Медицина - хронiка подiй << Назад
 Вiдбулося семiнарське заняття для медичних сестер
    З метою розповсюдження знань про наслiдки внутрiшньо-лiкарняних iнфекцiй та органiзацiю заходiв безпеки в Українi починаючи iз 2008 року активно функцiонує Асоцiацiя "Служба органiзацiї iнфекцiйного контролю". Щороку явище внутрiшньо лiкарняної iнфекцiї (ВЛI) стає все актуальнiшим. У всьому свiтi iснують програми, якi здiйснюють контроль за поширенням iнфекцiй. Подiбна практика iснує i в Українi.
    Асоцiацiя керується новiтнiми, сучасними принципами в органiзацiї санiтарно-епiдемiологiчного режиму закладу охорони здоров'я. Основна мiсiя служби - збереження здоров'я персоналу та пацiєнтiв закладiв.
    21.07.2016р. в Червоноградськiй центральнiй мiськiй лiкарнi вiдбулося семiнарське заняття для медичних сестер. З цiкавою доповiддю та слайдовою презентацiєю стосовно наказу МОЗ України № 221 "Очищення, дезiнфекцiя та стерилiзацiя наркозно-дихальної апаратури (НДА)" виступила фахiвець Асоцiацiї Тарас Марiя. Вона розповiла про сучаснi методи та засоби очищення i дезiнфекцiй НДА. Такi заходи пiдвищують рiвень знань, допомагають налагодженню новiтнiх технологiй у медичнiй галузi.
    Пiсля семiнару фахiвець з iнфекцiйного контролю вiдвiдала декiлька вiддiлень лiкарнi, якi хочуть долучитися до проекту "Чиста лiкарня безпечна для пацiєнта", щоб перевiрити вiдповiднiсть стандартам iнфекцiйної безпеки. Даний проект допомагає у роботi та суттєво пiдсилює довiру пацiєнтiв до медичних працiвникiв.
    На головну медицина хронiка подiй...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради