МIЖНАРОДНА ТЕХНIЧНА ДОПОМОГА18058
       Programme priority: Promotion and preservation of natural heritage
       Project title: Improving cross-border environmental protection system in Ksiezpol Commune in Poland and in the city of Chervonograd in Ukraine - through the development of sewerage infrastructure
       Project acronym: KSICHER
       Project index number: PBU1/0302/16
       Lead beneficiary organisation: Commune Ksiezpol
       Beneficiary 1: Chervonograd City Council
              This account was created and maintained with the financial support of the European Union.
              Its contents are the sole responsibility of Chervonograd City Council and do not necessarily reflect the views of the European Union
     Реалiзується:
       Грантовий контракт №PLBU.01.02.00-06-0302/17-00 що фінансуються Європейським Союзом у рамках Європейського інструменту сусідства, за Програмою транскордонної співпраці Польща-Білорусь-Україна 2014-2020
       Grant Contract no PLBU.01.02.00-06-0302/17-00 financed by the European Union within the Cross-Border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020 under the European Neighbourhood Instrument
 
     Мета:
 
       Впровадження iнфраструктурного проекту «Покращення системи транскордонного захисту навколишнього середовища в мерiї Ксєнжполь та в м. Червоноград в Українi через розвиток каналiзацiйної iнфраструктури»
       Implementation of the Project Improving cross-border environmental protection system in Ksiezpol Commune in Poland and in the city of Chervonograd in Ukraine - through the development of sewerage infrastructure

       Детальнiше...
 
     Виконання:
 
       09 травня 2018 року підписано Партнерську угоду між гміною Ксєнжполь та Червоноградською міською радою щодо реалізації проету «Покращення системи транскордонного захисту навколишнього середовища в гміні Ксєнжполь у Польщі та місті Червоноград в Україні – через розвиток каналізаційної інфраструктури»
       Відбулась закупівля робіт по будівництву об’єкта: «Будівництво технологічної лінії утилізації шламів (осадів) від очищених стічних вод Червоноградських очисних споруд (IV черга)» коригування
       Відбулась закупівля робіт по здійсненню технічного нагляду по об’єкту: «Будівництво технологічної лінії утилізації шламів (осадів) від очищених стічних вод Червоноградських очисних споруд (IV черга)» коригування
 

 
 18-19 грудня 2018 р. вiдбулась перша робоча зустрiч керiвного комiтету проекту "Покращення системи транскордонного захисту навколишнього середовища в мерiї Ксєнжполь та в м. Червоноград в Українi через розвиток каналiзацiйної iнфраструктури"
    В рамках реалiзацiї проекту транскордонного спiвробiтництва Польща-Україна-Бiлорусь 2014-2020 18 грудня 2018 р. вiдбулась перша робоча зустрiч керiвного комiтету з приводу обговорення ряд питань , методiв та заходiв щодо подальшої спiвпрацi.
    Офiцiйний вiзит розпочався зi знайомства польських партнерiв на чолi з вуйтом гмiни Ксенжполь Ярославом Пiскорським з україськими партнерами на чолi з мером мiста Червонограда Залiвським Андрiєм та першим заступником Балком Дмитром.
        Детальнiше...

 29-30 сiчня 2019 р. вiдбулась конференцiя по вiдкриттю проекту "Покращення системи транскордонного захисту навколишнього середовища в мерiї Ксєнжполь та в м. Червоноград в Українi через розвиток каналiзацiйної iнфраструктури"
    29-30 сiчня вiдбулась конференцiя по вiдкриттю Проекту: "Покращення системи транскордонного захисту навколишнього середовища в гмiнi Ксенжполь у Польщi та мiстi Червоноград в Українi - через розвиток каналiзацiйної iнфраструктури". Запланований захiд вiдбувся у готельно-розважальному комплексi "Шато". Для участi в конференцiї були запрошенi 10 представникiв польських Бенефiцiарiв, 20 українських представникiв, громадськiсть мiста та засоби масової iнформацiї регiону.
        Детальнiше...

 Тренiнг українських учасникiв 25-26 червня 2019 у Польщi
    В рамках проекту вже були робочi вiзити польської сторони в Україну, натомiсть прийшов час вiзиту української сторони до Польщi.
    Було органiзовано тренiнг для персоналу щодо сучасних технологiй очищення стiчних вод, а саме вiдвiдано станцiю каналiзацiйного очищення у Ксєнжполi та Сєндзiшовi, що вiдповiдає всiм необхiдним екологiчним стандартам.
    Було ознайомлено iз закордонним досвiдом очистки каналiзацiйних стокiв. Цiллю нашого вiзиту стало навчитись використовувати передовi технологiї, можливiсть використання вiдходiв для мелiорацiї зелених насаджень як мiндобриво. Було представлено можливiсть розвитку туризму по обидва боки кордону, екологiчну полiтику та проблеми, що iснують в Українi.
        Детальнiше...

 В ходi реалiзацiї проекту 25 та 26 червня 2019 року вiдбувся захiд обмiн персоналу, вiдповiдального за охорону навколишнього середовища
    Захiд проводився спiльно з представниками - гмiни Ксєнжполь та Червоноградської мiської ради.
    Було обговорено стратегiю спiвробiтництва в галузi охорони навколишнього середовища, встановлена спiвпраця та обмiн досвiдом мiж вiдповiдальними особами за довкiлля в Українi i Польщi.
    Войт гмiни Ксєнжполь Ярослав Пiскорськi представив новi форми транскордонного спiвробiтництва в таких сферах, як: агротуризм (у тому числi, передача досвiду в цiй галузi партнерам з України), культурнi заходи, економiка , торгiвля, комунальне господарство та охорона навколишнього середовища, виховання та освiта, культура, спорт та вiдпочинок, та запропонував одну з моделей здорового способу життя, шляхом використання природних ресурсiв, а саме водний сплав на каяках рiчкою Tanew.
        Детальнiше...

 18 та 19 липня 2019 року для вирiшення поточних питань щодо реалiзацiї проекту вiдбулось засiдання керiвного комiтету, що складається з українсько-польської команди
    Керiвний комiтет зустрiвся на етапi проекту- початку будiвництва та модернiзацiї станцiї очисних споруд, щоб оцiнити поточний стан, вирiшити поточнi органiзацiйнi проблеми та усунути проблеми, що виникли у ходi проекту.
    Було презентовано польськiй сторонi економiчну, туристичну, культурну привабливiсть нашого мiста, як важливу складову просування туризму та розроблення спiльних iнiцiатив та заходiв, щодо збереження природної спадщини. Серед заходiв щодо збереження навколишнього середовища та залучення свiдомих громадян було представлено звiт про прибирання берегу р.Захiдний Буг, який вiдбувся 15 квiтня 2019 року.
        Детальнiше...

 Пiд час реалiзацiї проекту 18 та 19 липня 2019 року вiдбувся захiд обмiн персоналу, вiдповiдального за охорону навколишнього середовища
    Захiд проводився спiльно з представниками - гмiни Ксєнжполь та Червоноградської мiської ради у вiдповiдностi до грантової угоди.
    Було обговорено стратегiю спiвробiтництва в галузi охорони навколишнього середовища, встановлена спiвпраця та обмiн досвiдом мiж вiдповiдальними особами за довкiлля в Українi i Польщi.
    Червоноградська мiська рада представила економiчну, культурну привабливiсть та туристичнi пам'ятки нашого регiону та запропоновано моделi здорового способу життя , шляхом використання природних ресурсiв для активних моделей туризму, серед яких воднi сплави i велотуризм.
        Детальнiше...

 18-19 серпня 2019 року працiвники Червоноградської мiської ради прибули з офiцiйним вiзитом на запрошення войта гмiни Ксєнжполя Ярослава Пiскорського
    Зустрiч керiвного комiтету вiдбувалась з приводу обговорення ряду питань, методiв та заходiв, щодо початку будiвельних робiт на очисних спорудах по обидвi сторони. Обговорено поточнi органiзацiйнi питання, що виникли в ходi реалiзацiї проекту. Серед них: внесення змiн до бюджету грантової угоди, пiдготовка до фiнансового звiту, початок роботи аудитора.
    Представлено короткий фотозвiт по обсягу виконаних будiвельних робiт на каналiзацiйних спорудах у с. Добрячин, виконаних пiдрядною органiзацiєю ТзОВ "ХоСаРо".
        Детальнiше...

 12 та 13 грудня 2019 року вiдбулось засiдання керiвного комiтету у Червоноградi
    12 та 13 грудня 2019 року для вирiшення поточних питань щодо реалiзацiї проекту вiдбулось засiдання керiвного комiтету, що складалось з українсько-польської команди.
    Керiвний комiтет зустрiвся на етапi активного будiвництва i модернiзацiї станцiї очисних споруд, для оцiнки поточного стану будiвельних робiт , пiдготовки до фiнансової звiтностi, аудиторського рецензування та пiдтвердження прийнятностi витрат, що були понесенi пiд час реалiзацiї проекту. Обговорено фiнансовi питання та графiк заходiв на 2020 рiк.
        Детальнiше...

 Захiд обмiну персоналу 12 та 13 грудня 2019 року в рамках проекту
    Пiд час реалiзацiї проекту 12 та 13 грудня 2019 року вiдбувся захiд обмiну персоналу, вiдповiдального за охорону навколишнього середовища. Захiд проводився спiльно з представниками - гмiни Ксєнжполь та Червоноградської мiської ради у вiдповiдностi до грантової угоди.
    Обговорено проведення екологiчного форуму у м. Червоноградi, зйомка вiдеофiльму , присвяченого реалiзацiї проекту, встановлена спiвпраця та обмiн досвiдом мiж вiдповiдальними особами за довкiлля в Українi i Польщi.
        Детальнiше...

 25-26 лютого 2020 року зустрiч керiвного комiтету
    25 та 26 лютого вiдбулась зустрiч у наших польських партнерiв гмiни Ксєнжполь. Обговорено робочi питання, що виникли в ходi реалiзацiї проекту, вiдбулась здача фiнансового звiту обома сторонами, затвердженого та перевiреного аудиторською перевiркою, пiдготовка оригiналiв документiв фiнансового промiжного звiту для здачi у Головний технiчний секретарiат Варшави.
    Обговорено ряд питань, серед них:
        Детальнiше...

 25 та 26 лютого 2020 року обмiн персоналу
    Вiдбулось ознайомлення iз закордонним досвiдом поводження з водою та вiдходами:
    Вiзит першого дня передбачав ознайомлення з технологiєю станцiї очисних споруд мiста Тарногруд.
    Вiзит другого дня - огляд станцiї подачi води, станцiї очищення стокiв та полiгону побутових вiдходiв мiста Бiлгорай.
    Обговорено ряд питань, серед них:
    - про стратегiю спiвробiтництва в галузi охорони навколишнього середовища.
    - про промоцiю охорони навколишнього середовища серед молодi по обидва боки кордону.
    Пiдсумовуючи захiд, що присвячений обмiну персоналу у Польщi згiдно транскордонної спiвпрацi, не можна не згадати нашу можливiсть познайомитись з польською культурою (Miasteczko na szlaku kultur Zagroda sitarska, Nowowybudowanej cerkwi prawos?awnej, Zabytkowym ko?ciele drewnianym Majdan stary gm.Ksi??pol), релiгiйними, туристичними пам'ятками, рекреацiєю та польською кухнею - за що, дуже вдячнi нашим польським партнерам Ярославу Пiскорскому та Наталiї Куц!!!
        Детальнiше...

 29 вересня 2020 року - Форум
    29 вересня 2020 року, вiдбувається Форум присвячений збереженню екологiї згiдно реалiзацiї спiльного проекту. Корективи у його проведення внесла всесвiтня пандемiя COVID-19 - тому формат ОНЛАЙН.
    Вступне вiтання було представлено Дмитром Балком - першим заступником мiського голови м.Червонограда та Бартоломеєм Свiтала - заступником вуйта гмiни Ксєнжполь.
    На початку заходу подано коротку iнформацiю щодо поточного стану та ходом реалiзацiї проекту Генриком Заньом (керiвником проекту гмiни Ксєнжполь) та Олегом Павлiвським (менеджер проекту Червоноградської мiської ради).
        Детальнiше...

 Кошти ЄС: крок на зустрiч збереженню природної спадщини
    Гмiна Кєсєнжполь та м.Червоноград завершують спiльний проект, що фiнансується Європейським Союзом за програмою транскордонного спiвробiтництва Польща-Бiлорусь-Україна 2014-2020. Розвиток транскордонної спiвпрацi за допомогою спiльного iнвестування в iнфраструктуру навколишнього середовища, промоцiйної дiяльностi та обмiну досвiдом у сферi охорони природної спадщини розширить туристичнi можливостi регiону, а саме розвиток екотуризму (байдарки, велосипеднi прогулянки, вiдпочинок на рiчцi, засмагання i купання, риболовля, кемпiнг).
        Детальнiше...

 Тренiнг для персоналу проводився у форматi онлайн-вiдеоконференцiї 29.01.2021 в Червоноградi
    У вступному словi Дмитро Балко, перший заступник мiського голови Червонограда, привiтав усiх учасникiв тренiнгу та зазначив, що всесвiтня пандемiя внесла корективи в формат проведення заходу.
    
    Коротку iнформацiю щодо спiльного проекту подав Олег Павлiвський (керiвник проекту Червоноградської мiської ради).
    Головний технолог КП "Червоноградводоканал" Марiя Геряк та начальник очисних споруд мiста Червонограда Андрiй Слободян показали презентацiю:
        Детальнiше...

2019 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради