ПОВIДОМИТИ ПРО НЕЗАДЕКЛАРОВАНУ ПРАЦЮ Проект Статуту територiальної громади мiста Червоноград Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради Платформа реалiзацiї iдей для покращення твого мiста
Основнi напрямки роботи вiддiлу освiти Червоноградської мiської ради
      1.1. Реалiзацiя державної полiтики в галузi освiти i виховання на територiї Червоноградської мiської ради
      1.2. Аналiз стану освiти в мiстi, прогнозування розвитку загальної середньої, дошкiльної та позашкiльної освiти, удосконалення мережi вiдповiдних навчальних закладiв незалежно вiд типiв i форм власностi згiдно з освiтнiми потребами громадян; розробка та органiзацiя виконання мiської програми розвитку освiти;
      1.3. Створення умов для здобуття громадянами дошкiльної, повної загальної середньої та позашкiльної освiти;
      1.4. Контроль за дотриманням законодавства в галузi освiти, Державного стандарту загальної середньої освiти та вимог Базового компонента дошкiльної освiти вiдповiдними навчальними закладами усiх типiв i форм власностi, розташованими на територiї мiста;
      1.5. Навчально-методичне керiвництво та iнспектування навчальних закладiв, що знаходяться в межах територiї Червоноградської мiської ради i є комунальною власнiстю, органiзацiя їх фiнансового забезпечення та змiцнення їх матерiальної бази; координацiя дiяльностi цих навчальних закладiв, а також навчальних закладiв iнших форм власностi;
      1.6. Проведення атестацiї загальноосвiтнiх, дошкiльних та позашкiльних навчальних закладiв усiх типiв i форм власностi, розташованих на територiї мiста; оприлюднення результатiв атестацiї;
      1.7. Сприяння розвитку самоврядування у загальноосвiтнiх, дошкiльних та позашкiльних навчальних закладах;
      1.8. Комплектування навчальних закладiв педагогiчними працiвниками, в тому числi керiвними кадрами; вдосконалення професiйної квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв, їх перепiдготовка та атестацiя у порядку, встановленому Мiнiстерством освiти i науки України;
      1.9. Сприяння проведенню експериментальної та iнновацiйної дiяльностi у навчально-виховному процесi навчальних закладiв мiста;
      1.10. Забезпечення соцiального захисту, охорони життя, здоров'я та захисту прав учасникiв навчально-виховного процесу в навчальних закладах i установах освiти;
      1.11. Здiйснення мiжнародного спiвробiтництва.

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради