ПОВIДОМИТИ ПРО НЕЗАДЕКЛАРОВАНУ ПРАЦЮ РУКА ДОПОМОГИ Проект Статуту територiальної громади мiста Червоноград Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради Платформа реалiзацiї iдей для покращення твого мiста Червоноградський МВ ДРАЦС ГТУЮ у Львiвськiй областi
ПРОГРАМА РЕФОРМУВАННЯ I РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
м.ЧЕРВОГРАДА,м.СОСНIВКИ та смт ГIРНИК НА 2010-2014 РОКИ
(затверджено рiшенням Червоноградської мiської ради вiд 22.12.2009р. № 494)
I. Сучасний стан житлово-комунального господарства м.Червонограда, м.Соснiвки та смт Гiрник
       Неефективне реформування галузi не призвело до бажаного рiвня вiдновлення основних фондiв пiдприємств житлово-комунального господарства мiста. Недосконала тарифна полiтика зумовила збитковiсть пiдприємств.
       Нестача власних i бюджетних фiнансових ресурсiв, не сприяють вирiшенню завдань технiчного переоснащення житлово-комунальних пiдприємств та розвитку комунальної iнфраструктури.
       Переважна частина житла збудована до сiмдесятих рокiв, бiля десяти вiдсоткiв житлового фонду має фiзичний знос бiльше 80%, фактичнi ж асигнування на їх капiтальний ремонт не перевищують 6% вiд потреби.
       Ще досить значними є втрати води i теплової енергiї. Питомi витрати енергетичних ресурсiв пiд час виробництва i надання житлово-комунальних послуг майже удвiчi перевищують європейськi норми.
       Потребує замiни 70 вiдсоткiв автотранспорту, який використовується у сферi благоустрою. Не вiдповiдає санiтарним нормам тимчасовий полiгон для твердих побутових вiдходiв. Будiвництво пiдприємства промислової переробки побутових вiдходiв через незадовiльне фiнансування затягнулось на сiм рокiв.
       Незважаючи на те, що впродовж останнiх п'яти рокiв у сферi житлово-комунальних послуг через недостатнє фiнансування "Загальнодержавної програми реформування i розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки" виконати всi запланованi завдання не вдалось, в м.Червоноградi, м.Соснiвцi та смт.Гiрник здiйснено наступнi основнi заходи:
       - в житловiй сферi реформовано структуру комунального пiдприємства "Червонограджитлокомунсервiс", внаслiдок чого замiсть шести ЖЕК-iв створено чотири житлово-експлуатацiйних дiльницi. Виконання послуг з поточного ремонту дахiв, сходових клiток та електромонтажних робiт покладено на спецiалiзованi дiльницi. Щорiчнi об'єми капiтального i поточного ремонту мяких покрiвель становлять понад 30тис.м2. Встановлено понад сорок нових дитячих майданчикiв бiля житлових будинкiв та шiсть в мiсцях масового вiдпочинку;
       - в сферi централiзованого теплопостачання замiнено: 11,2км теплотрас, в тому числi 6,9км - iз застосуванням попередньо-iзольованих труб, теплоiзоляцiю 4-х ниток повiтряної дiлянки теплотраси O500мм загальною довжиною 3,5км, реконструйовано: систему подачi газу на котлi ПТВМ-50 №1, котельнi РГК-3, РГК-6, РГК-8 iз замiною котлiв i обладнання. Це забезпечило економiю газу на 7,5%, економiю електроенергiї на 10,1%, зменшення втрат тепла на 4,0%, зменшення рiвня пiдживлення тепломережi з 150-170 м2/год до 60-70 м2/год;
       - в сферi водопостачання та водовiдведення здiйснено реконструкцiю: 10,7км магiстральних та квартальних водопроводiв iз застосуванням пластмасових труб, насосних станцiй першого пiд'йому та водогонiв водозаборiв на суму 1030,2 тис.грн., КНС-28; освоєно 532,0 тис.грн. по проекту утилiзацiї шламiв на КОС м.Червонограда; на десяти ЦТП встановлено частотнi перетворювачi для автоматичного регулювання тиску, що є початком вiдновлення круглодобового водопостачання всiх житлових будинкiв м.Червонограда; виконанi заходи дозволили покращити якiсть послуг, зменшити на 5,5% втрати води та на 8,2% електроенергiї;
       - у сферi благоустрою виконано капремонт вулиць С.Бандери, Iвасюка, Сокальської, Грушевського, пр.Шевченка, реконструкцiю вуличного освiтлення пр.Шевченка, вулиць Грушевського, С.Бандери, Iвасюка, Шептицького, Грушевського, освiтлення паркiв i скверiв м.Червонограда, м.Соснiвка, смт Гiрник.
II. Мета Програми та шляхи реформування житлово-комунального господарства
       Мета Програми полягає у здiйсненнi заходiв щодо пiдвищення ефективностi та надiйностi функцiонування житлово-комунального господарства, забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб населення i господарського комплексу в житлово-комунальних послугах.
       Реформування галузi передбачає:
       - проведення взаємоузгодженої тарифної, iнвестицiйної полiтики у сферi житлово-комунальних послуг;
       - розвиток ринкових вiдносин та конкуренцiї;
       - стимулювання iнновацiйної, iнвестицiйної та енергозберiгаючої активностi суб'єктiв господарювання;
       - пiдвищення енергоефективностi галузi шляхом зменшення обсягiв втрат паливно-енергетичних ресурсiв, зниження енергоємностi виробництва послуг;
       Передбачається здiйснення заходiв Програми в таких сферах:
       1) утримання будинкiв, споруд i прибудинкових територiй, у тому числi проведення реконструкцiї застарiлого житлового фонду;
       2) 2) надання послуг з централiзованого водопостачання та водовiдведення; v 3) виробництва, транспортування, постачання теплової енергiї, надання послуг з централiзованого опалення та постачання гарячої води, у тому числi з використанням альтернативних джерел енергiї та видiв палива;
       4) ремонту примiщень, будинкiв, споруд;
       5) благоустрою населених пунктiв;
III. Основнi завдання Програми та засоби, необхiднi для їх виконання
       Основними завданнями Програми є:
       1) регулювання дiяльностi природних монополiй на ринку комунальних послуг;
       2) створення конкурентного середовища на ринку обслуговування житла;
       3) забезпечення беззбиткового функцiонування пiдприємств житлово-комунального господарства;
       4) технiчне переоснащення житлово-комунального господарства, скорочення питомих показникiв використання енергетичних i матерiальних ресурсiв, необхiдних для виробництва (надання) житлово-комунальних послуг, у тому числi стимулювання використання альтернативних джерел енергiї та видiв палива;
       5) залучення iнвестицiй i спiвпраця з мiжнародними фiнансовими установами та донорськими органiзацiями;
       6) залучення громадськостi до процесiв реформування житлово-комунального господарства.
IV. Iнституцiональне забезпечення виконання завдань Програми
       Iнституцiональне забезпечення виконання завдань Програми включає такi заходи:
       - розмежування монопольного i конкурентного ринкiв у сферi житлово-комунальних послуг;
       - посилення впливу мешканцiв будинкiв на умови свого проживання та якiсть обслуговування житла шляхом стимулювання створення об'єднань спiввласникiв багатоквартирних будинкiв;
       - сприяння створенню системи управителiв на ринку житлових послуг.
V. Органiзацiйне забезпечення виконання завдань Програми
      1. Органiзацiйне забезпечення виконання завдань мiсцевої Програми здiйснюють вiдповiдно до своїх повноважень структурнi пiдроздiли/посадовi особи виконавчих органiв мiських рад.
      2. Забезпечення взаємодiї та органiзацiя дiяльностi мiнiстерств, iнших центральних i мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ та органiзацiй незалежно вiд форми власностi, пов'язаних з виконанням Програми, здiйснюються Мiжвiдомчою комiсiєю з проведення реформування житлово-комунального господарства на чолi з вiце-прем'єр-мiнiстром України.
      Заходи щодо iнституцiонального та органiзацiйного забезпечення виконання Програми наведено в додатку № 1 до Програми.
VI. Фiнансове забезпечення виконання завдань Програми
       1. Фiнансово-економiчне забезпечення реформування житлово-комунальної галузi визначене в додатку № 2 i передбачає:
       - перехiд до економiчно обґрунтованих тарифiв для всiх категорiй споживачiв житлово - комунальних послуг, недопущення зростання iнфляцiї за рахунок необґрунтованого завищення тарифiв;
       - державну пiдтримку в наданнi та обслуговуваннi житла (створення системи державного страхування кредитiв, визначення принципiв i механiзму пiдтримки населення з використанням коштiв державного бюджету, широке використання лiзингу устаткування);
       2. Фiнансування Програми здiйснюється за рахунок коштiв державного бюджету, мiсцевих бюджетiв, коштiв пiдприємств та iнших джерел, не заборонених законодавством, а також за рахунок введення спецiального режиму оподаткування податком на додану вартiсть житлово-комунальних послуг та/або послуг з постачання теплової енергiї.
       3. Фiнансування Програми щодо реалiзацiї iнвестицiйних проектiв, у тому числi пiлотних проектiв у сферi житлово-комунального господарства, здiйснюється шляхом:
       - цiльового фiнансування вiдiбраних на конкурснiй основi проектiв;
       - часткового або повного вiдшкодування вiдсоткових ставок за кредитами для реалiзацiї проектiв;
       - повного вiдшкодування вiдсоткових ставок за кредитами або часткового погашення основної суми кредитiв, що надаються суб'єктам малого та середнього бiзнесу, об'єднанням спiввласникiв багатоквартирних будинкiв для реалiзацiї iнвестицiйних проектiв з енергозбереження у житлових будинках.
       4. Рiшення про видiлення коштiв на цiлi, зазначенi у пунктi 3 роздiлу VII Програми, приймається у разi, якщо:
              1) пiдтверджено фiнансування проектiв з мiсцевих бюджетiв та iнших джерел, крiм проектiв, що реалiзуються об'єднаннями спiввласникiв багатоквартирних будинкiв, у такому спiввiдношеннi:
у 2010-2011 роках: для проектiв, що реалiзуються в мiстах обласного значення, не менш як 40 вiдсоткiв суми коштiв, видiлених з державного бюджету;
у 2012-2014 роках: для проектiв, що реалiзуються у мiстах обласного значення, не менш як 70 вiдсоткiв суми коштiв, видiлених з державного бюджету;
              2) пiдтверджено фiнансування проектiв з реконструкцiї та капiтального ремонту житлових будинкiв, в яких функцiонують об'єднання спiввласникiв багатоквартирних будинкiв та iншi форми самоорганiзацiї населення, власниками житлових та нежитлових примiщень у вiдповiдних будинках не менш як 10 вiдсоткiв суми коштiв, видiлених з державного бюджету у 2010 роцi, та не менш як 20 вiдсоткiв суми коштiв, видiлених з державного бюджету у 2011-2014 роках.
Кошти з державного бюджету спрямовуються мiсцевим бюджетам цiльовою субвенцiєю.
       5. Порядок конкурсного вiдбору проектiв з технiчного переоснащення об'єктiв житлово-комунального господарства, спрямованих на скорочення питомих показникiв використання енергетичних i матерiальних ресурсiв пiд час виробництва (надання) житлово-комунальних послуг, у сферi благоустрою i комунального обслуговування, реконструкцiї i капiтального ремонту житлових будинкiв, що фiнансуються за рахунок коштiв державного бюджету, встановлюється центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.
       6. Кошти державного бюджету, передбаченi цiєю Програмою, пiдлягають щорiчному коригуванню на прогнозний iндекс iнфляцiї пiд час формування проекту Державного бюджету України.
VII. Очiкуванi результати Виконання мiсцевої Програми дасть можливiсть:
              1) зробити доступними послуги з тепло- i водопостачання для населення та пiдприємств за умови їх своєчасної оплати;
              2) створити сприятливi умови для накопичення iнвестицiйних ресурсiв з метою технiчного переоснащення пiдприємств житлово-комунального господарства та розвитку комунальної iнфраструктури;
              3) створити сприятливi умови для залучення позабюджетних коштiв у розвиток об'єктiв житлово-комунального господарства та ефективний механiзм подальшого його реформування iз залученням iноземних iнвестицiй, кредитiв, коштiв фiзичних i юридичних осiб;
              4) провести комплексну модернiзацiю i технiчне переоснащення пiдприємств житлово-комунального господарства з метою зменшення ресурсоспоживання i дотримання екологiчних нормативiв та норм протипожежного захисту;
              5) зменшити до рiвня експлуатацiйної безпеки зношенiсть основних фондiв у житлово-комунальнiй сферi та витрати i втрати пiд час виробництва (надання) житлово-комунальних послуг;
              6) зменшити залежнiсть галузi вiд iмпорту енергоресурсiв та пiдвищити рiвень її енергетичної безпеки;
              7) забезпечити поступове виведення з експлуатацiї аварiйних житлових будинкiв та вiдбудову аварiйних об'єктiв комунального господарства на умовах фiнансування з державного та мiсцевих бюджетiв;
              8) забезпечити сталу та ефективну роботу пiдприємств житлово-комунального господарства, пiдвищити рiвень безпеки систем життєзабезпечення населених пунктiв;
              9) забезпечити надання населенню житлово-комунальних послуг належної якостi;
              10) забезпечити прозорiсть у формуваннi тарифної та цiнової полiтики на житлово-комунальнi послуги;
              11) забезпечити захист прав споживачiв, їх своєчасне iнформування з питань своїх прав та обов'язкiв;
              12) добитися зменшення протягом п'яти рокiв обсягiв використання енергоресурсiв у комунальнiй енергетицi та житлових будiвлях на 20 вiдсоткiв;
              13) обладнати протягом двох рокiв усi багатоквартирнi будинки побудинковими приладами облiку тепла, холодної та гарячої води;
              14) привести витрати i втрати пiд час виробництва (надання) житлово-комунальних послуг у вiдповiднiсть з вимогами європейських стандартiв;
              15) забезпечити широку суспiльну пiдтримку виконання основних завдань у рамках реформи житлово-комунального господарства.
2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради