Основнi напрямки роботи вiддiлу освiти Червоноградської мiської ради
      1. Реалiзацiя державної полiтики в галузi освiти i виховання на територiї Червоноградської мiської ради (з урахуванням особливостей соцiально-культурного середовища мiста).
      2. Аналiз стану освiти в мiстi, прогнозування розвитку загальної середньої, дошкiльної та позашкiльної освiти, удосконалення мережi вiдповiдних закладiв освiти незалежно вiд типiв i форм власностi згiдно з освiтнiми потребами громадян; розробка та органiзацiя виконання мiської програми розвитку освiти.
      3. Створення умов для здобуття громадянами дошкiльної, повної загальної середньої та позашкiльної освiти.
      4. Контроль за дотриманням законодавства в галузi освiти, Державного стандарту загальної середньої освiти та вимог Базового компонента дошкiльної освiти вiдповiдними закладами освiти усiх типiв i форм власностi, розташованими на територiї мiста.
      5. Навчально-методичне керiвництво та управлiння закладами освiти, що знаходяться в межах територiї Червоноградської мiської ради i є комунальною власнiстю, органiзацiя їх фiнансового забезпечення та змiцнення їх матерiальної бази; здiйснення закупiвель товарiв, робiт i послуг для забезпечення дiяльностi закладiв; координацiя дiяльностi цих закладiв освiти, а також закладiв освiти iнших форм власностi.
      6. Сприяння розвитку самоврядування у закладах загальної середньої, дошкiльної та позашкiльної освiти.
      7. Комплектування закладiв освiти керiвними кадрами на конкурснiй основi; вдосконалення професiйної квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв, їх перепiдготовка та атестацiя у порядку, встановленому Мiнiстерством освiти i науки України.
      8. Сприяння проведенню експериментальної та iнновацiйної дiяльностi в освiтньому процесi закладiв освiти мiста.
      9. Забезпечення соцiального захисту, охорони життя, здоров'я та захисту прав учасникiв освiтнього процесу в навчальних закладах i установах освiти.
      10. Здiйснення мiжнародного спiвробiтництва.

2018 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради