Медицина - хронiка подiй << Назад
 Гострий коронарний синдром
    19 квiтня 2016р. в Червоноградськiй ЦМЛ була проведена лiкарська науково-практична конференцiя "Гострий коронарний синдром (ГКС)" за участi професора кафедри сiмейної медицини Львiвського нацiонального медичного унiверситету, лiкаря - кардiолога Скибчика В.А. Конференцiя присвячена сучасним методам дiагностики i лiкування ГКС .
    В конференцiї прийняли участь дiльничнi терапевти, сiмейнi лiкарi, кардiологи, якi об'єднують зусилля у розв'язаннi проблем гострого коронарного синдрому та профiлактики його ускладнень. У своїй доповiдi професор Скибчик В.А. ознайомив лiкарiв з основними положеннями клiнiки та дiагностики гострого коронарного синдрому (нестабiльна стенокардiя, не Q-iнфаркт мiокарда, Q-iнфаркт мiокарда), оцiнки ступеня ризику та прогнозу захворювання, призначення адекватного алгоритму лiкування.
     Особлива увага була придiлена питанню невiдкладної допомоги на догоспiтальному етапi згiдно з Унiфiкованим клiнiчним протоколом екстреної, первинної, вторинної (спецiалiзованої) та третинної (високоспецiалiзованої) медичної допомоги та медичної реабiлiтацiї "Гострий коронарний синдром з елевацiєю сегмента ST".
    Серцево-судиннi захворювання i надалi залишаються головною причиною смертностi хворих в усьому свiтi, незважаючи на очевиднi успiхи в лiкуваннi гострого iнфаркту мiокарда та нестабiльної стенокардiї, що складають гострий коронарний синдром. Тому обговорення напрямкiв лiкування цього захворювання, обмiн досвiдом та досягненнями є дуже важливими, як для лiкарiв-кардiологiв, так i для iнших медичних фахiвцiв.
    На головну медицина хронiка подiй...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради