Мiськi новини - подiя << Назад
 ПОВIДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ ЗМIН ДО ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРIЇ В РАЙОНI ВУЛИЦЬ ГЕРОЇВ МАЙДАНУ (КОЛИШНЯ ВУЛ. ПЕРЕМОГИ), IВАСЮКА, ГРУШЕВСЬКОГО (ДАМБА) В М. ЧЕРВОНОГРАДI ТА ЗВIТУ ПРО СТРАТЕГIЧНУ ЕКОЛОГIЧНУ ОЦIНКУ
    1. Повна назва документа державного планування, що пропонується, та стислий виклад його змiсту:
    Проект змiн до детального плану територiї в районi вулиць Героїв Майдану ( колишня вул. Перемоги ), Iвасюка, Грушевського ( дамба ) в м. Червоноградi ( далi - Проект змiн до ДПТ ) .
    У Проектi змiн до ДПТ мiститься iнформацiя про : замовника та розробника; сучасний стан використання територiї; перспективи мiстобудiвного розвитку територiї та iнша iнформацiя згiдно вимог Закону України "Про регулювання мiстобудiвної дiяльностi" та Порядку розроблення мiстобудiвної документацiї, затвердженого наказом Мiнiстерства регiонального розвитку, будiвництва та житлово-комунального господарства № 290 вiд 16.11.2011 р.
    У звiтi про стратегiчну екологiчну оцiнку мiститься iнформацiя про: замовника СЕО та виконавця, змiст та основнi цiлi Проекту змiн до ДПТ, характеристику поточного стану довкiлля та прогнознi змiни цього стану, екологiчнi проблеми, зобов'язання у сферi охорони довкiлля та iнша iнформацiя згiдно ст. 11 Закону України "Про стратегiчну екологiчну оцiнку".
    2. Орган, що прийматиме рiшення про затвердження документа державного планування: Червоноградська мiська рада.
    3. Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числi :
    а) згiдно зi ст. 12 Закону України "Про стратегiчну екологiчну оцiнку" та ст. 21 Закону України "Про регулювання мiстобудiвної дiяльностi" громадське обговорення проекту документа державного планування та звiту про стратегiчну екологiчну оцiнку розпочато з дня їх оприлюднення на офiцiйному веб-сайтi Червоноградської мiської ради - http:// www.chervonograd-city.gov.ua/ на головнiй сторiнцi веб-сайту i в роздiлi АНОНСИ та опублiкування повiдомлення у двох друкованих засобах масової iнформацiї, а саме з 20.08.2020 р. по 18.09.2020 р. включно ;
    б) громадськiсть в межах строку громадського обговорення має право подати в письмовiй формi (в тому числi в електронному виглядi) зауваження та пропозицiї до проекту змiн до ДПТ та звiту про стратегiчну екологiчну оцiнку ;
    в) громадськi слухання вiдбудуться 03.09.2020 р. о 1000 год за адресою: м. Червоноград, пр. Шевченка, 19, Червоноградська мiська рада, мала сесiйна зала ;
    г) ознайомитись iз проектом змiн до ДПТ та звiтом про стратегiчну екологiчну оцiнку можна в управлiннi мiстобудування та архiтектури Червоноградської мiської ради ( м. Червоноград, вул. Паркова, 2"а", тел. ( 03249 ) 32000 , 38293 ) та на офiцiйному веб-сайтi Червоноградської мiської ради - http://www.chervonograd-city.gov.ua ;
    д) подати пропозицiї та зауваження до проекту змiн до ДПТ та звiту про стратегiчну екологiчну оцiнку можна до Червоноградської мiської ради за адресою: ( 80100, м. Червоноград, пр. Шевченка, 19, електронна пошта : radachervonograd@groza.com.ua ) в термiн з 20.08.2020 р. до 18.09.2020 р. Пропозицiї i зауваження, поданi пiсля встановленого строку, не розглядаються ;
    е) наявна екологiчна iнформацiя, у тому числi пов'язана зi здоров'ям населення, що стосується документа державного планування знаходиться в управлiннi мiстобудування та архiтектури Червоноградської мiської ради ( м. Червоноград, вул. Паркова, 2"а", тел. ( 03249 ) 32000 , 38293 ) та на офiцiйному веб-сайтi Червоноградської мiської ради - http://www.chervonograd-city.gov.ua.
    4. Проведення транскордонних консультацiй щодо проекту документа державного планування не передбачено.
    На головну...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради