником податкiв рiшення вiдповiдного органу про скасування ранiше прийнятих рiшень щодо нарахування суми грошового зобов'язання або його частини (пенi та штрафних санкцiй) внаслiдок проведення процедури адмiнiстративного або судового оскарження.
      Пiдставою для звiльнення майна платника податкiв з-пiд податкової застави та її виключення з вiдповiдних державних реєстрiв є вiдповiдний документ, що засвiдчує закiнчення будь-якої з подiй, визначених пп.93.1.1 - 93.1.5 п.93.1 ст.93 ПКУ (п.93.2 ст.93 ПКУ).
      З якого перiоду застосування РРО є обов'язковим для фiзичних осiб - пiдприємцiв на єдиному податку, якi здiйснюють реалiзацiю технiчно складних побутових товарiв, що пiдлягають гарантiйному ремонту?
      Норми, передбаченi п. 296.10 ст. 296 Податкового кодексу України та п. 6 ст. 9 Закону України "Про застосування реєстраторiв розрахункових операцiй у сферi торгiвлi, громадського харчування та послуг" в частинi застосування реєстраторiв розрахункових операцiй фiзичними особами - пiдприємцями - платниками єдиного податку, якi здiйснюють реалiзацiю технiчно складних побутових товарiв, що пiдлягають гарантiйному ремонту, будуть застосовуватися з дати набрання чинностi нормативно-правового акта, яким буде затверджено перелiк таких побутових товарiв.
      Чи є можливiсть на офiцiйному веб-порталi ДФС знайти iнформацiя щодо платникiв, у яких є податковий борг?
      На офiцiйному веб-порталi ДФС працює електронний сервiс "Дiзнайся бiльше про свого бiзнес-партнера".
      Для перевiрки iнформацiї щодо наявностi податкового боргу у платника податкiв необхiдно ввести його код ЄДРПОУ або точну назву. Пiсля введення такої iнформацiї в одне з полiв система здiйснить пошук по ряду баз даних, доступних для публiчного використання, i повiдомить про результати пошуку.
      Оновлення iнформацiї на сайтi щодо стану розрахункiв платника податкiв з бюджетом (про наявнiсть заборгованостi) вiдбувається щоденно, крiм вихiдних та святкових днiв, пiсля проведення розрахункiв зведених показникiв в центральнiй базi даних за результатами попереднього банкiвського дня.
      При цьому слiд враховувати, що у електронному он-лайн сервiсi "Дiзнайся бiльше про свого бiзнес-партнера" зазначається iнформацiя про наявнiсть боргу платника в цiлому по Українi, тодi як платник податкiв може перебувати на облiку не лише в контролюючому органi за основним мiсцем облiку, а й облiковуватись як платник окремих податкiв та зборiв в контролюючих органах за неосновним мiсцем облiку.
      Чи можна включити до податкової знижки витрати понесенi за навчання на вiйськовiй кафедрi?
      Навчання на вiйськовiй кафедрi - це додаткова послуга навчального закладу, що не є обов'язковою у процесi безпосереднього навчання за обраним фахом, i оплачується окремо (додатково) вiд плати за навчання згiдно з укладеним з вузом договором на навчання за певним фахом, тому включення таких витрат до податкової знижки чинним законодавством не передбачено.


Безкоштовний семiнар для платникiв податкiв

      Шановнi платники податкiв!
      27 квiтня 2017 року у м. Львовi Головним управлiнням ДФС у Львiвськiй областi буде проведено безкоштовний семiнар для платникiв податкiв Львiвської областi, якi перебувають на облiку в ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi, на тему: "Нове в оподаткуваннi та звiтностi. Актуальнi питання оподаткування у 2017 роцi" за участю сертифiкованих аудиторiв Львiвської областi.
      Початок семiнару: 11 год. 00 хв.
      Початок реєстрацiї: 10 год. 00 хв.
      Мiсце проведення: м. Львiв, вул. Стрийська, 35, актовий зал в цокольному примiщеннi адмiнбудинку Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi.
      Запрошуємо взяти участь у семiнарi всiх зацiкавлених.
      Просимо здiйснити попередню реєстрацiю за адресою...

Головне управлiння ДФС у Львiвськiй областi

Понад 11000 послуг надано податкiвцями Червонограда в Центрi обслуговування платникiв

      Протягом сiчня-березня 2017 року в Центрi обслуговування платникiв м.Червонограда фахiвцями Червоноградської ОДПI надано 11629 послуг, в тому числi адмiнiстративних-2024.
      Найбiльшою популярнiстю користувались послуги з видачi картки платника податкiв, яких протягом сiчня-березня поточного року надано 970. Зареєстровано 221 платника єдиного податку, 207 книг облiку доходiв i витрат, 161 книгу облiку розрахункових операцiй, 37 реєстраторiв розрахункових операцiй, 32 розрахунковi книжки До Реєстру неприбуткових установ та органiзацiй внесено 4 та перереєстровано 24 установи та органiзацiї. Видано 195 довiдок про вiдсутнiсть заборгованостi з платежiв до бюджету, 143 витягiв з реєстру платникiв єдиного податку. Платникам податкiв надано 718 консультацiй.


Про розгляд звернень та iнформацiйних запитiв

      Червоноградська ОДПI ГУ ДФС у Львiвськiй областi значну увагу придiляє розгляду звернень громадян. Протягом сiчня-березня 2017 року у встановленому законодавством порядку розглянуто 4 письмовi звернення з питань застосування законодавства щодо плати за землю, вiдсутностi реєстрацiйного номера платника податкiв, контрольно-перевiрочної роботи.
      З метою забезпечення одного з основних прав громадянина-права на звернення, посадовими особами податкової iнспекцiї проводиться особистий прийом громадян вiдповiдно до затвердженого графiку. Записатися на прийом громадяни можуть у каб.№2 податкової iнспекцiї або зателефонувавши за тел.3-98-06.
      Протягом трьох мiсяцiв 2017 року спецiалiстами Червоноградської ОДПI розглянуто 11 запитiв на iнформацiю. У своїх запитах запитувачi звертались, зокрема, з питань надання iнформацiї щодо ставок земельного податку, мiсця працi та отриманих доходiв громадян, проведення перевiрки тощо. Вiдповiдi на запити надано у встановлений термiн, передбачений законодавством.


Спрощено реєстрацiйну заяву платника ПДВ

      З 20.03.2017 р. набрали чинностi змiни, внесенi наказом Мiнфiну вiд 21.12.2016р. № 1125 "Про затвердження Змiн до Порядку облiку платникiв податкiв i зборiв та Положення про реєстрацiю платникiв податку на додану вартiсть" до Положення про реєстрацiю платникiв податку на додану вартiсть, затвердженого наказом № 1130. Внесеними змiнами скасовано або спрощено (удосконалено) окремi документи, що подаються платниками податкiв до контролюючих органiв та видаються контролюючими органами платникам податкiв.
      Вдосконалено та спрощено форму реєстрацiйної заяви платника ПДВ за формою № 1-ПДВ.
      Новою формою заяви передбачено, що у разi добровiльної реєстрацiї або у разi перереєстрацiї платником ПДВ особа подає лише один (перший) аркуш заяви.
      Два аркушi заяви подаються лише при обов'язковiй реєстрацiї, а також при реєстрацiї платниками ПДВ iнвесторiв (операторiв) за угодою про розподiл продукцiї, учасникiв договору про спiльну дiяльнiсть, управителiв майна.


Шановнi платники податкiв!

      Нагадуємо, в актовому залi Червоноградської ОДПI о 14.00 год., кожного другого вiвторка для фiзичних осiб - пiдприємцiв та о 15.00 год., кожного третього четверга для юридичних осiб фахiвцями Червоноградської ОДПI проводяться семiнари для платникiв податкiв.
      Телефон "гарячої лiнiї" 3 - 98 - 52 .


Телефонуйте на "гарячу лiнiю"

      07 квiтня 2017 року з 10.00.год. до 11.00 год. вiдбудеться телефонна "гаряча лiнiя" iз начальником вiддiлу погашення боргу Червоноградської ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi Хмизем Романом Ярославовичем з питань застосування норм Податкового кодексу України, взаємодiї з платниками податкiв.


Змiнено порядок оподаткування спадщини

      З 25.03.2017 року спадкоємцiв другого ступеня спорiднення звiльнено вiд оподаткування.
      Президент України пiдписав Закон України № 1910-VIII "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо оподаткування спадщини", яким спрощується оформлення спадщини для найближчих родичiв спадкодавця.
      Так, звiльняються вiд оподаткування податком на доходи фiзичних осiб вартостi спадщини, яку вiд спадкодавця одержують члени його сiм'ї другого ступеня спорiднення: рiднi брати та сестри, баба, дiд та онуки. До цього часу чинним Податковим кодексом передбачалося звiльнення вiд оподаткування членiв родини спадкодавця лише першої лiнiї спорiднення.
      Спадкоємцi першого i другого ступенiв також звiльняються вiд необхiдностi проведення оцiнки успадкованих об'єктiв спадщини для цiлей оподаткування. При цьому для всiх iнших спадкоємцiв податок залишається у розмiрi 5 %.
      Норми Закону застосовуються до доходiв у виглядi спадщини/дарунка, отриманих починаючи з 1 сiчня 2017 року.


Щоб скористатись правом на податкову знижку необхiдно заповнити декларацiю

      Метою декларування доходiв фiзичних осiб є не тiльки сплата податку до бюджету, а й повернення платникам сум податку на доходи фiзичних осiб, надмiрно сплаченого з їх заробiтної плати в минулому податковому роцi. Про це проiнформувала на зустрiчi з декларантами ГДI Червоноградської ОДПI Мар'яна Малюк.
      Посадовець, наголосила, що кампанiя декларування доходiв громадян, яка розпочалася з початку 2017 року триває до 3 травня 2017 року.
      Для реалiзацiї права на податкову знижку платнику податку необхiдно заповнити та подати декларацiю до 31 грудня 2017 року. Якщо платник податку до кiнця 2017 року, не скористається правом на нарахування податкової знижки за наслiдками 2016 року, таке право на наступнi податковi роки не переноситься.
      Присутнi отримали практичну допомогу при заповненнi декларацiї для права на податкову знижку.


Не забудьте задекларувати отриманi доходи вiд надання майна в оренду

      Якщо громадяни здають в оренду житлову чи iншу нерухомiсть, а також рухоме майно, то отриманi доходи необхiдно задекларувати, звертають увагу в Червоноградськiй ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi.
      Також, оподаткуванню пiдлягають доходи, отриманi вiд здавання в прокат автотранспорту та iншого рухомого майна.
      Нагадаємо, кампанiя декларування минулорiчних доходiв громадян триває до 3 травня 2017 року. Декларацiї про майновий стан i доходи громадяни повиннi подавати до ДПI за мiсцем своєї податкової адреси.


Податковий календар - 30 березня останнiй день сплати:

      - податку на додану вартiсть за лютий 2017 року;
      - акцизного податку за лютий 2017 року;
      - податку на доходи фiзичних осiб вiд оподаткування доходiв, нарахованих у виглядi: процентiв на поточний або депозитний банкiвський рахунок, процентiв на вклади члена кредитної спилки;
      - плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi) (крiм громадян) за лютий;
       - за лютий рентної плати за:
       - користування радiочастотним ресурсом України;


Майже 2 мiльйони гривень плати за землю надiйшло з пояатку року до бюджетної скарбницi

      Протягом сiчня - лютого 2017 року червоноградськi платники перерахували 1,9 мiльйонiв гривень плати за землю. Це на 0,5 мiльйона гривень бiльше вiд запланованого.
      Зокрема, платники земельного податку та орендної плати за землю - юридичнi особи сплатили у 2017 роцi - 1,5 мiльйонiв гривень плати за землю.
      Слiд пiдкреслити що з 21.03.2017 року набрав чинностi наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 23.01.2017 № 9 "Про внесення змiн до форми Податкової декларацiї з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi)", який внiс змiни до форми Податкової декларацiї з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi).
      Зокрема, наказом передбачено вiдображення в декларацiї:
      - не лише мiсяця i року, а також i дати державної реєстрацiї прав на земельну дiлянку, а також дати документу, що засвiдчує/пiдтверджує право оренди землi;
      - площi земельної дiлянки не лише в га, а також i в кв. м.;
      - нормативної грошової оцiнки одиницi площi земельної дiлянки.
      Крiм того, при уточненнi податкових зобов'язань бiльше не потрiбно буде розмежовувати суми збiльшення/зменшення податкових зобов'язань на тi, за якими ще не настав строк сплати, i на тi, за якими строк сплати вже минув.


Незабудьте задекларувати отриманi доходи вiд надання майна в оренду

      Якщо громадяни здають в оренду житлову чи iншу нерухомiсть, а також рухоме майно, то отриманi доходи необхiдно задекларувати, звертають увагу в Червоноградськiй ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi.
      Вiдповiдно до статтi 164 Податкового кодексу України пiдлягають декларуванню доходи, отриманi вiд здачi в оренду не лише житлових примiщень, але й гаражiв, дачних будинкiв, присадибних та iнших земельних дiлянок. Якщо нерухомiсть або iнше майно орендує юридична особа або фiзособа - пiдприємець, то податковим агентом є саме орендатор. Вiн i повинен утримати та перерахувати до бюджету податок за ставкою 18%. Якщо ж нерухомiсть здається фiзичнiй особi, то податок за ставкою 18% сплачує орендодавець.
      Також, оподаткуванню пiдлягають доходи, отриманi вiд здавання в прокат автотранспорту та iншого рухомого майна.
      Нагадаємо, кампанiя декларування минулорiчних доходiв громадян триває до 3 травня 2017 року. Декларацiї про майновий стан i доходи громадяни повиннi подавати до ДПI за мiсцем своєї податкової адреси.


"Гаряча лiнiя" слухає !

      Пiд час чергового сеансу телефонної "гарячої лiнiї" на запитання платникiв податкiв вiдповiдала начальник вiддiлу податкiв i зборiв з юридичних осiб Червоноградської ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi Лiдiя Рибак:
      Якi платники ПДВ можуть вибрати квартальний податковий перiод подання звiтностi з ПДВ?
      Вiдповiдно до п. 202.2 ст. 202 Податкового кодексу України платники податку, якi сплачують єдиний податок можуть вибрати квартальний податковий перiод. Заява про вибiр квартального податкового перiоду подається контролюючому органу разом з декларацiєю за наслiдками останнього податкового перiоду календарного року. При цьому квартальний податковий перiод починає застосовуватися з першого податкового перiоду наступного календарного року. У рроооооооооразi якщо платник податку, який застосовував спрощену систему оподаткування, переходить на сплату iнших податкiв i зборiв, встановлених Податковим кодексом України, такий платник податку зобов'язаний самостiйно перейти на мiсячний податковий перiод, починаючи з першого мiсяця переходу на сплату iнших податкiв i зборiв, встановлених Податковим кодексом України, що зазначається у вiдповiднiй податковiй декларацiї за наслiдками такого мiсяця.
      Чи необхiдно платнику податку, зареєстрованому платником рентної плати за спецiальне використання води, подавати до податкової iнспекцiї податкову декларацiю з рентної плати або заяву про вiдсутнiсть об'єкта оподаткування у випадку вiдсутностi у звiтному перiодi об'єкта оподаткування рентної плати?
      Якщо у суб'єкта господарювання, зареєстрованого платником рентної плати за спецiальне використання води (далi - Рентна плата), у звiтному (податковому) кварталi звiтного (податкового) року вiдсутнiй об'єкт оподаткування з причини використання обсягiв води виключно для задоволення власних питних та санiтарно-гiгiєнiчних потреб, то такий суб'єкт щокварталу подає до контролюючого органу (за основним або неосновним мiсцем облiку) податковi декларацiї з рентної плати наростаючим пiдсумком з початку року до закiнчення звiтного (податкового) року.
      Разом з тим, якщо суб'єкт господарювання, який є платником Рентної плати, з початку звiтного року використовуватиме воду виключно для задоволення власних питних та санiтарно-гiгiєнiчних потреб, то такий платник не пiзнiше граничного термiну подання податкової декларацiї за I квартал звiтного року на пiдставi заяви, складеної у довiльнiй формi, повiдомляє вiдповiдний контролюючий орган про вiдсутнiсть у нього у звiтному роцi об'єкта оподаткування Рентною платою та податковi декларацiї з рентної плати не подає.
      З якої оцiнки сплачується ПДФО при продажу нерухомого майна?
      Дохiд вiд продажу об'єкта нерухомостi визначається виходячи з цiни, зазначеної в договорi купiвлi - продажу, але не нижче оцiночної вартостi такого об'єкта, розрахованої органом, уповноваженим здiйснювати таку оцiнку вiдповiдно до закону.
      Хто є вiдповiдальним за сплату ПДФО при отриманнi спадщини?
      Вiдповiдальними за сплату (перерахування) податку до бюджету, є спадкоємцi, якi отримали спадщину.
      Дохiд у виглядi вартостi успадкованого майна (кошти, майно, майновi чи немайновi права) у межах, що пiдлягає оподаткуванню i зазначається в рiчнiй податковiй декларацiї, крiм спадкоємцiв-нерезидентiв, якi зобов'язанi сплатити податок до нотарiального оформлення об'єктiв спадщини та спадкоємцiв, якi отримали у спадщину об'єкти, що оподатковуються за нульовою ставкою податку на доходи фiзичних осiб, а також iншими спадкоємцями - резидентами, якi сплатили податок до нотарiального оформлення об'єктiв спадщини.


Фiзичнi особи, якi здiйснюють незалежну професiйну дiяльнiсть, подають декларацiю про майновий стан i доходи не пiзнiше 3 травня 2017 року

      Незалежна професiйна дiяльнiсть - участь фiзичної особи у науковiй, лiтературнiй, артистичнiй, художнiй, освiтнiй або викладацькiй дiяльностi, дiяльнiсть лiкарiв, приватних нотарiусiв, приватних виконавцiв, адвокатiв, арбiтражних керуючих (розпорядникiв майна, керуючих санацiєю, лiквiдаторiв), аудиторiв, бухгалтерiв, оцiнщикiв, iнженерiв чи архiтекторiв, особи, зайнятої релiгiйною (мiсiонерською) дiяльнiстю, iншою подiбною дiяльнiстю за умови, що така особа не є працiвником або фiзичною особою - пiдприємцем та використовує найману працю не бiльш як чотирьох фiзичних осiб.
      Вiдповiдно до норм Податкового кодексу України фiзична особа, яка провадить незалежну професiйну дiяльнiсть, вважається самозайнятою особою за умови, що вона не є працiвником в межах пiдприємницької дiяльностi чи незалежної професiйної дiяльностi.
      Особи, якi мають намiр провадити незалежну професiйну дiяльнiсть, пiдлягають взяттю на облiк як самозайнятi особи у контролюючих органах згiдно з Податковим кодексом України.
      Фiзичнi особи, якi провадять незалежну професiйну дiяльнiсть, подають податкову декларацiю за результатами 2016 року вiдповiдно до норм роздiлу IV Податкового кодексу України не пiзнiше 03 травня 2017 року та зобов'язанi самостiйно не пiзнiше 28 липня 2017 року сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену в поданiй ними податковiй декларацiї.


До вiдома платникiв ПДВ! Оприлюднено довiдник умовних кодiв товарiв

      Вiдповiдно до Порядку заповнення податкової накладної передбачено, що Державна фiскальна служба визначає умовнi коди товарiв, що вiдсутнi в УКТ ЗЕД, та забезпечує їх оприлюднення на власному офiцiйному веб-порталi для використання платниками податку при складаннi податкових накладних.
      Перший такий перелiк вже можна переглянути на сайтi ДФСУ в роздiлi Довiдники.


Понад 30 млн. грн. єдиного внеску сплачено червоноградськими роботодавцями
За два мiсяцi 2017 року червоноградцi перерахували до бюджету 30,6 млн грн єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, що на 3,8 млн грн бiльше за очiкуваний показник. Виконання планового показника становить 114%.
      Зокрема, за пiдсумками лютого поточного року на соцiальнi гарантiї направлено 15,5 млн грн ЄСВ, додатково надiйшло 2,0 млн гривень.
      Єдиний соцiальний внесок є основним джерелом соцiальних виплат на фiнансування державних гарантiй для незахищених верств населення.
      Своєчасна сплата єдиного соцiального внеску гарантує громадянам право на соцiальний захист на випадок безробiття, нещасних випадкiв чи професiйних захворювань, пенсiйне забезпечення та iншi виплати.


Буде проведено безкоштовний семiнар для платникiв податкiв

      Шановнi платники податкiв!
      23 березня 2017 року у м. Львовi Головним управлiнням ДФС у Львiвськiй областi буде проведено безкоштовний семiнар для платникiв податкiв Львiвської областi, якi перебувають на облiку в ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi, на тему: "Актуальнi питання оподаткування у 2017 роцi" за участю мiжнародних сертифiкованих професiйних бухгалтерiв Львiвської областi.
      Початок семiнару: 11 год. 00 хв.
      Початок реєстрацiї: 10 год. 00 хв.
      Мiсце проведення: м. Львiв, вул. Стрийська, 35, актовий зал в цокольному примiщеннi адмiнбудинку Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi.
      Запрошуємо взяти участь у семiнарi всiх зацiкавлених.
      Просимо здiйснити попередню реєстрацiю за адресою: https://goo.gl/forms/mqlycT2tNxSkYAcd2.

Головне управлiння ДФС у Львiвськiй областi

Про розгляд звернень та iнформацiйних запитiв

      Червоноградська ОДПI ГУ ДФС у Львiвськiй областi значну увагу придiляє розгляду звернень громадян. Протягом сiчня-лютого 2017 року у встановленому законодавством порядку розглянуто 2 письмовi звернення з питань застосування законодавства щодо плати за землю, вiдсутностi реєстрацiйного номера платника податкiв.
      З метою забезпечення одного з основних прав громадянина - права на звернення, посадовими особами податкової iнспекцiї проводиться особистий прийом громадян вiдповiдно до затвердженого графiку. Записатися на прийом громадяни можуть у каб.№2 податкової iнспекцiї або зателефонувавши за тел.3-98-06.
      Протягом двох мiсяцiв 2017 року спецiалiстами Червоноградської ОДПI розглянуто 10 запитiв на iнформацiю. У своїх запитах запитувачi звертались, зокрема, з питань надання iнформацiї щодо ставок земельного податку, мiсця працi та отриманих доходiв громадян, проведення перевiрки тощо. Вiдповiдi на запити надано у встановлений термiн, передбачений законодавством.


Понад 8700 послуг надано податкiвцями Червонограда в Центрi обслуговування платникiв

      Протягом сiчня-лютого 2017 року в Центрi обслуговування платникiв м.Червонограда фахiвцями Червоноградської ОДПI надано 8747 послуг, в тому числi адмiнiстративних - 1344.
      Найбiльшою популярнiстю користувались послуги з видачi картки платника податкiв, яких протягом сiчня-лютого поточного року надано 625. Зареєстровано 148 платникiв єдиного податку, 145 книг облiку доходiв i витрат, 110 книг облiку розрахункових операцiй, 22 розрахунковi книжки, 21 реєстратор розрахункових операцiй. До Реєстру неприбуткових установ та органiзацiй внесено 4 та перереєстровано 17 установ та органiзацiй. Видано 120 довiдок про вiдсутнiсть заборгованостi з платежiв до бюджету, 108 витягiв з реєстру платникiв єдиного податку. Платникам податкiв надано 499 консультацiй.


268 громадян подали до податкової iнспекцiї декларацiї про минулорiчнi доходи

      З початку року 268 червоноградцiв подали декларацiї про доходи, отриманi в 2016 роцi, зокрема, 69 - на отримання податкової знижки. Про це повiдомила в.о. начальника вiддiлу доходiв i зборiв з фiзичних осiб Червоноградської ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi Надiя Дячук.
      Зазначенi громадяни задекларували 23,9 млн. грн. доходiв, з яких до бюджету надiйде бiльше 0,7 млн. грн. податку на доходи фiзичних осiб та 0,2 млн. грн. вiйськового збору.
      Бiльшiсть громадян декларували доходи у виглядi спадщини, вiд здачi в найм нерухомого майна, вiд продажу об'єктiв рухомого та нерухомого майна.
      Нагадаємо, декларацiї про майновий стан i доходи громадяни повиннi подавати до податкової iнспекцiї за мiсцем своєї податкової адреси не пiзнiше 03 травня 2017 року.


Податковий календар - 20 березня останнiй день:

      Подання платником єдиного податку заяви про вiдмову вiд спрощеної системи;
      Сплата авансових внескiв з єдиного податку фiзичними особами - пiдприємцями, що обрали спрощену систему оподаткування I та II групп;
      Подання податкової декларацiї з податку на додану вартiсть за лютий 2017 року, у яких податковий перiод дорiвнює календарному мiсяцю;
      Подання звiту по єдиному внеску, нарахованому за попереднiй календарний мiсяць роботодавцями за найманих працiвникiв;
      Подання податкової декларацiї акцизного податку за лютий 2017 року.


До уваги платникiв податку на додану вартiсть!

      Мiнiстерством фiнансiв України видано наказ вiд 23.02.2017 №276 "Про затвердження Змiн до деяких нормативно-правових актiв Мiнiстерства фiнансiв України", який зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 28.02.2017 за № 269/30137 (далi - наказ №276).
      Вказаним наказом, зокрема, внесено змiни до форми податкової накладної (викладено в новiй редакцiї) та порядку її заповнення.
      Вiдповiдно до пункту 5 наказу №276 вiн набирає чинностi з першого числа мiсяця, що настає за мiсяцем його офiцiйного опублiкування.
      Враховуючи те, що наказ №276 опублiковано 28.02.2017 (Урядовий кур'єр), вiн набрав чинностi 1 березня 2017 року.
      Пунктом 3 Порядку заповнення податкової накладної передбачено, що усi податковi накладнi пiдлягають реєстрацiї в Єдиному реєстрi податкових накладних (ЄРПН) за формою, чинною на день такої реєстрацiї.
      Разом з тим, з метою створення комфортних умов для платникiв податку на додану вартiсть, а також доопрацювання програмного забезпечення для формування i подання податкових накладних/розрахункiв коригування до реєстрацiї в ЄРПН (у зв'язку iз внесенням вказаних змiн), податковi накладнi/розрахунки коригування прийматимуться до реєстрацiї в ЄРПН за новою формою (у редакцiї наказу №276) починаючи з 16 березня 2017 року.
      До вказаної дати податковi накладнi/розрахунки коригування реєструються в ЄРПН за старою формою (до внесення змiн наказом №276).


Вiд червоноградцiв українська армiя отримала понад 2 мiльйони гривень

      Червоноградськi платники податкiв вносять вагомий внесок в справу вiдновлення територiальної цiлiсностi держави та пiдтримки обороноздатностi армiї. Так, з початку року до Державного бюджету перераховано 2,4 млн. грн. вiйськового збору. Зокрема, в лютому надiйшло 1,3 млн. гривень.
      Нагадаємо, що платниками вiйськового збору є фiзичнi особи - резиденти та нерезиденти, якi отримують доходи в Українi. Вiдповiдальними за нарахування вiйськового збору до бюджету є роботодавцi, що нараховують доходи у виглядi заробiтної плати на користь платника податкiв.


Податковий розрахунок за формою №1ДФ: основне про заповнення та подання

      ДФС України у листi вiд 16.02.2017 №3874/7/99-99-13-01-01-17 надала роз'яснення щодо заповнення та подання податкового розрахунку за формою №1ДФ.
      Зокрема у листi зазначено, що статтею 176 Податкового кодексу України встановлено, що особи, якi мають статус податкових агентiв, зобов'язанi подавати у строки, встановленi для податкового кварталу, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платникiв податку, а також суми утриманого з них податку до контролюючого органу за мiсцем свого розташування. Такий розрахунок подається лише при нарахуваннi сум зазначених доходiв платнику податку податковим агентом протягом звiтного перiоду.
      Нагадаємо, що порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платникiв податку, i сум утриманого з них податку затверджено наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 13.01.2015 №4


Податковий календар - 16 березня:

      Подання платником iнших податкiв i зборiв заяви про перехiд на спрощену систему ;
      Подання платником єдиного податку заяви про перехiд на iншу групу платника єдиного податку.


Податковий календар - 10 березня:

      Останнiй день сплати податку на прибуток пiдприємств за 2016 рiк;


"Гаряча лiнiя" слухає !

      Пiд час чергового сеансу телефонної "гарячої лiнiї" на запитання платникiв податкiв вiдповiдала в.о. начальника вiддiлу податкiв i зборiв з фiзичних осiб Червоноградської ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi Надiя Дячук.
      До якого контролюючого органу повинна подавати заяву про перехiд на спрощену систему оподаткування ФОП у разi змiни податкової адреси пов'язаоної iз змiною адмiнiстративного району?
      Фiзична особа - пiдприємець у разi змiни податкової адреси, пов'язаної зi змiною адмiнiстративного району, подає заяву про перехiд на спрощену систему оподаткування до контролюючого органу за мiсцем фактичного перебування на облiку на дату подання такої заяви.
      Чи може ФОП платник ЄП використовувати кошти з розрахункового рахунку, який вiдкрито для здiйснення пiдприємницької дiяльностi
      Фiзична особа - пiдприємець має право вiльно користуватися коштами для власних потреб з розрахункового рахунку, який вiдкрито для здiйснення господарської дiяльностi, за умови сплати всiх податкiв, зборiв та iнших платежiв, передбачених чинним законодавством, вiд пiдприємницької дiяльностi.
      Чи можна включити до податкової знижки суму процентiв, сплачених за користування iпотечним кредитом?
      До податкової знижки включаються фактично здiйсненi протягом звiтного податкового року платником податку витрати, пiдтвердженi вiдповiдними документами.
      Зокрема платник податку має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку за наслiдками звiтного податкового року частину суми процентiв, сплачених таким платником податку за користування iпотечним житловим кредитом (пп.166.3.1 п.166.3. ст.166 Податкового кодексу України)
      На яку податкову соцiальну пiльгу та при якому граничному доходi у виглядi заробiтної плати фiзична особа має право зменшувати дохiд у виглядi заробiтної плати вiд одного роботодавця?
      У 2017 роцi податкова соцiальна пiльга дорiвнює 800,00 грн. при граничному доходi 2240,00 гривень.
      Нагадуємо, що для застосування податкової соцiальної пiльги працiвник подає роботодавцю заяву про самостiйне обрання мiсця застосування податкової соцiальної пiльги та документи, що пiдтверджують таке право.
      Заява про застосування пiльги подається у довiльнiй формi. Перелiк документiв для застосування пiльги затверджено Постановою кабiнету мiнiстрiв України вiд 29.12.2010 №1227.
      В який термiн подається податкова декларацiя фiзичною особою - пiдприємцем?
      Фiзичнi особи - пiдприємцi подають до контролюючого органу податкову декларацiю за мiсцем своєї податкової адреси за результатами календарного року протягом 40 календарних днiв, що настають за останнiм календарним днем звiтного (податкового) року, в якiй також зазначаються авансовi платежi з податку на доходи.
      Фiзичнi особи, стосовно яких проведено державну реєстрацiю припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця за її рiшенням, подають податкову декларацiю за останнiй базовий податковий (звiтний) перiод, в якiй вiдображаються виключно доходи вiд проведення пiдприємницької дiяльностi, протягом 30 календарних днiв з дня проведення державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi.


Розмiр ЄСВ - 8,41% для працюючих iнвалiдiв застосовується тiльки для пiдприємств, установ i органiзацiй

      Нарахування роботодавцем єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування у розмiрi 8,41 вiдс. на заробiтну плату працюючим iнвалiдам здiйснюється з моменту встановлення групи iнвалiдностi, але не ранiше одержання пiдприємством завiреної копiї довiдки з акту огляду в медико-соцiальнiй експертнiй комiсiї про встановлення групи iнвалiдностi та закiнчується датою скасування iнвалiдностi на пiдставi рiшення даної комiсiї. При цьому, до дати одержання завiреної копiї зазначеної довiдки та пiсля дати скасування iнвалiдностi, роботодавець нараховує ЄВ у розмiрi 22 вiдс. визначеної бази нарахування
      Розмiр ЄСВ 8,41%, для працюючих iнвалiдiв встановлено частиною тринадцятою ст. 8 Закону України вiд 08 липня 2010 року № 2464-VI "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування"
      Згiдно з п. 7 розд. III Iнструкцiї про порядок нарахування i сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, затвердженої наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.04.2015 № 449, iз змiнами i доповненнями пiдставою для застосування цього розмiру ЄВ є завiрена копiя довiдки з акта огляду в медико-соцiальнiй експертнiй комiсiї про встановлення групи iнвалiдностi.
      Згiдно з частиною тринадцятою ст. 8 Закону № 2464 ставка 8,41 вiдс. визначеної бази нарахування ЄВ для працюючих iнвалiдiв, встановлена тiльки для пiдприємств, установ i органiзацiй, в яких працюють iнвалiди. Вказана пiльга не розповсюджується на фiзичних осiб - пiдприємцiв, якi використовують працю найманих працiвникiв-iнвалiдiв. групи iнвалiдностi.


До вiдома громадян

      9 березня 2017 року з 15.00 год. до 17.00 год. в Червоноградськiй ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi виїзний особистий прийом громадян буде проводити заступник начальника Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi Вiтик Орест Дмитрович.
      Запис на особистий прийом проводиться у каб.№2 Червоноградської ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi (м.Червоноград, пл.Соборна,3) або за тел.3-98-06.


Про електроннi сервiси пiд час зустрiчi

      В рамках кампанiї декларування доходiв громадян та електронного декларування доходiв державних службовцiв громадяни можуть скористатися сервiсом "Електронний кабiнет платника" в частинi отримання вiдомостей з Державного реєстру фiзичних осiб - платникiв податкiв про суми виплачених доходiв та утриманих податкiв в електронному виглядi та отримати вiдомостi про доходи в електронному виглядi з використанням електронного цифрового пiдпису. Про це повiдомила в ходi зустрiчi з платниками податкiв начальник вiддiлу обслуговування платникiв Червоноградської ОДПI Людмила Якiмчук.
      Посадовець наголосила, що безкоштовно отримати електронно цифровий пiдпис можна в акредитованому центрi сертифiкацiї ключiв Iнформацiйно-довiдкового департаменту ДФС (АЦСК IДД). Запит для отримання вiдомостей про доходи формується виключно фiзичними особами - платниками податкiв для отримання iнформацiї про себе. Детально ознайомитись з Порядком отримання вiдомостей про доходи засобами "Електронного кабiнету платника" можна на офiцiйному веб-порталi ДФС.


Про цьогорiчнi податковi новацiї розповiли платникам податкiв фахiвцi Червоноградської ОДПI

      Днями фахiвцi Червоноградської ОДПI провели семiнари для платникiв податкiв з питань новацiй у податковому законодавствi, порядку обчислення та сплати єдиного соцiального внеску, подання податкової звiтностi.
      В ходi заходу обговорили останнi змiни у трудовому законодавствi, зокрема стосовно пiдвищення розмiру мiнiмальної заробiтної плати найманих працiвникiв до 3200 грн., про змiни розмiрiв фiнансових санкцiй до юридичних та фiзичних осiб-пiдприємцiв, якi використовують найману працю.
      Пiд час зустрiчi начальник вiддiлу обслуговування платникiв Людмила Якiмчук проiнформувала присутнiх про функцiонування електронних сервiсiв ДФС. Зокрема, "Електронний кабiнет платника" надає змогу платникам податкiв безкоштовно пiдготувати i подати у режимi реального часу до контролюючих органiв електронну звiтнiсть, а також переглянути iнформацiю щодо стану їх розрахункiв з бюджетом, зокрема iнформацiю щодо заборгованостi зi сплати податкiв i зборiв.
      Усi бажаючi отримали вiдповiдi на поставленi питання та практичнi поради у застосуваннi нових iнформацiйних правових ресурсiв.


Питання легалiзацiї заробiтної плати не втрачає актуальностi

      Днями в примiщеннi мiськвиконкому вiдбулося чергове засiдання робочої групи з легалiзацiї виплати заробiтної плати, за участю начальника Червоноградської ОДПI Оксани Полтавець.
      На засiдання були запрошенi суб'єкти господарювання що допустили виплату заробiтної нижче законодавчо встановленого мiнiмального розмiру.
      В ходi зустрiчi було акцентовано увагу на недотриманнi соцiальних гарантiй найманим працiвникам та тiнiзацiї ринку працi суб'єктами господарювання.
      Пiд час спiлкування з представникам малого бiзнесу також було роз'яснено дiюче законодавство щодо оподаткування заробiтної плати, здiйснення нарахувань на фонд оплати працi та новацiї щодо вiдповiдальностi за порушення законодавства про працю


Вiдбудеться Нацiональний податковий форум

      Шановнi платники податкiв!
      02 березня 2017 року у м. Львовi вiдбудеться Нацiональний податковий форум для платникiв податкiв за участi фахiвцiв ДФС України на тему: "Трансфертне цiноутворення та податок на прибуток".
      Початок о 10:00, реєстрацiя о 09:30.
      Отримання детальної iнформацiї стосовно семiнару за телефонами фiлiї
      ДП "Сервiсно-видавничий центр" у Львiвськiй областi : (032) 270-10-67, 270-07-29.


Розмiр ЄСВ - 8,41% для працюючих iнвалiдiв застосовується тiльки для пiдприємств, установ i органiзацiй

      Нарахування роботодавцем єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування у розмiрi 8,41 вiдс. на заробiтну плату працюючим iнвалiдам здiйснюється з моменту встановлення групи iнвалiдностi, але не ранiше одержання пiдприємством завiреної копiї довiдки з акту огляду в медико-соцiальнiй експертнiй комiсiї про встановлення групи iнвалiдностi та закiнчується датою скасування iнвалiдностi на пiдставi рiшення даної комiсiї. При цьому, до дати одержання завiреної копiї зазначеної довiдки та пiсля дати скасування iнвалiдностi, роботодавець нараховує ЄВ у розмiрi 22 вiдс. визначеної бази нарахування
      Розмiр ЄСВ 8,41%, для працюючих iнвалiдiв встановлено частиною тринадцятою ст. 8 Закону України вiд 08 липня 2010 року № 2464-VI "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування"
      Згiдно з п. 7 розд. III Iнструкцiї про порядок нарахування i сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, затвердженої наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.04.2015 № 449, iз змiнами i доповненнями пiдставою для застосування цього розмiру ЄВ є завiрена копiя довiдки з акта огляду в медико-соцiальнiй експертнiй комiсiї про встановлення групи iнвалiдностi.
      Згiдно з частиною тринадцятою ст. 8 Закону № 2464 ставка 8,41 вiдс. визначеної бази нарахування ЄВ для працюючих iнвалiдiв, встановлена тiльки для пiдприємств, установ i органiзацiй, в яких працюють iнвалiди. Вказана пiльга не розповсюджується на фiзичних осiб - пiдприємцiв, якi використовують працю найманих працiвникiв-iнвалiдiв. групи iнвалiдностi.


До вiдома громадян

      9 березня 2017 року з 15.00 год. до 17.00 год. в Червоноградськiй ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi виїзний особистий прийом громадян буде проводити заступник начальника Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi Вiтик Орест Дмитрович.
      Запис на особистий прийом проводиться у каб.№2 Червоноградської ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi (м.Червоноград, пл.Соборна,3) або за тел.3-98-06.


Звiт про використання доходiв неприбуткової органiзацiї необхiдно подати не пiзнiше 1 березня 2017 року

      Неприбутковi пiдприємства, установи та органiзацiї, визначенi статтею 133 Податкового кодексу України, подають звiт про використання доходiв (прибуткiв) неприбуткової органiзацiї за формою, затвердженою наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 17.06.2016 № 553 та рiчну фiнансову звiтнiсть.
      Для неприбуткових органiзацiй встановлюється рiчний звiтний перiод, крiм випадкiв, передбачених ст. 133.4.3 Податкового кодексу України.
      Поряд з цим встановлено, що у разi недотримання неприбутковою органiзацiєю вимог, визначених у ст. 133.4.3 Податкового кодексу України, така неприбуткова органiзацiя зобов'язана подати у строк, визначений для мiсячного звiтного перiоду, звiт про використання доходiв (прибуткiв) неприбуткової органiзацiї за перiод з початку року (або з початку визнання органiзацiї неприбутковою в установленому порядку, якщо таке визнання вiдбулося пiзнiше) по останнiй день мiсяця, в якому вчинено таке порушення, та зазначити i сплатити суму самостiйно нарахованого податкового зобов'язання з податку на прибуток.
      Отже, неприбутковими пiдприємствами, установами та органiзацiями, що вiдповiдають вимогам Податкового кодексу України , зокрема внесенi органами ДФС до Реєстру неприбуткових установ та органiзацiй, звiт про використання доходiв (прибуткiв) неприбуткової органiзацiї подається за базовий звiтний (податковий) рiк протягом 60 календарних днiв, що настають за останнiм календарним днем звiтного (податкового) року, тобто не пiзнiше 1 березня 2017 року.


Вiдомостi про суми виплачених доходiв в Електронному кабiнетi платника

      У рамках кампанiї декларування доходiв громадян та електронного декларування доходiв державних службовцiв для фiзичних осiб в Електронному кабiнетi платника функцiонують такi сервiси:
      - "Отримання вiдомостей з Державного реєстру фiзичних осiб - платникiв податкiв про суми виплачених доходiв та утриманих податкiв в електронному виглядi". Сервiс створено з метою забезпечення зручностi платникiв, якi бажають отримати вiдомостi про доходи в електронному виглядi.
      Для цього фiзичнiй особi з використанням електронного цифрового пiдпису (ЕЦП) необхiдно в роздiлi "Подання заяв, запитiв для отримання iнформацiї" особистого кабiнету створити та направити вiдповiдний запит. Запит для отримання вiдомостей про доходи формується виключно фiзичними особами - платниками податкiв для отримання iнформацiї про себе. Звертаємо увагу, що вiдомостi про суми отриманих доходiв та суми сплачених податкiв в електронному виглядi надаються за останнi три роки (по квартально), вiдомостi за останнiй звiтний перiод (квартал) надаються через 60 днiв пiсля його закiнчення.
      - "Декларацiя про майновий стан i доходи в електронному виглядi". Фiзичнi особи у вiдкритiй частинi Електронного кабiнету платника можуть заповнити, зберегти та роздрукувати декларацiю, а в роздiлi "Введення звiтностi" особистого кабiнету з використанням ЕЦП можуть подати декларацiю в електронному виглядi. Безкоштовно отримати ЕЦП можна в акредитованому центрi сертифiкацiї ключiв Iнформацiйно-довiдкового департаменту ДФС.
      Нагадуємо, що з 1 сiчня 2017 року запроваджено нову форму декларацiї, яка затверджена наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 15 вересня 2016 року № 821 "Про внесення змiн до наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 02 жовтня 2015 року №859".


Понад пiвмiльйона гривень надiйшло до бюджету податку на прибуток

      З початку року платники податку на прибуток Червоноградської ОДПI, перерахували до Державного бюджету 459,5 тис. грн., що на 59,5 тис. грн. бiльше вiд запланованого. До мiсцевої казни надiйшло 82,7 тис. грн. податку. Зокрема, Сокальським вiддiленням забезпечено поступлень в сумi - 28 тис.грн., Радехiвським вiддiленням - 20,4 тис. грн., та Кам'янка -Бузьким вiддiленням 386,1 тис.гривень.
      Слiд зауважити, що 17 сiчня останнiй день сплати податку на прибуток пiдприємств за IV квартал.


З початку року сплачено понад 4 млн. грн. плати за землю

      З початку року землевласники та землекористувачi, що перебувають на облiку в Червоноградськiй ОДПI ГУ ДФС у Львiвськiй областi перерахували до мiсцевих скарбниць 4,4 млн. грн. земельного податку та орендної плати, що становить 178,6% планових показникiв. В тому числi, Сокальським вiддiленням забезпечено - 1,04 млн.грн., Радехiвським вiддiленням - 865,9 тис. грн., Кам'янка - Бузьким вiддiленням - 1,6 млн. гривень.
      Слiд зауважити, що згiдно з пп.286.2 ст. 286 Податкового кодексу України вiд 02 грудня 2010 року № 2755-VI iз змiнами та доповненнями платники плати за землю (крiм фiзичних осiб) самостiйно обчислюють суму податку щороку станом на 1 сiчня i не пiзнiше 20 лютого поточного року подають вiдповiдному контролюючому органу за мiсцезнаходженням земельної дiлянки податкову декларацiю на поточний рiк за формою, встановленою у порядку, передбаченому ст.46 ПКУ, з розбивкою рiчної суми рiвними частками за мiсяцями.


Понад 5 мiльйонiв гривень надiйшло акцизного податку

      За сiчень 2017 року надходження акцизного податку з реалiзацiї пiдакцизних товарiв поповнили мiсцевi бюджети на 5,34 млн. гривень. Зокрема, Сокальським вiддiленням забезпечено - 9596 тис. грн., Радехiвським вiддiленням - 849 тис.грн., Кам'янка - Бузьким вiддiленням - 1,49 млн.гривень.
      Нагадуємо, що що з 01 сiчня 2017 року набрав чинностi Закон України вiд 20 грудня 2016 року № 1791-VIII "Про внесення змiн до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актiв України щодо забезпечення збалансованостi бюджетних надходжень у 2017 роцi". Законом внесено змiни до Закону України вiд 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР "Про державне регулювання виробництва i обiгу спирту етилового, коньячного i плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробiв", зокрема скасовано спецiальну звiтнiсть для суб'єктiв господарювання роздрiбної торгiвлi алкогольними напоями та тютюновими виробами.


Кампанiя декларування доходiв, отриманих у 2016 роцi, триває!

      Червоноградська ОДПI Головного управлiння ДФс у Львiвськiй областi звертає увагу, що декларувати свої доходи - це конституцiйний обов'язок громадян (ч.2 ст.67 Конституцiї України). Вiдповiдно до норм Податкового кодексу України громадяни, якi подають податковi декларацiї про майновий стан i доходи, розподiляються на двi категорiї:
      - осiб, якi зобов'язанi подавати рiчну Декларацiю;
      - осiб, якi мають право подати Декларацiю добровiльно у разi реалiзацiї права на податкову знижку.
      Форма Декларацiї, за якою здiйснюється декларування доходiв, отриманих фiзичними особами - платниками податкiв у 2016 роцi, затверджена наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 15.09.2016 №821 "Про внесення змiн до наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 02 жовтня 2015 року №859", що зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 11.10.2016 за №1349/29479.
      За вибором платника податкiв Декларацiї подаються за мiсцем своєї податкової адреси в один iз таких способiв:
      - особисто платником або уповноваженою на це особою;
      - надсилається поштою з повiдомленням про вручення та з описом вкладення;
      - засобами електронного зв'язку в електроннiй формi з дотриманням вимог законiв щодо електронного документообiгу та електронного цифрового пiдпису
      Для подання Декларацiй в електроннiй формi платнику податкiв потрiбно:
      - отримати електронний цифровий пiдпис (далi - ЕЦП), який безкоштовно видається Акредитованим центром сертифiкацiї ключiв Iнформацiйно-довiдкового департаменту Державної фiскальної служби України (далi - АЦСК IДД ДФС);
      - авторизуватися за допомогою особистого електронного ключа та розпочати роботу.


Податковi змiни 2017: рентна плата за спецiальне використання води

      Державна фiскальна служба України у листi вiд 30.01.2017 № 2069/7/99-99-12-03-04-17 надала роз'яснення щодо особливостей адмiнiстрування рентної плати за спецiальне використання води у 2017 роцi.
      У листi роз'яснено, що платники, об'єкт оподаткування, ставки, порядок обчислення i сплати Плати визначенi статтями 255 та 257 - 258 Податкового кодексу України (далi - Кодекс). Водночас, вiдповiдно до пункту 110 роздiлу I Закону України вiд 21.12.2016 № 1797-VIII "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо покращення iнвестицiйного клiмату в Українi" з 01.01.2018 до статтi 255 Кодексу передбачено внести змiни в частинi визначення кола платникiв Плати та порядку нарахування податкових зобов'язань з Плати.
      Пунктом 20 Закону України вiд 20.12.2016 № 1791-УШ "Про внесення змiн до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актiв України щодо забезпечення збалансованостi бюджетних надходжень у 2017 роцi" внесено змiни до статтi 255 Кодексу та збiльшено ставки Плати, якi застосовуються при обчисленнi податкових зобов'язань з Плати за результатами господарської дiяльностi у 2017 роцi. Зазначена норма запроваджена пунктом 1 роздiлу II Прикiнцевих та перехiдних положень Закону № 1791, починаючи з 01 сiчня 2017 року.
      Платники Плати обчислюють суму Плати наростаючим пiдсумком з початку року та складають податковi декларацiї за формами, затвердженими наказом Мiнфiну вiд 17.08.2015 № 719, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 03.09.2015 за № 1051/27496 (за IV квартал 2016 року), наказом Мiнфiну вiд 07.11.2016 № 927, зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 28.11.2016 за № 1539/29669 (за I - IV квартали 2017 року).
      Податковi декларацiї Плати подаються платниками Плати контролюючим органам за мiсцем податкової реєстрацiї (пiдпункт 257.3.4 пункту 257.3
      Граничними термiнами подання податкової звiтностi та сплати податкових зобов'язань з Плати є:
      за IV квартал 2016 року: 09 лютого та 17 лютого 2017 року вiдповiдно;
      за I квартал 2017 року: 10 травня та 19 травня 2017 року вiдповiдно;
      за II квартал 2017 року: 09 серпня та 19 серпня 2017 року вiдповiдно;
      за III квартал 2017 року: 09 листопада та 17 листопада 2017 року вiдповiдно;
      за IV квартал 2017 року: 09 лютого та 19 лютого 2018 року вiдповiдно.
      Щодо окремих питань порядку подання податкової звiтностi у 2017 роцi.
      Платниками Плати визначенi суб'єкти господарювання - водокористувачi вiдповiдно до пункту 255.1 статтi 255 Кодексу, неплатниками - визначенi пунктом 255.2 статтi 255 Кодексу. Перелiк обсягiв води, за якi Плата не справляється, визначено пiдпунктом 255.4.1 пункту 255.4 статтi 255 Кодексу.
      Наявнiсть об'єктiв оподаткування або показникiв, що пiдлягають декларуванню, визначає обов'язок платника податкiв подавати податковi декларацiї щодо кожного окремого податку, платником якого вiн є (пункт 49.2 статтi 49 Кодексу).
      Суб'єкт господарювання, зареєстрований платником Плати, який у звiтному (податковому) роцi планує здiйснювати використання води виключно для власних питних та санiтарно-гiгiєнiчних потреб, на пiдставi заяви, складеної у довiльнiй формi, повiдомляє не пiзнiше граничного термiну подання податкової звiтностi з Плати за I квартал звiтного (податкового) року вiдповiдний контролюючий орган про вiдсутнiсть у нього у звiтному (податковому) роцi об'єкта оподаткування Платою та податкову звiтнiсть з Плати протягом податкового (звiтного) року не подає.


Запрошуємо школярiв до участi у конкурсi "Податки очима дiтей - 2017"

      Червоноградська ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi запрошує школярiв, якi вмiють малювати, готувати вiдео або комп'ютернi анiмацiї, писати оповiдання, новели, публiцистичнi роздуми, замальовки, казки, фейлетони, реферати, вiршi, взяти участь у конкурсi .
      Проводячи конкурс дитячої творчостi "Податки очима дiтей", ми сподiваємся, що вiдображення в дитячiй творчостi надiї на щасливе майбутнє допоможе надихнути дорослих до справжнiх, доброчинних дiй.
      У конкурсi можуть брати участь учнi загальноосвiтнiх навчальних закладiв таких вiкових категорiй: 7-11 та 12-15 рокiв. Прийом робiт триватиме до 1 квiтня 2017 року.
      Напрями робiт, якi приймаються вiд учасникiв, - художнi твори, комп'ютерна графiка (анiмацiя) та лiтературнi твори.
      Бiльш детальну iнформацiю щодо умов проведення конкурсу можна отримати в Червоноградськiй ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi за телефоном 3-98-06.


Шановнi платники податкiв!

      Нагадуємо, в актовому залi Червоноградської ОДПI о 14.00 год., кожного другого вiвторка для фiзичних осiб - пiдприємцiв та о 15.00 год., кожного третього четверга для юридичних осiб фахiвцями Червоноградської ОДПI проводяться семiнари для платникiв податкiв.


На зв'язку - "гаряча лiнiя"

      Пiд час чергового сеансу телефонної "гарячої лiнiї" на запитання платникiв податкiв вiдповiдала начальник вiддiлу монiторингу доходiв та облiково - звiтних систем Червоноградської ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi Руслана Тхiр.
      Чи змiнились рахунки для сплати єдиного внеску у 2017 роцi?
      У 2017 роцi для суб'єктiв господарювання м. Червонограда , м. Соснiвки та смт. Гiрник рахунки для сплати єдиного внеску не змiнювались. Платники продовжують сплачувати єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування на небюджетнi рахунки 3719.
      Яким чином сплачується пеня до бюджету (разом iз сплатою зобов'язання або окремим платiжним документом)?
      Платник податкiв може сплачувати суми пенi окремим платiжним документом або одним платiжним документом, разом iз грошовим зобов'язанням.
      Чи зберiгається право на нарахування податкової знижки за наслiдками звiтного податкового року на наступнi податковi роки?
      Вiдповiдно до пп.166.4.3 п.166.4 ст.166 Податкового кодексу України вiд 02 грудня 2010 року № 2755-VI iз змiнами та доповненнями якщо платник податку до кiнця податкового року, наступного за звiтним не скористався правом на нарахування податкової знижки за наслiдками звiтного податкового року, таке право на наступнi податковi роки не переноситься.
      Як платнику податкiв можна переглянути при наявностi особистого ключа ЕЦП стан розрахункiв з бюджетом?
      На офiцiйному веб-порталi ДФС працює "Електронний кабiнет платника". За допомогою електронного сервiсу здiйснюється взаємодiя органiв ДФС та платникiв податкiв у режимi реального часу та який сприяє правильному i зручному обчисленню та своєчаснiй сплатi податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв). Знайти даний сервiс можна за адресою cabinet.sfs.gov.ua. Електронний кабiнет платника складається iз двох функцiональних частин:
      1. вiдкрита (загальнодоступна)
      2. приватна (особистий кабiнет) , зокрема де є можливiсть перегляду стану розрахункiв з бюджетом.
      Вхiд до особистого кабiнету здiйснюється при наявностi електронного цифрового пiдпису (ЕЦП). ЕЦП можна отримати у будь якому Акредитованому центрi сертифiкацiї ключiв, а також безкоштовно в АЦСК Iнформацiйно - довiдкового департаменту ДФС України.


Про змiни у законодавствi щодо транспортного податку

      Державна фiскальна служба України повiдомляє, що Законом України вiд 20 грудня 2016 року №1791-VIII "Про внесення змiн до Податкового кодексу України та деяких актiв України щодо забезпечення збалансованостi бюджетних надходжень у 2017 роцi" та Законом України вiд 21 грудня 2016 року № 1797- VIII "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо покращення iнвестицiйного клiмату в Українi" внесено низку змiн до Податкового кодексу України (далi -Кодекс).
      Зокрема, з 1 сiчня 2017 року набрали чинностi змiни до статтi 267 Кодексу "Транспортний податок", згiдно з якими об'єктом оподаткування є легковi автомобiлi, з року випуску яких минуло не бiльше п'яти рокiв (включно) та середньоринкова вартiсть яких становить понад 375 розмiрiв мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на 1 сiчня податкового (звiтного) року. У 2017 роцi це: 3200 грн. х 375 = 1200 000 гривень.
      Середньоринкова вартiсть визначається Мiнекономрозвитку за методикою, затвердженою Кабiнетом Мiнiстрiв України, станом на 1 сiчня податкового (звiтного) року виходячи з марки, моделi, року випуску, об'єму цилiндрiв двигуна, типу пального.
      Крiм цього, щороку до 1 лютого податкового (звiтного) року, Мiнекономрозвитку на своєму офiцiйному веб-сайтi розмiщує вже готовий перелiк легкових автомобiлiв, якi є об'єктом оподаткування даним податком.
      Ставка податку залишилась незмiнною - 25 000 грн. за календарний рiк за кожний такий автомобiль.


До уваги платникiв податку на нерухоме майно

      Вiдповiдно до п.п. 266.5.1 п. 266.5 ст. 266 Податкового кодексу України ставки податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки, для об'єктiв житлової та/або нежитлової нерухомостi, що перебувають у власностi фiзичних та юридичних осiб, встановлюються за рiшенням сiльської, селищної, мiської ради або ради об'єднаних територiальних громад, що створенi згiдно iз законом та перспективним планом формування територiй громад, залежно вiд мiсця розташування (зональностi) та типiв таких об'єктiв нерухомостi у розмiрi, що не перевищує 1,5 вiдсотка розмiру мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на 1 сiчня звiтного (податкового) року, за 1 квадратний метр бази оподаткування.
      З 1 сiчня 2017 року, до прийняття вiдповiдним органом мiсцевого самоврядування рiшення про встановлення ставок мiсцевих податкiв i зборiв на 2017 рiк вiдповiдно до Закону № 1791, встановленi таким органом мiсцевого самоврядування ставки, зокрема податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки, застосовуються з коефiцiєнтом 0,5, вiдповiдно до п. 3 розд. II "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України вiд 20 грудня 2016 року № 1791-VIII.


Податковий календар - 17 лютого останнi день сплати:

      єдиного податку платниками III групи, за результатами поданих декларацiй;
      рентної плати за спецiальне використання води за IV квартал 2016 року;
      рентної плати за користування надрами без рентної плати за користування надрами при видобуваннi вуглеводневої сировини за IV квартал 2016 року;
      екологiчного податку за IV квартал 2016 року;
      збору за мiсця для паркування транспортних засобiв за IV квартал 2016 року;
      податку на прибуток пiдприємств за IV квартал;
      частини чистого прибутку (доходу), державними унiтарними пiдприємствами та об'єднаннями за результатами фiнансово-господарської дiяльностi за IV квартал;
      податку на додану вартiсть за IV квартал 2016 року;


Про це йдеться у листi ДФС України вiд 25.01.2017 №1592/7/99-99-13-02-01-17 До вiдома громадян

      21 лютого 2017 року з 15.00 год. до 17.00 год. в Червоноградськiй ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi виїзний особистий прийом громадян буде проводити заступник начальника Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi Вiтик Орест Дмитрович.
      Запис на особистий прийом проводиться у каб.№2 Червоноградської ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi (м.Червоноград, пл.Соборна,3) або за тел.3-98-06.


Граничний термiн подання Звiту за 2016 рiк - 9 лютого 2017 року

      Фiзичнi особи-пiдприємцi, якi обрали спрощену систему оподаткування, формують та подають самi за себе до контролюючих органiв Звiт згiдно з таблицею 2 додатка 5 до Порядку.
      Пунктом 10 роздiлу IV Порядку передбачено, що фiзичнi особи-пiдприємцi, що перебувають на загальнiй системi оподаткування самi за себе формують та подають до контролюючих органiв
      Звiт згiдно з таблицею 1 додатка 5 до Порядку.
      Фiзичнi особи-пiдприємцi, якi протягом звiтного року змiнювали систему оподаткування, формують та подають до контролюючих органiв Звiт з наявним титульним аркушем, який включає двi таблицi: таблицю 1 та таблицю 2 додатка 5 до Порядку.
      Зауважимо, що вiдповiдальним за правильнiсть та достовiрнiсть заповнення Звiту є страхувальник. Звiт складений з порушенням, вважається таким, що не подавався.


9 лютого - граничний термiн подання звiтностi з єдиного внеску пiдприємцями

      Платники зобов'язанi подавати звiтнiсть з єдиного внеску за основним мiсцем облiку платника єдиного внеску у строки, порядку та за формою, визначенi законодавством (пункт 4 частини другої статтi 6 Закону України вiд 08.07.2010 №2464 "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування") (далi - Закон №2464).
      Вiдзначимо, що платниками єдиного внеску, зокрема, є фiзичнi особи-пiдприємцi, у тому числi тi, якi обрали спрощену систему оподаткування.
      Звiт про суми нарахованого доходу застрахованих осiб та суми нарахованого єдиного внеску згiдно з додатком 5 до Порядку формування та подання страхувальниками звiту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування (далi - Звiт) до органу доходiв i зборiв подається страхувальником або вiдповiдальною особою страхувальника за мiсцем взяття на облiк в один iз таких способiв:
      - засобами електронного зв'язку в електроннiй формi з дотриманням умови щодо реєстрацiї ЕЦП вiдповiдальних осiб;
      - на паперових носiях;
      - на паперових носiях разом з електронною формою на електронних носiях iнформацiї;
      - надсилання з повiдомленням про вручення та з описом вкладення.
      Форми та строки подання Звiту фiзичними особами-пiдприємцями, у тому числi, якi обрали спрощену систему оподаткування, передбачено роздiлом III Порядку формування та подання страхувальниками звiту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 14.04.2015 №435 (далi - Порядок).
      Так, такi особи формують та подають до контролюючих органiв Звiт самi за себе один раз на рiк до 10 лютого року, що настає за звiтним перiодом. Звiтним перiодом є календарний рiк. Звiт подається за формою №5 згiдно з додатком 5 до цього Порядку iз зазначенням типу форми "початкова".


Про особливостi складання податкових накладних, починаючи з 1 сiчня 2017 року

      Державна фiскальна служба України у листi вiд 20.01.2017 № 1312/7/99-99-15-03-02-17 надала роз'яснення щодо особливостей складання податкових накладних, починаючи з 1 сiчня 2017 року.
      Законом України № 1797-VIII "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо покращення iнвестицiйного клiмату в Українi" пiдпункт "i" пункту 201.1 статтi 201 Податкового кодексу України викладено в новiй редакцiї, вiдповiдно до якої з 1 сiчня 2017 року при складаннi податкової накладної запроваджується заповнення коду товару згiдно з УКТ ЗЕД, для послуг - коду послуги згiдно з Державним класифiкатором продукцiї та послуг.


Рахуємо податки iз заробiтної плати

      Законом України вiд 21.12.2016 №1801-VIII "Про Державний бюджет України на 2017 рiк" встановлено з 1 сiчня 2017 року мiнiмальну заробiтну плату: у мiсячному розмiрi 3200 гривень; у погодинному розмiрi - 19,34 гривнi. Прожитковий мiнiмум встановлений для працездатних осiб з 1 сiчня 2017 року - 1600 гривень, з 1 травня - 1684 гривнi, з 1 грудня - 1762 гривнi.
      В.о. начальника вiддiлу податкiв i зборiв з фiзичних осiб Червоноградської ОДПI ГУ ДФС у Львiвськiй областi Надiя Дячук в ходi зустрiчей з платниками податкiв проiнформувала, що у 2017 роцi податкова соцiальна пiльга становить для будь-якого платника 800 грн. (50% розмiру прожиткового мiнiмуму для працездатної особи у розрахунку на мiсяць, встановленому законом на 1 сiчня звiтного податкового року). Розмiр пiдвищеної i максимальної податкової соцiальної пiльги 150% ПCП = 1200 гpн; 200% ПCП = 1600 гpн.
      Граничний розмiр зарплати, до якої застосовується податкова соцiальна пiльга на 2017 рiк дорiвнює 2240 грн. (розмiр мiсячного прожиткового мiнiмуму, дiючого для працездатної особи на 1 сiчня звiтного податкового року, помножений на 1,4 та округлений до найближчих 10 гривень - пп. 169.4.1 Податкового кодексу України). Вказаний граничний розмiр зарплати для застосування пiльги залишається незмiнним у 2017 роцi i дiятиме до 31 грудня п.р. включно.
      Також Надiя Дячук нагадала, що починаючи з 2016 року утримання внеску iз заробiтної плати працiвника не проводиться.
      Приклад 1. Працiвниковi нарахованi за повний вiдпрацьований мiсяць 3200 грн. Податкова соцiальна пiльга до такої заробiтної плати не застосовується, оскiльки вона бiльша за граничний розмiр доходу, який дає право на податкову соцiальну пiльгу 2240 грн.).
      Нарахування на заробiтну плату складуть 1328 грн.:
      1. Рахуємо податок на доходи фiзичних осiб: 3200Х 18% (ставка податку на доходи фiзичних осiб) = 576 грн.
      2. Рахуємо вiйськовий збiр: 3200 Х 1,5% (ставка вiйськового збору) = 48 грн.
      3. Рахуємо єдиний внесок: 3200 Х 22 % (ставка ЄСВ) = 704 грн.
      Утримання - 624 грн.
      До виплати працiвниковi - 2576 грн.


Про новацiї в податковому законодавствi

      Нещодавно начальник Червоноградської ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi Оксана Полтавець зустрiлась iз представниками бiзнесу в примiщеннi Червоноградського мiськвиконкому.
      Очiльник iнспекцiї проiнформувала про змiни, якi набрали чинностi з 1 сiчня 2017 року, внесенi до законодавства щодо пiдвищення розмiру мiнiмальної заробiтної плати, нарахування та сплати єдиного податку та єдиного соцiального внеску.
      Пiд час зустрiчi йшлося й про значне збiльшення вiдповiдальностi за порушення трудового законодавства.


З початку року перераховано 756,9 тис. грн. транспортного податку

      За одинадцять мiсяцiв поточного року автовласники сплатили до бюджетiв мiсцевих громад 756,9 тис. грн. транспортного податку. Зокрема, Сокальським вiддiленням забезпечено - 14,6 тис.грн., Радехiвським вiддiленням - 276,6 тис.грн., Кам'янка - Бузьким вiддiленням - 107,2 млн. гривень.
      З 01 сiчня 2017 року набрав чинностi Закон України вiд 21 грудня 2016 року № 1797-VIII "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо покращення iнвестицiйного клiмату в Українi". Законом внесено змiни в частинi адмiнiстрування транспортного податку, зокрема змiнено розрахункову середньоринкову вартiсть легкового автомобiля, яка застосовується з метою визначення об'єкта оподаткування транспортним податком (у 2017 роцi - 375 розмiрiв мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на 01 сiчня податкового (звiтного) року).


З початку року сплачено майже 59 млн. грн. плати за землю

      З початку року землевласники та землекористувачi, що перебувають на облiку в Червоноградськiй ОДПI ГУ ДФС у Львiвськiй областi перерахували до мiсцевих скарбниць 58,6 млн. грн. земельного податку та орендної плати, що становить 119,6% планових показникiв. В тому числi, Сокальським вiддiленням забезпечено - 15,8 млн.грн., Радехiвським вiддiленням - 11,5 млн. грн., Кам'янка - Бузьким вiддiленням - 17,3 млн. гривень.
      Слiд зауважити, що згiдно з пп.286.2 ст. 286 Податкового кодексу України вiд 02 грудня 2010 року № 2755-VI iз змiнами та доповненнями платники плати за землю (крiм фiзичних осiб) самостiйно обчислюють суму податку щороку станом на 1 сiчня i не пiзнiше 20 лютого поточного року подають вiдповiдному контролюючому органу за мiсцезнаходженням земельної дiлянки податкову декларацiю на поточний рiк за формою, встановленою у порядку, передбаченому ст.46 ПКУ, з розбивкою рiчної суми рiвними частками за мiсяцями.


Податковий календар - 30 сiчня:

      Останнiй день сплати податку на додану вартiсть за грудень 2016 року;
      Останнiй день сплати акцизного податку за грудень 2016 року;
      Останнiй день сплати за грудень 2016 року плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi) (крiм громадян).


Податковий календар - 27 сiчня:

      Останнiй день сплати юридичними особами авансового внеску за IV квартал 2016 року податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки


Понад 55 мiльйонiв гривень надiйшло акцизного податку

      За 2016 рiк надходження акцизного податку з реалiзацiї пiдакцизних товарiв поповнили мiсцевi бюджети на 55,6 млн. гривень. Зокрема, Сокальським вiддiленням забезпечено - 11,7 млн. грн., Радехiвським вiддiленням - 7,6 млн.грн., Кам'янка - Бузьким вiддiленням - 13,0 млн.гривень.
      Нагадуємо, що за звiтний перiод - грудень 2016 року декларацiя акцизного податку подається суб'єктом господарювання до контролюючого органу за формою у редакцiї наказу Мiнфiну вiд 26.09.2016 № 841 "Про внесення змiн до форми декларацiї акцизного податку та Порядку заповнення та подання декларацiї акцизного податку".


Бюджетнi надходженння Червоноградської ОДПI за сiчень-грудень 2016 року

      За 2016 рiк до зведеного бюджету вiд платникiв якi перебувають на облiку в Червоноградськiй ОДПI ГУ ДФС у Львiвськiй областi надiйшло 1086,3 млн. грн. податкiв i зборiв, що на 254,9 млн. грн. бiльше у порiвняннi з 2015 роком. З них до Державного бюджету поступило 381,9 млн.грн., до мiсцевих бюджетiв - 704,4 млн. грн. Про це повiдомила начальник Червоноградської ОДПI Оксана Полтавець .
      Надходження до Державного бюджету у порiвняннi з 2015 роком збiльшились на 18,7 млн. гривень.
      До мiсцевих бюджетiв, що контролюються Червоноградською ОДПI ГУ ДФС у Львiвськiй областi спрямовано 704,4 млн. гривень податкiв i зборiв, що на 128,4 млн. грн. бiльше вiд запланованого. В тому числi Сокальським вiддiленням забезпечено - 206,2 млн.грн., Радехiвським вiддiленням - 83,45 млн. грн. , Кам'янка - Бузьким вiддiленням - 224,4 млн.гривень.
      Основним джерелом наповнення мiсцевих бюджетiв залишається податок на доходи фiзичних осiб, його питома вага в загальних надходженнях становить 58 вiдсоткiв. Загалом за 2016 рiк цього податку до мiсцевих бюджетiв надiйшло 411,7 млн. гривень.


Шановнi платники податкiв!

      31 сiчня 2017 року, 01 лютого 2017 року у м. Львовi Головне управлiння ДФС у Львiвськiй областi проведе безкоштовний семiнар для платникiв податкiв Львiвської областi, якi перебувають на облiку в ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi на тему: "Нове у 2017 роцi. Пiдведення пiдсумкiв 2016 року" за участю мiжнародних сертифiкованих професiйних бухгалтерiв Львiвської областi.
      Початок семiнару: 11 год. 00 хв.
      Початок реєстрацiї: 10 год. 00 хв.
      Мiсце проведення: м. Львiв, вул. Стрийська, 35, актовий зал в цокольному примiщеннi адмiнбудинку Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi.
      Запрошуємо взяти участь у семiнарi всiх зацiкавлених.
      Просимо здiйснити попередню реєстрацiю за адресою...

Головне управлiння ДФС у Львiвськiй областi

З початку року перераховано 756,9 тис. грн. транспортного податку

      За одинадцять мiсяцiв поточного року автовласники сплатили до бджетiв мiсцевих громад 756,9 тис. грн. транспортного податку. Зокрема, Сокальським вiддiленням забезпечено - 14,6 тис.грн., Радехiвським вiддiленням - 276,6 тис.грн., Кам'янка - Бузьким вiддiленням - 107,2 млн. гривень.
      З 01 сiчня 2017 року набрав чинностi Закон України вiд 21 грудня 2016 року № 1797-VIII "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо покращення iнвестицiйного клiмату в Українi". Законом внесено змiни в частинi адмiнiстрування транспортного податку, зокрема змiнено розрахункову середньоринкову вартiсть легкового автомобiля, яка застосовується з метою визначення об'єкта оподаткування транспортним податком (у 2017 роцi - 375 розмiрiв мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на 01 сiчня податкового (звiтного) року).


З початку року сплачено майже 59 млн. грн. плати за землю

      З початку року землевласники та землекористувачi, що перебувають на обiку в Червоноградськiй ОДПI ГУ ДФС у Львiвськiй областi перерахували до мiсцевих скарбниць 58,6 млн. грн. земельного податку та орендної плати, що становить 119,6% планових показникiв. В тому числi, Сокальським вiддiленням забезпечено - 15,8 млн.грн., Радехiвським вiддiленням - 11,5 млн. грн., Кам'янка - Бузьким вiддiленням - 17,3 млн. гривень.
      Слiд зауважити, що згiдно з пп.286.2 ст. 286 Податкового кодексу України вiд 02 грудня 2010 року № 2755-VI iз змiнами та доповненнями платники плати за землю (крiм фiзичних осiб) самостiйно обчислюють суму податку щороку станом на 1 сiчня i не пiзнiше 20 лютого поточного року подають вiдповiдному контролюючому органу за мiсцезнаходженням земельної дiлянки податкову декларацiю на поточний рiк за формою, встановленою у порядку, передбаченому ст.46 ПКУ, з розбивкою рiчної суми рiвними частками за мiсяцями.


Майже 26 тисяч платникiв звернулися до Центру обслуговування платникiв Червоноградської ОДПI за 2016 рiк

      Протягом сiчня-грудня 2016 року в Центрi обслуговування платникiв фахiвцями Червоноградської ОДПI надано 25890 послуг, в тому числi адмiнiстративних - 6354.
      Найбiльшою популярнiстю користувались послуги з видачi картки платника податкiв, яких протягом дванадцяти мiсяцiв поточного року надано 3442. Зареєстровано 640 книг облiку розрахункових операцiй, 539 розрахункових книжок, 403 книги облiку доходiв i витрат, 97 реєстраторiв розрахункових операцiй. Видано 369 витягiв з реєстру платникiв єдиного податку, 272 довiдки про вiдсутнiсть заборгованостi з платежiв до бюджету. Платникам податкiв надано 2336 консультацiй.


Про розгляд звернень громадян

      Червоноградська ОДПI ГУ ДФС у Львiвськiй областi значну увагу придiляє розгляду звернень громадян. Протягом сiчня-грудня 2016 року у встановленому законодавством порядку розглянуто 16 письмових звернень, зокрема, щодо проведення контрольно-перевiрочної роботи, сплати єдиного соцiального внеску, застосування спрощеної системи оподаткування, застосування податкового законодавства при продажу отриманого у спадщину нерухомого майна, дотримання законодавства з питань оплати тимчасової втрати працездатностi.
      З метою забезпечення одного з основних прав громадянина-права на звернення, посадовими особами податкової iнспекцiї проводиться особистий прийом громадян вiдповiдно до затвердженого графiку. У 2016 роцi було здiйснено 4 прийоми громадян керiвництвом iнспекцiї з питань застосування податкового законодавства. Записатися на прийом громадяни можуть у каб.№2 податкової iнспекцiї або зателефонувавши за тел.3-98-06.


Про розгляд iнформацiйних запитiв

      За дванадцять мiсяцiв 2016 року фахiвцями Червоноградської ОДПI ГУ ДФС у Львiвськiй областi розглянуто 33 запити на iнформацiю.
      У своїх запитах запитувачi звертались з питань надання iнформацiї щодо земельного податку, документального пiдтвердження проведення господарської дiяльностi, надходжень до мiського бюджету, сплати орендної плати за земельнi дiлянки, подання до Червоноградського мiського суду позовної заяви, ставок земельного податку, перебування на податковому облiку, сплати податкiв СПД, заборгованостi з єдиного соцiального внеску, надання дозвiльних документiв на проведення господарської дiяльностi, правонаступництва ОДПI тощо.
      Вiдповiдi надано у встановлений термiн, передбачений законодавством.


Фiзичнi особи - пiдприємцi, щодо яких до Єдиного державного реєстру внесено запис про припинення пiдприємницької дiяльностi, подають звiтнiсть протягом 30 календарних днiв

      Законом України вiд 21.12.2016р. №1797-VIII "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо покращення iнвестицiйного клiмату в Українi", який набрав чинностi з 1 сiчня 2017 року, внесено змiни щодо подання декларацiї за останнiй звiтний перiод для фiзичних осiб-пiдприємцiв, а саме:
      Фiзичнi особи - пiдприємцi подають рiчну податкову декларацiю у строк, визначений пiдпунктом 49.18.5 пункту 49.18 статтi 49 цього Кодексу, в якiй поряд з доходами вiд пiдприємницької дiяльностi мають зазначатися iншi доходи з джерел їх походження з України та iноземнi доходи.
      Фiзичнi особи, стосовно яких проведено державну реєстрацiю припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця за її рiшенням, подають податкову декларацiю за останнiй базовий податковий (звiтний) перiод, в якiй вiдображаються виключно доходи вiд проведення пiдприємницької дiяльностi, протягом 30 календарних днiв з дня проведення державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi.
      У разi проведення державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця за її рiшенням останнiм базовим податковим (звiтним) перiодом є перiод з дня, наступного за днем закiнчення попереднього базового податкового (звiтного) перiоду до останнього дня календарного мiсяця, в якому проведено державну реєстрацiю припинення пiдприємницької дiяльностi. (п.177.11, ст. 177 Податкового кодексу України ).


Нова форма декларацiї про майновий стан i доходи чинна з 1 сiчня 2017 року

      Нагадуємо, що з 01 сiчня 2017 року розпочинається кампанiя декларування, за якою окремi категорiї фiзичних осiб зобов'язанi подати рiчну податкову декларацiю про майновий стан та доходи (далi - декларацiя) та визначити податковi зобов'язання з податку на доходи фiзичних осiб i вiйськового збору, та/або мають право подати декларацiї для отримання податкової знижки.
      Слiд зазначити, що наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 15 вересня 2016 року №821 "Про внесення змiн до наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 02 жовтня 2015 року №859", який набирав чинностi 31 грудня 2016 року, внесено змiни до форми податкової декларацiї.
      Нова форма декларацiї чинна з 01 сiчня 2017 року.
      У зв'язку iз впровадженням ставки податку на доходи фiзичних осiб у розмiрi 18 вiдсоткiв та скасуванням пп. "є" п. 176.1 ст. 176 Податкового кодексу України, у платникiв податку, якi отримували доходи вiд двох та бiльше податкових агентiв, за результатами 2016 року не викликає обов'язку щодо подання декларацiї.
      Бiльш детально з роз'ясненням про порядок декларування доходiв фiзичних осiб можна ознайомитися у листi ДФС України вiд 12.12.2016р. №39537/7/99-99-13-01-03.


"Гаряча лiнiя" слухає !

      Пiд час чергового сеансу телефонної "гарячої лiнiї" на запитання платникiв податкiв вiдповiдала в.о. начальника вiддiлу податкiв i зборiв з фiзичних осiб Червоноградської ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi Надiя Дячук.
      Чи звiльняються вiд сплати єдиного внеску пiдприємцi, якi є пенсiонерами за вiком або iнвалiдами?
      З 01.01.2017 фiзичнi особи - пiдприємцi, якi обрали спрощену систему оподаткування, та фiзичнi особи - пiдприємцi, якi перебувають на загальнiй системi оподаткування, звiльняються вiд сплати за себе єдиного внеску, якщо вони є пенсiонерами за вiком або iнвалiдами та отримують вiдповiдно до закону пенсiю або соцiальну допомогу (частина четверта статтi 4 Закону № 2464 у редакцiї Закону № 1774).
      Який граничний термiн подання декларацiї для платникiв єдиного податку першої та другої груп?
      Вiдповiдно до п.296.2 ст.296 Податкового кодексу України iз змiнами до доповненнями платники єдиного податку першої та другої груп подають до контролюючого органу податкову декларацiю платника єдиного податку у строк, встановлений для рiчного податкового (звiтного) перiоду. Тобто, останнiм днем подання декларацiї буде 01 березня 2017року.
      Який розмiр ставки єдиного податку та єдиного соцiального внеску застосовують пiдприємцi - платники єдиного податку?
      З 01.01.2017 року змiнено розмiр ставки єдиного податку та єдиного соцiального внеску у зв'язку з пiдвищенням рiвня прожиткового мiнiмуму та мiнiмальної заробiтної плати. Так для спрощенцiв:
      першої групи єдиний податок - 160 грн. (10% прожиткового мiнiмум на 01.01.17 р. - 1600грн), ЄСВ - 352 грн. (0,5 розмiру мiнiмальної заробiтної плати) водночас страховий стаж таким особам буде зараховуватись пропорцiйно сплаченому єдиному внеску.
      другої групи єдиний податок - 640 грн. (20% вiд мiнiмальної заробiтної плати), ЄСВ - 704 грн. (22% вiд мiнiмальної зарплати);
      третьої групи єдиний податок - 5% вiд доходу (або 3% для платника ПДВ), ЄСВ - 704 грн. (22% вiд мiнiмальної зарплати);
      Чи змiнились термiни сплати єдиного внеску для пiдприємцiв?
      Термiни сплати єдиного внеску для фiзичних осiб - пiдприємцiв, у тому числi тих, якi обрали спрощену систему оподаткування у 2017 роцi залишаються незмiнними.
      Фiзичнi особи - пiдприємцi, якi обрали спрощену систему оподаткування, зобов'язанi сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20 числа мiсяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок (за IV квартал 2016 року - 19 сiчня 2017 року).
      Фiзичнi особи - пiдприємцi, якi застосовують загальну систему оподаткування, зобов'язанi сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний рiк, до 10 лютого наступного року. ( 9 лютого 2017 року за 2016 рiк)
      Хто вiдноситься до членiв сiм'ї першого ступеня спорiднення?
      Вiдповiдно до пп. 14.1.263 п. 14.1 ст. 14 роздiлу I Податкового кодексу України iз змiнами та доповненнями, членами сiм'ї фiзичної особи першого ступеня спорiднення вважаються її батьки, чоловiк або дружина, дiти, у тому числi усиновленi. Iншi члени сiм'ї фiзичної особи вважаються такими, що мають другий ступiнь спорiднення.


Увага! Шахраї!

      В адресу Червоноградської ОДПI ГУ ДФС у Львiвськiй областi надходять повiдомлення про те, що невiдомi особи здiйснюють телефоннi дзвiнки до суб'єктiв господарювання та представляється Левом Романом Iвановичем - першим заступником начальника Червоноградської ОДПI. Зловмисники пропонують вирiшити питання щодо не проведення перевiрки його пiдприємницької дiяльностi за грошову винагороду та просять перерахувати кошти на банкiвський рахунок.
      Керiвництво Червоноградської ОДПI ГУ ДФС у Львiвськiй областi закликає пiдприємцiв не йти на поводу аферистiв, а вiдразу звертатися до правоохоронних органiв.


Час декларувати доходи

      З 1 сiчня поточного року розпочалася кампанiя декларування доходiв громадян. Податкова декларацiя про майновий стан та доходи, отриманi громадянами у 2016 роцi, подається до органiв Державної фiскальної служби за мiсцем реєстрацiї.
      Щорiчне декларування доходiв громадянами пов'язано з виконанням вимог Податкового кодексу України, згiдно з положеннями якого платники податку у вiдповiдних випадках зобов'язанi подати рiчну податкову декларацiю про майновий стан i доходи та визначити податковi зобов'язання з податку на доходи фiзичних осiб i вiйськового збору, або мають право подати декларацiї для отримання податкової знижки.
      Нагадуємо, що з 1 сiчня 2017 року запроваджено нову форму декларацiї про майновий стан i доходи, яка затверджена наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 15.09.2016 № 821.


Ставки єдиного податку та ЄСВ для "спрощенцiв" з 01.01.2017 року

      Червоноградська ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi нагадує платникам єдиного податку - фiзичним особам, що з 01.01.2017 року змiнено розмiр ставки єдиного податку та єдиного соцiального внеску, у зв'язку з пiдвищенням рiвня прожиткового мiнiмуму та мiнiмальної заробiтної плати, так для платникiв :
      1 група
      ЕСВ - 352 грн. (0,5 розмiру мiнiмальної заробiтної плати);
      єдиний податок - 160 грн. (10% прожиткового мiнiмум на 01.01.17 р. - 1600грн).
      2 група
      ЕСВ - 704 грн. (22% вiд мiнiмальної зарплати);
      єдиний податок - 640 грн. (20% вiд мiнiмальної ЗП).
      3 група
      ЕСВ - 704 грн. (22% вiд мiнiмальної зарплати);
      єдиний податок - 5% вiд доходу (або 3% для платника ПДВ).


Розмiр податкової соцiальної пiльги у 2017 роцi становить 800 гривень

      Вiдповiдно до статтi 169 Податкового кодексу України платник податку на доходи фiзичних осiб має право на зменшення суми загального мiсячного оподатковуваного доходу, отримуваного вiд одного роботодавця у виглядi заробiтної плати, на суму податкової соцiальної пiльги,
      Податкова соцiальна пiльга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звiтного податкового мiсяця як заробiтна плата (iншi прирiвнянi до неї вiдповiдно до законодавства виплати, компенсацiї та винагороди), якщо його розмiр не перевищує суми, що дорiвнює розмiру мiсячного прожиткового мiнiмуму, дiючого для працездатної особи на 1 сiчня звiтного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень (у 2017 роцi 1600 х 1,4= 2240 грн.).
      Пiльга надається для будь-якого платника податку в розмiрi, що дорiвнює 50 вiдсоткiв розмiру прожиткового мiнiмуму для працездатної особи (у розрахунку на мiсяць), тобто 800 гривень протягом 2017 року (1600 х 50%).
      Мiнiмальна зарплата на 1 сiчня 2017 року - 3200 грн.


До уваги громадян

      Вiдповiдно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рiк" розмiр мiнiмальної заробiтної плати на 2017 рiк установлено:
      - у мiсячному розмiрi : з 1 сiчня - 3200 гривень;
      - у погодинному розмiрi: з 1 сiчня - 19,34 гривень;
      Розмiр податкових соцiальних пiльг на 2017 рiк:
      Звичайна соцiальна пiльга (100%) - 800,00 гривень;
      Пiдвищена соцiальна пiльга (150%) - 1200,00 гривень;
      Пiдвищена соцiальна пiльга (200%) - 1600,00 гривень;
      Граничний розмiр мiсячного доходу (заробiтної плати), який дає право на отримання податкової соцiальної пiльги у 2017 роцi: 2240 грн. ( 1600 x 1.4)


Шановнi краяни!

      Приймiть найщирiшi вiтання та найкращi побажання з нагоди Нового року та Рiздва Христового!
      Хай Новий рiк буде успiшним для України i для кожного з нас, принесе мир, стабiльнiсть i впевненiсть у завтрашньому днi.
      Нехай Ваша оселя наповниться радiстю, добром i злагодою.
      Благополуччя Вам, мiцного здоров'я, щедрої долi, довгих лiт життя!
      Щасливого Нового року та радiсних свят!

З повагою, начальник Червоноградської ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi Оксана Полтавець.

Умови сплати єдиного внеску для фiзичних осiб - пiдприємцiв змiненi

      З 1 сiчня 2017 року набирає чинностi Закон України вiд 06.12.2016 №1774-VIII "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України" (далi - Закон №1774.)
      Вiдповiдно до нових норм з 01.01.2017 фiзичнi особи - пiдприємцi (далi - ФОП) на загальнiй системi оподаткування; особи, якi провадять незалежну професiйну дiяльнiсть, а також ФОП - платники єдиного податку другої та третьої груп визначають суму єдиного внеску у розмiрi не менше мiнiмального страхового внеску на мiсяць, тобто 704 гривнi на мiсяць (3 200 грн. х 22% = 704 грн.), та зобов'язанi її сплатити незалежно вiд того, отримували вони цього мiсяця дохiд чи нi.
      При цьому, перша група спрощенцiв повиннi сплачувати половину мiнiмального страхового внеску, тобто 352 гривнi на мiсяць.
      Закон №1774 опублiковано у газетi "Голос України" вiд 27.12.2016 №248 та розмiщено на офiцiйному веб-порталi Верховної Ради України за посиланням:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1774-19


До вiдома громадян

      З 1 сiчня 2017 року набирає чинностi Закон України вiд 21.12.2016 №1801-VIII "Про Державний бюджет України на 2017 рiк" (далi - Закон №1801).
      Законом №1801, зокрема, встановлено розмiри прожиткового мiнiмуму та мiнiмальної зарплати у 2017 роцi.
      Так вiдповiдно до статтi 7 Закону №1801 у 2017 роцi установлено прожитковий мiнiмум на одну особу у розрахунку на мiсяць у розмiрi:
      - з 1 сiчня - 1544 гривнi,
      - з 1 травня - 1624 гривнi,
      - з 1 грудня - 1700 гривень.
      Для основних соцiальних i демографiчних груп населення установлено прожитковий мiнiмум у таких розмiрах:
      - для дiтей вiком до 6 рокiв: з 1 сiчня - 1355 гривень, з 1 травня - 1426 гривень, з 1 грудня - 1492 гривнi;
      - для дiтей вiком вiд 6 до 18 рокiв: з 1 сiчня 2017 року - 1689 гривень, з 1 травня - 1777 гривень, з 1 грудня - 1860 гривень;
      - для працездатних осiб: з 1 сiчня 2017 року - 1600 гривень, з 1 травня - 1684 гривнi, з 1 грудня - 1762 гривнi;
      - для осiб, якi втратили працездатнiсть: з 1 сiчня 2017 року - 1247 гривень, з 1 травня - 1312 гривень, з 1 грудня - 1373 гривнi.
      Статтею 8 Закону №1801 установити у 2017 роцi мiнiмальну заробiтну плату:
      - у мiсячному розмiрi: з 1 сiчня - 3200 гривень;
      - у погодинному розмiрi: з 1 сiчня - 19,34 гривнi.
      Закон №1801 опублiковано у газетi "Голос України" вiд 27.12.2016 №248 та розмiщено на офiцiйному веб-порталi Верховної Ради України за посиланням:http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1801-19


До уваги платникiв податкiв!

      Правлiння Нацiонального банку України прийняло рiшення вiд 15 грудня 2016 року № 489 щодо регламенту роботи системи електронних платежiв (далi - СЕП) Нацiонального банку України та порядку роботи банкiвської системи України на перiод завершення звiтного року.
      Вiдповiдно до цього документа:
      - 28, 29 грудня 2016 року система електронних платежiв Нацiонального банку працюватиме в режимi продовженого банкiвського дня на двi години.
      - 30 грудня 2016 року до 13.00 усi учасники СЕП можуть здiйснювати платежi в СЕП лише мiж банкiвськими установами, пiдпорядкованими однiй юридичнiй особi, а також платежi, спрямованi до Нацiонального банку України та органiв Державної казначейської служби України.
      Враховуючи зазначене, рекомендуємо платникам податкiв податки, термiн сплати яких припадає на 30 грудня 2016 року, сплатити не пiзнiше 29 грудня 2016 року.


Новацiї податкового законодавства обговорили пiд час семiнарiв

      Нещодавно, фахiвцi Червоноградської ОДПI провели семiнари для платникiв податкiв.
      Основними питаннями порядку денного стало обговорення питання оподаткування фiзичних осiб-пiдприємцiв, перерахунок ПДФО, про внесенi змiни щодо розмiру мiнiмальної заробiтної плати з 1 грудня та пiдвищення рiвня заробiтної плати з 1 сiчня 2017року.
      Наголосили на дотриманнi вимог законодавства з питань оподаткування та виплати заробiтної плати.
      Присутнiх проiнформували про роботу "Електронного кабiнету платника податкiв" який є одним iз електронних сервiсiв ДФС України. Даний сервiс надає можливостi контролю стану розрахункiв з бюджетом, ведення податкової звiтностi, отримання iнформацiї з реєстрiв, роботи в системi електронного адмiнiстрування ПДВ та акцизного податку.
      Учасники семiнарiв зазначили, що саме за допомогою таких заходiв, платники податкiв мають можливiсть одержати роз'яснення з податкового законодавства, обмiнятися думками, обговорити тi питання, якi є найбiльш актуальними сьогоднi.


З початку року перераховано 741,6 тис. грн. транспортного податку

      За одинадцять мiсяцiв поточного року автовласники сплатили до бюджетiв мiсцевих громад 741,6 тис. грн. транспортного податку. Зокрема, Сокальським вiддiленням забезпечено - 14,6 тис.грн., Радехiвським вiддiленням - 269,6 тис.грн., Кам'янка - Бузьким вiддiленням - 107,2 млн. гривень.
      Платники транспортного податку - фiзичнi особи перерахували понад 57 вiдс., або 422,9 тис. грн. вiд загальної суми надходжень. Юридичнi особи - власники елiтних авто самостiйно обчислили та сплатили 318,7 млн. гривень.


На зв'язку - "гаряча лiнiя"

      Пiд час чергового сеансу телефонної "гарячої лiнiї'' на запитання платникiв податкiв вiдповiдала начальник вiддiлу аудиту Червоноградської ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi Свiтлана Клименко.
      3 якої дати суб'єкту господарювання - юридичнiй особi необхiдно сплачувати земельний податок у разi придбання земельної дiлянки приватної власностi за цивiльно - правовою угодою?
      У разi придбання земельної дiлянки приватної власностi за цивiльно-правовою угодою юридична особа - новий власник сплачує земельний податок починаючи з дня виникнення права власностi на таку дiлянку, тобто з моменту державної реєстрацiї цих прав. При цьому попереднiй власник земельної дiлянки сплачує податок до фактичного припинення/переходу вiдповiдного права на таку земельну дiлянку.
      Де можна ознайомитися з Реєстром неприбуткових установ та органiзацiй?
      З Реєстром неприбуткових установ та органiзацiй можна ознайомитись на офiцiйному веб-порталi Державної фiскальної служби України за посиланням: Головна/Електронний кабiнет платника/Iнформацiя з реєстрiв/Реєстр неприбуткових установ та органiзацiй офiцiйного (https://cabinet.sfs.gov.ua/cabinet/faces/public/reestr.jspx).
      Чи застосовується термiн позовної давностi (1095 днiв) для нарахування пенi за порушення резидентами строкiв розрахункiв у сферi зовнiшньо - економiчної дiяльностi?
      Застосування контролюючими органами санкцiй за порушення законодавства у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi, в тому числi нарахування пенi за порушення строкiв розрахункiв, повинно здiйснюватись з урахуванням термiну позовної давностi (1095 днiв).
      За який податковий перiод фiзична особа - резидент, яка виїжджає за кордон на постiйне мiсце проживання, повинна подати декларацiю про майновий стан i доходи з метою отримання довiдки про сплату ПДФО?
      Платники податку - резиденти, якi виїжджають за кордон на постiйне мiсце проживання, зобов'язанi подати до контролюючого органу декларацiю про майновий стан i доходи (податкову декларацiю) (далi - декларацiя) не пiзнiше 60 календарних днiв, що передують виїзду.
      Декларацiя подається за три останнi звiтнi податковi перiоди (у разi наявностi невиконаного обов'язку з подання) та за звiтний перiод поточного року (з початку поточного року до строку, на який припадає день подання такої декларацiї).
      Контролюючий орган протягом 30 календарних днiв пiсля надходження декларацiї зобов'язаний перевiрити визначене податкове зобов'язання, сплату належної суми податку i видати довiдку про таку сплату та про вiдсутнiсть податкових зобов'язань з цього податку, що подається до органiв митного контролю пiд час перетину митного кордону i є пiдставою для проведення митних процедур. Довiдка дiйсна протягом 60 календарних днiв з дати видачi.


До уваги користувачiв касових апаратiв

      Державна фiскальна служба України наказом вiд 14 грудняя 2016 р. №1019 затвердила новий державний реєстр реєстраторiв розрахункових операцiй. Нагадаємо у ньому наводять перелiк моделей, модифiкацiї РРО, дозволених до первинної реєстрацiї, а також РРО, первинну модифiкацiю яких заборонено.
      Вiдповiдно, попереднiй перелiк, який затверджений наказом ДФС вiд 28.09.16 р. №813, втратив чиннiсть.


ПРО ПРОВЕДЕННЯ СЕМIНАРУ
З метою роз'яснення суб'єктам господарювання основних аспектiв практичного застосування норм податкового законодавства 23 грудня 2016 року у м.Києвi вiдбудеться семiнар для платникiв податкiв на тему: "Оподаткування 2016: пiдсумки податкового року" за участi Голови ДФС Насiрова Р.М. та фахiвцiв ДФС України. Початок семiнару: 11- 00 (початок реєстрацiї о 10 - 00).

Платники єдиного податку збагатили мiсцевi бюджети на 65 мiльйонiв гривень

      Протягом сiчня - листопада 2016 року суб'єкти господарювання якi обрали спрощену систему оподаткування i перебувають на облiку в Червоноградської ОДПI перерахували до бюджетної скарбницi 65,7 млн. грн. єдиного податку. В порiвняннi з вiдповiдним перiодом минулого року забезпечено прирiст в сумi 23,9 млн. гривень. В тому числi платники Сокальського вiддiлення забезпечили з початку року надходження цього податку в сумi 18,1 млн.грн., платники Радехiвського вiддiлення сплатили - 12,7 млн.грн., та Кам'янка - Бузького вiддiлення - 14,1 млн. гривень. Про це повiдомила в.о. начальника вiддiлу податкiв i зборiв з фiзичних осiб Надiя Дячук.
      Iз загальної суми надходжень єдиного податку за вказаний перiод значну питому вагу - 48,3 млн. грн. - становлять кошти, сплаченi фiзичними особами - пiдприємцями. Юридичнi особи з початку року спрямували до бюджету - 7,5 млн. гривень.


На допомогу армiї надiйшло майже 45 мiльйонiв гривень вiйськового збору

      Протягом одинадцяти мiсяцiв 2016 року для забезпечення обороноздатностi країни з доходiв платникiв податкiв що перебувають на облiку в Червоноградськiй ОДПI ГУ ДФС у Львiвськiй областi до Державного бюджету перераховано 44,2 млн. грн вiйськового збору, що на 6,2 млн. грн. бiльше нiж за вiдповiдний перiод минулого року. В тому числi, Сокальським вiддiленням забезпечено - 15,1 млн.грн., Радехiвським вiддiленням - 5,6 млн. грн., Кам'янка - Бузьким вiддiленням - 10,7 млн. гривень. Про це повiдомила начальник Червоноградської ОДПI ГУ ДФС у Львiвськiй областi Оксана Полтавець.
      Нагадуємо, фiзичнi особи - пiдприємцi, крiм тих що обрали спрощену систему, за результатами звiтного податкового року самостiйно розраховують вiйськовий збiр в розмiрi 1,5 вiдсотка чистого оподатковуваного доходу, вiдображають в рiчнiй податковiй декларацiї та сплачують в термiни передбаченi для сплати податку на доходи фiзичних осiб за вiдповiдний перiод.


До вiдома громадян

      Як повiдомила в.о. начальник вiддiлу податкiв i зборiв з фiзичних осiб Червоноградської ОДПI Дячук Надiя Степанiвна з 1 грудня, в Українi набрав чинностi Закон №4543, яким пiдвищено прожитковий мiнiмум до 1544 грн., а мiсячну мiнiмальну заробiтну плату до 1600 гривень.
      Розмiр єдиного соцiального внеску у груднi 2016 року становить 352 гривнi. Розмiр податкової соцiальної пiльги у груднi не змiнюється i становить 689 гривень. Межа заробiтної плати до якої надається податкова соцiальна пiльга у груднi залишається 1930 гривень.
      З 1 сiчня 2017року Кабiнет Мiнiстрiв збiльшив мiнiмальну зарплату у 2017 до 3,2 тис. гривень.


Новацiї податкового законодавства обговорили пiд час семiнарiв

      Нещодавно, фахiвцi Червоноградської ОДПI провели семiнари для платникiв податкiв.
      Основними питаннями порядку денного стало обговорення питання оподаткування фiзичних осiб-пiдприємцiв, перерахунок ПДФО, про внесенi змiни щодо розмiру мiнiмальної заробiтної плати з 1 грудня та пiдвищення рiвня заробiтної плати з 1 сiчня 2017року.
      Наголосили на дотриманнi вимог законодавства з питань оподаткування та виплати заробiтної плати.
      Присутнiх проiнформували про роботу "Електронного кабiнету платника податкiв" який є одним iз електронних сервiсiв ДФС України. Даний сервiс надає можливостi контролю стану розрахункiв з бюджетом, ведення податкової звiтностi, отримання iнформацiї з реєстрiв, роботи в системi електронного адмiнiстрування ПДВ та акцизного податку.
      Учасники семiнарiв зазначили, що саме за допомогою таких заходiв, платники податкiв мають можливiсть одержати роз'яснення з податкового законодавства, обмiнятися думками, обговорити тi питання, якi є найбiльш актуальними сьогоднi.


Про розгляд звернень громадян

      Червоноградська ОДПI ГУ ДФС у Львiвськiй областi значну увагу придiляє розгляду звернень громадян. Протягом сiчня-листопада 2016 року у встановленому законодавством порядку розглянуто 15 письмових звернень, зокрема, щодо проведення контрольно-перевiрочної роботи, сплати єдиного соцiального внеску, застосування спрощеної системи оподаткування, застосування податкового законодавства при продажу отриманого у спадщину нерухомого майна, дотримання законодавства з питань оплати тимчасової втрати працездатностi.
      З метою забезпечення одного з основних прав громадянина-права на звернення, посадовими особами податкової iнспекцiї проводиться особистий прийом громадян вiдповiдно до затвердженого графiку. Записатися на прийом громадяни можуть у каб.№2 податкової iнспекцiї або зателефонувавши за тел.3-98-06.


Про розгляд iнформацiйних запитiв

      За одинадцять мiсяцiв 2016 року податкiвцями Червонограда розглянуто 29 запитiв на iнформацiю. Повiдомила ГДI вiддiлу обслуговування платникiв Свiтлана Куровець.
      У своїх запитах запитувачi звертались з питань надання iнформацiї щодо земельного податку, документального пiдтвердження проведення господарської дiяльностi, надходжень до мiського бюджету, сплати орендної плати за земельнi дiлянки, подання до Червоноградського мiського суду позовної заяви, ставок земельного податку, перебування на податковому облiку, сплати податкiв СПД, заборгованостi з єдиного соцiального внеску, надання дозвiльних документiв на проведення господарської дiяльностi, правонаступництва ОДПI.
      Вiдповiдi надано у встановлений термiн, передбачений законодавством.


До уваги платникiв податку на прибуток

      Вiдповiдно до п. 38 пiдроздiлу 4 "Особливостi справляння податку на прибуток пiдприємств" роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України
      30 грудня - останнiй день сплати авансового внеску з податку на прибуток пiдприємств у розмiрi 2/9 податку на прибуток, нарахованого у податковiй звiтностi за три квартали 2016 року.


Податковий календар: 30 грудня

      Останнiй день сплати рентної плати за користування радiочастотним ресурсом України за листопад.
      Останнiй день сплати плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi) (крiм громадян) за листопад.
      Останнiй день сплати податку на додану вартiсть за листопад 2016 року
      Останнiй день сплати акцизного податку за листопад 2016 року.


90,7 млн. гривень ПДВ надiйшло до бюджету вiд платникiв Червоноградської ОДПI

      Протягом сiчня-листопада 2016 року суб'єкти господарювання, що перебувають на облiку в Червоноградськiй ОДПI ГУ ДФС у Львiвськiй областi, сплатили до Держанвого бюджету 90,7 млн. грн. податку на додану вартiсть. Зокрема, платники Сокальського вiддiлення сплатили - 24,1 млн.грн., Радехiвського вiддiлення - 11 млн.грн., Кам'янка - Бузького вiддiлення - 22,9 млн.грн. ПДВ.


Понад 35 млн. грн. податку на прибуток надiйшло до бюджету

      З початку року платники податку на прибуток Червоноградської ОДПI, перерахували до бюджету 35,7 млн. гривень. Зокрема, Сокальським вiддiленням забезпечено поступлень в сумi - 5,5 млн.грн., Радехiвським вiддiленням - 1,4 млн. грн., та Кам'янка -Бузьким вiддiленням 14,6 млн.гривень.


Страхувальники з початку року перерахували 536,4 млн. гривень єдиного внеску

      Протягом сiчня - листопада 2016 року платники податкiв, що перебувають на облiку в Червоноградськiй ОДПI сплатили 536,4 млн. гривень єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування.
      Зокрема вiд платникiв податкiв Сокальського вiддiлення надiйшло - 226,5 тис. грн., Радехiвського вiддiлення - 52,1 млн,грн., та Кам'янка - Бузького вiддiлення -81,8млн.грн.
      Червоноградськi страхувальники з початку року перерахували 176,02 млн. грн. єдиного соцiального внеску. Зокрема, в листопадi надiйшло 14,03 млн. гривень.
      Крiм того, спостерiгається зростання кiлькостi осiб, якi виявляють бажання брати участь у добровiльнiй сплатi єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування . Так з початку року укладено 32 договори про добровiльну участь у сплатi єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування. За якими сплачено понад 280 тис. гривень. Про це повiдомила в.о. начальника вiддiлу податкiв i зборiв з фiзичних осiб Надiя Дячук.
      Звертаємо увагу, що з 1 грудня 2016 року розмiр мiнiмального страхового внеску становить 352 гривнi.


До уваги платникiв єдиного податку

      20 грудня - сплата авансових внескiв з єдиного податку фiзичними особами - пiдприємцями, що обрали спрощену систему оподаткування I та II груп
       21 грудня - подання платником єдиного податку заяви про вiдмову вiд спрощеної системи.


Податковий календар: 16 грудня

      Подання платником iнших податкiв i зборiв заяви про перехiд на спрощену систему ;
      Подання платником єдиного податку заяви про перехiд на iншу групу платника єдиного податку.


Шановнi платники податкiв!

      22 грудня 2016 року у м. Львовi Головне управлiння ДФС у Львiвськiй областi проведе безкоштовний семiнар для платникiв податкiв Львiвської областi, якi перебувають на облiку в ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi на тему: "Актуальнi питання оподаткування. Огляд перспективного законодавства" за участю представникiв аудиторської спiльноти Львiвської областi.
      Початок семiнару: 11 год. 00 хв.
      Початок реєстрацiї: 10 год. 00 хв.
      Мiсце проведення: м. Львiв, вул. Стрийська, 35, актовий зал в цокольному примiщеннi адмiнбудинку Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi.
      Запрошуємо взяти участь у семiнарi усiх зацiкавлених.
      Просимо здiйснити попередню реєстрацiю за адресою: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDTCOUwQG5bDUM-OZFbnoSAuYgMlsGsGwY-1P0G4j57GoQ5g/viewform?usp=send_form .


На зв'язку - "гаряча лiнiя"

      Пiд час чергового сеансу телефонної "гарячої лiнiї" на запитання платникiв податкiв вiдповiдав начальник вiддiлу погашення боргу Червоноградської ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi Роман Хмизь.
      Який порядок подання звiтностi, якщо останнiй день термiну подання припадає на вихiдний або святковий день ?
      Вiдповiдно до п.49.20. ст.49 Податкового кодексу України, якщо останнiй день строку подання податкової декларацiї припадає на вихiдний або святковий день, то останнiм днем строку вважається операцiйний (банкiвський) день, що настає за вихiдним або святковим днем.
      Коли виникає право податкової застави?
      Згiдно з п.89.1 ст.89 глави 9 роздiлу II Податкового кодексу України вiд 2 грудня 2010 року № 2755-VI право податкової застави виникає у разi:
      несплати у строки, встановленi цим Кодексом, суми грошового зобов'язання, самостiйно визначеної платником податкiв у податковiй декларацiї, - з дня, що настає за останнiм днем зазначеного строку;
      несплати у строки, встановленi цим Кодексом, суми грошового зобов'язання, самостiйно визначеної контролюючим органом, - з дня виникнення податкового боргу.
      Чи має право пiдприємець вiдкликати подану заяву про застосування спрощеної системи оподаткування?
      Норми Податкового кодексу України не передбачають можливостi суб'єкта господарювання вiдкликати подану ним заяву про застосування спрощеної системи оподаткування.
      У якi строки платник податкiв може отримати довiдку про вiдсутнiсть заборгованостi з податкiв, зборiв, платежiв, що контролюються органами ДФС, та який строк її дiї?
      Вiдповiдно до пп. 2, 3 Порядку видачi довiдки про вiдсутнiсть заборгованостi з податкiв, зборiв, платежiв, що контролюються органами доходiв i зборiв, затвердженого наказом Мiнiстерства доходiв i зборiв України вiд 10.10.2013 № 567 (далi - Порядок), довiдка про вiдсутнiсть заборгованостi з податкiв, зборiв, платежiв, що контролюються органами доходiв i зборiв (далi - довiдка) видається за основним мiсцем облiку платника податкiв, який звертається за наданням послуги, безоплатно на пiдставi заяви про видачу довiдки.
      У заявi на отримання довiдки платник податкiв зазначає нормативно-правовий акт, положеннями якого визначено необхiднiсть пiдтвердження вiдсутностi у платника податкiв податкового боргу, що оформлюється довiдкою, яка надається контролюючим органом.
      Строк розгляду заяви платника податкiв та видачi довiдки або направлення вiдмови в її наданнi становить п'ять робочих днiв з дня отримання такої заяви органом доходiв i зборiв (п. 4 Порядку).
      Пунктом 6 Порядку визначено, що строк, протягом якого довiдка може бути видана, має вiдповiдати визначеному у нiй строку дiї. Якщо платник податкiв не звернувся до органу доходiв i зборiв за отриманням довiдки протягом строку її дiї, вона пiдшивається до справи платника податкiв.
      Згiдно з формою довiдки у нiй зазначається строк її дiї, який становить 10 календарних днiв вiд дня реєстрацiї такої довiдки в контролюючому органi.
      За наявностi у платника податкiв податкового боргу органом доходiв i зборiв готується лист платнику податкiв (у довiльнiй формi) з вмотивованою вiдмовою щодо видачi довiдки, який надсилається на адресу платника податкiв (п. 8 Порядку).
      Чи сплачують єдиний внесок пiдприємцi, якi застосовують загальну систему оподаткування, та особи, якi провадять незалежну професiйну дiяльнiсть, за перiод, в якому не отримували дохiд ?
      Якщо фiзичнi особи - пiдприємцi, якi перебувають на загальнiй системi оподаткування, та особи, якi провадять незалежну професiйну дiяльнiсть, не отримували доходiв (прибуткiв) у звiтному роцi або окремому мiсяцi звiтного року, такi особи можуть не визначати базу єдиного внеску, оскiльки вказаною нормою передбачено право, а не обов'язок платника.


З початку року сплачено понад 53 млн. грн. плати за землю

      З початку року землевласники та землекористувачi, що перебувають на облiку в Червоноградськiй ОДПI ГУ ДФС у Львiвськiй областi перерахували до мiсцевих скарбниць 53,4 млн. грн. земельного податку, що становить 122,5% планових показникiв. В тому числi, Сокальським вiддiленням забезпечено - 14,5 млн.грн., Радехiвським вiддiленням - 10,2 млн. грн., Кам'янка - Бузьким вiддiленням - 15,6 млн. гривень.
      Слiд зауважити, що фiзичнi особи несуть вiдповiдальнiсть за своєчасне та повне погашення нарахованого узгодженого грошового зобов'язання з плати за землю, тож якщо вони протягом 60 днiв з дня вручення податкового повiдомлення-рiшення не сплачують узгоджену суму грошового зобов'язання, такi платники податкiв притягуються до вiдповiдальностi у виглядi штрафу у розмiрах, встановлених ст.126 Податкового кодексу України.


Майже 52 мiльйони гривень надiйшло акцизного податку

      За одинадцять мiсяцiв поточного року надходження акцизного податку з реалiзацiї пiдакцизних товарiв поповнили мiсцевi бюджети на 51,6 млн. гривень. В тому числi Сокальським вiддiленням забезпечено - 10,9 млн. грн., Радехiвським вiддiленням - 7,1 млн.грн., Кам'янка - Бузьким вiддiленням - 12,2 млн.грн. цього податку.
      Нагадуємо, що об'єктом оподаткування акцизним податком роздрiбного продажу пiдакцизних товарiв є, зокрема, операцiї з реалiзацiї суб'єктами господарювання алкогольних напоїв (тютюнових виробiв), до яких не вiднесено обсяги зiпсованих, знищених, втрачених або використаних для власних потреб алкогольних напоїв та тютюнових виробiв.


Бюджетнi надходженння Червоноградської ОДПI за сiчень-листопад 2016 року

      За сiчень-листопад 2016 року до мiсцевих бюджетiв, що контролюються Червоноградською ОДПI ГУ ДФС у Львiвськiй областi спрямовано 622,4 млн. гривень податкiв i зборiв, що на 121,3 млн. грн. бiльше вiд запланованого. В тому числi Сокальським вiддiленням забезпечено - 184,7 млн.грн., Радехiвським вiддiленням - 75,05 млн. грн. , Кам'янка - Бузьким вiддiленням - 191,5 млн.гривень.
      Основним джерелом наповнення мiсцевих бюджетiв залишається податок на доходи фiзичних осiб, його питома вага в загальних надходженнях становить 58 вiдсоткiв. Загалом за одинадцять мiсяцiв поточного року цього податку до мiсцевих бюджетiв надiйшло 362,9 млн. гривень.


Телефонуйте на "гарячу лiнiю"

      09 грудня 2016 року з 10.00.год. до 11.00 год. вiдбудеться телефонна "гаряча лiнiя" iз начальником вiддiлу погашення боргу Червоноградської ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi Хмизем Романом Ярославовичем з питань застосування норм Податкового кодексу України, взаємодiї з платниками податкiв.
      Телефон "гарячої лiнiї" 3 - 98 - 52 .


До уваги платникiв акцизного податку!

      22.11.2016 року набрав чинностi Наказ Мiнiстерства фiнансiв № 841 вiд 26.09.2016 "Про внесення змiн до форми декларацiї акцизного податку та Порядку заповнення та подання декларацiї акцизного податку", яким внесено змiни до Наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 23.01.2015 року № 14 "Про затвердження форми декларацiї акцизного податку, Порядку заповнення та подання декларацiї акцизного податку".


З 1 грудня 2016 року збiльшено мiнiмальну заробiтну плату

      Згiдно з Законом України вiд 25 грудня 2015 року № 928-VIII "Про Державний бюджет України на 2016 рiк" з 1 грудня 2016 року мiнiмальна заробiтна плата становить у мiсячному розмiрi 1600 гривень, у погодинному - 9,59 гривнi.
      Розмiр мiнiмальної заробiтної плати впливає на розрахунок єдиного соцiального внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування. Так з 1 грудня 2016 року розмiр мiнiмального страхового внеску складатиме 352,00 грн. (1600 грн. х 22%)., мiнiмальний розмiр єдиного внеску для фiзичних осiб - пiдприємцiв становитиме 352,00 грн. Також збiльшиться максимальний розмiр заробiтної плати, з якої сплачуються страховi внески. З 1 грудня 2016 року вiн становитиме 40000 грн. (1600 х 25 прожиткових мiнiмумiв).
      Слiд пiдкреслити, що без змiн залишаються, зокрема:
      - розмiр податкової соцiальної пiльги;
      - граничний розмiр доходу, який дає право на отримання податкової соцiальної пiльги;
      - ставки єдиного податку для I i II групи.


Бюджетна скарбниця Червонограда поповнюється

      За сiчень-листопад 2016 року до бюджетiв усiх рiвнiв надiйшло 276,7 млн. грн. податкiв, зборiв та обов'язкових платежiв, що контролюються Червоноградською ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi (головний офiс).
      До Державного бюджету протягом одинадцяти мiсяцiв поточного року забезпечено надходження 105,5млн. грн. або 104,5%. Мiсцевий бюджет поповнився на 171,2 млн. гривень.
      Найбiльшу питому вагу надходжень складає податок на доходи фiзичних осiб - 58,7% ( 162,5 млн. грн.), податок на додану вартiсть - 11,8% (32,7млн. грн.), акцизний податок - 7,8 % (21,5 млн. грн.), єдиний податок - 7,5%( 20,8 млн. грн.)
      З початку року надходження сум єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування до Червоноградської ОДПI ГУ ДФС у Львiвськiй областi (головний офiс) склали 176,0 млн. гривень.


Про новi можливостi оновленого сервiсу ДФС "Електронний кабiнет платника"

      Про новацiї у податковому законодавствi, електроннi сервiси ДФС, йшлося пiд час зустрiчей представникiв фiскальної служби Червоноградської ОДПI.з платниками податкiв.
      Зокрема, спецiалiсти повiдомили щодо впровадження оновленої версiї електронного сервiсу Державної фiскальної служби України "Електронний кабiнет платника". Який включає двi функцiональнi частини: вiдкрита (загальнодоступна) та приватна (особистий кабiнет).
      Користуватися функцiоналом вiдкритої частини можна без iдентифiкацiї особи, тобто без використання електронного цифрового пiдпису. Через вiдкриту частину платник має можливiсть ознайомитися з останнiми актуальними новинами ДФС, а також дiзнатися про нововведення та доопрацювання сервiсу (сервiс "Новини"); отримати iнформацiю про граничнi термiни сплати та подання податкової звiтностi (сервiс "Податковий календар"); дiзнатися контакти та адреси центрiв обслуговування платникiв (сервiс "Контакти та адреси ЦОП"); переглянути та роздрукувати бланки податкової звiтностi (сервiс "Бланки податкової звiтностi") заповнити податкову декларацiю про майновий стан i доходи (сервiс "Декларацiя про майновий стан").
      Щоб скористатися приватною частиною платнику необхiдно мати електронний цифровий пiдпис, який можна отримати у будь-якому акредитованому центрi сертифiкацiї ключiв. У приватнiй частинi сервiсу ("Вхiд до особистого кабiнету") пiсля iдентифiкацiї платнику надається можливiсть переглянути особисту iнформацiю.
      Податкiвцi пiдкреслили що для роботи з сервiсом не потрiбно встановлювати спецiалiзованого програмного забезпечення. Вiн працює як за допомогою персональних комп'ютерiв, так i смарт-пристроїв, пiдключених до мережi Iнтернет.


Про пiдвищення мiнiмальної зарплати пiд час зустрiчi з пiдприємцями

      Завiдувач сектору адмiнiстрування єдиного внеску Червоноградської ОДПI ГУ ДФС у Львiвськiй областi Святослав Лазука проiнформував в ходi зустрiчi з суб'єктами господарювання щодо пiдвищення рiвня заробiтної плати та прожиткового мiнiмуму.
      Вiдповiдно до Закону України вiд 19 травня 2016 року №1384-VIII ,,Про внесення змiн до Закону України ,,Про Державний бюджет України на 2016 рiк" мiнiмальна заробiтна плата з 01.12.2016 року установлена в розмiрi 1600 гривень. Вiдповiдно до Закону України ,,Про оплату працi" вiд 24.03.1995 р. N 108/95-ВР мiнiмальна заробiтна плата - це законодавчо встановлений розмiр заробiтної плати за просту, неквалiфiковану працю, нижче якого не може здiйснюватися оплата за виконану працiвником мiсячну, погодинну норму працi (обсяг робiт).
      Зокрема фахiвець фiскального вiдомства звернув увагу пiдприємцiв платникiв єдиного податку, що мiнiмальний розмiр єдиного внеску на загальнообов'язкове державне страхування у груднi 2016 року становитиме 352 гривнi та наголосив, що починаючи з 1 грудня 2016 року звiт з ЄСВ подається за новою формою.


Актуальнi податковi знання - платникам податкiв
Днями, фахiвцi Червоноградської ОДПI, провели семiнар з роз'яснення новацiй в податковому законодавствi. Присутнi дiзналися про загальнi змiни до Податкового кодексу в частинi адмiнiстрування податку на додану вартiсть, податку на прибуток, єдиного внеску щодо вiдповiдальностi за порушення правил сплати податкiв та iнше.
В ходi зустрiчi платникам повiдомили щодо змiн до Порядку заповнення документiв на переказ у разi сплати (стягнення) податкiв, зборiв, митних платежiв, єдиного внеску, здiйснення бюджетного вiдшкодування податку на додану вартiсть, повернення помилково або надмiрно зарахованих коштiв, затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 24.07. 2015 р. № 666, затверджених наказом Мiнфiну вiд 05.09.2016 р. № 811.
Учасники заходу мали можливiсть дiзнатися також i про новi електроннi сервiси, якi пропонує Державна фiскальна служба України платникам.
На всi запитання присутнi отримали змiстовнi та вичерпнi вiдповiдi.


З 1 грудня розмiр мiнiмального страхового внеску збiльшено

      Вiдповiдно до норм Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рiк" з 1 грудня 2016 року пiдвищується рiвень заробiтної плати та прожиткового мiнiмуму та складає 1600 грн.
      Мiнiмальний страховий платiж з вище вказаної дати розраховуватиметься iз розрахунку 1600 гривень та не може бути меншим за 352 грн. (1600грн.х22%) за умови перебування працiвника у трудових вiдносинах повний календарний мiсяць.
      Також звертаємо увагу платникiв єдиного податку на збiльшення розмiру щомiсячного страхового внеску з 319 грн. до 352 грн.
      Окрiм того повiдомляємо про збiльшення максимального розмiру бази нарахування ЄСВ, яка з початку грудня становитиме - 40000 грн. (1600 грн.х25). Тобто, максимальний страховий платiж становитиме 8800 грн. (40000 грн. х 22%) або 3364 грн. (40000 грн. х 8,41%) при нарахуваннi ЄСВ на зарплату працiвника - iнвалiда, якщо роботодавцем є юридична особа.


Платники Червоноградської ОДПI перерахували з початку року до державної казни 56,1 млн. гривень екологiчного податку

      Суб'єкти пiдприємницької дiяльностi, якi перебувають на облiку в Червоноградськiй ОДПI ГУ ДФС у Львiвськiй областi перерахували до Державного бюджету з початку року 11,3 млн.грн. екологiчного податку, в тому числi вiд суб'єктiв господарювання Сокальського вiддiлення надiйшло - 352,4 тис. грн., Радехiвського вiддiлення - 93,9 тис,грн., та Кам'янка - Бузького вiддiлення -10,7 млн.грн екологiчного податку. Мiсцевi бюджети отримали 44,9 млн.грн. екологiчного податку.
      Нагадуємо, якщо платник податку з початку звiтного року не планує здiйснення викидiв, скидiв забруднюючих речовин, розмiщення вiдходiв, утворення радiоактивних вiдходiв протягом звiтного року, то такий платник податку повинен повiдомити про це вiдповiдний контролюючий орган за мiсцем розташування джерел забруднення та скласти заяву про вiдсутнiсть у нього у звiтному роцi об'єкта обчислення екологiчного податку.


16 грудня - останнiй день подання платником iнших податкiв i зборiв заяви про перехiд на спрощену систему

      Суб'єкт господарювання, який є платником iнших податкiв i зборiв вiдповiдно до норм Податкового кодексу України, може прийняти рiшення про перехiд на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви до контролююячого органу не пiзнiше нiж за 15 календарних днiв до початку наступного календарного кварталу. Такий суб'єкт господарювання може здiйснити перехiд на спрощену систему оподаткування один раз протягом календарного року.
      За умови дотримання платником єдиного податку вимог встановлених Податковим кодексом України для обраної ним групи, такий платник може самостiйно перейти на сплату єдиного податку , встановленого для iнших груп платникiв єдиного податку , шляхом подання заяви до контролюючого органу не пiзнiше нiж за 15 календарних днiв до початку наступного кварталу.

Про змiни в Перелiку кодiв для сплати податкiв i зборiв на зустрiчi з платниками

      Начальник вiддiлу монiторингу доходiв та облiково - звiтних систем Червоноградської ОДПI ГУ ДФС у Львiвськiй областi в ходi зустрiчi з платниками повiдомила щодо змiн до Порядку заповнення документiв на переказ у разi сплати (стягнення) податкiв, зборiв, митних платежiв, єдиного внеску, здiйснення бюджетного вiдшкодування податку на додану вартiсть, повернення помилково або надмiрно зарахованих коштiв, затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 24.07. 2015 р. № 666, затверджених наказом Мiнфiну вiд 05.09.2016 р. № 811.
      Фахiвець звернула увагу, що в новiй редакцiї викладений Перелiк кодiв видiв сплати, в якому з'явилися новi коди:
      - 10С - повернення на електронний рахунок платника надмiрно сплачених сум ПДВ;
      - 420 - бюджетне вiдшкодування в рахунок сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу за рахунок iнших платежiв;
      - 240 - надходження до бюджету грошових коштiв з рахунку в системi електронного адмiнiстрування реалiзацiї пального.
      Крiм того, в Перелiку змiнено код сплати 135, по якому сплачувались фiнансовi санкцiї, визначенi пiдроздiлом контролю за обiгом i оподаткуванням пiдакцизних товарiв, на сплату фiнансових санкцiй визначених пiдроздiлом податкiв i зборiв юридичних осiб.


Майже 27 млн. грн. податку на прибуток надiйшло до бюджету

      З початку року платники податку на прибуток Червоноградської ОДПI, перерахували до бюджету 26,8 млн. гривень. Зокрема, Сокальським вiддiленням забезпечено поступлень в сумi - 2,7 млн.грн., Радехiвським вiддiленням - 1,3 млн. грн., та Кам'янка -Бузьким вiддiленням 11,7 млн.гривень.


Нова форма декларацiї про майновий стан i доходи вводиться з 1 сiчня

      Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 15 вересня 2016 року №821 "Про внесення змiн до наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 02 жовтня 2015 року №859" внесено змiни до форми декларацiї про майновий стан i доходи. Так, зокрема, передбачено зменшення обсягу декларацiї (зменшення кiлькостi додаткiв з чотирьох до двох) та змiна порядку розрахунку податкових зобов'язань фiзичних осiб-пiдприємцiв.
      Наказ набуває чинностi 31 грудня 2016 року.
      Звертаємо увагу, що нова форма декларацiї про майновий стан i доходи вводиться в дiю з 1 сiчня 2017 року.


До уваги страхувальникiв!

      Державна фiскальна служба України листом вiд 08.11.2016 р. № 35758/7/99-99-13-02-01-17 повiдомила про звiтний перiод, з якого необхiдно подавати Звiт iз ЄСВ за оновленою формою вiдповiдно до наказу Мiнфiну вiд 07.09.2016 р. № 813 (далi - Наказ № 813).
      Звiтнiсть iз ЄСВ зi змiнами, унесеними Наказом № 813, подаватиметься починаючи з 01.12.2016 р., тобто зi звiту за листопад 2016 року.


На зв'язку - "гаряча лiнiя"

      Пiд час чергового сеансу телефонної "гарячої лiнiї" на запитання платникiв податкiв вiдповiдала начальник вiддiлу обслуговування платникiв Людмила Григорiвна Якiмчук.
      Протягом якого часу є дiйсним реєстрацiйний номер облiкової картки фiзичної особи платника податкiв?
      Реєстрацiйнi номери, що надаються фiзичним особам (як резидентам, так i нерезидентам) зберiгаються за ними протягом усього їх життя та у разi отримання такими особами iншого громадянства чи змiни громадянства не пiдлягають скасуванню та замiнi, за винятком якщо пiсля видачi облiкової картки фiзичної особи - платника податкiв встановленi порушення чи неточностi при формуваннi реєстрацiйних номерiв.
      У разi змiни засновникiв юридичної особи чи потрiбно повiдомляти контролюючi органи?
      Стосовно платникiв податкiв, вiдомостi про яких включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань (далi - ЄДР):
       iнформацiя про змiну засновникiв оновлюється в контролюючих органах на пiдставi вiдомостей, отриманих вiд державного реєстратора, в порядку визначеному Законом України вiд 15 травня 2003 року № 755-IV "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань".
      Стосовно платникiв податкiв, вiдомостi про яких не включаються до ЄДР, iнформацiя про змiну засновникiв оновлюється на пiдставi уточнених документiв та заяви за ф. № 1-ОПП або за ф. № 1-РПП - з позначкою "Перереєстрацiя, змiни".
      Як користуватися сервiсом "Данi про взяття на облiк платникiв", розмiщеним на офiцiйному веб-порталi ДФС?
      Електронний сервiс "Данi про взяття на облiк платникiв" розмiщений на головнiй сторiнцi офiцiйного веб-порталу ДФС (www sfs.gov.ua) у режимi "Iнформацiя з реєстрiв" вiдкритої частини електронного сервiсу "Електронний кабiнет платника" (оновлена версiя), а також у вкладцi "Iнформацiя з реєстрiв" в меню електронних сервiсiв на головнiй сторiнцi веб-порталу ДФС.
      Для перевiрки даних про взяття на облiк платникiв податкiв достатньо здiйснити пошук за податковим номером (серiєю та номером паспорта) або найменуванням платника податкiв.
      Пiдприємець на єдиному податку, чи може отримати довiдку про доходи, у т.ч. за будь-який iнший нiж квартальний (рiчний) податковий?
      Фiзична особа-пiдприємець платник єдиного податку може за письмовою заявою отримати вiд контролюючого органу довiдку про доходи, у т.ч. за будь-який iнший нiж квартальний (рiчний) податковий (звiтний) перiод, Довiдка про доходи видається не пiзнiше п'ятнадцяти днiв вiд дня отримання заяви.
      При цьому платники єдиного податку для отримання довiдки про доходи мають право подати до контролюючого органу податкову декларацiю за iнший, нiж квартальний (рiчний) податковий (звiтний) перiод, що не звiльняє такого платника податку вiд обов'язку подання податкової декларацiї у строк, встановлений для квартального (рiчного) податкового (звiтного) перiоду.


Електроннi сервiси ДФС - допомога платникам податкiв
Одним iз електронних сервiсiв ДФС України є "Електронний кабiнет платника податкiв".
      Електронний кабiнет є захищеним, персоналiзованим та безпечним електронним сервiсом, який надає безконтактнi способи взаємодiї платникiв податкiв та Державної фiскальної служби України з використанням сучасних iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй. Про це повiдомив ГДI з питань iнформацiйних технологiй Андрiй Семчишин.
      Особистий кабiнет платника надає можливостi листування з ДФС, контролю стану розрахункiв з бюджетом, ведення податкової звiтностi, отримання iнформацiї з реєстрiв, роботи в системi електронного адмiнiстрування ПДВ та акцизного податку.
      Переваги ЕКП це можливiсть працювати на безоплатнiй основi та у будь - який час, отримання необхiдної iнформацiї з органiв ДФС в режимi онлайн, можливiсть подання звiтностi та сплати податкiв та основна перевага- це економiя часу.
      Нагадуємо, що вхiд до оновленого кабiнету здiйснюється за адресою: http://cabinet.sfs.gov.ua, а також через офiцiйний веб-портал ДФС.
      Вхiд до особистого кабiнету здiйснюється при наявностi електронного цифрового пiдпису (далi - ЕЦП), зокрема безкоштовно ЕЦП можна отримати в АЦСК Iнформацiйно - довiдкового департаменту ДФС (http://acskidd.gov.ua/).


7 днiв для ремонту РРО

      Вiдповiдно до ст. 5 Закону України "Про застосування реєстраторiв розрахункових операцiй у сферi торгiвлi, громадського харчування та послуг" (далi - Закон) на перiод виходу з ладу реєстратора розрахункових операцiй (далi - РРО) та здiйснення його ремонту або у разi тимчасового, не бiльше 7 робочих днiв, вiдключення електроенергiї проведення розрахункових операцiй здiйснюється з використанням книги облiку розрахункових операцiй та розрахункової книжки або iз застосуванням належним чином зареєстрованого резервного РРО.
      Пунктом 2 ст. 14 Закону передбачено, що при виходi з ладу РРО центри сервiсного обслуговування зобов'язанi забезпечувати вiдновлення його роботи протягом 7 робочих днiв.
      У разi незабезпечення центром сервiсного обслуговування гарантiйного ремонту РРО не пiзнiше сьомого робочого дня з дня прийняття в ремонт РРО ввести в експлуатацiю належним чином зареєстрований на суб'єкта господарювання резервний РРО (п. 4 ст. 14 Закону).


До уваги платникiв податкiв - систему "Єдине вiкно подання електронної звiтностi" оновлено

      Державна фiскальна служба України оновила систему "Єдиного вiкна подання електронної звiтностi" шляхом розробки доповнення до спецiалiзованого клiєнтського програмного забезпечення для формування та подання звiтностi до версiї 1.25.1.0 станом на 20 вересня 2016 року.
      Цей комплект програмного забезпечення включає в себе змiни та доповнення за перiод з
      23 липня 2016 року по 20 вересня 2016 року включно (мiстить доповнення починаючи з версiї 1.25.0.0) та встановлюється тiльки на релiзи Системи версiї 1.25.* (при цьому всi персональнi довiдники та налаштування користувача залишаються незмiнними).


До вiдома платникiв єдиного податку!

      Для фiзичних осiб-пiдприємцiв платникiв єдиного податку єдиний внесок нараховується на суми, що визначаються такими платниками самостiйно для себе, але не бiльше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої України вiд 8 липня 2010 року №2464-VI "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування" iз змiнами i доповненнями (далi - Закон №2464). При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмiр мiнiмального страхового внеску.
      Згiдно з п. 5 частини першої ст. 1 Закону №2464 мiнiмальний страховий внесок - це сума єдиного внеску, що визначається розрахунково як добуток мiнiмального розмiру заробiтної плати на розмiр внеску, встановлений законом на мiсяць, за який нараховується заробiтна плата (дохiд), та пiдлягає сплатi щомiсяця.
      Для зазначеної категорiї платникiв встановлена обов'язкова ставка єдиного внеску в розмiрi 22% бази нарахування. Єдиний внесок пiдлягає сплатi незалежно вiд фiнансового стану.
      Вiдповiдно до частини четвертої ст. 4 Закону №2464 право на звiльнення вiд сплати єдиного внеску за себе мають фiзичнi особи-пiдприємцi платники єдиного податку за умови, що вони є пенсiонерами за вiком або iнвалiдами та отримують вiдповiдно до закону пенсiю або соцiальну допомогу.
      Звертаємо увагу, що фiзичнi особи-пiдприємцi платники єдиного податку сплачують єдиний внесок за перiоди, в яких вони були платниками єдиного податку, незалежно вiд того, отримували вони дохiд у цей перiод чи нi. Виключенням є фiзичнi особи-пiдприємцi платники єдиного податку за умови, що вони є пенсiонерами за вiком або iнвалiдами та отримують вiдповiдно до закону пенсiю або соцiальну допомогу.


У випадку прийняття працiвника на роботу не забудьте повiдомити податкову

      Червоноградська ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi нагадує, що повiдомлення про прийняття працiвника на роботу подається до початку роботи працiвника за формою згiдно з додатком до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 червня 2015 р. №413.
      Таке повiдомлення подається власником пiдприємства, установи, органiзацiї або уповноваженим ним органом (особою) чи фiзичною особою до територiальних органiв Державної фiскальної служби за мiсцем облiку їх як платника єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування одним iз таких способiв:
      -засобами електронного зв'язку з використанням електронного цифрового пiдпису вiдповiдальних осiб;
      - на паперових носiях разом з копiєю в електроннiй формi;
      - на паперових носiях, якщо трудовi договори укладено не бiльше нiж iз п'ятьма особами.
      Державною фiскальною службою України розроблено спецiалiзоване клiєнтське програмне забезпечення для формування та подання звiтностi до "Єдиного вiкна подання електронної звiтностi", у якому платникам надана можливiсть сформувати Повiдомлення про прийняття працiвника на роботу, накласти електронно-цифровий пiдпис та направити його до Єдиного вiкна податкової звiтностi.


Графiк особистого прийому громадян керiвництвом Червоноградської ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi на 2016 рiк

      Полтавець Оксана Анатолiївна - начальник Червоноградської ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi - щопонедiлка з 10 год. 00 хв. до 12 год.00 хв.
      Лев Роман Iванович - перший заступник начальника - начальник оперативного управлiння Червоноградської ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi - щовiвторка з 11 год. 00 хв. до 13 год.00 хв.
      Жолудєва Наталiя Ярославiвна - заступник начальника - начальник Сокальського вiддiлення Червоноградської ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi - щочетверга з 15 год. 00 хв. до 18 год.00 хв.
      Печора Тарас Григорович - заступник начальника - начальник Кам'янка-Бузького вiддiлення Червоноградської ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi - щосереди з 10 год. 00 хв. до 13 год.00 хв.
      Сольвар Олег Марiанович - заступник начальника - начальник Радехiвського вiддiлення Червоноградської ОДПI Головного управлiння ДФС у Львiвськiй областi - щоп'ятницi з 11 год. 00 хв. до 13 год.00 хв.


До вiдома клiєнтiв податкової та митницi!

      Антикорупцiйний сервiс Державної фiскальної служби України "Пульс"
      За номером телефону: (044) 284 00 07 Ви маєте можливiсть цiлодобово повiдомляти про неправомiрнi дiї або бездiяльнiсть працiвникiв Служби.


Пiдприємцi сплачують та подають звiтнiсть по єдиному внеску за своїм мiсцем реєстрацiї

      Вiдповiдно до п. 65.1 ст. 65 Податкового кодексу України взяття на облiк фiзичних осiб-пiдприємцiв у контролюючих органах здiйснюється за мiсцем їх державної реєстрацiї на пiдставi вiдомостей з реєстрацiйної картки, наданих державним реєстратором згiдно iз Законом України вiд 15 травня 2003 року №755-IV "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань".
      Податковою адресою платника податку - фiзичної особи визначається мiсце її проживання, за яким вона береться на облiк як платник податкiв у контролюючому органi.
      Згiдно з абзацом третiм п. 1 частини першої ст. 4 Закону України вiд 8 липня 2010 року №2464-VI "Про збiр та облiк єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування" зi змiнами та доповненнями (далi - Закон №2464) платниками єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування є фiзичнi особи-пiдприємцiв i, зокрема тi, якi використовують працю iнших осiб на умовах трудового договору (контракту) або на iнших умовах, передбачених законодавством про працю, чи за цивiльно-правовим договором (крiм цивiльно-правового договору, укладеного з фiзичною особою-пiдприємцем, якщо виконуванi роботи (надаванi послуги) вiдповiдають видам дiяльностi, вiдповiдно до вiдомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань).
      Платник єдиного внеску зобов'язаний подавати звiтнiсть та сплачувати до контролюючого органу за основним мiсцем облiку платника єдиного внеску у строки, порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, за погодженням з Пенсiйним фондом та фондами загальнообов'язкового державного соцiального страхування.


Впроваджено новий роздiл "Ставки податкiв i зборiв" у Загальнодоступному iнформацiйно-довiдковому ресурсi

      З метою забезпечення належного рiвня поiнформованостi платникiв податкiв, систематизацiї iнформацiї для зручностi її пошуку та аналiзу, в Загальнодоступному iнформацiйно-довiдковому ресурсi впроваджено новий роздiл "Ставки податкiв i зборiв".
      В роздiлi можна оперативно у будь-який час та у зручнiй формi ознайомитись зi ставками загальнодержавних та мiсцевих податкiв i зборiв, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування та з iнформацiєю щодо оподаткування товарiв в залежностi вiд обраного митного режиму.


Нова форма звiтностi для "неприбуткiвцiв"

      З 2 серпня 2016 року почав дiяти наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 17.06.2016 р. №553, яким затверджена нова форма Звiту про використання доходiв (прибуткiв) неприбуткової органiзацiї (далi - Звiт).
      Зауважимо, що неприбутковi органiзацiї, якi вiдповiдають вимогам пп.133.4.1 Податкового кодексу України, подають Звiт за базовий звiтний (податковий) рiк протягом 60 календарних днiв пiсля закiнчення року. Отож, неприбутковi органiзацiї повиннi подати Звiт за 2016 рiк за новою формою у перiод з 1 сiчня по 1 березня 2017 року.
      Неприбутковi органiзацiї, що порушили протягом звiтного року вимоги, встановленi пп.133.4.1 Податкового кодексу України повиннi подати до контролюючого органу Звiт за перiод з початку року по останнiй день мiсяця, в якому сталося порушення, протягом 20 календарних днiв пiсля закiнчення мiсяця. У Звiтi необхiдно розрахувати зобов'язання з податку на прибуток за ставкою 18% виходячи iз суми нецiльового використання коштiв.
      Також неприбутковi органiзацiї, якi припустилися помилок, можуть з серпня 2016 року подавати за новою формою уточнюючий Звiт, за допомогою якого можна самостiйно виправити помилки минулих звiтних перiодiв.


Для проведення звiрки даних власники об'єтiв нерухомостi можуть звернути до податкової iнспекцiї за мiсцем реєстрацiї

      Вiдповiдно до п.п. 266.7.3 п. 266.7 ст. 266 Податкового кодексу України вiд 02 грудня 2010 року № 2755-VI зi змiнами та доповненнями платники податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки, мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за мiсцем проживання (реєстрацiї) для проведення звiрки даних щодо:
      об'єктiв житлової та/або нежитлової нерухомостi, в тому числi їх часток, що перебувають у власностi платника податку;
      розмiру загальної площi об'єктiв житлової та/або нежитлової нерухомостi, що перебувають у власностi платника податку;
      права на користування пiльгою iз сплати податку;
      розмiру ставки податку;
      нарахованої суми податку.
      У разi виявлення розбiжностей мiж даними контролюючих органiв та даними, пiдтвердженими платником податку на пiдставi оригiналiв вiдповiдних документiв, зокрема документiв на право власностi, контролюючий орган за мiсцем проживання (реєстрацiї) платника податку проводить перерахунок суми податку i надсилає (вручає) йому нове податкове повiдомлення-рiшення. Попереднє податкове повiдомлення-рiшення вважається скасованим (вiдкликаним).


Шановнi платники податкiв!

      Нагадуємо, в актовому залi Червоноградської ОДПI ГУ ДФС у Львiвськiй областi о 14.00 год., кожного другого вiвторка для фiзичних осiб - пiдприємцiв та о 15.00 год., кожного третього четверга для юридичних осiб фахiвцями Червоноградської ОДПI проводяться семiнари для платникiв податкiв.


Новi Порядки щодо реєстрацiї РРО та КОРО дiють з 26 липня

      У бюлетенi "Офiцiйний вiсник України" № 56 вiд 26.07.2016 р. опублiковано наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 14.06.2016 р. № 547 "Про затвердження порядкiв щодо реєстрацiї реєстраторiв розрахункових операцiй та книг облiку розрахункових операцiй", який зареєстровано у Мiн'юстi України 05.07.2016 р. за № 918/29048 (далi - Наказ №547).
      Наказом №547 затверджено:
      Порядок реєстрацiї та застосування реєстраторiв розрахункових операцiй, що застосовуються для реєстрацiї розрахункових операцiй за товари (послуги);
      Порядок реєстрацiї та застосування реєстраторiв розрахункових операцiй, що застосовуються для реєстрацiї операцiй з купiвлi-продажу iноземної валюти;
      Порядок реєстрацiї та ведення розрахункових книжок, книг облiку розрахункових операцiй;
      Порядок опломбування реєстраторiв розрахункових операцiй.
      Установлено, що вимоги до форми i змiсту книг облiку розрахункових операцiй та розрахункових книжок у частинi вiдображення iнших податкiв (зборiв), крiм ПДВ, не поширюються на здiйснення у них записiв про рух готiвки та про суми розрахункiв на пiдставi розрахункових документiв, що друкуються РРО, версiї внутрiшнього програмного забезпечення яких включенi до Державного реєстру РРО, до набрання чинностi цим наказом.
      До створення реєстру центрiв сервiсного обслуговування (далi - ЦСО) суб'єкт господарювання до заяви про реєстрацiю (перереєстрацiю) РРО разом iз копiєю договору суб'єкта господарювання з ЦСО про технiчне обслуговування та ремонт такого РРО подає до контролюючого органу також копiю договору (або iншого документа), яким пiдтверджується право, надане виробником (постачальником) РРО ЦСО на проведення технiчного обслуговування i ремонту вiдповiдної моделi (модифiкацiї) РРО.


Книга облiку втрачена або пошкоджена

      У разi втрати, пошкодження або дострокового знищення документiв, зазначених у статтi 44 ПКУ платник податку зобов'язаний у п'ятиденний строк письмово повiдомити контролюючi органи та вiдновити втраченi документи протягом 90 календарних днiв з дня, що настає за днем надходження повiдомлення до контролюючого органу (п. 44.5 ПКУ).
      У разi незабезпечення платником податкiв зберiгання первинних документiв, облiкових та iнших регiстрiв, бухгалтерської та статистичної звiтностi, iнших документiв з питань обчислення i сплати податкiв та зборiв протягом установлених ст.44 ПКУ строкiв тягнуть за собою накладання штрафiв:
      1) штраф за незабезпечення зберiгання первинних документiв, облiкових та iнших регiстрiв за п. 121.1 ПКУ у розмiрi 510 грн (за повторне протягом року порушення - 1020 грн);
      2) адмiнштраф за неведення облiку або неналежне ведення облiку доходiв i витрат, для яких законами України встановлено обов'язкову форму облiку зi ст. 1641КпАП у розмiрi вiд 51 до 136 грн (а за повторне порушення протягом року - вiд 85 до 136 грн).
      Нагадуємо, що Порядок ведення книги облiку доходiв для платникiв єдиного податку першої, другої та третьої груп, якi не є платниками податку на додану вартiсть, затверджений наказом МФУ вiд 19.06.2015 р. № 579 та Порядок ведення книги облiку доходiв i витрат для платникiв єдиного податку третьої групи, якi є платниками податку на додану вартiсть, затверджений наказом МФУ вiд 19.06.2015 р. № 579.


В який термiн новостворенi фiзичнi особи-пiдприємцi мають право подати заяву про застосування спрощеної системи оподаткування?

      Порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування платниками єдиного податку першої - другої груп здiйснюється вiдповiдно до Податкового кодексу України (ст. 298 ПКУ). Зареєстрованi в установленому порядку фiзичнi особи - пiдприємцi, якi до закiнчення мiсяця, в якому вiдбулася державна реєстрацiя, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, вважаються платниками єдиного податку з першого числа мiсяця, наступного за мiсяцем, у якому вiдбулася державна реєстрацiя.
      Зареєстрованi в установленому законом порядку суб'єкти господарювання (новостворенi), якi протягом 10 днiв з дня реєстрацiї подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи, яка не передбачає сплату податку на додану вартiсть, вважаються платниками єдиного податку з дня їх державної реєстрацiї.


Затверджено новий Порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та органiзацiй

      На виконання Закону України вiд 17 липня 2015 року № 652-VIII "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових органiзацiй" (набрав чинностi 13 серпня 2015 року) постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.07.2016 №440 затверджено Порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та органiзацiй, включення неприбуткових пiдприємств, установ та органiзацiй до Реєстру та виключення з Реєстру.
      Порядком визначено:
      - алгоритм дiй для неприбуткових органiзацiй та контролюючих органiв при включеннi/виключеннi неприбуткової органiзацiї до/iз такого Реєстру;
      - особливостi перебування у Реєстрi, включення та виключення неприбуткових органiзацiй з Реєстру в перехiдний перiод.
      Нагадаємо, що до затвердження даного порядку дiяло Положення про Реєстр неприбуткових установ та органiзацiй, затверджене наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 37 вiд 24.01.2013 року.
      Проте таке Положення потребувало приведення у вiдповiднiсть до п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу України, яким визначено умови та порядок, за яких неприбутковi органiзацiї не є платниками податку на прибуток.
      Таким чином прийнятий порядок забезпечить виконання п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу України, сприятиме врегулюванню спiрних питань мiж контролюючими органами та платниками податкiв при застосуваннi положень Податкового кодексу України у частинi адмiнiстрування неприбуткових органiзацiй.


Необхiдно подати вiдповiдну заяву роботодавцю, щоб отримати податкову соцiальну пiльгу

      Платник податку на доходи фiзичних осiб має право на зменшення суми загального мiсячного оподатковуваного доходу, отримуваного вiд одного роботодавця у виглядi заробiтної плати, на суму податкової соцiальної пiльги.
      Перелiк податкових соцiальних пiльг визначено ст.169 Податкового кодексу України.
      Роботодавець починає застосовувати податкову соцiальну пiльгу до нарахованих доходiв у виглядi заробiтної плати з дня отримання вiд найманого працiвника заяви про застосування пiльги та документiв, що пiдтверджують таке право.
      Така пiльга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звiтного податкового мiсяця як заробiтна плата (iншi прирiвнянi до неї вiдповiдно до законодавства виплати, компенсацiї та винагороди), якщо його розмiр не перевищує суми, що дорiвнює розмiру мiсячного прожиткового мiнiмуму, дiючого для працездатної особи на 1 сiчня звiтного податкового року (станом на 01.01.2016 року - 1378 грн.), помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень (у 2016 роцi - 1930 грн.).


До уваги платникiв - новi електроннi сервiси

      З 1 липня поточного року для платникiв єдиного внеску розширено функцiонал електронного сервiсу "Електронний кабiнет платника" (cabinet.sfs.gov.ua). Так, платники мають можливiсть пiдготувати, заповнити та надiслати звiт щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування за новими формами.
      Новi можливостi кабiнету забезпечують повний спектр послуг для суб'єктiв спрощеної системи оподаткування (I та II група) щодо подання звiтностi вiдповiдно до вимог чинного законодавства.
      Користуючись режимом приватної частини "Введення звiтностi", платники мають змогу створити та надiслати до контролюючих органiв в електронному виглядi:
      податкову декларацiю платника єдиного податку - фiзичної особи-пiдприємця та податкову
      декларацiю платника єдиного податку третьої групи - юридичної особи;
      податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фiзичних осiб, i сум утриманого з них податку (податковий розрахунок за ф. 1-ДФ);
      звiт щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування;
      повiдомлення про прийняття працiвника на роботу.
      За результатами обробки звiтностi квитанцiї 1 та 2 розмiщуються в режимi "Вхiднi/вихiднi документи" особистого кабiнету.
      Завдяки доопрацюванню ЕКП в частинi подання звiтностi кiлькiсть користувачiв зазначеного сервiсу збiльшилась вдвiчi та станом на 06.07.2016 складає 1,8 млн.осiб.
      Нагадуємо, що вхiд до особистого кабiнету здiйснюється при наявностi електронного цифрового пiдпису. Його можна отримати у будь якому Акредитованому центрi сертифiкацiї ключiв, а також безкоштовно в АЦСК Iнформацiйно - довiдкового департаменту ДФС (http://acskidd.gov.ua/).


Сплата авансових платежiв

      Авансовi платежi сплачуються до бюджету до 20 числа мiсяця, наступного за календарним кварталом (до 20 квiтня, до 20 липня i до 20 жовтня).
      За четвертий календарний квартал авансовий платiж не розраховується та не сплачується.
      Якщо результатом розрахунку авансового платежу за вiдповiдний календарний квартал є вiд'ємне значення, то авансовий платiж за такий перiод не сплачується.
      Вiдповiдно до вимог п.п. 177.5.3 ст. 177 Податкового кодексу України, остаточний розрахунок податку на доходи фiзичних осiб за звiтний податковий рiк здiйснюється пiдприємцем самостiйно згiдно з даними, зазначеними в рiчнiй податковiй декларацiї, з урахуванням сплаченого ним протягом року податку на доходи фiзичних осiб на пiдставi документального пiдтвердження факту його сплати..


Як розраховують авансовi платежi з податку на доходи фiзичних осiб пiдприємцi на загальнiй системi оподаткування

      Згiдно п.п. 177.5.1 ст. 177 Податкового кодексу України авансовi платежi з податку на доходи фiзичних осiб розраховуються платником податку на загальнiй системi оподаткування самостiйно згiдно з фактичними даними, зазначеними у Книзi облiку доходiв i витрат, кожного календарного кварталу.


З 01 грудня 2016 змiниться розмiр єдиного внеску

      1. Змiниться максимальна величина бази нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування (далi - єдиний внесок), тобто максимальний розмiр доходу на мiсяць, з якого сплачуються страховi внески, та становитиме 40 000 грн., тобто 25 розмiрiв прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб (1 600 грн. х 25 = 40 000 грн.).
      2. Максимальний розмiр єдиного внеску становитиме 8 800 грн., тобто 22% вiд максимального розмiру бази нарахування єдиного внеску (40 000 грн. х 22% = 8 800 грн.).
      3. Мiнiмальний розмiр єдиного внеску становитиме 352,00 грн., тобто 22% вiд мiнiмального розмiру заробiтної плати у мiсячному розмiрi (1 600 грн. х 22% = 352,00 грн.).


Розмiр мiнiмальної зарплати з 1 грудня 2016 року змiнено

      З 15.06.2016 набрав чинностi Закон України вiд 19.05.2016 №1384-VIII "Про внесення змiн до Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рiк" (далi - Закон №1384), що опублiкований у газетi "Голос України" вiд 14.06.16 № 109.
      Зiдно iз Законом № 1384 з 01.12.2016 складатиме:
      мiнiмальна заробiтна плата:
      - 1600 грн. за мiсяць;
      - 9,79 грн. у погодинному розмiрi.


Загальнодоступний iнформацiйно-довiдковий ресурс - для платникiв податкiв
З початку поточного року платники податкiв майже 1,5 млн разiв скористались iнформацiєю, якою наповнено "Загальнодоступний iнформацiйно-довiдковий ресурс" (ЗIР), що на 34,2 % бiльше, нiж у сiчнi - травнi 2015 року.
      Загальнодоступним iнформацiйно-довiдковим ресурсом скористатись можна у будь-який зручний час через офiцiйний веб-портал ДФС (вкладка "Загальнодоступний iнформацiйно-довiдковий ресурс" на рухомому рядку головної сторiнки офiцiйного веб-порталу) або зазначивши повну назву ЗIР в пошуковiй системi Iнтернет мережi.
      За допомогою ЗIР платники податкiв мають можливiсть оперативно у будь-який час та у зручнiй формi ознайомитись iз:
      вiдповiдями на запитання, в тому числi з якими найчастiше звертаються суб'єкти господарювання та громадяни до ДФС (роздiли "Актуальнi запитання", "Запитання-вiдповiдi з Бази знань" та "Письмовi консультацiї");
      нормативно-правовими, розпорядчими документами та iншою довiдковою iнформацiєю,термiнами подання звiтностi та сплати податкiв i зборiв (роздiли "Нормативнi та iнформацiйнi документи", "Останнi змiни в законодавствi", "Необхiдно знати"). Разом з цим, роздiл "Iнтерактивна мапа" дозволяє користуватися можливiстю покрокового пошуку iнформацiїза напрямами "Митна справа", "Єдиний соцiальний внесок" та "ПДФО".
      Крiм того, користувачi мережi Iнтернет можуть використовувати ЗIР у якостi комутатора зв'язку з оператором Контакт-центру ДФС, а саме: на сторiнцi в роздiлi ЗIР "Контакт-центр ДФС" розташовано номер телефону: "0-800-501-007", при натисканнi на який в комунiкацiйних пристроях (телефон, планшет) або комп'ютерах, вiдбувається з'єднання з IVR Контакт-центру ДФС.
      ДФС пропонує суб'єктам господарювання та громадянам ознайомитись з функцiоналом ЗIР i використовувати його для самостiйної орiєнтацiї в iнформацiйному просторi вимог законодавства, контроль за додержанням якого покладено на органи ДФС.


Право на податкову вiдпустку для спрощенцiв I та II груп

      Платники єдиного податку першої i другої груп, якi не використовують працю найманих осiб, згiдно з положеннями пункту 295.5 статтi 295 Податкового кодексу України, звiльняються вiд сплати єдиного податку протягом одного календарного мiсяця на рiк на час вiдпустки. Для цього, платнику необхiдно поiнформувати податкову iнспекцiю, подавши заяву довiльної форми в ДПI за мiсцем облiку до початку вiдпустки, аби не проводилося нарахування авансових внескiв єдиного податку за вiдпускний перiод.
      Слiд зазначити, що законодавством не передбачено звiльнення пiдприємцiв на час вiдпустки вiд сплати єдиного соцiального внеску. Отож, сплата ЄСВ за "вiдпускний" перiод проводиться у звичайному режимi.


Щодо роботи електронного сервiсу "Електронний кабiнет платника"!

      У рамках адмiнiстрування податку на додану вартiсть в електронному сервiсi "Електронний кабiнет платника" (оновлена версiя) платники мають можливiсть:
      отримати в режимi он-лайн данi реєстру платникiв ПДВ;
      надiслати в електронному виглядi заявку на реєстрацiю платником податку на додану вартiсть,
      запит для отримання витягу з реєстру платникiв ПДВ;
      переглянути данi про стан розрахункiв з бюджетом;
      зареєструвати податковi накладнi та/або розрахунок коригування в Єдиному реєстрi податкових накладних;
      користуватись сервiсами системи "Електронного адмiнiстрування ПДВ" (переглянути проведенi операцiї в системi СЕА ПДВ та отримати iнформацiю про рух коштiв на електронному рахунку).
      Переглянути вiдеоiнструкцiю з користування ЕКП можна на офiцiйному веб-порталi ДФС за посиланням http://sfs.gov.ua/media-tsentr/videogalereya/prezentatsii-ta-inshi-materi/2964.html.


На сайтi ДФС України можна перевiрити iнформацiю про взяття на облiк, як платника податкiв

      З метою спрощення отримання платниками податкiв рiзноманiтних послуг на веб-порталi ДФС України (www sfs.gov.ua) розмiщено ряд електронних сервiсiв, користування якими значно економить час суб'єктiв бiзнесу та громадян.
      Так, за допомогою електронного сервiсу ,,Данi про взяття на облiк платникiв" є можливiсть перевiрити iнформацiю про взяття на облiк платникiв податкiв у режимi ,,Iнформацiя з реєстрiв" вiдкритої частини електронного сервiсу ,,Електронний кабiнет платника"(оновлена версiя), а також у вкладцi ,,Iнформацiя з реєстрiв" в меню електронних сервiсiв на головнiй сторiнцi порталу ДФС.
      Також, перевiрити данi про взяття на облiк можна i завдяки сервiсу ,,Реєстр платникiв єдиного податку". Для цього необхiдно здiйснити пошук за податковим номером (серiєю та номером паспорта) або найменуванням платника податкiв.


До вiдома платникiв рентної плати!

      З 1 сiчня 2016 року набрали чинностi змiни до Податкового кодексу України в частинi порядку справляння рентної плати, зокрема, збiльшено ставки рентної плати:
      - за користування надрами в цiлях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин - на 26,67 %;
      - за користування радiочастотним ресурсом України - на 13,35 %;
      - за спецiальне використання води - на 26,49 - 26,55 %.
      -за спецiальне використання лiсових ресурсiв - на 40%, а для ялини i ялицi на 100%


Обов'язкове застосування РРО у разi перевищення платниками єдиного податку обсягу доходу 1 млн грн

      Верховною Радою України було прийнято Закон України вiд 01 липня 2015 року № 569 "Про внесення змiн до Податкового кодексу України та деяких законiв України щодо застосування реєстраторiв розрахункових операцiй", який набрав чинностi з 23 липня 2015 року.
      При перевищеннi платниками єдиного податку в календарному роцi обсягу доходу 1 млн грн обов'язковим стає застосування РРО.
      Повiдомляємо, що платникам єдиного податку III групи (фiзичнi особи-пiдприємцi) необхiдно врахувати цю iнформацiю, оскiльки уже з 1 жовтня 2015 року вони зобов'язанi при здiйсненнi своєї господарської дiяльностi застосовувати РРО.
      Водночас платники єдиного податку II групи (фiзичнi особи-пiдприємцi) при перевищеннi обсягу доходу 1 млн грн у 2015 роцi (незалежно вiд мiсяця, у якому вiдбулося таке перевищення) зобов'язанi з 01.01.2016 р. при провадженнi своєї господарської дiяльностi розпочати застосування РРО.


2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради