Освiта - хронiка подiй << Назад
 Корекцiйно-вiдновлювальна робота в IРЦ
    Корекцiйна робота є одним iз основних напрямкiв дiяльностi педагогiчних працiвникiв IРЦ. Вона може проводитись у виглядi розвивальних i корекцiйних занять, тренiнгiв. Заняття розрiзняються залежно вiд мети, завдань, вiкової категорiї учасникiв та мають свою структуру.
    Корекцiйнi заняття спрямованi на розвиток актуальної зони дитини, на роботу над уже сформованою в дитини проблемою (наприклад, невiдповiднiсть рiвня розвитку дитини психолого-педагогiчним i вiковим вимогам), виправлення особливостей психiчного розвитку, що перешкоджають оптимальному розвитку дитини, i її ефективнiй адаптацiї до життєвих умов.
    На головну освiта хронiка подiй...

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради