Податкова - оголошення
Податковий календар... 28 лютого 2020 року:

      Останнiй день сплати податку на додану вартiсть за сiчень 2020 року
      Останнiй день сплати акцизного податку за сiчень 2020 року
      Останнiй день сплати за сiчень 2020 року рентної плати за:
      - користування радiочастотним ресурсом України;
      Останнiй день сплати плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi) (крiм громадян) за сiчень 2020 року.
      Сплата єдиного внеску, нарахованого за попереднiй календарний мiсяць, гiрничими пiдприємствами за найманих працiвникiв


До уваги платникiв податкiв. Довiдку про суми виплачених доходiв та утриманих податкiв можна отримати в Електронному кабiнетi

      Триває перiод подання декларацiй державними службовцями та особами, уповноваженими на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування. I традицiйно у цi днi зростає кiлькiсть користувачiв Електронного кабiнету. Сервiс дозволяє оперативно та у будь-який час отримати вiдомостi про суми виплачених доходiв та утриманих податкiв, необхiднi для заповнення декларацiї. Лише за останнi три днi ДПС надано понад 32 тис. вiдповiдей на запити про доходи громадян.
      Щоб скористатися послугою "Отримання вiдомостей з Державного реєстру фiзичних осiб - платникiв податкiв про суми виплачених доходiв та утриманих податкiв", користувачу необхiдно мати квалiфiкований електронний пiдпис. Запит на отримання такої iнформацiї надсилається у приватнiй частинi Електронного кабiнету, вхiд до якої здiйснюється саме за допомогою такого електронного пiдпису.
      Скористатися цiєю послугою можуть державнi службовцi або члени їх сiмей при поданнi щорiчної декларацiї особами, уповноваженими на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування.
      Вiдомостi про отриманi доходи також можна отримати у паперовому виглядi. Для цього необхiдно звернутися до контролюючого органу.
      Звертаємо увагу, що 10 лютого був останнiм днем подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фiзичних осiб, а також сум утриманого з них податку, вiдповiдно до якого здiйснюється накопичення iнформацiї про доходи громадян в Державному реєстрi фiзичних осiб - платникiв податкiв. Згiдно з Регламентом комп'ютерної обробки податкової звiтностi в контролюючих органах протягом дев'яти робочих днiв пiсля граничного строку подання звiту здiйснюється обробка таких вiдомостей, тобто останнiй день обробки звiтностi - 21 лютого 2020 року.


Для кого застосування РРО у 2020 роцi стане обов'язковим

      Червоноградське управлiння ГУ ДПС у Львiвськiй областi повiдомляє, що з 19 квiтня 2020 року для фiзичних осiб - пiдприємцiв - платникiв єдиного податку 2-4 груп застосування РРО є обов'язковим:
      - незалежно вiд обраного виду дiяльностi, обсяг доходу яких протягом календарного року перевищує 1 млн грн;
      - якi здiйснюють реалiзацiю технiчно складних побутових товарiв, що пiдлягають гарантiйному ремонту;
      - якi здiйснюють реалiзацiю лiкарських засобiв, виробiв медичного призначення та надання платних послуг у сферi охорони здоров'я.
      Варто врахувати, що з жовтня 2020 року перелiк суб'єктiв господарювання, якi мають використовувати РРО, розшириться:
      - торгiвля або надання послуг через Iнтернет;
      - торгiвля ювелiрними виробами;
      - продаж уживаних товарiв в магазинах (група 47.79 КВЕД);
      - ресторани, кафе, ресторани швидкого обслуговування (крiм продажу води, молока, квасу, олiї та живої риби з автоцистерн, цистерн, бочок i бiдонiв; страв та безалкогольних напоїв у їдальнях i буфетах загальноосвiтнiх навчальних закладiв i професiйно-технiчних навчальних закладiв пiд час навчального процесу);
      - турагентства i туроператори; - готелi та мiсця тимчасового розмiщення (група 55.10 КВЕД); - реалiзацiя текстилю (крiм реалiзацiї за готiвку на ринках); - реалiзацiя деталей та приладдя для автотранспортних засобiв вiдповiдно до перелiку, який затвердить КМУ.


До уваги платникiв податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки.19 лютого 2020 року -

      Останнiй день подання юридичними особами податкової декларацiї з податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки на 2020 рiк.
      Останнiй день подання юридичними особами податкової декларацiї з транспортного податку на 2020 рiк.


Податковий календар: 19 лютого 2020 року - останнiй день

      сплати рентної плати за спецiальне використання лiсових ресурсiв за IV квартал 2019 року;
      сплати рентної плати за спецiальне використання води за IV квартал 2019 року;
      сплати рентної плати за користування надрами без рентної плати за користування надрами при видобуваннi вуглеводневої сировини за IV квартал 2019 року;
      сплати екологiчного податку за IV квартал 2019 року;
      сплати туристичного збору за IV квартал 2019 року;
      сплати збору за мiсця для паркування транспортних засобiв за IV квартал 2019 року;
      сплати податку на додану вартiсть за IV квартал 2019 року;
      сплати платниками єдиного податку третьої групи за IV квартал 2019 року;


До уваги платникiв податкiв

      Червоноградське управлiння ГУ ДПС у Львiвськiй областi повiдомляє про граничнi строки сплати податкових зобов'язань, визначених у податковiй декларацiї про майновий стан i доходи у 2020 роцi, так:
      20 лютого 2020 року - для фiзичних осiб - пiдприємцiв (крiм осiб, що обрали спрощену систему оподаткування);
      протягом 10 календарних днiв, що настають за останнiм днем вiдповiдного граничного строку подання декларацiї - для фiзичних осiб, стосовно яких проведено державну реєстрацiю припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи (крiм осiб, що обрали спрощену систему оподаткування);
      31 липня 2020 - для громадян та осiб, якi здiйснюють незалежну професiйну дiяльнiсть.
      Платник податку - фiзична особа, який зобов'язаний подати декларацiю, визначити та сплатити свої податковi зобов'язання, сплачує за кодами бюджетної класифiкацiї:
      "11010500" - "податок на доходи фiзичних осiб, що сплачується фiзичними особами за результатами рiчного декларування";
      "11011001" - "вiйськовий збiр, що сплачується за результатами декларування".
      Платники податку - фiзичнi особи, якi вiдповiдно до роздiлу IV Податкового кодексу України зобов'язанi сплатити податок, але звiльненi вiд подання декларацiї (при нотарiальному посвiдченнi договорiв та/або при видачi свiдоцтв про право на спадщину тощо) сплачують по коду платежу:
      "11010501" - "податок на доходи фiзичних осiб, що сплачується фiзичними особами, якi не пiдлягають обов'язковому декларуванню";
      "11011000" - "вiйськовий збiр".
      Iнформацiя про реквiзити банкiвських рахункiв для сплати податкiв вiдповiдно до адмiнiстративно-територiального устрою України оприлюднена на офiцiйному вебпорталi ДПС у рубрицi "Бюджетнi рахунки" (tax.gov.ua/byudjetni-rahunki).


Як розпiзнати псевдопрацiвника податкової

      Червоноградське управлiння ГУ ДПС у Львiвськiй областi для упередження зловживання з боку шахраїв, а такi випадки були у минулому, нагадує як платнику податкiв розпiзнати псевдопрацiвника податкової, який може завiтати до платника податкiв на перевiрку.
      Так, вiдповiдно до норм п.81.1 ст.81 Податкового кодексу України посадовi особи контролюючого органу мають право приступити до проведення документальної виїзної перевiрки, фактичної перевiрки за наявностi пiдстав для їх проведення, визначених цим Кодексом, та за умови пред'явлення або надiслання у випадках, визначених цим Кодексом, таких документiв:
      - направлення на проведення такої перевiрки, в якому зазначаються дата видачi, найменування контролюючого органу, реквiзити наказу про проведення вiдповiдної перевiрки, найменування та реквiзити суб'єкта (прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи - платника податку, який перевiряється) або об'єкта, перевiрка якого проводиться, мета, вид (документальна планова/позапланова або фактична), пiдстави, дата початку та тривалiсть перевiрки, посада та прiзвище посадової (службової) особи, яка проводитиме перевiрку. Направлення на перевiрку у такому випадку є дiйсним за наявностi пiдпису керiвника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу, що скрiплений печаткою контролюючого органу;
      - копiї наказу про проведення перевiрки, в якому зазначаються дата видачi, найменування контролюючого органу, найменування та реквiзити суб'єкта (прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи - платника податку, який перевiряється) та у разi проведення перевiрки в iншому мiсцi ? адреса об'єкта, перевiрка якого проводиться, мета, вид (документальна планова/позапланова або фактична перевiрка), пiдстави для проведення перевiрки, визначенi цим Кодексом, дата початку i тривалiсть перевiрки, перiод дiяльностi, який буде перевiрятися. Наказ про проведення перевiрки є дiйсним за наявностi пiдпису керiвника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу та скрiплення печаткою контролюючого органу;
      - службового посвiдчення осiб, якi зазначенi в направленнi на проведення перевiрки. Непред'явлення або не надсилання у випадках, визначених цим Кодексом, платнику податкiв (його посадовим (службовим) особам або його уповноваженому представнику, або особам, якi фактично проводять розрахунковi операцiї) цих документiв або пред'явлення зазначених документiв, що оформленi з порушенням вимог, встановлених цим пунктом, є пiдставою для недопущення посадових (службових) осiб контролюючого органу до проведення документальної виїзної або фактичної перевiрки.
      Таким чином, у разi спроби проведення невiдомими особами пiд виглядом працiвникiв податкової служби перевiрок просимо невiдкладно повiдомляти про такi факти Головне управлiння ДПС у Львiвськiй областi.


З 03.02.2020 року знижено розмiри штрафiв за порушення трудового законодавства

      Головне управлiння ДПС у Львiвськiй областi повiдомляє про те, що 03.02.2020 набрав чинностi Закон України вiд 12 грудня 2019 року № 378-IХ "Про внесення змiн до Кодексу законiв про працю України", зокрема щодо зменшення штрафiв за порушення роботодавцями норм трудового законодавства (законопроект № 1233).
      Так, згiдно з положеннями цього закону, з 03.02.2020 року застосовуються новi розмiри штрафiв за порушення роботодавцями норм трудового законодавства, зокрема: за фактичний допуск працiвника до роботи без оформлення трудового договору (контракту); оформлення працiвника на неповний робочий час у разi фактичного виконання роботи повний робочий час, встановлений на пiдприємствi, а також виплату заробiтної плати без нарахування i сплати ЄСВ - штраф у розмiрi 10 мiнiмальних зарплат за кожного працiвника, щодо якого здiйснено порушення (до 03.02.2020 року було ? 30); за повторне порушення протягом двох рокiв з дня виявлення першого порушення - штраф у розмiрi 30 мiнiмальних зарплат за кожного працiвника, щодо якого здiйснено порушення;
      *Вийнятки. (Для юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв, якi є платниками єдиного податку I-III груп, за таке саме порушення, вчинене вперше, замiсть штрафу передбачається письмове попередження. За повторне впродовж двох рокiв з дня виявлення порушення - штраф у розмiрi 30 мiнiмальних зарплат за кожного працiвника, щодо якого здiйснено порушення);
      за недотримання мiнiмальних державних гарантiй в оплатi працi ? штраф у розмiрi 2 мiнiмальних зарплат за кожного працiвника, щодо якого здiйснено порушення (до 03.02.2020 року було ? 10);
      за недотримання гарантiй та пiльг працiвникам, якi залучаються до виконання обов'язкiв передбачених законом України "Про вiйськовий обов'язок та вiйськову службу", "Про альтернативну (невiйськову) службу", "Про мобiлiзацiйну пiдготовку та мобiлiзацiю" ? штраф у розмiрi 4 мiнiмальних зарплат за кожного працiвника, щодо якого здiйснено порушення (до 03.02.2020 року було ? 10);
      *Вийнятки. (Для юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв, якi використовують найману працю, i є платниками єдиного податку 1-3 груп - попередження);
      за недопуск до проведення перевiрки з питань виявлення неоформлених працiвникiв та зарплати "у конвертах" ? штраф у розмiрi 16 мiнiмальних зарплат (до 03.02.2020 року було ? 100);
      за порушення iнших вимог трудового законодавства, окрiм передбачених абз. 2-7 ч.2 ст.265 Кодексу законiв про працю України - штраф у розмiрi 1 мiнiмальної зарплати за кожне таке порушення. За повторне впродовж року з дня виявлення порушення ? 2 розмiри мiнiмальної зарплати за кожне таке порушення.
      Головне управлiння ДПС у Львiвськiй областi наголошує роботодавцям на необхiдностi легалiзацiї трудових вiдносин з найманими працiвниками, оскiльки працiвник не може бути допущений до роботи без укладання трудового договору та повiдомлення про це територiального органу ДПС в термiни та за формою, визначеними Порядком повiдомлення Державнiй фiскальнiй службi та її територiальним органам про прийняття працiвника на роботу", затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 червня 2015 року № 413.


Податковий календар - 10 лютого:

      Останнiй день подання податкової декларацiї рентної плати з розрахунком за IV квартал 2019 року:
      - рентної плати за спецiальне використання лiсових ресурсiв;
      - рентної плати за спецiальне використання води;
      - рентної плати за користування надрами без рентної плати за користування надрами при видобуваннi вуглеводневої сировини.
      Останнiй день подання податкової декларацiї екологiчного податку за IV квартал 2019 року.
      Останнiй день подання податкової декларацiї збору за мiсця для паркування транспортних засобiв за 2019 рiк.
      Останнiй день подання податкової декларацiї туристичного збору за 2019 рiк.
      Останнiй день подання податкової декларацiї з податку на додану вартiсть за IV квартал 2019 року платниками, у яких податковий перiод дорiвнює календарному кварталу.
      Подання податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платникiв податку, а також сум утриманого з них податку за формою 1 ДФ.
      Подання податкової декларацiї платника єдиного податку для платникiв III групи.
      Подання рiчної податкової декларацiї про майновий стан i доходи фiзичною особою - пiдприємцем.
      Подання звiту з єдиного внеску, нарахованого за попереднiй календарний рiк фiзичними особами - пiдприємцями, в тому числi тими, якi обрали спрощену систему.
      Сплата єдиного внеску, донарахованого за попереднiй календарний рiк фiзичними особами - пiдприємцями, у тому числi тими, якi обрали спрощену систему оподаткування.
      Останнiй день подання податкової декларацiї платника єдиного податку третьої групи - юридичними особами за 2019 рiк.


Iнформацiйно-роз'яснювальний захiд з питань детiнiзацiї зайнятостi з платниками податкiв

      Нещодавно в примiщеннi Червоноградської мiської ради вiдбувся iнформацiйний захiд з суб'єктами господарювання, що здiйснюють дiяльнiсть у сферi торгiвлi товарами та послугами, тимчасового розмiщування та органiзацiї харчування. В ходi заходу присутнiм наголосили щодо неприпустимостi допуску до роботи працiвникiв без оформлення трудових вiдносин.
      Повнiстю задекларована праця у тому разi, якщо роботодавець уклав з працiвником трудовий договiр, офiцiйно повiдомив про його працевлаштування державну податкову службу, офiцiйно i в повному розмiрi виплачує заробiтну плату, сплачує за працiвника єдиний соцiальний внесок
      Начальник Червоноградського управлiння ГУ ДПС у Львiвськiй областi Оксана Полтавець звернула увагу, що незадекларована праця має негативнi наслiдки як для працiвникiв, так i для роботодавцiв. Зазначила щодо введення з початку року нових рахункiв для сплати податкiв i зборiв та єдиного внеску. Повiдомила, що розпочалась кампанiя декларування доходiв громадян, отриманих у 2019 роцi та проiнформувала як будуть впроваджуватись новi правила у сферi застосування програмних РРО.


З 03 сiчня 2020 року новi бюджетнi рахунки

      Червоноградське управлiння ДПС у Львiвськiй областi звертає увагу, що з 03 сiчня 2020 року змiнились реквiзити рахункiв для зарахування податкiв, зборiв, платежiв та iнших доходiв бюджету, рахунки в системi електронного адмiнiстрування ПДВ, реалiзацiї пального i спирту етилового, рахунки для зарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, якi вiдкритi вiдповiдно до Плану рахункiв бухгалтерського облiку в державному секторi, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.12.2013 №1203 (iз змiнами i доповненнями).
      Iнформацiя щодо реквiзитiв бюджетних рахункiв, якi введенi в дiю з 03.01.2020 року, розмiщена на субсайтi Територiальних органiв ДПС у Львiвськiй областi офiцiйного веб-порталу ДПС України в роздiлi: "Бюджетнi рахунки" за посиланням: https://lv.tax.gov.ua/byudjetni-rahunki/.


10 лютого останнiй день подання звiту з єдиного внеску, нарахованого за попереднiй календарний рiк фiзичними особами - пiдприємцями, в тому числi тими, якi обрали спрощену систему

      Червоноградське управлiння ГУ ДПС у Львiвськiй областi повiдомляє, що фiзичнi особи - пiдприємцi, незалежно вiд обраної системи оподаткування зобов?язанi до 10 лютого подати звiт за 2019 рiк по єдиному внеску за себе.
      Рiчний звiт з єдиного соцiального внеску подається незалежно вiд тогo здiйснюють вoни чи нi пiдприємницьку дiяльнiсть.
      Форму звiту Додаток 5 можна знайти в Електронному кабiнетi https://cabinet.tax.gov.ua/form/view/F3000512


З 1 сiчня 2020 року розмiр мiнiмальної заробiтної плати становить 4723 гривень

      Нещодавно пiд керiвництвом заступника мiського голови Володимира Коваля вiдбулося засiдання робочої групи з питань легалiзацiї виплати заробiтної плати та зайнятостi населення за участi начальника Червоноградського управлiння ГУ ДПС у Львiвськiй областi Оксани Полтавець та представникiв Червоноградської мiської ради, Головного управлiння Держпрацi у Львiвськiй областi, Червоноградської мiської фiлiї Львiвського обласного центру зайнятостi, Червоноградського вiддiлу обслуговування громадян (сервiсний центр) управлiння обслуговування громадян ГУ ПФУ у Львiвськiй областi, мiського фiнансового управлiння, управлiння працi та соцiального захисту населення.
      Члени комiсiї заслухали суб'єктiв господарювання якi за результатами поданої звiтностi нарахували заробiтну плату нижче мiнiмально встановленого рiвня.
      В ходi засiдання особливу увагу звернули на належне оформлення трудового договору (контракту), оформлення працiвника на неповний робочий час у разi фактичного виконання роботи повний робочий день та додержання мiнiмальних гарантiй в оплатi працi. Роботодавцям наголосили про збiльшення розмiру мiнiмальної заробiтної плати з 1 сiчня 2020 року - 4 723 гривень.
      Наприкiнцi зустрiчi платникiв податкiв проiнформували щодо новацiй у сферi застосування РРО та початку кампанiї декларування доходiв громадян за 2019 рiк.


До уваги платникiв ПДВ. Iнформацiю щодо реквiзитiв рахунку у системi електронного адмiнiстрування ПДВ можна переглянути в Електронному кабiнетi

      Червоноградське управлiннi ГУ ДПС у Львiвськiй областi повiдомляє, що iнформацiю щодо реквiзитiв рахунку у системi електронного адмiнiстрування ПДВ платники податкiв мають можливiсть переглянути в приватнiй частинi Електронного кабiнету у вкладцi "Данi про банкiвськi рахунки" режиму "Облiковi данi платника" та у вкладцi "Реєстр транзакцiй" режиму "Система електронного адмiнiстрування ПДВ".
      Електронний кабiнет забезпечує можливiсть реалiзацiї платниками податкiв прав та обов'язкiв, визначених положеннями Податкового кодексу України, зокрема шляхом перегляду в режимi реального часу iнформацiї про платника податкiв, що збирається, використовується та формується контролюючими органами у зв'язку з облiком платникiв податкiв та адмiнiструванням податкiв, зборiв, данi системи електронного адмiнiстрування ПДВ.
      Вхiд до Електронного кабiнету здiйснюється за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua, а також через офiцiйний вебпортал ДПС.


Податковий календар - 30 сiчня 2020 року

      Останнiй день сплати за грудень 2019 року плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi) (крiм громадян).
      Останнiй день сплати податку на додану вартiсть за грудень 2019 року.
      Останнiй день сплати акцизного податку за грудень 2019 року.
      Останнiй день сплати за грудень 2019 року рентної плати за:
      - користування надрами при видобуваннi вуглеводневої сировини;
      - користування радiочастотним ресурсом України;
      - транспортування нафти i нафтопродуктiв магiстральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територiєю України;
      - транзитне транспортування трубопроводами амiаку територiєю України.


Податковий календар - 29 сiчня 2020 року

      Останнiй день сплати юридичними особами авансового внеску за IV квартал 2019 року податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки.
      Останнiй день сплати юридичними особами авансового внеску за IV квартал 2019 року транспортного податку.


Застосування РРО платниками єдиного податку у 2020 роцi

      Червоноградське управлiння ГУ ДПС у Львiвськiй областi нагадує, що Законом України вiд
      20 вересня 2019 року№ 129-IX "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо детiнiзацiї розрахункiв у сферi торгiвлi i послуг" (далi - Закон № 129) внесено змiни до Податкового кодексу України (далi - ПКУ).
      Зокрема пiдроздiл 10 роздiлу ХХ ПКУ доповнено пунктом 53, вiдповiдно до якого до 01 жовтня 2020 року реєстратори розрахункових операцiй та/або програмнi реєстратори розрахункових операцiй (далi - РРО та/або програмнi РРО) не застосовуються платниками єдиного податку другої - четвертої груп (фiзичними особами - пiдприємцями (далi - ФОП)) незалежно вiд обраного виду дiяльностi, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1 000 000 гривень, крiм тих, якi здiйснюють:
      - реалiзацiю технiчно складних побутових товарiв, що пiдлягають гарантiйному ремонту;
      -реалiзацiю лiкарських засобiв, виробiв медичного призначення та надання платних послуг у сферi охорони здоров'я.
      З 01 жовтня 2020 року до 01 сiчня 2021 року РРО та/або програмнi РРО не застосовуються платниками єдиного податку другої - четвертої груп (ФОП), обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1 000 000 гривень, незалежно вiд обраного виду дiяльностi, крiм тих, якi здiйснюють:
      -реалiзацiю товарiв (надання послуг) через мережу Iнтернет;
      - реалiзацiю технiчно складних побутових товарiв, що пiдлягають гарантiйному ремонту;
      - реалiзацiю лiкарських засобiв, виробiв медичного призначення та надання платних послуг у сферi охорони здоров'я;
      - реалiзацiю ювелiрних та побутових виробiв з дорогоцiнних металiв, дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення та напiвдорогоцiнного камiння;
      - роздрiбну торгiвлю вживаними товарами в магазинах (група 47.79 КВЕД);
      - дiяльнiсть ресторанiв, кафе, ресторанiв швидкого обслуговування, якщо така дiяльнiсть є iншою, нiж визначена п. 11 ст. 9 Закону України "Про застосування реєстраторiв розрахункових операцiй у сферi торгiвлi, громадського харчування та послуг";
      - дiяльнiсть туристичних агентств, туристичних операторiв;
      - дiяльнiсть готелiв i подiбних засобiв тимчасового розмiщення (група 55.10 КВЕД);
      - реалiзацiю текстилю (крiм реалiзацiї за готiвковi кошти на ринках), деталей та приладдя для автотранспортних засобiв вiдповiдно до перелiку, що затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.
      У разi перевищення платником єдиного податку другої - четвертої груп (ФОП) в календарному роцi обсягу доходу 1 000 000 гривень, застосування РРО та/або програмного РРО для такого платника єдиного податку є обов'язковим.
      Застосування РРО та/або програмного РРО починається з першого числа першого мiсяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення, та продовжується в усiх наступних податкових перiодах протягом реєстрацiї суб'єкта господарювання як платника єдиного податку.
      Слiд зазначити, що З 1 сiчня 2021 року:
      - використання РРО стане обов'язковим для всiх платникiв єдиного податку II - IV груп.


До уваги платникiв податкiв: з 01 сiчня 2020 - новi довiдники податкових пiльг

      Червоноградське управлiння ГУ ДПС у Львiвськiй областi повiдомляє, що Державна податкова служба України затвердила новi довiдники податкових пiльг станом на 01.01.2020 року - №95/1 та №95/2.
      Довiдники мiстять перелiк пiльг iз податку на прибуток пiдприємств, податку на додану вартiсть, плати за землю, акцизного податку, податку на нерухоме майно, мiсцевих податкiв та зборiв, державного мита, а також початок та кiнець дiї пiльг.
      Наголошуємо, що при поданнi звiту за 2019 рiк слiд використовувати новi довiдники податкових пiльг.
      Звертаємо увагу, що Звiт про податковi пiльги за 2019 рiк подається востаннє, оскiльки з 01.01.2020 набирає чинностi постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 жовтня 2018 року № 891 "Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 грудня 2010 р. № 1233", вiдповiдно до якої скасовується обов'язок складання та подання до контролюючого органу окремого звiту про суми податкових пiльг з 2020 року. Облiк сум податкових пiльг, отриманих суб'єктами господарювання, здiйснюватиметься контролюючими органами на пiдставi поданої суб'єктами господарювання податкової звiтностi.


Понад чотири тисячi послуг надано податкiвцями Червонограда в Центрi обслуговування платникiв

      Впродовж 2019 року в Центрi обслуговування платникiв Червоноградської державної податкової iнспекцiї Головного управлiння ДПС у Львiвськiй областi фахiвцями надано 4079 адмiнiстративних послуг.
      Найбiльшою популярнiстю користувались послуги з видачi картки платника податкiв, яких протягом року надано 2039. Зареєстровано 73 реєстратори розрахункових операцiй, 360 книг облiку розрахункових операцiй та 103 розрахунковi книжки. Видано майже 1500 вiдомостей з Державного реєстру фiзичних осiб-платникiв податкiв про суми та джерела виплачених доходiв та утриманих податкiв, внесено 3 вiдмiтки до паспорта громадянина України про наявнiсть права здiйснювати будь-якi платежi за серiєю та номером паспорта.
      Слiд зазначити, що для зручностi платникiв податкiв Державною фiскальною службою України запроваджено сервiс "Електронний кабiнет платника" (далi - ЕКП), скористатись ним можливо цiлодобово як з персональних комп'ютерiв так i з смартпристроїв, сервiс працює безкоштовно. За допомогою цього сервiсу можливо сформувати та надiслати до органiв ДПС електроннi документи, у тому числi податкову звiтнiсть, запити на отримання iнформацiї, заяви для реєстрацiї платниками окремих податкiв. Також платник може у режимi реального часу отримати доступ до особистої iнформацiї, а саме отримати вiдомостi про суми отриманих доходiв i утриманих податкiв, стан поданої звiтностi та iнше.


Розпочалась кампанiя декларування - 2019

      Червоноградське управлiння Головного управлiння ДПС у Львiвськiй областi повiдомляє, що з 1 сiчня 2020 року розпочалась кампанiя декларування доходiв громадян, отриманих у 2019 роцi. Рiчна податкова декларацiя про доходи подається до 1 травня 2020 року.
      Звертаємо увагу, що згiдно вимог Податкового кодексу України обов'язковому декларуванню пiдлягають:
      - доходи, з яких при нарахуваннi або виплатi податок на доходи фiзичних осiб не утримувався;
      - доходи вiд особи, яка не є податковим агентом (в тому числi вiд здачi в оренду власного рухомого чи нерухомого майна, продажу власного майна, продажу власної сiльгосппродукцiї фiзичним особам тощо);
      - подарунки та спадок вiд осiб, якi не є членами сiм'ї першого та другого ступеня спорiднення;
      - доходи вiд продажу iнвестицiйних активiв;
      - iноземнi доходи.
      Щоб виконати свiй конституцiйний обов'язок i подати рiчну податкову декларацiю громадянам треба звернутися в Центри обслуговування платникiв, або ж у вiддiлення ДПI, що є у кожному з районних центрiв. Саме тут фахiвцi ДПС нададуть необхiднi консультацiї та допоможуть правильно заповнити декларацiю про отриманi доходи.-


До уваги платникiв податкiв. Новi рахунки для сплати ЄСВ

      Головне управлiння ДПС у Львiвськiй областi повiдомляє, що з 03 сiчня 2020 року вступають в дiю новi небюджетнi рахунки за балансовим рахунком 3556 "Рахунки для зарахування єдиного соцiального внеску" за стандартом IBAN.
      Слiд звернути увагу, що кошти сплаченi платниками податкiв з 03.01.2020 на старi рахунки 3719 по зарахуванню єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, не будуть зараховуватись, а повертатимуться платникам, як нез'ясованi надходження.
      Переглянути новi реквiзити рахункiв можна на сайтi Територiальних органiв ДПС у Львiвськiй областi в роздiлi "Бюджетнi рахунки" за посиланням: https://lv.tax.gov.ua/byudjetni-rahunki/.
      Також платники податкiв можуть отримати реквiзити рахункiв звернувшись до Центрiв обслуговування платникiв при податкових iнспекцiях.


З 01.01.2020 буде введено в дiю новi рахунки для зарахування податкiв, зборiв та iнших платежiв

      Державна казначейська служба України (далi - Казначейство) проiнформувала, що з 01.01.2020 при здiйсненнi операцiй з виконання державного та мiсцевих бюджетiв органами Казначейства застосовуватиметься План рахункiв бухгалтерського облiку в державному секторi, затверджений наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.12.2013 р. № 1203, iз змiнами та доповненнями (далi - План рахункiв № 1203).
      Таким чином, з 01.01.2020 буде введено в дiю новi рахунки для зарахування податкiв, зборiв та iнших платежiв, вiдкритi вiдповiдно до Плану рахункiв № 1203.


Податковий календар - 28 грудня 2019 року

      Останнiй день сплати податку на додану вартiсть за листопад 2019 року;
      Останнiй день сплати акцизного податку за листопад 2019 року;
      Останнiй день сплати плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi) (крiм громадян) за листопад;
      Останнiй день сплати за листопад рентної плати за:
      - користування радiочастотним ресурсом України;


Застосування РРО платниками єдиного податкуз 1 сiчня 2021 року

      З 1 сiчня 2021 року РРО застосовуватимуть всi платники єдиного податку 2-4 групи, що здiйснюють торгiвлю чи надання послуг за готiвку.
      ФОП другої групи збiльшать лiмiт рiчного доходу
      З 1 сiчня 2021 року рiчний лiмiт доходу платникiв єдиного податку другої групи пiдвищується з 1,5 млн грн до 2,5 млн грн.


До уваги платникiв податкiв

      Президент пiдписав Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рiк", який Верховна Рада ухвалила 14 листопада 2019 року.
      Мiнiмальна заробiтна плата у мiсячному розмiрi з 1 сiчня 2020 року - 4723 грн (ст.8 Закону України вiд 14.11.2019 №294-IХ "Про Державний бюджет України на 2020 рiк").
      Прожитковий мiнiмум для працездатної особи в розрахунку на мiсяць з 1 сiчня 2020 року - 2102 грн (ст.7 Закону України вiд 14.11.2019 №294-IХ "Про Державний бюджет України на 2020 рiк").
      I група єдиного податку - 210,20 грн (до 10% вiд прожиткового мiнiмуму працездатної особи) 1039,06 грн - ЄСВ (22% вiд мiнiмальної заробiтної плати)
      II група єдиного податку - 944,60 грн (до 20% вiд мiнiмальної заробiтної плати)1039,06 грн - ЄСВ (22% вiд мiнiмальної заробiтної плати)


До уваги платникiв єдиного податку

      Головне управлiння ДПС у Львiвськiй областi повiдомляє, що вiдповiдно до Закону України вiд 20 вересня 2019 року N 129-IX "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо детiнiзацiї розрахункiв у сферi торгiвлi i послуг" (далi ? Закон № 129-IX) внесено змiни до Податкового кодексу України, вiдповiдно до яких:
      - до 01 жовтня 2020 року:
      реєстратори розрахункових операцiй та/або програмнi реєстратори розрахункових операцiй не застосовуються платниками єдиного податку другої - четвертої груп (фiзичними особами - пiдприємцями) незалежно вiд обраного виду дiяльностi, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1000000 гривень, крiм тих, якi здiйснюють:
      реалiзацiю технiчно складних побутових товарiв, що пiдлягають гарантiйному ремонту; реалiзацiю лiкарських засобiв, виробiв медичного призначення та надання платних послуг у сферi охорони здоров'я.
      - З 01 жовтня 2020 року до 01 сiчня 2021 року:
      - реєстратори розрахункових операцiй та/або програмнi реєстратори розрахункових операцiй не застосовуються платниками єдиного податку другої - четвертої груп (фiзичними особами - пiдприємцями), обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1000000 гривень, незалежно вiд обраного виду дiяльностi, крiм тих, якi здiйснюють:
      реалiзацiю товарiв (надання послуг) через мережу Iнтернет;
      реалiзацiю технiчно складних побутових товарiв, що пiдлягають гарантiйному ремонту;
      реалiзацiю лiкарських засобiв, виробiв медичного призначення та надання платних послуг у сферi охорони здоров'я;
      реалiзацiю ювелiрних та побутових виробiв з дорогоцiнних металiв, дорогоцiнного камiння, дорогоцiнного камiння органогенного утворення та напiвдорогоцiнного камiння;
      роздрiбну торгiвлю вживаними товарами в магазинах (група 47.79 КВЕД); дiяльнiсть ресторанiв, кафе, ресторанiв швидкого обслуговування, якщо така дiяльнiсть є iншою, нiж визначена пунктом 11 статтi 9 Закону України "Про застосування реєстраторiв
      розрахункових операцiй у сферi торгiвлi, громадського харчування та послуг";
      дiяльнiсть туристичних агентств, туристичних операторiв;
      дiяльнiсть готелiв i подiбних засобiв тимчасового розмiщення (група 55.10 КВЕД); реалiзацiю текстилю (крiм реалiзацiї за готiвковi кошти на ринках), деталей та приладдя для автотранспортних засобiв вiдповiдно до перелiку, що затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.
      У разi перевищення платником єдиного податку другої - четвертої груп (фiзичною особою - пiдприємцем) в календарному роцi обсягу доходу 1000000 гривень, застосування реєстратора розрахункових операцiй та/або програмного реєстратора розрахункових операцiй для такого платника єдиного податку є обов'язковим.
      Застосування реєстратора розрахункових операцiй та/або програмного реєстратора розрахункових операцiй починається з першого числа першого мiсяця кварталу, наступного за виникненням такого перевищення, та продовжується в усiх наступних податкових перiодах протягом реєстрацiї суб'єкта господарювання як платника єдиного податку.
      - З 1 сiчня 2021 року:
      - використання РРО стане обов'язковим для всiх платникiв єдиного податку II - IV груп.


До уваги платникiв єдиного податку, податковий календар

      20 грудня 2019 року: Останнiй день сплати авансових внескiв з єдиного податку фiзичними особами - пiдприємцями, що обрали спрощену систему оподаткування I та II групп
      21 грудня 2019 року: Останнiй день подання платником єдиного податку заяви про вiдмову вiд спрощеної системи.


На зв'язку - "гаряча лiнiя"

      Пiд час чергового сеансу телефонної "гарячої лiнiї" на запитання платникiв податкiв вiдповiдала завiдувач сектору обслуговування платникiв Червоноградського управлiння Головного управлiння ДПС у Львiвськiй областi Людмила Якiмчук.
      Де на офiцiйному вебпорталi ДПС можна знайти iнформацiю щодо даних реєстру платникiв ПДВ?
      У вiдкритiй та приватнiй частинах Електронного кабiнету, розмiщеного на офiцiйному вебпорталi ДПС (https://cabinet.tax.gov.ua), платники податкiв мають доступ, зокрема до сервiсу "Данi реєстру платникiв ПДВ".
      Робота у приватнiй частинi здiйснюється з використанням електронного цифрового пiдпису (квалiфiкованого електронного пiдпису), що сертифiкований у будь-якого Квалiфiкованого надавача електронних довiрчих послуг.
      Для перевiрки даних про реєстрацiю платником ПДВ достатньо здiйснити пошук за податковим номером (серiєю та номером паспорта) або найменуванням/ПIБ платника податкiв.
      Чи мають можливiсть платники податкiв сплатити податки та збори через Електронний кабiнет?
      Меню "Стан розрахункiв з бюджетом" приватної частини Електронного кабiнету надає можливiсть фiзичним особам пiсля iдентифiкацiї за допомогою платiжної системи сплатити податки, збори, платежi за допомогою платiжної карти. Для юридичних осiб можливiсть сплати податкiв, зборiв та платежiв через Електронний кабiнет не реалiзована.
      З iнформацiєю щодо сплати податкiв, зборiв, платежiв фiзичними особами можна ознайомитись в меню "Стан розрахункiв з бюджетом" роздiлу "Допомога" Електронного кабiнету.
      Робота у приватнiй частинi Електронного кабiнету здiйснюється пiсля проходження електронної iдентифiкацiї онлайн з використанням квалiфiкованого електронного пiдпису, отриманого у квалiфiкованого надавача електронних довiрчих послуг, вiдомостi щодо якого внесенi до Довiрчого списку, розташованого на офiцiйному вебсайтi Центрального засвiдчувального органу (https://czo.gov.ua/trustedlist). Вхiд до Електронного кабiнету здiйснюється за адресою: https://cabinet.tax.gov.ua, а також через офiцiйний вебпортал ДПС.
      Якi дiї платникiв податкiв, якi провадили господарську дiяльнiсть на тимчасово окупованiй територiї та/або територiї населених пунктiв на лiнiї зiткнення, у разi втрати (знищення чи зiпсування) первинних документiв, на пiдставi яких здiйснюється облiк доходiв, витрат та iнших показникiв, пов'язаних з визначенням об'єктiв оподаткування та/або податкових зобов'язань?
      Дiї платникiв податкiв, якi провадили господарську дiяльнiсть на тимчасово окупованiй територiї та/або територiї населених пунктiв на лiнiї зiткнення, у разi втрати (знищення чи зiпсування) первинних документiв, на пiдставi яких здiйснюється облiк доходiв, витрат та iнших показникiв, пов'язаних з визначенням об'єктiв оподаткування та/або податкових зобов'язань, визначено п.п. 38.11 п. 38 пiдрозд. 10 розд. ХХ "Перехiднi положення" Податкового кодексу України.


Тиждень права в Червоноградськiй ДПI

      Днями, в рамках Всеукраїнського тижня права, фахiвцi Червоноградського управлiння ГУ ДПС у Львiвськiй областi завiтали до однiєї з шкiл мiста Червонограда.
      Учнiв ознайомили з iсторiєю виникнення податкiв, про дiючi системи оподаткування, розмiри ставок основних податкiв та порядок їх справляння, характеристикою прав та обов'язкiв платникiв податкiв. Слухачiв було проiнформовано щодо оподаткування доходiв працюючих громадян. Звернули увагу, що громадяни мають право використовувати податковi пiльги, порядок застосування яких визначено податковим законодавством.
      В ходi зустрiчi школярiв було повiдомлено щодо функцiонування Центрiв обслуговування платникiв в територiальних органах ДПС, де надають широкий спектр адмiнiстративних послуг. Зокрема, можна отримати реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв, дозвiльнi документи для здiйснення пiдприємницької дiяльностi, тощо.
      Було зазначено, що в примiщеннi кожного ЦОПу можна скористатися мережею Iнтернет, щоб подати декларацiю в електронному виглядi з використанням електронного цифрового пiдпису.


До уваги платникiв податкiв. Право на податкову соцiальну пiльгу визначено Податковим кодексом України

      Червоноградське управлiння ГУ ДПС у Львiвськiй областi нагадує, що будь-який платник податку на доходи фiзичних осiб (далi - ПДФО) має право на зменшення суми загального мiсячного оподатковуваного доходу, отримуваного вiд одного роботодавця у виглядi заробiтної плати, на суму податкової соцiальної пiльги (далi - ПСП) у розмiрi, що дорiвнює 50 вiдсоткiв розмiру прожиткового мiнiмуму для працездатної особи (у розрахунку на мiсяць), встановленому законом на 1 сiчня звiтного податкового року.
      Норми визначенi п.п. 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 Податкового кодексу України (далi - ПКУ). ПСП застосовується до доходу, нарахованого на користь платника ПДФО протягом звiтного податкового мiсяця як заробiтна плата (iншi прирiвнянi до неї вiдповiдно до законодавства виплати, компенсацiї та винагороди), якщо його розмiр не перевищує суми, що дорiвнює розмiру мiсячного прожиткового мiнiмуму, дiючого для працездатної особи на 1 сiчня звiтного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень (п.п. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 ПКУ).
      У 2019 роцi ПСП дорiвнює 960,50 грн при граничному доходi 2 690,00 гривень.


Податковий календар - 16 грудня 2019 року

      Останнiй день подання платником iнших податкiв i зборiв заяви про перехiд на спрощену систему;
      Останнiй день подання платником єдиного податку заяви про перехiд на iншу групу платника єдиного податку.


Податковий календар - 29 листопада 2019 року

      Останнiй день сплати плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi) (крiм громадян) за жовтень;
      Останнiй день сплати податку на додану вартiсть за жовтень 2019 року;
      Останнiй день сплати акцизного податку за жовтень 2019 року
      Останнiй день сплати за жовтень рентної плати за:
      - користування радiочастотним ресурсом України;


До уваги платникiв податкiв. Переваги подання звiтностi в електронному виглядi

      Червоноградське управлiння ГУ ДПС у Львiвськiй областi нагадує, що для зручностi платникiв податкiв Державною фiскальною службою України запроваджено сервiс "Електронний кабiнет платника" (далi - ЕКП), скористатись ним можливо цiлодобово як з персональних комп'ютерiв так i з смартпристроїв, сервiс працює безкоштовно. За допомогою цього сервiсу можливо сформувати та надiслати до органiв ДПС електроннi документи, у тому числi податкову звiтнiсть, запити на отримання iнформацiї, заяви для реєстрацiї платниками окремих податкiв. Також платник може у режимi реального часу отримати доступ до особистої iнформацiї, а саме отримати вiдомостi про суми отриманих доходiв i утриманих податкiв, стан поданої звiтностi та iнше.
      До основних переваг подання електронної звiтностi можна вiднести такi, як:
      - економiя робочого часу платникiв податкiв i коштiв на придбання бланкiв звiтних документiв;
      - економiя часу на уникненнi черг пiд час подання звiтностi;
      - скорочення строкiв проведення перевiрки стосовно правомiрностi заявлених до вiдшкодування сум ПДВ i забезпечення своєчасного їх вiдшкодування платнику податкiв;
      - пiдтвердження доставки звiтностi;
      - гарантiя перевiрки звiтностi на наявнiсть арифметичних помилок;
      - оновлення версiй документiв звiтностi;
      - конфiденцiйнiсть iнформацiї;
      - оперативнiсть обробки отриманої iнформацiї.
      З питань отримання ключа електронного цифрового пiдпису з метою подання звiтностi в електронному виглядi, платники мають можливiсть звернутися до Квалiфiкованого надавача електронних довiрчих послуг Iнформацiйно-довiдкового департаменту ДПС, що знаходиться в примiщеннi за адресою: м. Львiв, вул. Стрийська, 35, тел.: 297-39-85.


На зв'язку - "гаряча лiнiя"

      Пiд час чергового сеансу телефонної "гарячої лiнiї" на запитання платникiв податкiв вiдповiдала заступник начальника управлiння - начальник вiддiлу адмiнiстрування податкiв i зборiв з фiзичних осiб Червоноградського управлiння Головного управлiння ДПС у Львiвськiй областi Надiя Дячук.
      До якого контролюючого органу повинна подавати заяву про перехiд на спрощену систему оподаткування фiзична особа - пiдприємець у разi змiни податкової адреси, пов'язаної зi змiною адмiнiстративного району?
      Фiзична особа - пiдприємець у разi змiни податкової адреси, пов'язаної iз змiною адмiнiстративного району, подає заяву про перехiд на спрощену систему оподаткування до контролюючого органу за попереднiм мiсцем податкової адреси (неосновним мiсцем облiку) до закiнчення поточного бюджетного року, а починаючи з 01 сiчня наступного року - за новою податковою адресою (основним мiсцем облiку).
      Чи переноситься термiн подання заяви щодо обрання спрощеної системи оподаткування третьої групи для новостворених фiзичних осiб - пiдприємцiв, якщо 10-ий день з дня державної реєстрацiї припадає на святковий або вихiдний день?
      Для новостворених фiзичних осiб - пiдприємцiв, у яких 10-ий день з дня їх державної реєстрацiї припадає на святковий або вихiдний день, термiн подання заяви щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи, яка не передбачає сплати ПДВ, переноситься на перший робочий день, наступний за вихiдним або святковим днем.
      Яким чином через Електронний кабiнет платник податкiв може сформувати та вiдправити повiдомлення за ф. № 20-ОПП, заяви за ф. № 1-ОПП, ф. № 17-ОПП?
      Подання документiв засобами електронного зв'язку в електроннiй формi здiйснюється платниками вiдповiдно до норм Податкового кодексу України та Порядку обмiну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 06.06.2017 № 557, зареєстрованого у Мiнiстерствi юстицiї України 03.08.2017 за № 959/30827 (далi - Порядок).
      Згiдно з пунктом 3 роздiлу II Порядку платник створює електроннi документи у строки та вiдповiдно до порядку, що визначенi законодавством для вiдповiдних документiв в електронному та паперовому виглядi, iз зазначенням всiх обов'язкових реквiзитiв.
      Вхiд до Електронного кабiнету здiйснюється за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua, а також через офiцiйний вебпортал ДПС.
      В вiдкритiй та приватнiй частинах Електронного кабiнету у роздiлi "Допомога" розмiщено покрокову iнструкцiю щодо створення електронних документiв за допомогою режиму "Введення звiтностi".
      Режим "Введення звiтностi" приватної частини Електронного кабiнету забезпечує можливiсть створення та подання до вiдповiдного контролюючого органу податкової, фiнансової, статистичної звiтностi, звiтностi з єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, в тому числi повiдомлення за ф.№20-ОПП (J/F1312002) та заяв за ф. № 1-ОПП (J1312101), ф. №17-ОПП (J/F1312201).
      Чи є базою нарахування єдиного внеску суми допомоги по тимчасовiй непрацездатностi (лiкарнянi) та по вагiтностi та пологах, отриманi фiзичною особою -пiдприємцем, в тому числi, фiзичною особою пiдприємцем - платниками єдиного податку, та особами, якi провадять незалежну професiйну дiяльнiсть?
      Суми допомоги по тимчасовiй непрацездатностi та по вагiтностi та пологах, отриманi фiзичними особами - пiдприємцями, в тому числi, тими якi обрали спрощену систему оподаткування, та особами, якi провадять незалежну професiйну дiяльнiсть, не є базою нарахування єдиного внеску.


Новацiї у сферi застосування РРО

      Державна податкова служба України звертає увагу платникiв податкiв на ключовi новацiї законiв "Про внесення змiн до Закону України "Про застосування реєстраторiв розрахункових операцiй у сферi торгiвлi, громадського харчування та послуг" щодо детiнiзацiї розрахункiв в сферi торгiвлi i послуг" та "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо детiнiзацiї розрахункiв в сферi торгiвлi i послуг" (закони № 128-IX та № 129-IX вiд 20.09.2019).
      - РРО не потрiбно використовувати спрощенцям 1 групи (рiчний дохiд до 300 тис. грн), а також фiзичним особам, якi продають на ринку власнi вживанi речi або продукти власного пiдсобного господарства.
      - Новi закони про РРО вiдкрили можливiсть використовувати замiсть традицiйних спецiальнi програми призначенi, для реєстрацiї розрахункових операцiй. Таку програму можна буде встановити на будь-який гаджет, у тому числi i на смартфон. При цьому закон прямо зобов'язує контролюючий орган забезпечити безкоштовне програмне рiшення для використання суб'єктом господарювання. Тобто, безкоштовним буде не тiльки скачування самої програми, але i її пiдтримка.
      - Використовувати програмнi РРО можна буде з 19 квiтня 2020 року.
      - З жовтня 2020 року використання РРО стане обов'язковим (крiм платникiв єдиного податку 1 групи) для фiзичних осiб платникiв єдиного податку ризикових сфер дiяльностi - продавцiв ювелiрних виробiв, медпрепаратiв i лiкiв, складних побутових приладiв, автозапчастин, магазинiв з продажу секонд-хенду. Також використовувати РРО мають ресторани, кафе, турагенцiї, готелi.
      - З 1 сiчня 2021 року використання РРО буде обов'язковим для фiзичних осiб платникiв єдиного податку 2, 3, 4 груп незалежно вiд видiв дiяльностi.


До уваги платникiв єдиного податку

      11 листопада - останнiй день подання податкової декларацiї платника єдиного податку третьої групи - юридичними особами за III квартал 2019 року;
      11 листопада - останнiй день подання податкової декларацiї платника єдиного податку для платникiв III групи за III квартал.


Податковий календар - 11 листопада 2019 року

      Подання податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платникiв податку, а також сум утриманого з них податку за формою 1 ДФ;
      Останнiй день подання податкової декларацiї екологiчного податку за III квартал 2019 року.
      Останнiй день подання податкової декларацiї збору за мiсця для паркування транспортних засобiв за III квартал 2019 року;
      Останнiй день подання податкової декларацiї туристичного збору за III квартал 2019 року.
      Останнiй день подання податкової декларацiї платника єдиного податку третьої групи - юридичними особами за III квартал 2019 року;
      Останнiй день подання податкової декларацiї з податку на прибуток пiдприємств за три квартали 2019 року платниками, у яких податковий перiод дорiвнює календарному кварталу;
      Останнiй день подання податкової декларацiї з податку на додану вартiсть за III квартал 2019 року, платниками, у яких податковий перiод дорiвнює календарному кварталу;


До уваги платникiв єдиного податку! Затверджено новi форми реєстрацiйних документiв для платникiв єдиного податку

      Червоноградське управлiння Головного управлiння ДПС у Львiвськiй областi повiдомляє, що наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 16.07.2019 року №308 затверджено новi форми реєстрацiйних документiв для платникiв єдиного податку. Зокрема:
      - заяву про застосування спрощеної системи оподаткування;
      -розрахунок доходу за попереднiй календарний рiк, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування;
      -запит про отримання витягу з реєстру платникiв єдиного податку;
      -витяг з реєстру платникiв єдиного податку.
      Зазначений наказ опублiковано в "Офiцiйному Вiснику" 22 жовтня 2019 року за №81 i цього ж дня набрав чинностi.
      Одночасно, вiдповiдно до вищевказаного наказу, втратив чиннiсть наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20 грудня 2011 року N 1675 "Про затвердження форми свiдоцтва платника єдиного податку та порядку видачi свiдоцтва, форми та порядку подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування та форми розрахунку доходу за попереднiй календарний рiк".
      Отже, з 22 жовтня для обрання або переходу на спрощену систему слiд застосовувати новi форми заяви. Також з цiєї дати для отримання витягу з Реєстру єдинникiв слiд застосовувати нову форму запиту.
      Нагадаємо, що заяву про застосування спрощеної системи оподаткування та запит про отримання витягу з реєстру платникiв єдиного податку можна подавати в паперовiй формi або вiдправляти через Електронний кабiнет платника податкiв.


Де дiзнатися новi реквiзити рахункiв для сплати податкiв, якi дiють з 01.10.2019

      Нагадуємо, що з 1 жовтня у зв'язку з переходом Державної податкової служби України на мiжнароднi стандарти IBAN, Державною казначейською службою України вiдкрито новi бюджетнi рахунки для зарахування надходжень до державного та мiсцевого бюджетiв.
      Дiзнатися про новi реквiзити рахункiв для сплати податкiв, зборiв, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування та iнших платежiв до бюджету в розрiзi адмiнiстративно-територiальних одиниць України платник податкiв може з таких джерел:
      - на офiцiйному вебпорталi ДПС в рубриках:
      Головна/Бюджетнi рахунки (https://www.tax.gov.ua/byudjetni-rahunki/);
      Головна/Законодавство/Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування/Реєстр рахункiв для сплати єдиного внеску (з 01.10.2019) (https://tax.gov.ua/zakonodavstvo/ediniy-vnesok-na-zagalnoobovyazkove-/).
      - у приватнiй частинi Електронного кабiнету в меню "Стан розрахункiв з бюджетом" платник податкiв має доступ до своїх особових рахункiв зi сплати податкiв, зборiв та iнших платежiв. При зверненнi до зазначеного меню вiдображається зведена iнформацiя станом на момент звернення, що мiстить iнформацiю по кожному виду платежу, зокрема, бюджетний рахунок на поточну дату, МФО банку.
      Робота у приватнiй частинi Електронного кабiнету здiйснюється з використанням квалiфiкованого електронного пiдпису, отриманого у будь-якого Квалiфiкованого надавача електронних довiрчих послуг. Вхiд до Електронного кабiнету здiйснюється за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua, а також через офiцiйний вебпортал ДПС.
      - у контролюючого органу ДПС за мiсцем реєстрацiї або мiсцем здiйснення дiяльностi.


До уваги платникiв єдиного внеску

      Червоноградське управлiння ДПС у Львiвськiй областi звертає увагу платникiв єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, що з метою упередження помилкової сплати коштiв єдиного внеску на неналежнi рахунки сплата єдиного внеску по Червоноградськiй областi має вiдбуватись на рахунки, якi вiдкритi на iм'я Головного управлiння ДПС у Львiвськiй областi вiдповiдно до адмiнiстративно-територiальних одиниць, на яких зареєстрованi платники податкiв, за символами рахункiв 201 - 204, де:
      Cимвол "SSS"* Розмiр єдиного внеску
      201 Єдиний внесок, нарахований роботодавцями на суми: заробiтної плати; винагороди за договорами ЦПХ; допомоги по тимчасовiй непрацездатностi, допомоги у зв'язку з вагiтнiстю та пологами
      202 Єдиний внесок, нарахований на суми грошового забезпечення вiйськовослужбовцiв
      203 Єдиний внесок, нарахований на суми грошового забезпечення батькiв-вихователiв у системi загальнообов'язкового пенсiйного страхування
      204 Єдиний внесок для фiзичних осiб - пiдприємцiв, у т.ч. якi обрали спрощену систему оподаткування та осiб, якi провадять незалежну професiйну дiяльнiсть
      * - символ звiтностi, що вiдповiдає коду класифiкацiї доходiв бюджету. Цей параметр кодується згiдно iз Довiдником вiдповiдностi символу звiтностi коду класифiкацiї доходiв бюджету, який затверджується наказом Казначейства України (пункт 1 Додатку 1 до Порядку вiдкриття аналiтичних рахункiв для облiку операцiй по виконанню бюджетiв в системi Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Державної казначейської служби України вiд 27.12.2013 № 217).
      Детальна iнформацiя щодо рахункiв для сплати єдиного внеску, вiдкритi на iм'я територiальних органiв Державної податкової служби України, що вступили в дiю з 01.10.2019, розмiщена га офiцiйному веб-порталi ДПС України.


Податковий календар - 30 жовтня 2019 року

      Останнiй день сплати
      податку на додану вартiсть за вересень 2019 року;
      акцизного податку за вересень 2019 року;
      за вересень 2019 року плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi) (крiм громадян);
      за III квартал 2019 року єдиного податку платниками четвертої групи;
      за вересень 2019 року рентної плати за:
      - користування радiочастотним ресурсом України.


Податковий календар - 29 жовтня 2019 року

      Останнiй день сплати
      юридичними особами авансового внеску за III квартал 2019 року податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки;
      юридичними особами авансового внеску за III квартал 2019 року транспортного податку


На зв'язку - "гаряча лiнiя"

      Пiд час чергового сеансу телефонної "гарячої лiнiї" на запитання платникiв податкiв вiдповiдала начальник вiддiлу монiторингу доходiв та облiку платежiв Червоноградського управлiння Головного управлiння ДПС у Львiвськiй областi Руслана Тхiр.
      Як платник податкiв може повернути помилково та/або надмiру сплаченi суми грошового зобов'язання та пенi (крiм єдиного внеску)?
      Помилково та/або надмiру сплаченi суми грошового зобов'язання пiдлягають поверненню платнику, зокрема, вiдповiдно до ст. 43 Податкового кодексу України, крiм випадкiв наявностi у такого платника податкового боргу.
      У разi наявностi у платника податкiв податкового боргу, повернення помилково та/або надмiру сплаченої суми грошового зобов'язання на поточний рахунок такого платника податкiв в установi банку або шляхом повернення готiвковими коштами за чеком, у разi вiдсутностi у платника податкiв рахунку в банку, проводиться лише пiсля повного погашення такого податкового боргу платником податкiв.
      Обов'язковою умовою для здiйснення повернення сум грошового зобов'язання є подання платником податкiв заяви про таке повернення (крiм повернення надмiру утриманих (сплачених) сум податку з доходiв фiзичних осiб, якi розраховуються контролюючим органом на пiдставi поданої платником податкiв податкової декларацiї за звiтний календарний рiк шляхом проведення перерахунку за загальним рiчним оподатковуваним доходом платника податку) протягом 1095 днiв вiд дня виникнення помилково та/або надмiру сплаченої суми.
      Платник податкiв подає заяву про повернення помилково та/або надмiру сплачених грошових зобов'язань та пенi у довiльнiй формi до територiального органу ДПС за мiсцем адмiнiстрування (облiку) помилково та/або надмiру сплаченої суми протягом 1095 днiв вiд дня її виникнення, в якiй зазначає напрям перерахування коштiв: на поточний рахунок платника податкiв в установi банку; на погашення грошового зобов'язання та/або податкового боргу з iнших платежiв, контроль за справлянням яких покладено на контролюючi органи, незалежно вiд виду бюджету; повернення у готiвковiй формi коштiв за чеком у разi вiдсутностi у платника податкiв рахунка в банку.
      Який податковий (звiтний) перiод вважається останнiм для фiзичної особи-пiдприємця платника єдиного податку у разi змiни податкової адреси?
      Вiдповiдно до п. 294.7 ст. 294 Податкового кодексу України вiд 2 грудня 2010 року № 2755-VI iз змiнами та доповненнями у разi змiни податкової адреси фiзичної особи - пiдприємця - платника єдиного податку останнiм податковим (звiтним) перiодом за такою адресою вважається перiод, у якому подано до контролюючого органу заяву щодо змiни податкової адреси.
      Чи змiнились рахунки для сплати єдиного соцiального внеску?
      Так. З 01 жовтня 2019 року вступають в дiю новi небюджетнi рахунки 3719, вiдкритi на iм?я територiальних органiв Державної податкової служби України для сплати коштiв єдиного внеску та фiнансових санкцiй за стандартом IBAN (29 лiтерно-цифрових символiв),
      Зокрема, платники податкiв м.Червонограда, м.Соснiвки та смт.Гiрник здiйснюють платежi на наступнi рахунки:
      Єдиний соцiальний внесок за фiзичну особу - пiдприємця
      Код платежу 71040000
      Рахунок - UA058999980000037198204021313
      
      Єдиний соцiальний внесок за найманих працiвникiв
      Код платежу 71010000
      Рахунок - UA828999980000037191201021313


До уваги платникiв податкiв. Податкова соцiальна пiльга надається тiльки за одним мiсцем роботи

      Червоноградське управлiння ГУ ДФС у Львiвськiй областi нагадує, що громадяни, якi отримують заробiтну плату та є платниками податку на доходи фiзичних осiб мають право на податкову соцiальну пiльгу.
      Так, вiдповiдно до норм Податкового кодексу України податкова соцiальна пiльга застосовується до нарахованого платнику податку мiсячного доходу у виглядi заробiтної плати та надається тiльки за одним мiсцем роботи. Якщо фiзична особа працює на кiлькох пiдприємствах, вона може обрати, де їй вигiднiше скористатися правом на пiльгу та подати роботодавцю письмову заяву.
      Нагадаємо, податкова соцiальна пiльга - це можливiсть платника зменшити нараховану суму мiсячної заробiтної плати на розмiр такої пiльги. Тобто зарплата зменшується на суму пiльги i лише пiсля цього оподатковується податком на доходи фiзичних осiб.
      Пiльга складає 50% мiсячного розмiру прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб, встановленого на 1 сiчня звiтного податкового року. У 2019 роцi це - 960 грн 50 коп. (50% вiд 1921 грн прожиткового мiнiмуму для працездатних осiб станом на 1 сiчня 2019 року).
      Зауважимо, податкова соцiальна пiльга застосовується до нарахованої мiсячної зарплати, якщо її розмiр не перевищує суму, яка дорiвнює мiсячному прожитковому мiнiмуму, що дiє на 1 сiчня звiтного року для дiєздатної особи, помноженої на 1,4 та округленої до 10 гривень. У 2019 роцi сума обмеження складає 2 690 гривень.


Акцизну звiтнiсть за новою формою подають за вересень

      Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 08.05.2019 №189 "Про затвердження Змiн до форми декларацiї акцизного податку та Порядку заповнення та подання декларацiї акцизного податку" (далi - Наказ №189) внесено змiни до форми податкової декларацiї акцизного податку, затвердженої наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 23.01.2015 №14.
      Згiдно з частиною другою п. 46.6 ст. 46 Податкового кодексу України (далi - ПКУ) до визначення нових форм декларацiй (розрахункiв), якi набирають чинностi для складання звiтностi за податковий перiод, що настає за податковим перiодом, у якому вiдбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацiй (розрахункiв), чиннi до такого визначення.
      Наказ №189 набрав чинностi з дня його офiцiйного опублiкування, тобто 09.08.2019 (опублiковано в офiцiйному виданнi Офiцiйний вiсник України 09.08.2019 №60).
      Крiм того, п. 49.20 ст. 49 ПКУ передбачено, якщо останнiй день строку подання податкової декларацiї припадає на вихiдний або святковий день, то останнiм днем строку вважається операцiйний (банкiвський) день, що настає за вихiдним або святковим днем.
      Враховуючи викладене, платники акцизного податку вперше подають декларацiю акцизного податку з урахуванням змiн, внесених Наказом №189, не пiзнiше 21 жовтня 2019 року за звiтний перiод - вересень 2019 року.


Податковий календар - 18 жовтня 2019 року

      Останнiй день сплати
      - авансових платежiв з податку на доходи фiзичних осiб фiзичними особами - пiдприємцями, крiм осiб, якi обрали спрощену систему оподаткування;
      - авансового внеску з єдиного податку на жовтень платниками першої та другої груп;
      - ЄСВ фiзичними особами - пiдприємцями, в тому числi тими, якi обрали спрощену систему оподаткування та особами, якi провадять незалежну професiйну дiяльнiсть i членами фермерського господарства за III квартал;


До уваги платникiв податкiв!

      З 01 жовтня 2019 року вступають в дiю новi небюджетнi рахунки 3719, вiдкритi на iм?я територiальних органiв Державної податкової служби України для сплати коштiв єдиного внеску та фiнансових санкцiй за стандартом IBAN (29 лiтерно-цифрових символiв)!!!
      За матерiалами прес-служби Державної податкової служби України.


Червоноградцi все частiше звертаються в центр обслуговування за отриманням адмiнiстративних послуг

      Обслуговування платникiв податкiв, надання якiсних адмiнiстративних послуг є на сьогоднiшнiй день одним iз прiоритетних завдань податкової служби. На Львiвщинi працює 24 Центри обслуговування платникiв та один структурний пiдроздiл Акредитованого центру сертифiкацiї ключiв, який знаходиться у м.Львовi, якi забезпечують надання платникам широкого спектру адмiнiстративних послуг.
      Так, зокрема, в Центрi обслуговування платникiв м.Червонограда найбiльшою популярнiстю користувались послуги з видачi картки платника податкiв, яких протягом восьми мiсяцiв 2019 року надано 1556. Видано 1082 вiдомостей з Державного реєстру фiзичних осiб-платникiв податкiв про суми та джерела виплачених доходiв та утриманих податкiв. Зареєстровано 44 реєстратори розрахункових операцiй, 239 книг облiку розрахункових операцiй, 57 розрахункових книжок.
      Фахiвцi Червоноградського управлiння ГУ ДПС у Львiвськiй областi звертають увагу, що платники можуть отримати адмiнiстративнi послуги в Центрi обслуговування платникiв, а також шляхом отримання послуг засобами електронних сервiсiв - через Електронний кабiнет платника.


З 1 жовтня 2019 новi реквiзити бюджетних рахункiв для сплати податкiв

      Головне управлiння ДПС у Львiвськiй областi iнформує, що Державною Казначейською службою України на виконання пункту 3 Постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 28.12.2018 № 162 "Про запровадження мiжнародного номера банкiвського рахунка (IBAN) в Українi" здiйснено замiну дiючих рахункiв для зарахування надходжень до державного та мiсцевого бюджетiв вiдповiдно до вимог стандарту IBAN (29 лiтерно-цифрових символiв) iз збереженням номера рахунку аналiтичного облiку - не бiльше 14 цифрових символiв.
      Перехiд на мiжнароднi номери рахункiв при обслуговуваннi бюджетiв за доходами буде здiйснено Казначейством з 01 жовтня 2019 року. Вiдповiдно, з 01 жовтня 2019 року будуть змiненi реквiзити бюджетних рахункiв для сплати податкiв i зборiв, вiдкритих вiдповiдно до вимог стандарту IBAN.
      З iнформацiєю про рахунки можна буде ознайомитись на субсайтах Територiальних органiв ДПС та ДФС у Львiвськiй областi у рубрицi "Бюджетнi рахунки" (lv.tax.gov.ua; lv.sfs.gov.ua).


До вiдома пiдприємцiв

      Червоноградське управлiння ДПС у Львiвськiй областi нагадує фiзичним особам - пiдприємцям, що єдиний соцiальний внесок сплачується до 20 числа мiсяця, що настає за кварталом, за який сплачується ЄСВ. У разi несвоєчасної сплати ЄСВ виникає борг (недоїмка), на яку нараховується штрафна санкцiя та пеня.
      Cаме своєчасна сплата ЄСВ гарантує громадянам право на соцiальний захист: наприклад, захищенi соцiальнi гарантiї для кожного на випадок безробiття, нещасних випадкiв чи професiйних захворювань, гiдне пенсiйне забезпечення.
      Згiдно iз законодавством України за несплату або несвоєчасну сплату ЄСВ до платника застосовуються фiнансовi санкцiї. Строк давностi щодо стягнення сум недоїмки по ЄСВ, штрафiв та нарахованої пенi вiдсутнiй.
      Боржникам - фiзичним особам - пiдприємцям особливо слiд пам'ятати про те, що одним iз джерел погашення боргiв перед державою є особисте майно такої особи, що ставить пiд загрозу добробут власної сiм'ї.
      То ж у разi наявностi боргу - його термiново необхiдно сплатити.
      Якщо ж ви власник електронного цифрового пiдпису, то дiзнатися про суму заборгованостi можна на веб-порталi ДПС України, скориставшись сервiсом "Електронний кабiнет".


На зв'язку - "гаряча лiнiя"

      Пiд час чергового сеансу телефонної "гарячої лiнiї" на запитання платникiв податкiв вiдповiдала завiдувач сектору з надання адмiнiстративних послуг платникам податкiв i зборiв з фiзичних осiб та єдиного внеску Червоноградської ДПI Червоноградського управлiння Головного управлiння ДПС у Львiвськiй областi Наталiя Козловська.
      У яких випадках фiзичнi особи - пiдприємцi - платники єдиного податку застосовують РРО?
      Фiзичнi особи - пiдприємцi - платники єдиного податку другої - четвертої груп, якi здiйснюють розрахунковi операцiї в готiвковiй та/або в безготiвковiй формi при продажу товарiв (наданнi послуг) зобов'язанi проводити розрахунковi операцiї на повну суму покупки через зареєстрованi, опломбованi у встановленому порядку та переведенi у фiскальний режим роботи реєстратори розрахункових операцiй з роздрукуванням вiдповiдних розрахункових документiв у разi:
      перевищення в календарному роцi незалежно вiд обраного виду дiяльностi обсягу доходу понад 1000000 гривень;
      здiйснення реалiзацiї технiчно складних побутових товарiв, що пiдлягають гарантiйному ремонту, а також лiкарських засобiв та виробiв медичного призначення незалежно вiд групи єдиного податку та обсягу рiчного доходу;
      здiйснення роздрiбного продажу паливно-мастильних матерiалiв в ємностях до 20 лiтрiв та дiяльностi, пов'язаної з роздрiбним продажем пива, сидру, перi (без додання спирту) та столових вин.
      Чи може повернутись у поточному роцi на спрощену систему оподаткування фiзична особа - пiдприємець, яка на початок року була платником єдиного податку та перейшла на сплату iнших податкiв i зборiв (загальну систему оподаткування) з 01 квiтня (01 липня або 01 жовтня)?
      Фiзична особа - пiдприємець, яка на початок року була платником єдиного податку та перейшла на сплату iнших податкiв i зборiв (загальну систему оподаткування) з 01 квiтня (01 липня або 01 жовтня), не може повернутись у поточному роцi на спрощену систему оподаткування, оскiльки така особа вже скористалась своїм правом на застосування спрощеної системи оподаткування у поточному роцi.
      Разом з тим, така фiзична особа може перейти на спрощену систему оподаткування з 1 сiчня наступного року за умови вiдповiдностi вимогам ст. 291 Податкового кодексу України.
      Яким чином через Електронний кабiнет платник податкiв може сформувати та вiдправити повiдомлення за ф. № 20-ОПП, заяви за ф. № 1-ОПП, ф. № 17-ОПП?
      Подання документiв засобами електронного зв'язку в електроннiй формi здiйснюється платниками вiдповiдно до норм Податкового кодексу України та Порядку обмiну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 06.06.2017 № 557, зареєстрованого у Мiнiстерствi юстицiї України 03.08.2017 за № 959/30827 (далi - Порядок).
      Згiдно з пунктом 3 роздiлу II Порядку платник створює електроннi документи у строки та вiдповiдно до порядку, що визначенi законодавством для вiдповiдних документiв в електронному та паперовому виглядi, iз зазначенням всiх обов'язкових реквiзитiв.
      Вхiд до Електронного кабiнету здiйснюється за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua, а також через офiцiйний вебпортал ДПС.
      В вiдкритiй та приватнiй частинах Електронного кабiнету у роздiлi "Допомога" розмiщено покрокову iнструкцiю щодо створення електронних документiв за допомогою режиму "Введення звiтностi".
      Режим "Введення звiтностi" приватної частини Електронного кабiнету забезпечує можливiсть створення та подання до вiдповiдного контролюючого органу податкової, фiнансової, статистичної звiтностi, звiтностi з єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, в тому числi повiдомлення за ф.№20-ОПП (J/F1312002) та заяв за ф. № 1-ОПП (J1312101), ф. №17-ОПП (J/F1312201).


До уваги платникiв податкiв. Форма № 20-ОПП: оновлено Довiдник типiв об'єктiв оподаткування

      Головне управлiння ДПС у Львiвськiй областi повiдомляє, що 12 вересня 2019 року ДПС України оприлюднила оновлений Довiдник типiв об'єктiв оподаткування (станом на 11.09.2019).
      Перелiк доповнено одним об'єктом оподаткування, а саме: 711 - Дiлянка надр.
      Звертаємо увагу, що повiдомлення про об'єкти оподаткування або об'єкти, пов'язанi з оподаткуванням, або через якi провадиться дiяльнiсть, за формою № 20-ОПП подаються протягом 10 робочих днiв пiсля їх реєстрацiї, створення чи вiдкриття до контролюючого органу за основним мiсцем облiку платника податкiв.
      Формою № 20-ОПП передбачено заповнення типу об'єкта оподаткування.
      З Довiдником типiв об'єктiв оподаткування можна ознайомитись на офiцiйному вебпорталi ДПС України за посиланням:


Податковий календар: 30 вересня 2019 року

      Останнiй день сплати податку на додану вартiсть за серпень 2019 року;
      Останнiй день сплати акцизного податку за серпень 2019 року;
      Останнiй день подання звiту про контрольованi операцiї за 2018 рiк;
      Останнiй день сплати за серпень рентної плати за:
      - користування надрами при видобуваннi вуглеводневої сировини;
      - користування радiочастотним ресурсом України;
      - транспортування нафти i нафтопродуктiв магiстральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територiєю України;
      - транзитне транспортування трубопроводами амiаку територiєю України
      Останнiй день сплати плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi) (крiм громадян) за серпень;
      Сплата єдиного внеску, нарахованого за попереднiй календарний мiсяць, гiрничими пiдприємствами за найманих працiвникiв;
      Сплата податковим агентом податку на доходи фiзичних осiб за попереднiй мiсяць, у разi якщо оподатковуваний дохiд нараховується податковим агентом, але не виплачується (не надається) платнику податку;
      Сплата податку на доходи фiзичних осiб вiд оподаткування доходiв, нарахованих у виглядi: - процентiв на поточний або депозитний банкiвський рахунок; - процентiв на вклади члена кредитної спiлки.


До уваги платникiв єдиного податку - 20 вересня

      Останнiй день подання заяви про вiдмову вiд спрощеної системи оподаткування з IV кварталу
      Останнiй день сплати авансового внеску з єдиного податку на вересень платниками першої та другої груп


Податковий календар: 20 вересня 2019 року - останнiй день подання

      - податкової декларацiї з ПДВ за серпень платниками, у яких базовий податковий (звiтний) перiод дорiвнює календарному мiсяцю;
      - декларацiї акцизного податку за серпень ;
      - звiту про суми нарахованої заробiтної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсацiї) застрахованих осiб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування (форма № Д4 (мiсячна)) роботодавцями за серпень;
      - податкової декларацiї з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельнi дiлянки державної або комунальної власностi) (крiм громадян) за серпень у разi неподання податкової декларацiї на 2019 р;
      - податкової декларацiї з рентної плати за серпень з розрахунком: рентної плати за користування радiочастотним ресурсом України;


Податковий календар - 16 вересня останнiй день

      Подання платником iнших податкiв i зборiв заяви про перехiд на спрощену систему;
      Подання платником єдиного податку заяви про перехiд на iншу групу платника єдиного податку.


З 1 жовтня 2019 року будуть дiяти новi реквiзити бюджетних рахункiв для сплати податкiв i зборiв, якi вiдповiдатимуть вимогам стандарту IBAN

      Головне управлiння ДФС у Львiвськiй областi iнформує, що Державною Казначейською службою України на виконання пункту 3 Постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 28.12.2018 № 162 "Про запровадження мiжнародного номера банкiвського рахунка (IBAN) в Українi" здiйснено замiну дiючих рахункiв для зарахування надходжень до державного та мiсцевого бюджетiв вiдповiдно до вимог стандарту IBAN (29 лiтерно-цифрових символiв) iз збереженням номера рахунку аналiтичного облiку - не бiльше 14 цифрових символiв.
      Перехiд на мiжнароднi номери рахункiв при обслуговуваннi бюджетiв за доходами буде здiйснено Казначейством з 01 жовтня 2019 року. Вiдповiдно, з 01 жовтня 2019 року будуть змiненi реквiзити бюджетних рахункiв для сплати податкiв i зборiв, вiдкритих вiдповiдно до вимог стандарту IBAN.
      З iнформацiєю про рахунки можна буде ознайомитись на субсайтах Територiальних органiв ДПС та ДФС у Львiвськiй областi у рубрицi "Бюджетнi рахунки" (lv.tax.gov.ua; lv.sfs.gov.ua).


2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради