Медицина - хронiка подiй << Назад
 НОВЕ В МЕДИЦИНI МIСТА
    В сучаснiй медицинi для дiагностики захворювань шлунково-кишкового тракту широко застосовуються ендоскопiчнi методи дослiдження.
    В хiрургiчному вiддiленнi Червоноградської центральної мiської лiкарнi вiдкрито ще один ендоскопiчний кабiнет, в якому встановлено сучасну вiдео установку Olympus EXERA 160 з двома тiлами для оглядiв (пряма та бокова оптика). Ця система дозволяє спостерiгати ендоскопiчну картину з найменшими структурними деталями на вiдеомонiторi, фiксувати зображення на паперових та електронних носiях. З наявнiстю даного обладнання з'явилася можливiсть оперативного лiкування портальної та бiлiарної гiпертензiй, великого об'єму малоiнвазивних манiпуляцiй на верхнiх вiддiлах шлунково-кишкового тракту (ШКТ).
    Перелiк малоiнвазивних манiпуляцiй:
    - Бiопсiя зi змiненої слизової верхнiх вiддiлiв ШКТ;
    - Iн'єкцiйний гемостаз при кровотечi з верхнiх вiддiлiв ШКТ;
    - Бiполярна коагуляцiя при кровотечi з верхнiх вiддiлiв ШКТ;
    - Полiпектомiя;
    - Субмукозна десекцiя полiпiв;
    - Балонна дилятацiя стриктур стравоходу ( доброякiснi стриктури + ахалазiя);
    - Встановлення шлункового балону для схуднення;
    Оперативне лiкування портальної гiпертензiї включає:
    - Лiкування варикозно розширених вен стравоходу;
    - Склеротерапiя варикозно роширених вен шлунку;
    Оперативне лiкування бiлiарної гiпертензiї:
    - ендоскопiчна ретроградна холангiопанкреатографiя;
    - папiлосфiнктеротомiя;
    - лiтоекстракцiя;
    - лiтотрепсiя;
    - дренування загальної жовчної та вiрсунгової протоки;
    Ендоскопчнi дослiдження дуже iнформативнi i вiдносно безпечнi , що створює умови для їх використання з метою ранньої дiагностики злоякiсних уражень органiв шлунково-кишкового тракту та збiльшує вiдсоток радикально вилiкуваних хворих.
    На головну медицина хронiка подiй...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради