Освiта - хронiка подiй << Назад
 Реабiлiтацiя дiтей з iнвалiднiстю внаслiдок дитячого церебрального паралiчу
    Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.03.2019 №309 затверджено Порядок використання у 2019 роцi коштiв, передбачених у державному бюджетi для здiйснення реабiлiтацiї дiтей з iнвалiднiстю внаслiдок дитячого церебрального паралiчу (далi - Порядок), яким передбачено спрямування бюджетних коштiв на вiдшкодування вартостi реабiлiтацiйних заходiв для дiтей з iнвалiднiстю внаслiдок дитячого церебрального паралiчу закладам охорони здоров'я будь-якої форми власностi та органiзацiйно-правової форми або їх вiдокремленим пiдроздiлам, що забезпечують медичне обслуговування населення на основi вiдповiдної лiцензiї та професiйної дiяльностi медичних (фармацевтичних) працiвникiв, а також реабiлiтацiйним установам, пiдприємствам, закладам, у т.ч. їх вiддiленням, структурним пiдроздiлам незалежно вiд форми власностi, якi мають лiцензiю на провадження господарської дiяльностi з медичної практики.
    Перелiк закладiв охорони здоров'я, реабiлiтацiйних установ формується Фондом соцiального захисту iнвалiдiв (далi - Фонд) згiдно iз заявницьким принципом та оприлюднюється на офiцiйних веб-сайтах Мiнсоцполiтики, Фонду, для можливостi ознайомлення законних представникiв дiтей з перелiком цих установ та обрання iз зазначеного перелiку закладу, до якого вони можуть звернутися з питань забезпечення дитини з iнвалiднiстю внаслiдок ДЦП реабiлiтацiйними заходами.
    Заяву закладу охорони здоров'я, реабiлiтацiйної установи для внесення в перелiк слiд надсилати на електронну адресу secretarfszi@ukr.net. Затверджений, на даний час, перелiк додається.
    Для забезпечення дитини реабiлiтацiйними заходами один iз батькiв дитини чи її законний представник подає до мiсцевого органу соцiального захисту заяву про направлення дитини до реабiлiтацiйної установи у довiльнiй формi iз зазначенням iнформацiї про вибрану реабiлiтацiйну установу разом з копiями:
    -паспорта громадянина України та/або свiдоцтва про народження, та/або iншого документа, що посвiдчує особу дитини;
    -iндивiдуальної програми реабiлiтацiї, що видана лiкарсько-консультативною комiсiєю лiкувально-профiлактичного закладу;
    -виписки з медичної карти амбулаторного (стацiонарного) хворого (форма № 027/о).
    Гранична вартiсть реабiлiтацiйних заходiв не перевищує для однiєї дитини, яка вiдповiдно до iндивiдуальної програми реабiлiтацiї за бiльшiстю основних категорiй життєдiяльностi має обмеження I та II ступеня - 16 тис. гривень, III ступеня - 25 тис. гривень
    Контактний телефон УПСЗН: (03249) 4 78 19
    Детальнiше...
    На головну освiта хронiка подiй...

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради