Матерi-героїнi
      Мати-героїня - державна нагорода України - почесне звання України, що надається Президентом України жiнкам, якi народили та виховали до восьмирiчного вiку п'ятьох i бiльше дiтей.
      Указом Президента України В. А. Ющенко № 1254/2007 з 1 сiчня 2008 року була заснована одноразова винагорода жiнкам, яким присвоєно почесне звання України <Мати-героїня>, у десятикратному розмiрi прожиткового мiнiмуму, встановленого для працездатних осiб.

Присвоєння почесного звання України «Мати-героїня»
      Станом на 1 грудня 2019 року на територiї Червоноградської мiської ради почесне звання України "Мати-героїня" присвоєно 142 багатодiтним матерям.
      Вiдповiдно до Закону України "Про державнi нагороди" почесне звання України є державною нагородою i є вищою формою вiдзначення громадян за видатнi заслуги перед Україною.
      Вiдповiдно до Положенням про почеснi звання України, затвердженого Указом Президента України вiд 29 червня 2001 року № 476/2001 почесне звання України "Мати-героїня" присвоюється жiнкам, якi народили та виховали до восьмирiчного вiку п'ятьох i бiльше дiтей, у тому числi дiтей, усиновлених у встановленому законодавством порядку, враховуючи вагомий особистий внесок у виховання дiтей у сiм'ї, створення сприятливих умов для здобуття дiтьми освiти, розвитку їх творчих здiбностей, формування високих духовних i моральних якостей.
      Важливо зазначити, що вiдповiдно до Конституцiї України та Закону України "Про державнi нагороди України" вiдзначення державною нагородою не є невiд'ємним правом громадянина України.
      Згiдно з порядком представлення до почесних звань висунення кандидатур до присвоєння здiйснюється за мiсцем роботи кандидатки, у трудових колективах установ, органiзацiй, пiдприємств.
      Якщо жiнка не працює, висунення кандидатури може проводити органiзацiя багатодiтних сiмей.
      Жiнка подає заяву щодо пiдготовки потрiбних документiв на порушення клопотання в органи мiсцевого самоврядування. Саме звiдси починається збiр, обробка iнформацiї, пiдготовка i винесення основного рiшення - пiдтримати кандидатуру на висунення на здобуття почесного звання "Мати-героїня" чи вiдмовити. Якщо ж жiнцi вiдмовили, то має бути зазначено причину такого рiшення.
      Багатодiтнiй матерi до заяви також потрiбно такi документи:
       - копiї паспорта багатодiтної матерi (1,2,3,10 та 11);
       - копiя iдентифiкацiйного коду матерi;
       - копiї свiдоцтв про народження дiтей;
       - якщо дитина померла, копiя свiдоцтва про смерть;
       - довiдки-характеристики з мiсця навчання кожної дитини (шкiльного i студентського вiку);
       - характеристики з мiсця роботи кожної дитини, яка працює.
      Перелiк документiв, якi необхiдно подати до вiдповiдного центрального органу для подання присвоєння почесного звання "Мати-героїня":
       - лист на iм'я керiвника вiдповiдного центрального органу про порушення клопотання про присвоєння почесного звання "Мати-героїня";
       - нагородний лист встановленої форми вiд органiзацiї, установи чи органу мiсцевого самоврядування, який подає кандидатуру;
       - протокол засiдання, де порушується питання висунення кандидатури на присвоєння почесного звання;
       - копiї свiдоцтв про народження дiтей;
       - копiя паспорта матерi;
       - клопотання вiд громадської органiзацiї про присвоєння почесного звання (якщо подання здiйснюється громадською органiзацiєю).
      Обов'язкова iнформацiя у нагородному листi (за наказом №76 служби у справах дiтей та сiм'ї "Про порядок подання кандидатур на присвоєння почесного звання України "Мати-героїня") кандидатури на присвоєння почесного звання України "Мати-героїня":
       - про вiдсутнiсть фактiв судимостей у жiнки-кандидата;
       - про вiдсутнiсть фактiв судимостей у кожного з дiтей;
       - дата народження дiтей;
       - про освiту кожного з дiтей (де навчалися, який заклад закiнчили);
       - про вiдсутнiсть перебування кожного з дiтей в iнтернатних закладах;
       - мiсце роботи;
       - як характеризуються в робочому колективi;
       - якою громадською дiяльнiстю займалися чи займаються;
       - особистi досягнення, успiхи;
       - до свiдоцтва про смерть дитини, де не вказано причину смертi, додавати копiю довiдки про причину смертi дитини.
      Якi найчастiше виникають труднощi в оформленнi документiв?Досить часто це неправильне оформлення, невiдповiднiсть документiв. Перепоною може стати навiть одна лiтера/цифра в нагородному листi, орфографiчнi помилки, не вказана причина смертi, вiдсутнiсть свiдоцтва про народження дитини i т.д.
      Є випадки вiдмови в отриманнi звання. Так, причиною такого рiшення може бути те, що дiти були засудженi умовно або перебували у мiсцях позбавлення волi, а також без поважних причин виховувалися в закладах iнтернатного типу або перебували пiд опiкою, або народження та проживання за кордоном (найчастiше), вчинення суїциду одного з дiтей. Але цi умови не прописанi в законах, проте цього вимагає Комiсiя державних нагород та геральдики Адмiнiстрацiї Президента України.
      За який перiод часу розглядаються поданi документи?
      Закону про перiод часу розгляду подань на присвоєння почесного звання України "Мати-героїня" немає, проте згiдно з Законом України "Про звернення громадян" повний пакет документiв розглядається протягом мiсяця.
      Тепер, аби отримати винагороду, жiнка, якiй вже присвоєно почесне звання, або уповноважена нею особа подає до управлiння працi та соцiального захисту населення лише заяву про виплату винагороди, де зазначено спосiб виплати (через вiддiлення поштового зв'язку або на особовий банкiвський рахунок) та копiю сторiнок паспорта з даними про прiзвище, iм'я, по-батьковi, мiсце реєстрацiї.
      Примiтка. Копiю посвiдчення про присвоєння почесного звання України "Мати-героїня" подавати не треба.
      Пiсля подачi всiх документiв орган соцiального захисту формує особову справу, до якої додає ксерокопiю Указу Президента України про присвоєння жiнкам почесного звання "Мати-героїня".
      У разi, якщо жiнка самостiйно не може подати пакет документiв iз певних причин, то замiсть неї може звернутися уповноважена особа з нотарiально засвiдченим документом, що пiдтверджує її право представляти жiнку, якiй присвоєно почесне звання.
      Одноразову винагороду в десятикратному розмiрi прожиткового мiнiмуму жiнцi, якiй присвоєно почесне звання України "Мати-героїня", виплачує орган працi та соцiального захисту населення за мiсцем її реєстрацiї одразу всiєю сумою. Станом на 01.07.2018 року ця сума становила-18410 грн., з 01.12.2018 року станоновить 19210 грн.
      Особi, удостоєнiй почесного звання, вручаються нагрудний знак та посвiдчення до почесного звання встановленого зразка.
      Документи багатодiтних матерiв для присвоєння почесного звання України "Мати-героїня", якi проживають у Червоноградi, подаються в органiзацiйний відділ виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради, каб. № 211.
      Довiдки надаються за телефоном 3-24-16.

Багатодiтнi матерi, якi проживають
на територiї Червоноградської мiської ради i удостоєнi
почесного звання України "Мати-героїня"
№ з\п П.I.Б. К-ть дiтей (на час подання документiв) № Указу Президента
1. Кiнах Свiтлана Анатолiївна восьмеро № 1085/2008 вiд 25.11.2008
2. Дере'вянчук Вiра Петрiвна восьмеро № 1085/2008 вiд 25.11.2008
3. Iвануса Роза Василiвна восьмеро № 1085/2008 вiд 25.11.2008
4. Остапик Ганна Олексiївна восьмеро № 102/2009 вiд 25.02.2009
5. Кахнiй Степанiя Михайлiвна восьмеро № 102/2009 вiд 25.02.2009
6. Щур Ганна Теодорiвна п'ятеро № 102/2009 вiд 25.02.2009
7. Варакса Оксана Сергiївна шестеро № 102/2009 вiд 25.02.2009
8. Каранець Йоанна Iванiвна п'ятеро № 102/2009 вiд 25.02.2009
9. Белiнська Ольга Петрiвна п'ятеро № 102/2009 вiд 25.02.2009
10. Васько Любов Григорiвна п'ятеро № 228/2009 вiд 06.04.2009
11. Кулинич Марiя Олексiiвна п'ятеро № 228/2009 вiд 06.04.2009
12. Лозова Людмила Василiвна дев'ятеро № 228/2009 вiд 06.04.2009
13. Савченко Наталiя Михайлiвна семеро № 293/2009 вiд 05.05.2009
14. Корнiй Катерина Iванiвна п'ятеро № 1052/2009 вiд14.12.2009
15. Баран Марiя Романiвна семеро вiд 25.12.2009 року № 1107
16. Боднар Парасковiя Сiльвестрiвна п'ятеро вiд 25.12.2009 року № 1107
17. Венгрин Галина Ярославiвна п'ятеро вiд 25.12.2009 року № 1107
18. Луценя Iванна Василiвна п'ятеро № 1052/2009 вiд14.12.2009
19. Вишинська Антонiна Амброзiвна п'ятеро вiд 25.12.2009 року № 1107
20. Федунець Ганна Iванiвна п'ятеро № 1052/2009 вiд14.12.2009
21. Дацко Ганна Григорiвна п'ятеро вiд 07.12.2009 року № 1018
22. Iвашкiв Надiя Iванiвна п'ятеро вiд 25.12.2009 року № 11071
23. Гайдучик Ганна Сергiївна п'ятеро вiд 07.12.2009 року № 1018
24. Касянюк Євдокiя Филимонiвна дев'ятеро № 1052/2009 вiд14.12.2009
25. Тетера Iрина Тадеївна шестеро № 1052/2009 вiд14.12.2009
26. Лещишин Iрина Володимирiна п'ятеро № 7 /2010вiд 06.01.2010
27. Мельничук Марiя Миколаївна семеро № 7/2010 вiд 06.01.2010
28. Вакульчик Євгенiя Iванiвна семеро № 295/2010 вiд 05.03.2010
29. Ващишин Ганна Теодорiвна семеро № 295/2010 вiд 05.03.2010
30. Гайдович Стефанiя Василiвна дев'ятеро № 295/2010 вiд 05.03.2010
31. Ганич Галина Бронiславiвна п'ятеро № 295/2010 вiд 05.03.2010
32. Гасюк Оксана Ярославiвна п'ятеро № 295/2010 вiд 05.03.2010
33. Кiнах Марiя Олексiiвна п'ятеро № 295/2010 вiд 05.03.2010
34. Лупiй Марiя Василiвна п'ятеро № 295/2010 вiд 05.03.2010
35. Мазурук Галина Вiталiiвна шестеро № 295/2010 вiд 05.03.2010
36. Никитюк Дiна Василiвна восьмеро № 295/2010 вiд 05.03.2010
37. Петрущак Любов Василiвна п'ятеро № 295/2010 вiд 05.03.2010
38. Савченко Стефанiя Михайлiвна п'ятеро № 295/2010 вiд 05.03.2010
39. Семенюк Ганна Василiвна шестеро № 295/2010 вiд 05.03.2010
40. Стародуб Любов Андрiiвна п'ятеро № 295/2010 вiд 05.03.2010
41. Труш Ганна Антонiвна шестеро № 295/2010 вiд 05.03.2010
42. Федик Галина Петрiвна шестеро № 295/2010 вiд 05.03.2010
43. Чабан Тетяна Василiвна п'ятеро № 295/2010 вiд 05.03.2010
44. Савко Любов Стефанiвна десятеро № 263/2011 вiд 03.03.2011
45. Нестер Галина Григорiвна п'ятеро № 263/2011 вiд 03.03.2011
46. Матiюк Стефанiя Григорiвна п'ятеро № 263/2011 вiд 03.03.2011
47. Головей Надiя Леонтiївна п'ятеро № 120/2011 вiд 26.01.2011
48. Дуда Парасковiя Григорiвна п'ятеро № 121/2011 вiд 26.01.2011
49. Вiрясова Галина Миколаївна п'ятеро № 121/2011 вiд 26.01.2011
50. Цибуля Ольга Петрiвна п'ятеро № 487/2011вiд 20.04. 2011
51. Товстяк Наталiя Степанiвна п'ятеро № 487/2011вiд 20.04. 2011
52. Марич Ярослава Iванiвна дев'ятеро № 487/2011вiд 20.04. 2011
53. Канцирук Катерина Дмитрiвна семеро № 487/2011вiд 20.04. 2011
54. Свистун Ольга Семенiвна дев'ятеро № 487/2011вiд 20.04. 2011
55. Будинка Марiя Петрiвна шестеро № 312/2012 вiд 12.05.2012
56. Янкiв Свiтлана Iллiвна п'ятеро № 312/2012 вiд 12.05.2012
57. Городейчук Ольга Володимирiвна п'ятеро № 312/2012 вiд 12.05.2012
58. Збишко Ганна Григорiвна п'ятеро № 313/2012 вiд 12.05.2012
59. Сокерко Оксана Ярославiвна шестеро № 313/2012 вiд 12.05.2012
60. Конкiна Ольга Володимирiвна семеро № 313/2012 вiд 12.05.2012
61. Олiйник Галина Степанiвна п'ятеро № 314/2012 вiд 12.05.2012
62. Теленько Ганна Василiвна п'ятеро № 314/2012 вiд 12.05.2012
63. Бусько Ганна Iванiвна шестеро № 315/2012 вiд 12.05.2012
64. Зiнькiв Софiя Михайлiвна восьмеро № 315/2012 вiд 12.05.2012
65. Скоропад Раїса Анатолiївна шестеро № 315/2012 вiд 12.05.2012
66. Солонько Вiра Андрiївна п'ятеро № 570/2012 вiд 01.10.2012
67. Нiколiн Олена Йосипiвна п'ятеро № 570/2012 вiд 01.10.2012
68. Чорнобай Олена Василiвна семеро № 570/2012 вiд 01.10.2012
69. Когут Свiтлана Iванiвна п'ятеро № 570/2012 вiд 01.10.2012
70. Стадницька Лiдiя Iванiвна восьмеро № 570/2012 вiд 01.10.2012
71. Нiколайчук Марiя Степанiвна п'ятеро № 570/2012 вiд 01.10.2012
72. Гузь Руслана Iванiвна п'ятеро № 570/2012 вiд 01.10.2012
73. Гайдучик Олена Сергiївна п'ятеро № 570/2012 вiд 01.10.2012
74. Волкова Ангелiна Михайлiвна шестеро № 569/2012 вiд 01.10.2012
75. Андрушкiв Надiя Сергiївна п'ятеро № 569/2012 вiд 01.10.2012
76. Сiльчук Марiя Назарiвна п'ятеро № 569/2012 вiд 01.10.2012
77. Домашовець Любов Юрiївна п'ятеро № 569/2012 вiд 01.10.2012
78. Гiль Марiя Василiвна шестеро № 569/2012 вiд 01.10.2012
79. Олексюк Ольга Михайлiвна п'ятеро № 569/2012 вiд 01.10.2012
80. Чабан Лариса Маркiянiвна п'ятеро № 569/2012 вiд 01.10.2012
81. Немирко Анна Iванiвна п'ятеро № 120/2013 вiд 07.03.2013
82. Легенчук Катерина Василiвна п'ятеро № 120/2013 вiд 07.03.2013
83. Порада Марiя Ярославiвна шестеро № 120/2013 вiд 07.03.2013
84. Тесляк Ганна Михайлiвна восьмеро № 120/2013 вiд 07.03.2013
85. Бойко Галина Iванiвна шестеро № 119/2013 вiд 07.03.2013
86 Гузюк Iрина Степанiвна семеро № 119/2013 вiд 07.03.2013
87. Кузнєцова Галина Євгенiвна п'ятеро № 119/2013 вiд 07.03.2013
88. Гаврилюк Людмила Василiвна п'ятеро № 119/2013 вiд 07.03.2013
89. Горчакова Лiдiя Данилiвна п'ятеро № 119/2013 вiд 07.03.2013
90. Луцик Надiя Федорiвна десятеро № 119/2013 вiд 07.03.2013
91. Маланчук Катерина Кузьмiвна дев'ятеро № 119/2013 вiд 07.03.2013
92. Малко Любов Григорiвна шестеро № 119/2013 вiд 07.03.2013
93. Сiльчук Ганна Андрiївна десятеро № 119/2013 вiд 07.03.2013
94. Шевчук Ярослава Петрiвна шестеро № 119/2013 вiд 07.03.2013
95. Гнідець Марія Григорівна десятеро № 253/2013 від 11.05.2013
96. Годісь Марія Петрівна п'ятеро № 253/2013 від 11.05.2013
97. Грабовська Текля Теодорівна п'ятеро № 252/2013 від 11.05.2013
98. Вересюк Тетяна Василівна п'ятеро № 252/2013 від 11.05.2013
99. Верещак Галина Петрівна п'ятеро № 252/2013 від 11.05.2013
100. Коляда Надія Василівна п'ятеро № 253/2013 від 11.05.2013
101. Лущик Ганна Андріївна п'ятеро № 253/2013 від 11.05.2013
102. Савіцька Марта Дмитрівна п'ятеро № 253/2013 від 11.05.2013
103. Стечишин Ірина Павлівна п'ятеро № 253/2013 від 11.05.2013
104. Хуторна Марія Микитівна шестеро № 253/2013 від 11.05.2013
105. Ликова Олександра Митрофанівна п'ятеро № 252/2013 від 11.05.2013
106. Марідко Марія Андріївна шестеро № 252/2013 від 11.05.2013
107. Нискогуз Ярослава Миколаївна п'ятеро № 252/2013 від 11.05.2013
108. Павлюк Світлана Адамівна семеро № 252/2013 від 11.05.2013
109. Тимінська Ірина Василівна п'ятеро № 252/2013 від 11.05.2013
110. Шевченко Оксана Миронівна восьмеро № 252/2013 від 11.05.2013
111. Яцків Наталія Володимирівна п'ятеро № 252/2013 від 11.05.2013
112. Дмитришин Катерина Миколаївна п'ятеро № 440/2013 від 24.08.2013
113. Іванина Надія Богданівна семеро № 440/2013 від 24.08.2013
114. Гарвас Оксана Миронівна восьмеро № 440/2013 від 24.08.2013
115. Ліфантєва Наталія Володимирівна п'ятеро № 440/2013 від 24.08.2013
116. Саксін Марія Володимирівна п'ятеро № 440/2013 від 24.08.2013
117. Ціхівська Іванна Петрівна п'ятеро № 440/2013 від 24.08.2013
118. Кашуба Ганна Iванiвна п'ятеро № 656/2013 вiд 30.11.2013
119. Луцик Наталiя Олександрiвна семеро № 656/2013 вiд 30.11.2013
120. Предводiтєлєва Алла Вiкторiвна восьмеро № 656/2013 вiд 30.11.2013
121. Свирид Надiя Павлiвна п'ятеро № 656/2013 вiд 30.11.2013
122. Шиш Ярослава Федорiвна п'ятеро № 656/2013 вiд 30.11.2013
123. Iлькiв Катерина Григорiвна п'ятеро № 670/2014 від 23.08.2014
124. Ковальчук Галина Василiвна п'ятеро № 670/2014 від 23.08.2014
125. Головей Алла Григорiвна п'ятеро № 670/2014 від 23.08.2014
126. Чопик Тамара Григорiвна п'ятеро № 670/2014 від 23.08.2014
127. Давидович Тетяна Степанiвна п'ятеро № 670/2014 від 23.08.2014
128. Петрашкевич Марiя Федорiвна п'ятеро № 670/2014 від 23.08.2014
129. Кардаш Катерина Григорiвна п'ятеро № 134/2015 вiд 06.03.2015
130. Турич Світлана Володимирівна п'ятеро № 489/2015 від 21.08.2015
131. Івануса Надія Теодорівна дев'ятеро № 489/2015 від 21.08.2015
132. Мочульська Галина Степанівна п'ятеро № 676/2015 від 03.12.2015
133. Сорока Любов Степанівна п'ятеро № 676/2015 від 03.12.2015
134. Домашевич Тетяна Йосипівна п'ятеро № 198/2016 від 07.05.2016
135. Карась Олена Миколаївна п'ятеро № 198/2016 від 07.05.2016
136. Спільник Світлана Володимирівна п'ятеро № 198/2016 від 07.05.2016
137. Астапович Дарiя Миколаївна п'ятеро № 548/2016 вiд 08.12.2016
138. Тоака Ольга Iванiвна одинадцятеро № 548/2016 вiд 08.12.2016
139. Михайленко Олена Іванівна п'ятеро № 409/2017 від 07.12.2017
140. Сагайдак Iванна Євгенiвна семеро № 121/2018 вiд 11.05.2018
141. Стадницька Наталiя Ярославiвна дев'ятеро № 121/2018 вiд 11.05.2018
142. Куньо Ольга Петрiвна п'ятеро № 121/2018 вiд 11.05.2018

2018 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради