Економiка оголошення
ОГОЛОШЕННЯ ПРО КОНКУРС

      Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради - органiзатор проведення конкурсу вiдповiдно до рiшення виконавчого комiтету вiд 22.02.2021 року № 26 оголошує конкурс з визначення на конкурсних засадах пiдприємства (органiзацiї), що здiйснює функцiї робочого органу для органiзацiї забезпечення i пiдготовки матерiалiв для проведення засiдань конкурсного комiтету з визначення автомобiльних перевiзникiв.
      ВИМОГИ ДО УЧАСНИКIВ КОНКУРСУ
      У конкурсi можуть брати участь претенденти, що вiдповiдають наступним квалiфiкацiйним вимогам:
      -наявнiсть квалiфiкованих фахiвцiв у галузi пасажирського автомобiльного транспорту;
      -досвiд роботи не менше трьох рокiв з питань органiзацiї пасажирських перевезень;
      -наявнiсть необхiдного матерiально-технiчного та програмного забезпечення для пiдготовки матерiалiв для проведення засiдань конкурсного комiтету з проведення конкурсiв на перевезення пасажирiв автомобiльним транспортом на автобусних маршрутах загального користування, їх аналiзу та оцiнки вiдповiдностi конкурсних пропозицiй перевiзникiв-претендентiв умовам конкурсу, пiдготовки паспортiв автобусних маршрутiв та матерiалiв для подальшого встановлення вiдносин мiж органiзатором та автомобiльним перевiзником - переможцем конкурсу;
      -наявнiсть власного (або орендоване в установленому законодавством порядку) примiщення для органiзацiї роботи (виконання функцiй) робочого органу;
      -досвiд з органiзацiї або проведення дослiджень на ринку пасажирських перевезень.
      До участi у конкурсi не допускаються претенденти, якi:
      -перебувають в процесi припинення юридичної особи вiдповiдно до вимог чинного законодавства України;
      -визнанi в установленому порядку банкрутами або щодо яких порушено справу про банкрутство в порядку, встановленому чинним законодавством України;
      -подали для участi у конкурсi документи, що мiстять недостовiрну iнформацiю;
      -не мають фахiвцiв з досвiдом роботи не менше трьох рокiв з питань органiзацiї пасажирських перевезень;
      -не мають вiдповiдного матерiально-технiчного та програмного забезпечення;
      -надають послуги з перевезень;
      -провадять дiяльнiсть на ринку транспортних послуг;
      -представляють iнтереси окремих автомобiльних перевiзникiв;
      -мають заборгованiсть з податкових платежiв та вiдрахувань до державних цiльових фондiв;
      -мають заборгованiсть iз виплати заробiтної плати;
      -не мають власного чи орендованого примiщення.
      Для участi в конкурсi претендент подає Органiзатору такi документи:
      -заяву про участь у конкурсi за зразком згiдно з додатком;
      -копiю виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв;
      -копiю статуту (положення);
      -довiдки з податкової iнспекцiї про вiдсутнiсть заборгованостi з податкових платежiв та вiдрахувань до державних цiльових фондiв;
      -довiдку про стан заборгованостi iз виплати заробiтної плати за пiдписом керiвника та головного бухгалтера;
      -копiю договору оренди чи свiдоцтва про право власностi на примiщення;
      -довiдку, про наявнiсть матерiально-технiчного та програмного забезпечення в довiльнiй формi за пiдписом керiвника;
      -довiдку, яка пiдтверджує вiдповiднiсть та наявнiсть квалiфiкованих фахiвцiв у галузi пасажирського автомобiльного транспорту, у тому числi фiнансиста, юриста, та досвiду роботи претендента не менше трьох рокiв з питань органiзацiї пасажирських перевезень, а також копiї документiв, що пiдтверджують освiтньо- квалiфiкацiйний рiвень;
      -довiдку з територiального управлiння Укртрансбезпеки в Львiвськiй областi про вiдсутнiсть (наявнiсть) лiцензiї на право провадження господарської дiяльностi щодо надання послуг з перевезення пасажирiв автомобiльним транспортом;
      -довiдку з обласного управлiння з питань банкрутства щодо вiдсутностi рiшень господарського суду про порушення справи про банкрутство.
      Всi перерахованi копiї документiв завiряються печаткою пiдприємства (органiзацiї) та пiдписуються вiдповiдальною особою.
       подає документи у закритому конвертi (пакетi), на якому зазначається його назва, адреса й найменування об'єкта конкурсу, з помiткою "Заява на участь у конкурсi з визначення пiдприємства (органiзацiї), що здiйснює функцiї робочого органу для органiзацiї забезпечення i пiдготовки матерiалiв для проведення засiдань конкурсного комiтету з визначення автомобiльних перевiзникiв".
       конкурсi можуть брати участь пiдприємства (органiзацiї) (далi - претенденти), якi вiдповiдають вимогам, що встановленi статтею 44 Закону України "Про автомобiльний транспорт", а також умовам проведення конкурсу.
      Необхiдну iнформацiю про об'єкт конкурсу, одержання бланкiв документiв для участi в конкурсi можна отримати у вiддiлi економiки Червоноградської мiської ради (3-й поверх кабiнети 305, 304, телефони для довiдок з питань проведення конкурсу: 3-24-07, 3-22-60).
      Кiнцевий строк прийняття документiв для участi в конкурсi у виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради - 15 березня 2021 року за адресою: м.Червоноград, пр.Шевченка, 19 (вiддiл економiки), тел. 2-90-07, 2-22-60, e-mail: ve_chmvk@ukr.net.
      Режим роботи з 8.00 до 17.15, щодня, крiм п'ятницi з 8.00 до 16.00, обiдня перерва з 12.00 до 13.00. Вихiднi днi субота та недiля.
      Вiдкриття поданих на конкурс конвертiв конкурсним комiтетом вiдбудеться 16 березня 2021 року у виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради.
      Засiдання конкурсного комiтету вiдбудеться 31 березня 2021 року об 14.00 годинi у виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради за адресою: м.Червоноград, пр.Шевченка, 19, мала сесiйна зала.


Проведення Всеукраїнських вебiнарiв

МАТЕРIАЛЬНА ДОПОМОГА ДЛЯ ФОПIВ ТА НАЙМАНИХ ЗАСТРАХОВАНИХ ПРАЦIВНИКIВ, ЧИЯ СФЕРА ДIЯЛЬНОСТI ПОТРАПЛЯЄ ПIД ЗАКРИТТЯ ЧЕРЕЗ КАРАНТИН У РОЗМIРI 8 ТИС. ГРН

      Вiд 14 по 31 грудня, українськi пiдприємцi та найманi застрахованi працiвники, якi будуть змушенi закритись через локдаун у сiчнi, зможуть подати заявку на одноразову грошову допомогу вiд держави. Розмiр допомоги становить - 8 тисяч гривень. Проєкт виплати матерiальної допомоги реалiзується Мiнцифри у партнерствi з Пенсiйним фондом України, Мiнiстерством соцiальної полiтики України та Мiнiстерством розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства України.
      Згiдно з розрахунками, понад 1,6 млн. громадян України та фiзичних осiб пiдприємцiв зможуть отримати допомогу за цiєю програмою, а її загальний обсяг становитиме майже 10 млрд грн. Виплати будуть здiйснюватись iз Фонду боротьби з коронавiрусом.
      Заяву на виплату одноразової допомоги пiдприємцi та застрахованi працiвники можуть подавати до 31 грудня включно. Подати заяву можна лише в електроннiй формi з використанням Єдиного державного веб-порталу електронних послуг https://diia.gov.ua/ або з використанням мобiльного додатку "Дiя". Грошi автоматично будуть зарахованi на особистий гривневий рахунок пiсля перевiрки даних.
      "Порядки i постанови, якi ухвалив Уряд спрямованi на те, щоб пiдприємцi отримали виплати ще перед запровадженням посиленого карантину. Одноразову грошову компенсацiю у сумi 8 тисяч гривень пiдприємцi отримають ще до кiнця цього року.
      Хто має право на допомогу ?
      Найманi працiвники юридичних осiб або ФОПiв, якщо:
      - основний класифiкатор видiв економiчної дiяльностi (КВЕД) належить до тих, стосовно яких вжито карантинних заходiв;
      - органiзацiя, у якiй ви працюєте, нарахувала ЄСВ за III квартал 2020 року;
      - середня заробiтна плата найманого працiвника не перевищує 30 тис грн на мiсяць за III квартал;
      - найманий працiвник не працює за сумiсництвом в органiзацiї.
      ФОПи, якщо:
      - станом на 31.10.2020 основний КВЕД вiднесено до тих, стосовно яких вжито карантинних заходiв;
      - займається дiяльнiстю понад 3 мiсяцi;
      - сплатив ЄСВ не менше, нiж за три мiсяцi у 2020 роцi;
      - якщо, ви не є одночасно найманим працiвником.
      Станом на 31 жовтня 2020 року отримувачi допомоги мають вказати КВЕДи, як основнi.
      Алгоритм отримання послуги на порталi https://diia.gov.ua/
      - Потрiбний квалiфiкований електронний пiдпис для авторизацiї на порталi.
      - Зареєструватися або авторизуватися, якщо особа вже зареєстрована, в кабiнетi громадянина на diia.gov.ua за допомогою електронного пiдпису або BankID.
      - У роздiлi "Послуги" вибрати "Одноразова матерiальна допомога ФОП i найманим працiвникам".
      - "Дiя" автоматично перевiрить данi в Реєстрi застрахованих осiб ПФУ на вiдповiднiсть умовам отримання допомоги.
      - Необхiдно пiдтвердити поточне мiсце роботи.
      - Ввести номер гривневого рахунку застрахованої особи у форматi IBAN. Важливо: отримати грошi можна тiльки на особистий рахунок.
      - Перевiрити i вiдправити заповнену заяву.
      - Чекайте повiдомлення про зарахування виплати в банк.
      Алгоритм отримання послуги у додатку "Дiя"
      - Завантажити додаток "Дiя".
      - Авторизуватися в додатку через Приват24, Monobank, або BankID НБУ.
      - У роздiлi "Послуги" натиснути "Отримати допомогу".
      - "Дiя" автоматично перевiрить данi в Реєстрi застрахованих осiб ПФУ на вiдповiднiсть умовам отримання допомоги.
      - Ввести номер гривневого рахунку застрахованої особи у форматi IBAN. Важливо: отримати грошi можна тiльки на особистий рахунок.
      - Чекайте повiдомлення про обробку заяви.
      - Заповнення заяви.
      На отримання одноразової матерiальної допомоги не можуть претендувати застрахованi працiвники:
      - якщо пiсля 31 жовтня 2020-го вид дiяльностi їхнього пiдприємства змiнили на той, який не може працювати в перiод локдауну (випадки, коли вид дiяльностi навмисне змiнюють заради виплат);
      - працюють за сумiсництвом;
      - отримують середню зарплату вище за 30 тис. грн.
      Фiзичнi особи пiдприємцi, якщо:
      - офiцiйно працюють менше нiж три мiсяцi;
      - платили за себе ЄСВ менше нiж три мiсяцi;
      - якi пiсля 31 жовтня 2020-го змiнили вид дiяльностi;
      - якi є i найманими працiвниками, i фiзособами-пiдприємцями;
      - якi вже припинили свою дiяльнiсть (закрилися).


Щодо проведення форуму MOLDOVA BUSINESS WEEK 2020

      На виконання листа Посольства України у Республiцi Молдова вiд 20.10.2020 року вх.№16/8-11813/0/1-20 повiдомляємо наступне.
      19-21 листопада 2020 року у м. Кишинiв (Республiка Молдова) вiдбудеться VII Форуму MOLDOVA BUSINESS WEEK 2020 (далi - Форум). Органiзатором Форуму є Уряд Республiки Молдова та Агентство з питань залучення iнвестицiй InvestMoldova
      Протягом першого дня форуму офiцiйнi особи Молдови та провiднi експерти планують обговорити питання тенденцiй розвитку свiтових економiк, головних напрямiв iнвестицiйної дiяльностi, а також планується проведення панельних сесiй, присвячених економiчнiй полiтицi Молдови, розробцi заходiв з iнтеграцiї економiки Республiки Молдова у свiтову, залучення iноземних iнвестицiй у створення нових виробничо- промислових процесiв.
      Другий день буде присвячено розвитку семи стратегiчних секторiв економiки Молдови: агропродовольчому, iнформацiйно-комунiкацiйним технологiям, аутсорсингу бiзнес-процесiв та науковим дослiдженням i розробцi (ВРО & R&D), iнфраструктурi, iнформацiйним технологiям, промисловому виробництву i модi.У рамках сесiй планується проведення презентацiй дiяльностi окремих компанiй iз кожного сектору економiки, органiзацiя можливостi пiдбору бiзнес-партнерiв, участь в iнтерактивних панельних дискусiях тощо.
      У зв'язку iз подальшим поширенням пандемiї коронавiрусу COVID-19, форум планується провести в режимi онлайн. Реєстрацiйна форма для участi у форумi найближчiм часом буде доступна на сторiнцi заходу - http://mbw.md/.Участь представникiв українського бiзнесу у зазначеному заходi, на думку Посольства, сприяло б подальшому розширенню українсько-молдовського економiчного спiвробiтництва, налагодженню спiвпрацi мiж пiдприємствами обох країн.
      Враховуючи вищезазначене, просимо розповсюдити iнформацiю щодо проведення Форуму серед дiлових кiл.

Директор департаменту Степан КУЙБIДА

До уваги керiвникiв та спецiалiстiв, що надають послуги з перевезення пасажирiв та/чи вантажiв автомобiльними транспортними засобами, iнформацiя щодо пiдвищення квалiфiкацiї

До вiдома керiвникiв пiдприємств, органiзацiй, суб'єктiв господарювання та всiх зацiкавлених осiб!

      Вiддiл економiки Червоноградської мiської ради iнформує, що з 29 вересня по 2 жовтня 2020 року у м. Мiнськ, Республiка Бiлорусь заплановано проведення Бiлоруського промислово-iнвестицiйному форуму 2020 (у випадку перенесення строкiв проведення зазначеного заходу в залежностi вiд розвитку ситуацiї з розповсюдженням в свiтi короновiрусної iнфекцiї COVID-19 iнформуватимемо додатково).
      В рамках Форуму заплановано проведення мiжнародних спецiалiзованих виставок "Техiннопром", "Профзварка", "Хiмiя, нафта i газ", "Полiмери i композити". Окрiм цього, пiд час Форму вiдбудеться перший спецiалiзований мiжнародний форум по смартифiкацiї реального сектору економiки "Smart industry EXPO. Цифровi технологiї та рiшення для промисловостi". Метою даного заходу є представлення компанiям країн-лiдерiв цифрової трансформацiї реального сектору економiки (США, Пiвденна Корея, КНР, Iзраїль, ФРН та iншi країни Європейського Союзу) передових практик, технологiй та розробок зi сфери смарт iндустрiї для представникiв державної влади, дiлових кiл та бiзнес об'єднань, топ-менеджерiв та профiльних компанiй.
      В рамках проведення виставок та дiлової програми передбачено: - сприяння в формуваннi та розвитку попиту пiдприємств реального сектору економiки країн на комплексне впровадження цифрових технологiй в своє виробництво та бiзнес-процеси; - представлення кращих практик та рiшень щодо створення екосистем, якi пiдтримують цифрову трансформацiю традицiйних секторiв економiки та залучення iнвестицiй.
      Детальнiше ознайомитись iз виставковими проектами можна за посиланнями: http://belpromforum.by, http://smartexpo.pro/, http://techinnoprom.by/.
      У разi зацiкавленостi та за бiльш детальною iнформацiєю можна звертатися за тел.: (032) 261-27-13 / 299-92-79 та на електроннi скриньки: loda.export@gmail.com або torg.loda@gmail.com

Начальник вiддiлу економiки О.ОРЛОВА

Пропозицiя щодо засобiв дезiнфекцiї...

Запрошуємо керiвникiв пiдприємств та фермерських господарств взяти участь у дистанцiйнiй веснянiй сесiї 2020 за Програмами UN-Habitat по стратегiчному плануванню "Управлiння змiнами" з розробки та впровадження АНТИКРИЗОВИХ ПРОГРАМ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ мiст/ОТГ на 2020 - 2025 роки

Щодо цифровового ефiрного телебачення

Щодо протидiї поширенню короновiрусної хвороби (COVID-19) в мiсцях торгiвлi (Постанова Головного санiтарного лiкаря України Мiнiстерства охорони здоров'я

Економiчний семiнар щодо процедури продажу спецiальних дозволiв на користування надрами...

Щодо участi у презентацiї програми "Доступнi кредити 5-7-9%"

До вiдома зацiкавлених осiб!

      Вiддiл економiки Червоноградської мiської ради iнформує, що у департамент економiчної полiтики ЛОДА надiйшов лист Мiнiстерства розвитку громад та територiй України вiд 28.01.2020 №7/36/1482-20 стосовно листа Посольства України в Об'єднаних Арабських Емiратах вiд 20.01.2020 № 6169/36-200-85 про конкурс серед потенцiйних українських кандидатiв на отримання нагороди Dubai International Award for Best Practices.
      Зазначеною нагородою вiдзначаються кращi свiтовi приклади сталого мiського розвитку, який є результатом спiвробiтництва мiж державним, приватним та громадським секторами у таких сферах:
      - мiське вiдновлення та публiчнi простори;
      - будiвництво iнновацiйних будинкiв;
      - сталi системи мiського харчування;
      - вирiшення проблем змiни клiмату та зменшення забруднення;
      - планування та менеджмент мiської iнфраструктури.
      Потенцiйними кандидатами на отримання нагороди можуть бути мiськi адмiнiстрацiї та їх асоцiацiї, об'єднання громад, науково-дослiднi iнститути, приватнi та державнi фонди, ЗМI та приватнi особи.
      Кiнцевий термiн надання заявок - 30 квiтня 2020 року.
      Контактна особа: Снилик Галина, тел. (032)2999280

Начальник вiддiлу економiки О.ОРЛОВА

До вiдома керiвникiв пiдприємств, органiзацiй, суб'єктiв господарювання та всiх зацiкавлених осiб!

      Вiддiл економiки Червоноградської мiської ради iнформує, що на офiцiйному сайтi Мiнiстерства розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства України у рубрицi "Розвиток експорту" опублiковано "Перелiк заходiв виставково-ярмаркової дiяльностi в Українi у 2020 роцi" та "Перелiк виставок i ярмаркiв за кордоном у 2020 роцi." Враховуючи викладене, iнформуємо Вас щодо можливостi участi у вказаних виставках та ярмарках.
      Контактна особа: Веронiка Бурда, тел. (032)261 27 13

Начальник вiддiлу економiки О.ОРЛОВА

До вiдома студентiв з будь якого регiону України!

      Приймаються заявки на участь у конкурсi за умовами соцiальної програми матерiальної допомоги українським студентам -Еducation UA 2019-2020 та буде обрано 1 переможця, який отримає грант в розмiрi 20 000 грн. Призовi кошти будуть направленi на оплату за навчання в їх українських ВУЗах. Для участi у конкурсi студентам потрiбно пiдготувати невелику аналiтичну роботу на запропоновану тему:
      "СОЦIАЛЬНI МЕРЕЖI ДЛЯ БIЗНЕСУ - ЯКУ ПЛАТФОРМУ ОБРАТИ?"
      Участь у конкурсi абсолютна безкоштовна. Конкурс триватиме по 08.03.2020р.
      Офiцiйними спонсорами i органiзаторами проекту є компанiї SMMdriver, AutoFrom,KarnoEnergy, LadySpace. Бiльше iнформацiї про умови конкурсу i особливостi даної соцiальної програми на сайтах грантодавцiв.
      https://autofrom.com.ua/education-ua/
      https://karnoenergy.com.ua/education-ua/
      https://ladyspace.com.ua/education-ua/
      https://smmdriver.com/ua //education-ua/
      Додатковi запитання можна поставити за допомогою наступних каналiв зв'язку:
      Ел.пошта: educationua@ukr.net або за тел.:
      380635781878 з 10 до 18год.- щоденно.
      Органiзатор проекту Еducation UA в Українi - Вiктор Купрiянець - керiвник сервiсу просування в iнстаграм SMMdriver.

Заступник начальника вiддiлу економiки М.СИРОТЮК

Iнформацiя про земельнi торги (аукцiони) щодо продажу прав оренди земельних дiлянок сiльськогосподарського призначення державної власностi (за межами населеного пункту), що вiдбудуться у сiчнi 2020 року

Виставка iноземних компанiй МЕТ 2019

Ярмарка продовольчих та високоякiсних товарiв "EKOGALA"

Виставковi заходи стосовно реалiзацiї та вдосконалення державної полiтики в реальному секторi економiки 5-7 листопада 2019 р.

Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради вiдповiдно до рiшення вiд 26.09.2019 року №177 оголошує конкурс з визначення автомобiльних перевiзникiв на право перевезення пасажирiв на автобусних маршрутах загального користування за маршрутами №5, №8, №9 та №10

Запрошуємо представникiв бiзнесу, учасникiв АТО(ООС) до участi у конкурсi iнвестицiйних проектiв у межах реалiзацiї Програми пiдвищення конкурентоспроможностi Львiвської областi та ознайомитися зi змiнами до Програми, затверджених рiшенням обласної ради вiд10 вересня 2019 року №866

      Конкурс iнвестицiйних проектiв триватиме до 17 жовтня 2019 року.
      Додаток:
      змiни до Програми пiдвищення конкурентоспроможностi Львiвської областi (додаток № 4 до рiшення обласної ради вiд 10.09.2019р. №866); Детальнiше...
      презентацiя до Програми пiдвищення конкурентоспроможностi Львiвської областi. Детальнiше...


Форум iнвестицiйної привабливостi...

Конкурс iнвестицiйних проектiв...

      Львiвська обласна рада у межах реалiзацiї Програми пiдвищення конкуренто-спроможностi Львiвської областi задля пiдтримки малого бiзнесу та пiдприємницької iнiцiативи учасникiв АТО (ООС) оголошує конкурс iнвестицiйних проектiв.
      Звертатись за телефонами: 2- 999- 279, м. Львiв, вул. Винниченка, 18, каб. 425.
      
      Представникiв малого бiзнесу запрошують до участi у конкурсi iнвестицiйних проектiв, який розпочався з 1 серпня 2019 року
      Департамент економiчної полiтики Львiвської облдержадмiнiстрацiї у межах реалiзацiї Програми пiдвищення конкурентоспроможностi Львiвської областi продовжує конкурс iнвестицiйних проектiв.
      Вiдповiдно до Програми суб'єктам пiдприємницької дiяльностi, представникам малого бiзнесу, якi вiдповiдають вимогам Господарського Кодексу, з обласного бюджету вiдшкодовуватимуть частину вiдсоткової ставки за кредитами, отриманими в банках, що уклали генеральнi угоди про спiвробiтництво з департаментом економiчної полiтики ЛОДА.
      Як iнформують у департаментi економiчної полiтики ЛОДА, претенденти на отримання вiдшкодування частини вiдсоткової ставки за кредитами повиннi вiдповiдати таким вимогам:
      - здiйснювати господарську дiяльнiсть неперервно не менше 24 мiсяцiв;
      - здiйснювати дiяльнiсть у межах тих видiв дiяльностi згiдно з КВЕД 2010, що пiдпадають пiд перелiк усiх груп Роздiлу 16 "Оброблення деревини та виготовлення виробiв з деревини та корка, крiм меблiв; виготовлення виробiв iз соломки та рослинних матерiалiв для плетiння", Роздiлу 31 Групи 31.0 "Виробництво меблiв" (крiм класу 31.03 "Виробництво матрацiв") та усiх груп "Роздiлу 13 "Текстильне виробництво", Роздiлу 14 "Виробництво одягу", Роздiлу 15 "Виробництво шкiри, виробiв зi шкiри та iнших матерiалiв".
      Для участi у конкурсi суб'єктам малого пiдприємництва необхiдно подати iнвестицiйнi проекти з такими роздiлами:
      - вид дiяльностi, виробничi можливостi, кадровий потенцiал, фiнансово-господарська стiйкiсть;
      - конкретний напрямок використання кредитних коштiв;
      - очiкуваний прирiст виробництва i реалiзацiї продукцiї (товарiв) у результатi реалiзацiї проекту;
      - очiкуване зниження собiвартостi виробництва i продукцiї у результатi реалiзацiї проекту;
      - очiкуванi новi ринки збуту продукцiї за межами областi i країни.
      Загальний обсяг iнвестицiйного проекту не повинен перевищувати 15 сторiнок.
      Зазначенi документи учасникам конкурсу необхiдно подати в департамент економiчної полiтики обласної державної адмiнiстрацiї за адресою: м. Львiв, вул. Винниченка, 18, каб. 425.Зазначимо, департамент економiчної полiтики ЛОДА спiвпрацює з такими банками у межах Програми: ПАТ АКБ "Львiв", ПАТ "Кредобанк", ПАТ "Ощадбанк", ПАТ "Мiжнародний iнвестицiйний банк" ПАТ "ОКСI банк", ПАТ "ОТП Банк", АТ "ПIРЕУС банк МКБ", ПАТ АБ "Укргазбанк", ПАТ "Iдея банк", ПАТ КБ "Приватбанк", Церковна кредитна спiлка "Анiсiя", кредитна спiлка "Вигода", кредитна спiлка "Бойкiвщина".
      Максимальна сума кредиту, яку надаватимуть у банках суб'єктам пiдприємницької дiяльностi, становить 750 тис грн термiном на три роки. Розмiр часткового вiдшкодування вiдсоткової ставки складає 14 % рiчних.
      Детальнi умови участi у конкурснi визначенi в положеннях Програми, яка розмiщена на офiцiйнiй iнтернет-сторiнцi Львiвської обласної ради.
      Детальну iнформацiю також можна отримати за телефонами: 2-999-279.
      
      Конкурс iнвестицiйних проектiв для учасникiв АТО (ООС) розпочався Львiвською облдержадмiнiстрацiєю з 1 серпня 2019 року
      Департамент економiчної полiтики Львiвської облдержадмiнiстрацiї у межах реалiзацiї Програми пiдвищення конкурентоспроможностi Львiвської областi задля пiдтримки пiдприємницької iнiцiативи учасникiв АТО (ООС) iнформує про оголошення конкурсу iнвестицiйних проектiв, який розпочався з 1 серпня 2019 року.
      Пiдприємцi-учасники АТО(ООС) зможуть отримати з обласного бюджету вiдшкодовування частини вiдсоткової ставки за кредитами, отриманими у банках та кредитних спiлках, якi уклали генеральнi угоди про спiвробiтництво з департаментом економiчної полiтики ЛОДА.
      Претенденти на отримання вiдшкодування частини вiдсоткової ставки за кредитами повиннi вiдповiдати таким вимогам:
      - мати статус учасника АТО(ООС) ;
      - мати офiцiйну прописку на територiї Львiвської областi;
      - створити бiзнес-план (iнвестицiйний проект);
      - взяти участь у навчаннi у межах проекту мiжнародного фонду "Вiдродження", "Новий вiдлiк" або покласти на свiй банкiвський рахунок 20% вiд очiкуваної суми кредиту.
      Для участi у конкурсi необхiдно подати iнвестицiйнi проекти з такими роздiлами:
      - вид дiяльностi, наявнi чи потенцiйнi виробничi можливостi, наявний чи потенцiйний кадровий склад;
      - конкретний напрямок використання кредитних коштiв;
      - очiкуваний фiнансово-економiчний ефект вiд реалiзацiї проекту;
      - очiкуванi ринки збуту продукцiї та послуг.
      Загальний обсяг iнвестицiйного проекту не повинен перевищувати 15 сторiнок.
      Зазначенi документи учасникам конкурсу необхiдно подати в департамент економiчної полiтики обласної державної адмiнiстрацiї за адресою: м. Львiв, вул. Винниченка, 18, каб. 425.Зазначимо, департамент економiчної полiтики полiтики ЛОДА спiвпрацює з такими банками та кредитними спiлками: ПАТ АКБ "Львiв", ПАТ "Кредобанк", ПАТ "Ощадбанк", ПАТ "ОКСI банк", ПАТ "ОТП Банк", АТ "ПIРЕУС банк МКБ", ПАТ АБ "Укргазбанк", ПАТ КБ "Приватбанк", Церковна кредитна спiлка "Анiсiя", кредитна спiлка "Вигода", кредитна спiлка "Бойкiвщина".
      Максимальна сума кредиту - 300 тис грн термiном на 3 роки. Розмiр часткового вiдшкодування вiдсоткової ставки складає 14 % рiчних.
      Детальнi умови участi у конкурснi визначенi в положеннях Програми, яка розмiщена на офiцiйнiй iнтернет-сторiнцi Львiвської обласної ради.
      Детальну iнформацiю також можна отримати за телефонами: 2- 999- 279.


Вiзит делегацiї представництва ЕС 19-21 червня 2019 року

ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМIЧНОЇ ПОЛIТИКИ ЛЬВIВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМIНIСТРАЦIЇ
iнформує про проведення 14 червня 2019 року у м. Київ Форуму бiзнес- i IТ-лiдерiв

      (лист вiд 24.05.2019р. № 5/33-430/0/2-19)
      14 червня 2019 року у м. Київ вiдбудеться Форум бiзнес- i IТ-лiдерiв.
      На Форумi зберуться понад 4000 учасникiв для бiзнес-спiлкування, якi зможуть розширити коло дiлових контактiв, знайти нових клiєнтiв i партнерiв.
      Також у рамках Форуму буде працювати експозона, де всi учасники зможуть ознайомитися з продуктами в галузi BPM- i CRM-систем.
      Програма Форуму складається з десяти тематичних секцiй:
      BUSINESS: пошук нових точок для прискорення бiзнесу
      - #accelerate - стратегiї та пiдходи найбiльших компанiй, якi допомагають швидко розвиватися з урахуванням змiн зовнiшнього середовища.
      - #thecustomer - кейси впровадження iнновацiй в маркетингу, продажах i клiєнтському сервiсi.
      - #transformation - способи швидкої трансформацiї в умовах надшвидкостей: досвiд експертiв з рiзних галузей бiзнесу.
      TECHNOLOGY: глибоке занурення в цифровi технологiї i практику їх використання
      - #everyone-a-developer - епоха low-code: як автоматизувати будь-якi бiзнес-iдеї за лiченi хвилини.
      - #process-excellence - передовi практики управлiння бiзнес-процесами та застосуван-ня BPM-технологiй для пiдвищення продуктивностi команди.
      - #tech-point - як отримати бiзнес-результат вiд чат-ботiв, AI, RPA та iнших сучасних технологiй.
      ACADEMY: лише перевiренi методики пiдвищення ефективностi органiзацiї
      - #how-to - практика побудови процесiв B2B-продажiв, лiдогенерацiї, управлiння проектами по Agile.
      - #best-practice - методологiї пiдвищення ефективностi продажiв, управлiння IТ-сервiсами, побудови процесного офiсу, управлiння знаннями.OPEN STAGE: iнтерактивний майданчик для нетворкiнгу та пошуку нових рiшень
      - #it-ecosystem - знайомство з готовими технологiчними рiшеннями, якi допоможуть виконувати завдання рiзної складностi.
      - #braindates - клуб для спiлкування i знайомства з гостями та спiкерами заходу в форматi "Business speed dating".
      Бiльш детальну iнформацiю про Форум бiзнес- i IТ-лiдерiв можна отримати вiд працiвникiв компанiї Terrasoft за телефоном:
      380(044)363-31-33, а також за гiперпосиланням:
      https://www.terrasoft.ua/global-tour-2019/kiev?activity=ijigroup_pr_globaltour-2019-kiev&utm_source=ijigroup&utm_medium=pr&utm_campaign=globaltour-2019-kiev .
      Мiсце проведення: м. Київ, Спортивна площа, 1.
      Умови участi: безкоштовно (обов'язкова попередня онлайн реєстрацiя).


Оголошення
Львiвська обласна рада у межах реалiзацiї Програми пiдвищення конкуренто-спроможностi Львiвської областi задля пiдтримки малого бiзнесу та пiдприємницької iнiцiативи учасникiв АТО (ООС) оголошує конкурс iнвестицiйних проектiв. Звертатись за телефонами: 2- 999- 279, м. Львiв, вул. Винниченка, 18, каб. 425.

      Представникiв малого бiзнесу запрошують до участi у конкурсi iнвестицiйних проектiв, який триватиме до 20 червня 2019 року
      Департамент економiчної полiтики Львiвської облдержадмiнiстрацiї у межах реалiзацiї Програми пiдвищення конкурентоспроможностi Львiвської областi продовжує конкурс iнвестицiйних проектiв.
      Вiдповiдно до Програми суб'єктам пiдприємницької дiяльностi, представникам малого бiзнесу, якi вiдповiдають вимогам Господарського Кодексу, з обласного бюджету вiдшкодовуватимуть частину вiдсоткової ставки за кредитами, отриманими в банках, що уклали генеральнi угоди про спiвробiтництво з департаментом економiчної полiтики ЛОДА.
      Як iнформують у департаментi економiчної полiтики ЛОДА, претенденти на отримання вiдшкодування частини вiдсоткової ставки за кредитами повиннi вiдповiдати таким вимогам:
      - здiйснювати господарську дiяльнiсть неперервно не менше 24 мiсяцiв;
      - здiйснювати дiяльнiсть у межах тих видiв дiяльностi згiдно з КВЕД 2010, що пiдпадають пiд перелiк усiх груп Роздiлу 16 "Оброблення деревини та виготовлення виробiв з деревини та корка, крiм меблiв; виготовлення виробiв iз соломки та рослинних матерiалiв для плетiння", Роздiлу 31 Групи 31.0 "Виробництво меблiв" (крiм класу 31.03 "Виробництво матрацiв") та усiх груп "Роздiлу 13 "Текстильне виробництво", Роздiлу 14 "Виробництво одягу", Роздiлу 15 "Виробництво шкiри, виробiв зi шкiри та iнших матерiалiв".
      Для участi у конкурсi суб'єктам малого пiдприємництва необхiдно подати iнвестицiйнi проекти з такими роздiлами:
      - вид дiяльностi, виробничi можливостi, кадровий потенцiал, фiнансово-господарська стiйкiсть;
      - конкретний напрямок використання кредитних коштiв;
      - очiкуваний прирiст виробництва i реалiзацiї продукцiї (товарiв) у результатi реалiзацiї проекту;
      - очiкуване зниження собiвартостi виробництва i продукцiї у результатi реалiзацiї проекту;
      - очiкуванi новi ринки збуту продукцiї за межами областi i країни.
      Загальний обсяг iнвестицiйного проекту не повинен перевищувати 15 сторiнок.
      Зазначенi документи учасникам конкурсу необхiдно подати в департамент економiчної полiтики обласної державної адмiнiстрацiї до 20 червня 2019 року за адресою: м. Львiв, вул. Винниченка, 18, каб. 425.
      Зазначимо, департамент економiчної полiтики ЛОДА спiвпрацює з такими банками у межах Програми: ПАТ АКБ "Львiв", ПАТ "Кредобанк", ПАТ "Ощадбанк", ПАТ "Мiжнародний iнвестицiйний банк" ПАТ "ОКСI банк", ПАТ "ОТП Банк", АТ "ПIРЕУС банк МКБ", ПАТ АБ "Укргазбанк", ПАТ "Iдея банк", ПАТ КБ "Приватбанк", Церковна кредитна спiлка "Анiсiя", кредитна спiлка "Вигода", кредитна спiлка "Бойкiвщина".
      Максимальна сума кредиту, яку надаватимуть у банках суб'єктам пiдприємницької дiяльностi, становить 750 тис грн термiном на три роки. Розмiр часткового вiдшкодування вiдсоткової ставки складає 14 % рiчних.
      Детальнi умови участi у конкурснi визначенi в положеннях Програми, яка розмiщена на офiцiйнiй iнтернет-сторiнцi Львiвської обласної ради.
      Детальну iнформацiю також можна отримати за телефонами: 2-999-279.
      Конкурс iнвестицiйних проектiв для учасникiв АТО (ООС) розпочався Львiвською облдержадмiнiстрацiєю та триватиме до 20 червня 2019 року
      Департамент економiчної полiтики Львiвської облдержадмiнiстрацiї у межах реалiзацiї Програми пiдвищення конкурентоспроможностi Львiвської областi задля пiдтримки пiдприємницької iнiцiативи учасникiв АТО (ООС) iнформує про оголошення конкурсу iнвестицiйних проектiв, який триватиме до 20 червня 2019 року.
      Пiдприємцi-учасники АТО(ООС) зможуть отримати з обласного бюджету вiдшкодовування частини вiдсоткової ставки за кредитами, отриманими у банках та кредитних спiлках, якi уклали генеральнi угоди про спiвробiтництво з департаментом економiчної полiтики ЛОДА.
      Претенденти на отримання вiдшкодування частини вiдсоткової ставки за кредитами повиннi вiдповiдати таким вимогам:
      - мати статус учасника АТО(ООС) ;
      - мати офiцiйну прописку на територiї Львiвської областi;
      - створити бiзнес-план (iнвестицiйний проект);
      - взяти участь у навчаннi у межах проекту мiжнародного фонду "Вiдродження", "Новий вiдлiк" або покласти на свiй банкiвський рахунок 20% вiд очiкуваної суми кредиту.
      Для участi у конкурсi необхiдно подати iнвестицiйнi проекти з такими роздiлами:
      - вид дiяльностi, наявнi чи потенцiйнi виробничi можливостi, наявний чи потенцiйний кадровий склад;
      - конкретний напрямок використання кредитних коштiв;
      - очiкуваний фiнансово-економiчний ефект вiд реалiзацiї проекту;
      - очiкуванi ринки збуту продукцiї та послуг.
      Загальний обсяг iнвестицiйного проекту не повинен перевищувати 15 сторiнок.
      Зазначенi документи учасникам конкурсу необхiдно подати в департамент економiчної полiтики обласної державної адмiнiстрацiї до 20 червня 2019 року за адресою: м. Львiв, вул. Винниченка, 18, каб. 425.
      Зазначимо, департамент економiчної полiтики полiтики ЛОДА спiвпрацює з такими банками та кредитними спiлками: ПАТ АКБ "Львiв", ПАТ "Кредобанк", ПАТ "Ощадбанк", ПАТ "ОКСI банк", ПАТ "ОТП Банк", АТ "ПIРЕУС банк МКБ", ПАТ АБ "Укргазбанк", ПАТ КБ "Приватбанк", Церковна кредитна спiлка "Анiсiя", кредитна спiлка "Вигода", кредитна спiлка "Бойкiвщина".
      Максимальна сума кредиту - 300 тис грн термiном на 3 роки. Розмiр часткового вiдшкодування вiдсоткової ставки складає 14 % рiчних.
      Детальнi умови участi у конкурснi визначенi в положеннях Програми, яка розмiщена на офiцiйнiй iнтернет-сторiнцi Львiвської обласної ради.
      Детальну iнформацiю також можна отримати за телефонами: 2- 999- 279.


УВАГА! ВПЕРШЕ! Оголошується конкурс стартап-проектiв для учасникiв АТО та ООС, на реалiзацiю якого Львiвською облдержадмiнiстрацiєю надається фiнансова пiдтримка в розмiрi 30 тис. грн.

      Конкурс триватиме з 27 березня по 27 квiтня 2019 року.
      Прес-служба Львiвської облдержадмiнiстрацiї повiдомляє, щодепартамент економiчної полiтики Львiвської облдержадмiнiстрацiї у межах реалiзацiї Програми пiдвищення конкурентоспроможностi Львiвської областi(змiни до Програми внесенi рiшенням обласної ради вiд 12.03.2019р. №780) задля пiдтримки пiдприємницької iнiцiативи учасникiв АТО (ООС) оголошує конкурс стартап-проектiв в частинi придбання устаткування, обладнання, iнших засобiв виробництва.
      Пiдприємцi-учасники АТО (ООС) зможуть отримати фiнансування витрат (частини витрат) на реалiзацiю стартап-проекту шляхом укладання договору з департаментом економiчної полiтики ЛОДА.
      Претенденти на реалiзацiю стартап-проекту повиннi:
      - мати статус фiзичної особи-пiдприємця;
      - мати статус учасника АТО (ООС);
      - мати офiцiйну прописку на територiї Львiвської областi;
      - подати стартап-проект на придбання устаткування, обладнання, iнших засобiв виробництва;
      -заповнити заявку в письмовому виглядi або в он-лайн режимi за посиланням.
      Для участi у конкурсi необхiдно подати стартап - проект з такими роздiлами:
      1.Змiст iдеї. Опис проекту, суспiльна значимiсть, вид економiчної дiяльностi, якому вiдповiдає проект.
      2. Конкретний напрямок використання наданих коштiв.
      3. Очiкуваний фiнансово-економiчний ефект вiд реалiзацiї стартап-проекту.
      Зазначенi документи учасникам конкурсу необхiдно подати в департамент економiчної полiтики обласної державної адмiнiстрацiї за адресою: м. Львiв, вул. Винниченка, 18, каб. 419.
      Розмiр видаткiв на реалiзацiю стартап-проекту для однiєї фiзичної особи-пiдприємця не може перевищувати 30 тис. грн i надається не частiше 1 разу на два роки (24 мiсяцi).
      Також продовжують дiяти iншi роздiли Програми пiдвищення конкуренто-спроможностi Львiвської областi (рiшення обласної ради вiд 14.02.2017р. №364 iз змiнами та доповненнями),вiдповiдно до якої пiдприємцi зможуть отримати з обласного бюджету вiдшкодовування частини вiдсоткової ставки за кредитами, отриманими у банках та кредитних спiлках, якi уклали генеральнi угоди про спiвробiтництво з департаментом економiчної полiтики ЛОДА. Максимальна сума кредиту, яку надаватимуть у банках суб'єктам пiдприємницької дiяльностi, становить 750 тис грн, для учасникiв АТО - 300 тис грн термiном на 3 роки. Розмiр часткового вiдшкодування вiдсоткової ставки складає 14 % рiчних.
      Детальнi умови участi у конкурсi визначенi Програмою пiдвищення конкурентоспроможностi Львiвської областi, яка розмiщена на офiцiйнiй iнтернет-сторiнцi Львiвської обласної ради.
      Детальну iнформацiю також можна отримати за телефоном: 299-92-79.


Щодо виставково-ярмаркових заходiв

Вiдбудеться зустрiч з представниками малого бiзнесу, учасниками АТО та представниками банкiв i Львiвської облдержадмiнiстрацiї з метою пiдтримки пiдприємницької дiяльностi

      На виконання Програми пiдвищення конкурентоспроможностi Львiвської областi 14 лютого 2019р. о 10.00 год. в примiщеннi малої сесiйної зали Червоноградської мiської ради (4 пов.) вiдбудеться зустрiч з представниками малого бiзнесу, учасниками АТО та представниками банкiв i Львiвської облдержадмiнiстрацiї з метою пiдтримки пiдприємницької дiяльностi (часткове вiдшкодування з обласного бюджету вiдсоткової ставки за кредитами, отриманими у банках -14 % рiчних).
      Запрошуємо зацiкавлених осiб прийняти участь у зустрiчi!
      Детальну iнформацiю можна отримати за телефоном: 3-21-74; 3-22-60


Miжнародна виставка "China International Import Expo 2019"

Конкурс iнвестицiйних проектiв

      Оголошення!
      Львiвська обласна рада у межах реалiзацiї Програми пiдвищення конкуренто-спроможностi Львiвської областi задля пiдтримки малого бiзнесу та пiдприємницької iнiцiативи учасникiв АТО оголошує конкурс iнвестицiйних проектiв.
      Звертатись за телефонами: 2- 999- 279, м. Львiв, вул. Винниченка, 18, каб. 425.
      
      Представникiв малого бiзнесу запрошують до участi у конкурсi iнвестицiйних проектiв, який триватиме з 23 сiчня по 23 лютого 2019 року.
      Департамент економiчної полiтики Львiвської облдержадмiнiстрацiї у межах реалiзацiї Програми пiдвищення конкурентоспроможностi Львiвської областi продовжує конкурс iнвестицiйних проектiв.
      Вiдповiдно до Програми суб'єктам пiдприємницької дiяльностi, представникам малого бiзнесу, якi вiдповiдають вимогам Господарського Кодексу, з обласного бюджету вiдшкодовуватимуть частину вiдсоткової ставки за кредитами, отриманими в банках, що уклали генеральнi угоди про спiвробiтництво з департаментом економiчної полiтики ЛОДА.
      Як iнформують у департаментi економiчної полiтики ЛОДА, претенденти на отримання вiдшкодування частини вiдсоткової ставки за кредитами повиннi вiдповiдати таким вимогам:
      - здiйснювати господарську дiяльнiсть неперервно не менше 24 мiсяцiв;
      - здiйснювати дiяльнiсть у межах тих видiв дiяльностi згiдно з КВЕД 2010, що пiдпадають пiд перелiк усiх груп Роздiлу 16 "Оброблення деревини та виготовлення виробiв з деревини та корка, крiм меблiв; виготовлення виробiв iз соломки та рослинних матерiалiв для плетiння", Роздiлу 31 Групи 31.0 "Виробництво меблiв" (крiм класу 31.03 "Виробництво матрацiв") та усiх груп "Роздiлу 13 "Текстильне виробництво", Роздiлу 14 "Виробництво одягу", Роздiлу 15 "Виробництво шкiри, виробiв зi шкiри та iнших матерiалiв".
      Для участi у конкурсi суб'єктам малого пiдприємництва необхiдно подати iнвестицiйнi проекти з такими роздiлами:
      - вид дiяльностi, виробничi можливостi, кадровий потенцiал, фiнансово-господарська стiйкiсть;
      - конкретний напрямок використання кредитних коштiв;
      - очiкуваний прирiст виробництва i реалiзацiї продукцiї (товарiв) у результатi реалiзацiї проекту;
      - очiкуване зниження собiвартостi виробництва i продукцiї у результатi реалiзацiї проекту;
      - очiкуванi новi ринки збуту продукцiї за межами областi i країни.
      Загальний обсяг iнвестицiйного проекту не повинен перевищувати 15 сторiнок.
      Зазначенi документи учасникам конкурсу необхiдно подати в департамент економiчної полiтики обласної державної адмiнiстрацiї з 23 сiчня по 23 лютого 2019 року за адресою: м. Львiв, вул. Винниченка, 18, каб. 425.
      Зазначимо, департамент економiчної полiтики ЛОДА спiвпрацює з такими банками у межах Програми: ПАТ АКБ "Львiв", ПАТ "Кредобанк", ПАТ "Ощадбанк", ПАТ "Мiжнародний iнвестицiйний банк" ПАТ "ОКСI банк", ПАТ "ОТП Банк", АТ "ПIРЕУС банк МКБ", ПАТ АБ "Укргазбанк", ПАТ "Iдея банк", ПАТ КБ "Приватбанк", Церковна кредитна спiлка "Анiсiя", кредитна спiлка "Вигода", кредитна спiлка "Бойкiвщина".
      Максимальна сума кредиту, яку надаватимуть у банках суб'єктам пiдприємницької дiяльностi, становить 750 тис грн термiном на три роки. Розмiр часткового вiдшкодування вiдсоткової ставки складає 14 % рiчних.
      Детальнi умови участi у конкурснi визначенi в положеннях Програми, яка розмiщена на офiцiйнiй iнтернет-сторiнцi Львiвської обласної ради.
      Детальну iнформацiю також можна отримати за телефонами: 2-999-279.
      
      Конкурс iнвестицiйних проектiв для учасникiв АТО розпочинається з 23 сiчня 2019 року та триватиме напротязi року.
      Департамент економiчної полiтики Львiвської облдержадмiнiстрацiї у межах реалiзацiї Програми пiдвищення конкурентоспроможностi Львiвської областi задля пiдтримки пiдприємницької iнiцiативи учасникiв АТО iнформує про оголошення конкурсу iнвестицiйних проектiв з 23 сiчня 2019 року.
      Пiдприємцi-учасники АТО зможуть отримати з обласного бюджету вiдшкодовування частини вiдсоткової ставки за кредитами, отриманими у банках та кредитних спiлках, якi уклали генеральнi угоди про спiвробiтництво з департаментом економiчної полiтики ЛОДА.
      Претенденти на отримання вiдшкодування частини вiдсоткової ставки за кредитами повиннi вiдповiдати таким вимогам:
      - мати статус учасника АТО;
      - мати офiцiйну прописку на територiї Львiвської областi;
      - створити бiзнес-план (iнвестицiйний проект);
      - взяти участь у навчаннi у межах проекту мiжнародного фонду "Вiдродження", "Новий вiдлiк" або покласти на свiй банкiвський рахунок 20% вiд очiкуваної суми кредиту.
      Для участi у конкурсi необхiдно подати iнвестицiйнi проекти з такими роздiлами:
      - вид дiяльностi, наявнi чи потенцiйнi виробничi можливостi, наявний чи потенцiйний кадровий склад;
      - конкретний напрямок використання кредитних коштiв;
      - очiкуваний фiнансово-економiчний ефект вiд реалiзацiї проекту;
      - очiкуванi ринки збуту продукцiї та послуг.
      Загальний обсяг iнвестицiйного проекту не повинен перевищувати 15 сторiнок.
      Зазначенi документи учасникам конкурсу необхiдно подати в департамент економiчної полiтики обласної державної адмiнiстрацiї з 23 сiчня 2019 року за адресою: м. Львiв, вул. Винниченка, 18, каб. 425.
      Зазначимо, департамент економiчної полiтики полiтики ЛОДА спiвпрацює з такими банками та кредитними спiлками: ПАТ АКБ "Львiв", ПАТ "Кредобанк", ПАТ "Ощадбанк", ПАТ "ОКСI банк", ПАТ "ОТП Банк", АТ "ПIРЕУС банк МКБ", ПАТ АБ "Укргазбанк", ПАТ КБ "Приватбанк", Церковна кредитна спiлка "Анiсiя", кредитна спiлка "Вигода", кредитна спiлка "Бойкiвщина".
      Максимальна сума кредиту - 300 тис грн термiном на 3 роки. Розмiр часткового вiдшкодування вiдсоткової ставки складає 14 % рiчних.
      Детальнi умови участi у конкурснi визначенi в положеннях Програми, яка розмiщена на офiцiйнiй iнтернет-сторiнцi Львiвської обласної ради.
      Детальну iнформацiю також можна отримати за телефонами: 2- 999- 279.


До вiдома зацiкавлених пiдприємств та органiзацiй!

      У перiод з 29 до 31 сiчня 2019 року на територiї НСК "Олiмпiйський" (м. Київ, вул. Велика Василiвська,55) вiдбудеться Експо-конгрес "Бiзнес для Розумних Мiст". Це глобальний захiд, який має на метi зiбрати лiдерiв регiону для вирiшення проблемних питань у мiстах та пошуку найкращих партнерiв для реалiзацiї проектiв i надання послуг.
      Протягом вказаного заходу заплановано проведення двох конгресiв, шести тематичних конференцiй, презентацiї виставкової експозицiї проектiв розвитку мiст, а також низки локальних подiй/ семiнарiв/майстер-класiв, органiзованих з метою обговорення нових свiтових трендiв у сферi трансформацiї мiст.
      У Експо-конгресi "Бiзнес для Розумних Мiст" вiзьмуть участь представники Уряду України, вiдомi в усьому свiтi спiкери та регiональнi лiдери, представники бiзнес-спiльноти, якi будуть розповiдати про реальнi проекти та механiзми їх практичної реалiзацiї.
      Отримати детальну iнформацiю про захiд та умови участi можна на сайтi: www.businessforsmartcities.com.
      З питань медiа партнерства звертатися: gostevatatiana@gmail.com .
      Попередня акредитацiя ЗМI буде вiдбуватись до 19.00 год. 25 сiчня включно. Контактна особа для акредитацiї:
      38 067 500 73 86 (Тетяна) або gostevatatiana@gmail.com

Начальник вiддiлу економiки О.ОРЛОВА

Програма Федерального мiнiстерства економiки та енергетики Нiмеччини для менеджерiв "Fit for Partnership with Germany"

До вiдома роботодавцiв щодо належного оформлення трудових вiдноси

      Вiддiл економiки Червоноградської мiської ради та Головне управлiння Держпрацi у Львiвськiй областi наголошує на необхiдностi належного оформлення трудових вiдносин.
      Незадекларована праця в Українi найчастiше проявляється у таких формах:
      - наймана праця без оформлення трудових вiдносин;
      - приховування вiд державних органiв частини вiдпрацьованого робочого часу та заробiтної плати.
      Роботодавцю вигiднiше офiцiйно оформити працiвника, анiж у випадку виявлення незадекларованої працi заплатити штраф. Наголошуємо, що сьогоднi за кожного неофiцiйно працевлаштованого працiвника штраф складає 30 мiнiмальних зарплат, а це з 01.01.2019 - 125 190 гривень. А за цi кошти можна офiцiйно виплачувати 1 працiвнику впродовж року заробiтну плату не меншу, нiж середню по областi.
      Працiвник без офiцiйного оформлення на роботу позбавляє себе гарантованого державою розмiру заробiтної плати; виплати своєчасно та не нижче мiнiмальної заробiтної плати, офiцiйної вiдпустки, вiдпустки по догляду за дитиною; виплат у зв'язку з тимчасовою непрацездатнiстю; допомоги у разi настання нещасного випадку пiд час виробничого процесу; соцiального страхування.
      До того ж неоформлений офiцiйно працiвник втрачає трудовий та страховий стаж при розрахунку розмiру пенсiї. Такi громадяни позбавленi соцiального захисту при досягненнi пенсiйного вiку. Адже тiльки легально оформлений працiвник, який, вiдповiдно, матиме достатньо страхового стажу, отримає право на гiдну пенсiю.
      Шановнi роботодавцi, подбайте про своїх працiвникiв та про їхнє майбутнє! Не наражайте свiй бiзнес на штрафи, оформляйте працiвникiв належним чином!


Львiвською обласною радою прийнято рiшення "Про мораторiй на публiчне використання росiйськомовного культурного продукту на територiї Львiвської областi"

Аналiз регуляторного впливу "Про затвердження Правил торгiвлi на ринках на територiї Червоноградської мiської ради" (нова редакцiя)

До вiдома роботодавцiв щодо належного оформлення трудових вiдносин

      ГУ Держпрацi у Львiвськiй областi вкотре звертається до роботодавцiв щодо належного оформлення трудових вiдносин.
      Вигiднiше офiцiйно оформити працiвника, анiж у випадку виявлення незадекларованої працi заплатити штраф. Наголошуємо, що сьогоднi за одного неофiцiйно працевлаштованого працiвника штраф складає 111 690 гривень. А за цi кошти можна офiцiйно виплачувати 1 працiвнику впродовж року заробiтну плату не меншу, нiж середню по областi.
      При цьому звертаємося до працiвникiв, якi з певних причин досi працюють неофiцiйно. Слiд зазначити, що неоформленого працiвника роботодавець позбавляє права на основну та додаткову вiдпустки, оплату лiкарняного, дотримання встановленої законодавством норми тривалостi робочого часу, допомогу по безробiттю, гарантiї на соцiальне страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi тощо. При цьому "нелегальний" працiвник втрачає трудовий стаж. Вiдтак такi громадяни позбавленi соцiального захисту при досягненнi пенсiйного вiку.
      Шановнi роботодавцi, подбайте про своїх працiвникiв та про їхнє майбутнє! Не наражайте свiй бiзнес на штрафи, оформляйте працiвникiв належним чином!
      Консультацiї щодо належного оформлення трудових вiдносин можна отримати у Громадськiй приймальнi ГУ Держпрацi у Львiвськiй областi за тел. 032 235-48-42.


До вiдома керiвникiв пiдприємств, органiзацiй, суб'єктiв господарювання та всiх зацiкавлених осiб!

      Вiддiл економiки Червоноградської мiської ради iнформує:
      
      За iнiцiативи Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї, Львiвської торгово-промислової палати, НУ "Львiвська Полiтехнiка" та Асоцiацiї професiйних митних посередникiв в областi стартує Експортна школа для початкiвцiв. Завдання школи - допомогти малому та середньому бiзнесу освоїти основи експортної дiяльностi та набути практичнi навички для виходу на зовнiшнi ринки для успiшного продажу своїх товарiв за кордон.
      Як iнформують у департаментi економiчної полiтики Львiвської облдержадмiнiстрацiї навчання розраховане на пiдприємцiв - тих, хто створює, продає вироби на внутрiшньому ринку Українi, кому необхiдна допомога у виходi на зовнiшнi ринки, хто бажає зрозумiти, з яких основних етапiв складається експортна дiяльнiсть пiдприємства, та якi iнструменти слiд використовувати для здiйснення прямих продажiв закордон.
      Навчальний курс дає комплексне та системне розумiння про те, з чого складається експортна дiяльнiсть пiдприємства, як почати експортувати на зовнiшнi ринки. Вiн орiєнтований на досвiд компанiй.
      В межах курсу передбачено 8 модулiв, 16 годин iнтенсивного курсу за темами:
      - попереднiй вiдбiр цiльових ринкiв та їх дослiдження, в т.ч. маркетинговий аналiз як iнструмент визначення оцiнки готовностi товару до експорту;
      - тарифнi та нетарифнi засоби регулювання експорту;
      - розробка експортної стратегiї пiдприємця початкiвця;
      - фiнансово-економiчне об_рунтування ефективностi та цiноутворення в експортнiй дiяльностi (Iнкотермс);
      - митнi режими. Митне оформлення експортних операцiй. Статус уповноваженого (схваленого) експортера;
      - умови сертифiкацiї товарiв та мiжнароднi обмеження;
      - особливостi експортних контрактiв;
      - В2С export: як працює e-commerce канал.
      Також пiдприємцiв ознайомлять iз досвiдом компанiй Львiвської областi в напрямку розвитку бiзнесу та виходу на новi глобальнi ринки, для них проведуть нетворкiнг на заходах програми у колi потенцiйних партнерiв та представникiв бiзнесу та нададуть ексклюзивний доступ до розширених навчальних матерiалiв, статей та вiдеоконтенту.
      Зареєструватись на курс можна за посиланням: loda.gov.ua/news?id=39208,
      Контактний тел.
      380322612713 та ел. ад.: loda.export@gmail.com

Начальник вiддiлу економiки О.ОРЛОВА

До вiдома керiвникiв пiдприємств, органiзацiй, суб'єктiв господарювання та всiх зацiкавлених осiб!

      Вiддiл економiки Червоноградської мiської ради iнформує, що у перiод з 4 по 8 жовтня 2018 року, органiзовується виставка - ярмарок "Львiвський товаро-виробник". Мiсце проведення м.Львiв, вул. Коперника, 17 (Львiвський Палац мистецтв). Щорiчно у заходi бере участь понад 100 товаровиробникiв Львiвщини.
      Контактна особа: Заяць Галина, тел. (032)297-59-80, (032)29758-47.

Заступник начальника вiддiлу економiки М.СИРОТЮК

Здiйснення державного контролю за додержанням законодавства про працю органами мiсцевого самоврядування

      В Українi триває процес децентралiзацiї владних повноважень. В рамках цього процесу 01.01.2017 набрали чинностi змiни до Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" (статтю 34 доповнено частиною третьою), згiдно яких до вiдання виконавчих органiв мiських рад мiст обласного значення та об'єднаних територiальних громад, належать:
      1) здiйснення на вiдповiдних територiях контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятiсть населення у порядку, встановленому законодавством;
      2) накладення штрафiв за порушення законодавства про працю та зайнятiсть населення у порядку, встановленому законодавством.
      Постановою КМУ вiд 26.04.2017 № 295 затверджено ПОРЯДОК здiйснення державного контролю за додержанням законодавства про працю (Порядок контролю). Iнспектор працi (посадова особа виконавчих органiв рад, в посадовiй iнструкцiї якої передбачено повноваження щодо здiйснення державного контролю за додержанням законодавства про працю) здiйснює контроль за додержанням законодавства про працю на територiї Червоноградської мiської ради вiдповiдно до вказаного вище порядку.
      Постановою КМУ вiд 17 липня 2013 р. № 509 затверджено ПОРЯДОК накладення штрафiв за порушення законодавства про працю та зайнятiсть населення. Змiнами внесеними 26.04.2017 у цей порядок передбачено, що штрафи накладаються керiвниками виконавчих органiв мiських рад мiст обласного значення, сiльських, селищних, мiських рад об'єднаних територiальних громад та їх заступниками.
      Державний контроль за додержанням законодавства про працю здiйснюється у формi проведення iнспекцiйних вiдвiдувань та невиїзних iнспектувань iнспекторами працi виконавчих органiв мiських рад мiст обласного значення та сiльських, селищних, мiських рад об'єднаних територiальних громад з питань:
      - своєчасної та у повному обсязi оплати працi,
      - додержання мiнiмальних гарантiй в оплатi працi,
      - оформлення трудових вiдносин.
      Контрольнi повноваження iнспектора працi пiдтверджується службовим посвiдченням встановленої Мiнсоцполiтики форми, що видається Держпрацi.
      У пунктi 5 Порядку контролю визначено перелiк пiдстав для здiйснення iнспекцiйних вiдвiдувань. Такими пiдставами, зокрема, є звернення працiвника щодо порушення законодавства про працю, звернення фiзичної особи про порушення стосовно неї правил оформлення трудових вiдносин, рiшення суду, повiдомлення органiв державного нагляду (контролю), правоохоронних органiв, iнформацiї органiв Держстату, ДФС, ПФУ, профспiлкових органiзацiй, а також за рiшенням керiвника органу контролю щодо виявлення неоформлених трудових вiдносин.
      Порядок контролю передбачає, що у разi виконання у встановленi строки припису про усунення порушень заходи щодо притягнення до вiдповiдальностi не застосовуються, крiм випадкiв, якщо йдеться про факти використання працi неоформлених працiвникiв, несвоєчасної виплати заробiтної плати або виплати її в неповному обсязi, недодержання мiнiмальних гарантiй в оплатi працi. У таких випадках заходи щодо притягнення до вiдповiдальностi застосовуються одразу пiсля закiнчення перевiрки i одночасно iз внесенням припису.
      Iнспектори працi за наявностi службового посвiдчення безперешкодно, без попереднього повiдомлення мають право:
      1) пiд час проведення iнспекцiйних вiдвiдувань з питань виявлення неоформлених трудових вiдносин, самостiйно i в будь-яку годину доби з урахуванням вимог законодавства про охорону працi проходити до будь-яких виробничих, службових, адмiнiстративних примiщень об'єкта вiдвiдування, в яких використовується наймана праця;
      2) ознайомлюватися з будь-якими книгами, реєстрами та документами, ведення яких передбачено законодавством про працю, що мiстять iнформацiю/вiдомостi з питань, якi є предметом iнспекцiйного вiдвiдування, невиїзного iнспектування, з метою перевiрки їх вiдповiдностi нормам законодавства та отримувати завiренi об'єктом вiдвiдування їх копiї або витяги;
      3) наодинцi або у присутностi свiдкiв ставити керiвнику та/або працiвникам об'єкта вiдвiдування запитання, що стосуються законодавства про працю, отримувати iз зазначених питань уснi та/або письмовi пояснення;
      4) за наявностi ознак кримiнального правопорушення та/або створення загрози безпецi iнспектора працi залучати працiвникiв правоохоронних органiв;
      5) на надання робочого мiсця з можливiстю ведення конфiденцiйної розмови з працiвниками щодо предмета iнспекцiйного вiдвiдування;
      6) фiксувати проведення iнспекцiйного вiдвiдування з питань виявлення неоформлених трудових вiдносин засобами аудiо-, фото- та вiдеотехнiки;
      7) отримувати вiд державних органiв iнформацiю, необхiдну для проведення iнспекцiйного вiдвiдування, невиїзного iнспектування.
      Вимога iнспектора працi про надання об'єктом вiдвiдування для ознайомлення документiв та/або їх копiй чи витягiв з документiв, пояснень, доступу до примiщень, органiзацiї робочого мiсця, внесена в межах повноважень, є обов'язковою для виконання.
      Тривалiсть iнспекцiйного вiдвiдування, невиїзного iнспектування не може перевищувати 10 робочих днiв, для суб'єктiв мiкропiдприємництва та малого пiдприємництва - двох робочих днiв.
      За рiшенням керiвника органу контролю або його заступника, погодженим з об'єктом вiдвiдування, iнспектори працi можуть проводити невиїзнi iнспектування у примiщеннi вiдповiдного органу контролю на пiдставi документiв та пояснень, наданих об'єктом вiдвiдування.
      З метою реалiзацiї делегованих повноважень, зазначених у ст.34 Закону України "Про мiсцеве самоврядування", в частинi здiйснення контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятiсть населення, у вiддiлi економiки Червоноградської мiської ради, введено посаду головного спецiалiста з повноваженнями iнспектора працi, який у встановленому порядку отримав посвiдчення.
      ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ за порушення законодавства про працю...


Вiддiл економiки Червоноградської мiської ради повiдомляє суб'єктiв господарювання

      Вiддiл економiки Червоноградської мiської ради повiдомляє суб'єктiв господарювання, що на виконання п.2.7.2. протокольного рiшення вiд 16 липня 2018 року №15 засiдання обласної комiсiї з питань техногенно-екологiчної безпеки i надзвичайних ситуацiй Львiвської ОДА Управлiння державного нагляду за дотриманням санiтарного законодавства Головного управлiння Держпродспоживслужби у Львiвськiй областi направило ПАМ'ЯТКУ для операторiв ринку з виробництва та обiгу харчових продуктiв у закладах ресторанного господарства, кулiнарних цехах супермаркетiв, закладах громадського харчування, якi спецiалiзуються на виготовленнi та реалiзацiї страв швидкого приготування (шаурми, хотдоги, кебаби) щодо профiлактики спалахiв харчових отруєнь та гострих кишкових iнфекцiйних захворювань
      Просимо провести вiдповiднi заходи щодо забезпечення належного санiтарно-технiчного стану виробництва, дотримання технологiчних та температурних режимiв пiд час виготовлення, зберiгання та реалiзацiї харчової продукцiї з метою недопущення ускладнення санiтарно-епiдемiчної ситуацiї щодо захворюваностi на гострi кишковi iнфекцiї та харчовi отруєння на територiї Червоноградської мiської ради
      ПАМ'ЯТКА
      для операторiв ринку з питань профiлактики спалахiв харчових отруєнь та гострих кишкових iнфекцiйних захворювань у закладах ресторанного господарства, кулiнарних цехах супермаркетiв при здiйсненнi господарської дiяльностi, пов'язаної з виробництвом та обiгом харчових продуктiв
      1. В асортиментi закладу ресторанного господарства повиннi бути включенi страви та кулiнарнi вироби, для приготування яких у даному закладi є вiдповiднi умови, тобто вiдповiдно до типу закладу (пiдприємства), його забезпеченiстю вiдповiдним набором виробничих примiщень, оснащенням холодильним та технологiчним обладнанням. З метою недопущення групових спалахiв гострих кишкових iнфекцiй та харчових отруєнь серед вiдвiдувачiв в асортиментi закладу ресторанного господарства слiд обмежити приготування небезпечних в епiдемiчному вiдношеннi страв у теплий перiод року (протягом травня-вересня): приготування заливних з м'яса, птицi, риби, холодцiв, паштетiв, млинцiв та пирiжкiв з м'ясним та лiверним фаршем, м'ясних салатiв, заправлених майонезом, салатiв зi сметаною, приготування фаршированої риби та птицi, кремових кондитерських виробiв, ковбас та м'ясокопченостей домашнього виготовлення, кров'янок, паштетiвок, сальтисонiв тощо. Не допускати приготування небезпечних в епiдемiчному вiдношеннi страв з яєць: яєчня-глазуня, соусiв з добавлянням сирих яєць, кондитерських виробiв, десертiв з добавлянням в оздоблювальнi напiвфабрикати сирих яєць (сир маскарпоне). Не дозволяти реалiзацiю в закладах ресторанного господарства страв, кондитерських та кулiнарних виробiв, якi готувались у домашнiх умовах.
      2. У р.VII Закону України "Про основнi принципи та вимоги до безпечностi та якостi харчових продуктiв" вiд 22.07.2014 р.№ 1602-VII викладенi загальнi гiгiєнiчнi вимоги щодо поводження з харчовими продуктами (надалi Закон).
      З метою недопущення виробництва небезпечних в епiдемiчному вiдношеннi готових страв та кулiнарних виробiв у закладi ресторанного господарства необхiдно дотримуватись технологiї їх приготування:
      2.1 Дотримання вимог окремої обробки продовольчої сировини та готових харчових продуктiв з метою недопущення вторинного iнфiкування готової продукцiї. (п.3 ст.49 Закону). Для цього обробка сировини та готової продукцiї повинна проводитись окремо у спецiально обладнаних цехах. На невеликих пiдприємствах без цехового подiлу допускається обробка сировини та готової продукцiї в одному примiщеннi, але на рiзних виробничих столах. Для обробки повинен використовуватись окремий виробничий iнвентар (обробнi дошки та ножi), промаркований за призначенням;
      2.2.Дотримання вимог дефростацiї м'ясних напiвфабрикатiв та риби, тушок птицi, субпродуктiв (п.8 ст. 49 Закону). Розморожування м'яса здiйснювати поступово у дефростерi (при температурi вiд 0 до
      6 град С) або на виробничому столi, не допускати розморожування бiля плити або у водi. Розморожування риби допускається на повiтрi або у холоднiй пiдсоленiй водi при температурi не вище 20 град С);
      2.3.Дотримання режимiв термiчної обробки напiвфабрикатiв з рубленого м'яса, м'яса птицi та порцiйних кускiв риби, приготування омлету (п.2 ст.51 Закону). Напiвфабрикати з сiченого м'яса та м'яса птицi пiсля попереднього обсмажування повиннi проходити обов'язкове доготування в жаровiй шафi протягом 5-7 хв. при температурi 250-280 град С. Допускається смаження напiвфабрикатiв у жаровiй шафi без попереднього обсмажування при температурi 250-270 град протягом 20-25 хв. або ж у пароконвекторi (в режимi "пар", "жар") при температурi 180 град С протягом 30-35 хв. Ступiнь готовностi кулiнарних виробiв з м'яса, птицi визначають кухарською вилкою (органолептично безколiрний сiк при проколюваннi). Окрiм цього, для контрою температури всерединi кулiнарного виробу пiд час його термiчної обробки у тепловому обладнаннi (пароконвектори, жаровi шафи) повиннi бути встановленi пристрої (термощупи) або ж повиннi бути в наявностi стилетнi термометри. (п.3 ст.51 Закону);
      2.4.Проведення повторної термiчної обробки вiдвареного м'яса, птицi, субпродуктiв для перших та других страв, холодцiв з метою запобiгання вторинному забрудненню харчового продукту пiд час його переробки ( пiдпункту 2 п.2 ст.51 Закону);
      2.5 При проведеннi обробки харчових продуктiв у закладi ресторанного господарства необхiдно придiляти увагу питанню санiтарної обробки яєць iз застосуванням миючих та сучасних дезiнфiкуючих засобiв: наявнiсть вiдповiдного мiсця та видiленого для цього окремого iнвентарю з метою недопущення можливого забруднення напiвфабрикатiв та готової продукцiї сальмонелами (п.3 ст.49 Закону). Приготування омлетiв необхiдно здiйснювати в жаровiй шафi при температурi 180-200 град С протягом 8-10 хв., товщина яєчної сумiшi на деко не повинна бути бiльше 3 см.
      3.Пiд час зберiгання продовольчої сировини та харчових продуктiв, в т.ч. кулiнарних виробiв та готових страв, у закладi ресторанного господарства слiд дотримуватись термiнiв реалiзацiї продукцiї, температурних умов зберiгання, а також вимог товарного сусiдства при зберiганнi продовольчої сировини та харчових продуктiв у складських примiщеннях та в холодильному обладнаннi (п.3, п.5 ст.49 Закону).
      4.Поступлення харчових продуктiв та продовольчої сировини у заклад ресторанного господарства повинно здiйснюватись за наявностi вiдповiдних документiв, що посвiдчують їх безпечнiсть та якiсть, в т.ч. товаро-транспортних накладних згiдно вимог ст.37 Закону.
      Оператор ринку повинен дотримуватись вимог стосовно простежуваностi за принципом "крок назад" у вiдповiдностi до ст.22 Закону.
      5.Постачання продовольчої сировини та харчових продуктiв у заклади ресторанного господарства необхiдно здiйснювати транспортними засобами, якi вiдповiдають гiгiєнiчним вимогам (з iзотермiчним (охолоджувальним) кузовом), проходять вiдповiдну санiтарну обробку та дезiнфекцiю. Продукти транспортуються у вiдповiднiй транспортнiй тарi з дотриманням вимог товарного сусiдства з метою недопущення можливого забруднення харчових продуктiв. (ст.44 Закону).
      6.У закладах ресторанного господарства повиннi бути створенi вiдповiднi умови для дотримання санiтарно-гiгiєнiчного режиму виробництва продукцiї:
      6.1.Наявнiсть протiчної холодної та гарячої води гарантованої якостi у вiдповiдностi до вимог Державних санiтарних норм та правил "Гiгiєнiчнi вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною", затверджених наказом МОЗ України вiд 12.05.2010 р. № 400. У разi пiдключення закладу ресторанного господарства до власної системи водопостачання (локальний водопровiд), необхiдно проводити двiчi на рiк (весна, осiнь) профiлактичне очищення та дезiнфекцiю вододжерела, а також ємностей (резервуарiв) для запасу водопровiдної води, а також у разi невiдповiдностi якостi водопровiдної води мiкробiологiчним нормативам за результатами проведених лабораторних дослiджень. Окрiм цього, необхiдно дотримуватись вимог до зон санiтарної охорони вододжерела локального водопроводу з метою недопущення забруднення води вододжерела.
      6.2.З метою недопущення вторинного забруднення готової продукцiї на всiх стадiях їх виробництва та обiгу у закладi ресторанного господарства повиннi функцiонувати внутрiшнi мережi каналiзацiї (пiдпункт 3, п.1 Закону).
      6.3.Обладнання, iнвентар та посуд повиннi проходити належну санiтарну обробку (миття та дезiнфекцiя) згiдно гiгiєнiчних вимог з метою недопущення мiкробного, забруднення готової продукцiї (пiдпункт 1 п.1 ст.45 Закону). У закладi повинен бути створений необхiдний запас миючих та дезiнфiкуючих засобiв, дозволених до використання МОЗ України, якi слiд зберiгати у маркованому посудi (пiдпункт 9 п.1 ст.49 Закону).
      7.Працiвники закладу ресторанного господарства зобов'язанi проходити профiлактичнi медичнi огляди, щоденний огляд на наявнiсть гнiйничкових захворювань. Не допускати до роботи для контакту з готовою продукцiєю осiб з гнiйничковими захворюваннями шкiри, нагноєними порiзами, опiками, а також з катарами верхнiх дихальних шляхiв. Працiвники закладу ресторанного господарства повиннi повiдомляти адмiнiстрацiю закладу про випадки захворювання кишковими iнфекцiями у них та членiв їх сiмей.
      Працiвники закладу повиннi проходити навчання з гiгiєнiчних вимог до виробництва та обiгу харчових продуктiв. Перiодичнiсть навчання встановлюється оператором ринку. (ст.48 Закону).
      8.З метою дотримання правил особистої гiгiєни працiвниками закладу ресторанного господарства повиннi бути створенi вiдповiднi умови (наявнiсть умивальникiв, мила, одноразових рушникiв, дезiнфiкуючих засобiв для обробки рук, дозволених до застосування) як на робочих мiсцях, так в санiтарно-побутових примiщеннях. З метою недопущення iнфiкування харчових продуктiв у процесi виробництва, зберiгання оператор ринку повинен забезпечити проведення централiзованого прання санiтарного одягу (п.3 ст.49 Закону).
      9.Оператор ринку повинен забезпечити проведення у закладi ресторанного господарства дератизацiйних, дезiнсекцiйних заходiв згiдно укладених угод зi спецiалiзованими пiдприємствами, а також наявнiсть актiв виконаних робiт. (п. 4 ст.49 Закону України № 1602-VII). Для боротьби з мухами, переносниками збудникiв кишкових iнфекцiй, проводити затягування марлею або сiткою дверей та вiкон у теплий перiод року. З метою недопущення розповсюдження тарганiв необхiдно зберiгати харчовi вiдходи в бачках з кришками та забезпечити якомога швидше їх видалення з примiщень закладу харчування (пiдпункт 1 п.1 ст.46 Закону).
      10.З метою недопущення розмноження мух у закладi ресторанного господарства слiд забезпечити належний збiр, зберiгання та утилiзацiю твердих побутових та харчових вiдходiв. Для вивезення вiдходiв повиннi бути укладенi вiдповiднi угоди зi спецiалiзованими пiдприємствами, а також обов'язкова наявнiсть документiв, якi пiдтверджують її дiєвiсть (акти виконання робiт). (пiдпункти 2,3 п.1 ст.46 Закону).
      11.У разi реалiзацiї кулiнарної продукцiї за межами закладу харчування у тимчасових потужностях (лiтнi майданчики, кiоски, палатки) необхiдно дотримуватись наступних вимог згiдно ст.43 Закону:
      - забезпеченiсть потужностi холодною та гарячою протiчною водою гарантованої якостi у необхiднiй кiлькостi (п.5);
      - забезпеченiсть холодильним обладнанням, засобами контролю температурного режиму (термометри) (п.7);
      - дотримання вимог товарного сусiдства при зберiганнi харчових продуктiв у холодильному обладнаннi (п.8);
      - наявнiсть вiдповiдних умов для дотримання правил особистої гiгiєни працiвникiв (умивальники, мило, одноразовi рушники, дез. засоби для обробки рук) (п.3);
      - наявнiсть вiдповiдних товаросупровiдних документiв (накладна, забiрний лист) з вiдмiткою про дату та годину закiнчення технологiчного процесу виробництва кулiнарної продукцiї, термiну її реалiзацiї, кiнцевого термiну реалiзацiї.

Начальник вiддiлу економiки О.ОРЛОВА

До вiдома керiвникiв пiдприємств, органiзацiй, суб'єктiв господарювання та всiх зацiкавлених осiб!

      Вiддiл економiки Червоноградської мiської ради iнформує, що у перiод з 8 по 11 жовтня 2018 року, у Виставковому центрi Pins Maritimes в м. Алжир вiдбудеться 3-я Мiжнародна виставка з переробки та утилiзацiї вiдходiв "REVADE" на тему: "Кругове пiдприємництво, важiль для розвитку управлiння вiдходами" органiзатором якої є Торгово-промислова палата Алжиру спiльно з Нацiональним агентством по вiдходам Алжиру.
      Метою виставки є надання сприяння пiдприємництву та заохочення до створення компанiй, якi реалiзуються у галузi переробки та утилiзацiї вiдходiв з використанням найсучаснiших технологiй та новiтнього обладнання.
      Детальна iнформацiя розмiщена на офiцiйному сайтi: .

Заступник начальника вiддiлу економiки М.СИРОТЮК

Вiддiл економiки Червоноградської мiської ради повiдомляє щодо встановлення мораторiю на публiчне використання росiйськомовного культурного продукту на територiї Львiвської областi

      (згiдно листа департаменту економiчної полiтики Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї вiд 22.06.2018 року № 11-44/0/18)
      З метою уникнення ескалацiї напруги в суспiльствi та недопущення розпалювання мiжнацiональної ворожнечi; задля захисту українського iнформацiйного простору вiд гiбридних впливiв держави - агресора та подолання наслiдкiв тривалої мовної русифiкацiї; враховуючи звернення Львiвської обласної ради вiд 17 квiтня 2018 року, прийняте рiшенням Львiвської обласної ради вiд 17 квiтня 2018 року №687 та доручення голова Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї вiд 19.06.2018р. № 38/0/6-18 щодо встановлення мораторiю на публiчне використання росiйськомовного культурного продукту на територiї Львiвської областi, беручи до уваги численнi звернення громадських органiзацiй патрiотичного спрямування просимо керiвникiв закладiв ресторанного господарства, клубiв, пiдприємств, установ, органiзацiй, перевiзникiв громадського транспорту, закладiв культури незалежно вiд форм власностi про припинення публiчного вiдтворення аудiовiзуальних творiв росiйських артистiв, дiї яких створюють загрозу нацiональнiй безпецi України.


Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради вiдповiдно до рiшення вiд 20.06.2018 року № 124 оголошує конкурс з визначення автомобiльних перевiзникiв на право перевезення пасажирiв на автобусних маршрутах загального користування за маршрутами №2, №3, №4, №4а та №7

Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради вiдповiдно до рiшення вiд 20.06.2018 року № 124 оголошує конкурс з визначення автомобiльних перевiзникiв на право перевезення пасажирiв на автобусних маршрутах загального користування за маршрутами №2, №3, №4, №4а та №7

Щодо приєднання України до Єдиного стандарту автоматичного обмiну податковою iнформацiєю

      У зв'язку з приєднанням України до Єдиного стандарту автоматичного обмiну податковою iнформацiєю (The Common Reporting Standard (CRS)), перший обмiн планується у 2019 роцi.
      Шляхом обмiну iнформацiєю мiж країнами свiту Державна фiскальна служба України автоматично отримає всю iнформацiю про закордоннi рахунки громадян України, зареєстрованi на їх iм'я компанiї (у тому числi офшорнi), володiння ними акцiями закордонних компанiй (у тому числi як кiнцевих бенефiцiарiв), отриманi ними доходи за межами України, джерела виникнення капiталу, суми залишкiв на закордонних рахунках, iсторiю платежiв тощо.
      Рада голiв державних адмiнiстрацiй спiльно з партнером Мiжнародною Консалтинговою групою CONSULCO, яка є транснацiональним лiдером у сферi податкового планування, корпоративного структурування, мiжнародного управлiння активами, iнформує про можливiсть отримати консультацiю вiд експертiв CONSULCO i встановити довгостроковi вiдносини.
      У разi необхiдностi фахiвцi CONSULCO нададуть консультацiю з питань податкового законодавства i трастових структур, запропонують захист або реструктуризацiю активiв, виконають комплекс робiт щодо захисту персональних даних вiдповiдно до вимог мiжнародного законодавства.
      Переведення власних активiв до трастiв не суперечить вимогам мiжнародного i українського законодавства, не є об'єктом при автоматичному обмiнi податковою iнформацiєю, активно використовується лiдерами країн свiту.
      За бiльш детальною iнформацiєю звертайтеся за телефоном: плюс 380(50)469-14-15.
      З метою уникнення порушень чинного мiжнародного законодавства i законодавства України, рекомендується скористатися можливiстю i використати час для легалiзацiї статкiв.

Директор департаменту Р.С. Филипiв

Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради вiдповiдно до рiшення вiд 29.05.2018 року оголошує конкурс з визначення автомобiльних перевiзникiв на право перевезення пасажирiв на автобусних маршрутах загального користування за маршрутами №2, №3, №4, №4а та №7

До вiдома суб'єктiв господарювання у деревообробнiй та лiсопильнiй галузi

      Вiддiл економiки Червоноградської мiської ради на виконання листа Департаменту екологiї та природних ресурсiв ЛОДА вiд 07.05.2018р. №04.02 - 2425 щодо дiяльностi лiсопильних господарств iнформує, що вiдповiдно до ст.11 ЗУ "Про охорону атмосферного повiтря" викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами можуть здiйснюватися пiсля отримання дозволу.
      Дозвiл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами - це офiцiйний документ, який дає право пiдприємствам, установам, органiзацiям та громадянам-пiдприємцям експлуатувати об'єкти, з яких надходять в атмосферне повiтря забруднюючi речовини або їх сумiшi, за умови дотримання встановлених вiдповiдних нормативiв граничнодопустимих викидiв та вимог до технологiчних процесiв у частинi обмеження викидiв забруднюючих речовин протягом визначеного в дозволi термiну.
      Просимо звернути увагу, що при несвоєчасному отриманнi дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повiтря стацiонарними джерелами, та здiйснення без дозвiльних документiв спецiального водокористування подальше здiйснення господарської дiяльностi пiдприємства вважатиметься таке, що суперечить чинному природоохоронному законодавству.
      Iнформацiю щодо отримання дозволу можна отримати на сайтi Департаменту в мережi Iнтернет за адресою: www.ekologia.lviv.ua в роздiлi "Дозвiльна дiяльнiсть".

Начальник вiддiлу економiки О.ОРЛОВА

Асоцiацiя "ЛIГА МАШИНОБУДIВНИКIВ ТА РОБОТОДАВЦIВ УКРАЇНИ "УКРМАШБУД" iнформує...

Вiдбудеться найбiльша в Захiднiй та Центральнiй Африцi Мiжнародна спецiалiзована виставка "Lagos International Trade Fair - 2018"

      Вiддiл економiки Червоноградської мiської ради повiдомляє про те, що за iнформацiєю Посольства України у Федеративнiй Республiцi Нiгерiя, у перiод з 2 по 11 листопада 2018 р., в м. Лагос (Нiгерiя) вiдбудеться найбiльша в Захiднiй та Центральнiй Африцi Мiжнародна спецiалiзована виставка "Lagos International Trade Fair - 2018", органiзатором якої є Торгово-промислова палата м. Лагос.
      У 2017 роцi в зазначеному заходi взяли участь представники бiзнесових кiл Китаю, Iрану Гани, Словенiї, Португалiї, Данiї, Iспанiї, Швецiї, Iзраїлю, Фiнляндiї, Iталiї та iнших країн.
      На виставцi буде представлена продукцiя i послуги, пов'язанi з такими сферами промисловостi як нафта, газ, хiмiя, енергетика, сiльське господарство, продукти харчування та напої, будiвельнi матерiали, навчання та освiта, охорона здоров'я .
      Детальну iнформацiю щодо умов участi, порядку оформлення необхiдних документiв можна отримати вiд органiзаторiв виставкового заходу: Сола - olusola.oluwadare@lagoschamber.com; Мухейс - muheez@lagoschamber.com; Люцiана - luciana@lagoschamber.com, а також на веб-сайтi: http://lagosinternationaltradefair.com (англiйською мовою).

Начальник вiддiлу економiки О.Я. Орлова

Всесвiтня виставка "Експо - 2020"

      Вiддiл економiки Червоноградської мiської ради повiдомляє про те, що у перiод з 20 жовтня 2020 р. по 10 квiтня 2021 р. у м. Дубай (Об'єднанi Арабськi Емiрати) заплановано проведення Всесвiтньої виставки "Експо - 2020", яка стане найбiльшою виставковою подiєю у свiтi, основною темою якої визначено "Об'єднуючи Розуми, Створюємо Майбутнє". Попередньо передбачається, що захiд вiдвiдає приблизно 25 млн. осiб зi 180 країн.
      Виставка буде присвячена пошуку шляхiв взаємозв'язку, спiвпрацi та формуванню нових партнерських вiдносин для розвитку iнновацiй i нових iдей для створення кращого майбутнього.
      В цьому контекстi повiдомляємо про те, що органiзаторами Всесвiтньої виставки "Експо - 2020" було анонсовано програму "Ехро Livе", якою передбачено проведення конкурсiв на надання грантiв, що будуть видiлятися для фiнансування iнновацiйних рiшень i винаходiв, якi полiпшують якiсть життя i мають суспiльну цiннiсть.
      Програма "Ехро Live" передбачає надання грантового фiнансування переможцям конкурсiв у розмiрi до 100 тис. дол. США для розвитку та пiдтримки проектiв малих та середнiх пiдприємств, стартапiв i перспективних початкiвцiв з усього свiту.
      Прийом заявок на участь у програмi вiдкривається двiчi на рiк (наступний етап розпочинається у квiтнi 2018 р.). Подати заявку на отримання гранту можуть пiдприємства будь-якої форми власностi, науковi установи, урядовi та неурядовi органiзацiї тощо.
      Бiльш детальну iнформацiю можна отримати на офiцiйному сайтi виставки: https://www.expo2020dubai.ae/en/Expo-Live/Innovation, а також звернувшись за адресою електронної пошти: expolive@expo2020.ae.

Заступник начальника вiддiлу економiки М.Я. Сиротюк

З першого сiчня 2018 року зростає розмiр мiнiмальної зарплати

Звернення до сiльськогосподарських виробникiв
Вiддiл економiки Червоноградської мiської ради звертається до сiльськогосподарських виробникiв, зацiкавлених харчопереробних пiдприємств та органiзацiй щодо поширення та реалiзацiї iнiцiативи "Бiоконверсiя органiчних вiдходiв, як фактору екологiчної безпеки та виробництва органiчної сiльськогосподарської продукцiї на Львiвщинi" фермерського господарства "Бiогумус Помiрчого" Пустомитiвського району
      Додаток на 3-х аркушах:
- копiя листа департаменту економiчної полiтики Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї вiд 21.11.2017 року № 1-21-4125;
- копiя проекту ФГ "Бiогумус Помiрчого" Пустомитiвського району (Помiрчий Зеновiй Григорович, тел.(032) 227-71-56, моб.тел. 098-77-44-532).

Перший заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Д.I. Балко

До вiдома суб'єктiв господарювання!

      Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради iнформує, що на територiї Львiвської областi здiйснює свою господарську дiяльнiсть ТзОВ "Ремагросервiс" (м. Радехiв, вул. Стоянiвська,2а, тел: (0255)22459, (067)6726808), яке спецiалiзується на ремонтi сiльськогосподарської технiки вiтчизняних та iноземних виробникiв ( тракторiв, зернозбиральних комбайнiв, оприскувачiв та iнших самохiдних сiльськогосподарських машин). Також пiдприємство має необхiднi технiчнi засоби та квалiфiкованих працiвникiв, що дозволяє виготовляти новi комплектуючi до вищезазначеної сiльськогосподарської технiки, здiйснювати бляхарськi, токарнi, шлiфувальнi, розточнi, зварювальнi та iншi роботи в необхiднiй кiлькостi.

Начальник вiддiлу економiки О.Я. Орлова

Вiддiл економiки Червоноградської мiської ради повiдомляє...

Пiдтримка пiдприємств громадських органiзацiй iнвалiдiв та на яких бiльше половини вiд штатної чисельностi становлять iнвалiди, сприяння реалiзацiї товарiв, що ними виробляються i послуг, що ними надаються, та ефективного їх просування на ринок, надаємо iнформацiю щодо вищевказаних пiдприємств та асортименту їх продукцiї для поширення серед пiдприємств, установ i органiзацiй, якi здiйснюють закупiвлю даних видiв товарiв та послуг за бюджетнi кошти

Вiддiл економiки Червоноградської мiської ради повiдомляє...

      про те, що
      ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМIЧНОЇ ПОЛIТИКИ ЛЬВIВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМIНIСТРАЦIЇ
      скерував на адресу мiського голови постанову
      Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 листопада 2016 р. № 773
      для вiдома та використання в роботi суб'єктами господарювання
      Кабiнетом Мiнiстрiв України внесено змiни до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, якi регулюють питання здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi цiноутворення.
      Вказаним рiшенням врегульовано повноваження Держпродспоживслужби при наданнi висновкiв щодо розрахункiв економiчної обгрунтованостi витрат при формуваннi оптово-вiдпускних цiн на соцiально значущi продовольчi товари, а також при визначеннi критерiїв, за якими оцiнюється ступiнь ризику вiд провадження господарської дiяльностi, пов'язаної з продажем (реалiзацiєю) товарiв, щодо яких встановлено державне регулювання цiн.
      ЗАТВЕРДЖЕНО
      постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 листопада 2016 р. № 773
      ЗМIНИ,
      що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України
      1. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 жовтня 2007 р. №1222 "Про затвердження Порядку декларування змiни оптово-вiдпускних цiн на продовольчi товари" (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., № 79, ст.2940; 2008 р., № 61, ст. 2072; 2011 р., № 16, ст. 656; 2013 р., № 8, ст.270):
      1) у пунктi 3 постанови слова "Державнiй iнспекцiї з контролю за цiнами" замiнити словами "Державнiй службi з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв";
      2) у Порядку декларування змiни оптово-вiдпускних цiн на продовольчi товари, затвердженому зазначеною постановою:
      в абзацi першому пунктiв 3 i 4 слова "територiальних органiв Держцiнiнспекцiї" замiнити словом "Держпродспоживслужби";
      в абзацi першому пункту 5 слово "Держцiнiнспекцiя" замiнити словом "Держпродспоживслужба".
      2. У пiдпунктi 1 пункту 5 Порядку використання коштiв, передбачених у державному бюджетi для вiдшкодування витрат державних пiдприємств зв'язку, пов'язаних з розповсюдженням вiтчизняних перiодичних друкованих видань, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 березня 2011р. № 275 (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., № 20, ст. 852, № 95, ст.3463; 2012p., № 37, ст. 1374; 2014 р., № 59, ст. 1602), слова "Держцiнiнспекцiєю" та "Держцiнiнспекцiя" замiнити вiдповiдно словами "Держпродспоживслужбою" та "Держпродспоживслужба".
      3. У назвi, пунктi 1 постанови та назвi додатка до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1серпня 2013 р. № 533 "Про затвердження критерiїв, за якими оцiнюється ступiнь ризику вiд провадження господарської дiяльностi, пов'язаної з продажем (реалiзацiєю) товарiв, щодо яких встановлено державне регулювання цiн, i визначається перiодичнiсть здiйснення планових заходiв державного нагляду (контролю) Державною iнспекцiєю з контролю за цiнами" (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., № 63, ст. 2278) слова "Державною iнспекцiєю з контролю за цiнами" виключити.

Начальник вiддiлу економiки О.Я.Орлова

Щодо Державної служби України з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв

      Повiдомляємо, що вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 вересня 2014 року № 442 "Про оптимiзацiю системи центральних органiв виконавчої влади" утворена Державна служба України з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв (надалi Держпродспоживслужба ).
      Вiдповiдно до розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 06.04.2016 року № 260-р "Питання Державної служби з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв", Держпродспоживслужба офiцiйно розпочала роботу i приступила до виконання функцiй.
      В Держпродспоживслужбу шляхом реорганiзацiї та приєднання увiйшли:
      - Управлiння безпечностi харчових продуктiв та ветеринарiї;
      - Управлiння фiтосанiтарної безпеки;
      - Державна iнспекцiя з питань захисту прав споживачiв;
      - Державна санiтарно-епiдемiологiчна служба;
      - Управлiння контролю у сферi насiнництва та розсадництва;
      - Сектор контролю за регульованими цiнами.
      Вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 грудня 2015 р. № 1092 "Про утворення територiальних органiв Державної служби з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв", створене Головне управлiння Держпродспоживслужби в Львiвськiй областi ( Керiвник Чушак Олександра Григорiвна; юридична адреса : 79024, мiсто Львiв, вул. Промислова, 9; e-mail: office @ vetmedlviv.ua); тел: (032) 252-69-29, факс: (032) 294-88-36). Територiальнi органи утворенi у всiх адмiнiстративних районах та мiстах: Львiв,Самбiр,Дрогобич,Стрий,Червоноград.
      Згiдно повiдомлення Держпродспоживслужби, суб'єкти господарювання всiх форм власностi, якi провадять дiяльнiсть з виробництва та/або реалiзацiї соцiально значущих продовольчих товарiв, у разi збiльшення оптово-вiдпускних цiн протягом мiсяця бiльш як на 1 вiдсоток, повиннi задекларувати їх змiну.
      Для отримання висновкiв щодо розрахункiв економiчно об_рунтованих планованих витрат пiд час формування оптово-вiдпускних цiн на продовольчi товари, суб'єктам господарювання необхiдно подати до Держпродспоживслужби документи в обсязi та згiдно з вимогами постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.10.2007 № 1222 "Про затвердження Порядку декларування змiни оптово-вiдпускних цiн на продовольчi товари".
      Просимо довести вказану iнформацiю до вiдома керiвникiв пiдприємств - виробникiв та реалiзаторiв соцiально значущих товарiв.

Директор департаменту Р.С. Филипiв

Про безоплатний проїзд ветеранiв нацiонально-визвольної боротьби в автомобiльному транспортi загального користуваннi

Для iнформування суб'єктiв господарювання - список дiячiв культури, дiї яких створюють загрозу нацiональнiй безпецi України

      На виконання листа Департаменту економiчного розвитку торгiвлi та промисловостi Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї №4-32-3735 вiд 01.09.2015 року, листа Мiнiстерства культури України №710/7-1/15-15 вiд 21.08.2015 року, вимог Закону України "Про внесення змiн до деяких законiв України щодо захисту iнформацiйного телерадоiпростору України", повiдомляємо, що 7 серпня 2015 року Служба безпеки України надала Мiнiстерству культури список дiячiв культури, дiї яких створюють загрозу нацiональнiй безпецi України з 14 осiб, а саме:
      - Кучеренко Володимир Олександрович
      - Холмогоров Єгор Станiславович
      - Хазiн Михайло Леонiдович
      - Газманов Олег Михайлович
      - Кобзон Йосиф Давидович
      - Перфiлова Валерiя Юрiївна
      - Пригожий Йосиф Iгорович
      - Безруков Сергiй Вiталiйович
      - Боярський Михайло Сергiйович
      - Расторгуєв Микола В'ячеславович
      - Охлобистiн Iван Iванович
      - Порєченков Михайло Євгенович
      - Лепс Григорiй Вiкторович
      - Депардьє Жерар.
      Просимо керiвникiв закладiв громадського харчування, власникiв клубiв караоке та розважальних закладiв з проханням припинити публiчне виконання аудiовiзуальних творiв за участю вищезазначених осiб, оскiльки до Мiнiстерства культури масово надходять звернення обурених з цього приводу громадян України.

Начальник вiддiлу економiки О.Я. Орлова

ДЛЯ IНФОРМУВАННЯ СУБ'ЄКТIВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

      Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради iнформує, що Львiвською обласною державною адмiнiстрацiєю видано доручення першого заступника голови обласної державної адмiнiстрацiї вiд 13.10.2014р. № 17
      Щодо упорядкування режимiв роботи пiдприємств сфери торгiвлi
      1.Головам районних державних адмiнiстрацiй, мiським головам мiст обласного значення
      1.1. Перезатвердити або надати новi погодження режимiв роботи суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi у сферi торгiвлi та ресторанного господарства, якi працюють цiлодобово або з 23.00 год. до 06.00 год.
      Термiн: до 30 жовтня 2014 року
      1.2. Забезпечити контроль на мiсцях за дотриманням у закладах торгiвлi всiх форм власностi правил торгiвлi алкогольними напоями (в т.ч. на розлив) i тютюновими виробами та наявнiстю у доступних для споживачiв мiсцях узгоджених режимiв їх роботи.
      Термiн: постiйно
      1.3. Залучати правоохороннi органи та громадськi органiзацiї для проведення належного контролю та роз'яснювальної роботи серед населення i вiдповiдного реагування на порушення суб'єктами пiдприємницької дiяльностi сфери торгiвлi та ресторанного господарства Правил торгiвлi алкогольними напоями та тютюновими виробами. Органiзувати телефоннi "гарячi лiнiї" та Iнтернет - сторiнки на сайтах райдержадмiнiстрацiй та виконкомiв мiст обласного значення для iнформування громади про виявленi порушення у сферi торгiвлi алкоголем i тютюновими виробами. При виявленнi порушень, заяв та звернень громадськостi приймати вiдповiднi рiшення.
      Термiн: постiйно
      2. Суб'єктам пiдприємницької дiяльностi у сферi торгiвлi та ресторанного господарства, якi працюють цiлодобово або з 23.00 год. до 06.00 год., рекомендувати встановити вiдеокамери внутрiшнього (огляд, мiсця розрахунку споживачiв) та зовнiшнього (вхiд до закладу) спостереження та зберiгати в архiвi таку вiдеоiнформацiю протягом 30 календарних днiв.
      Термiн: протягом 4-го кварталу 2014р.
      3. Суб'єктам пiдприємницької дiяльностi у сферi торгiвлi та ресторанного господарства забезпечити недопущення реалiзацiї неповнолiтнiм особам алкогольних напоїв та тютюнових виробiв у пiдприємствах торгiвлi всiх форм власностi, в яких реалiзується така продукцiя.
      Термiн: постiйно
      4. Департаменту з питань iнформацiйної дiяльностi та комунiкацiї з громадськiстю обласної державної адмiнiстрацiї (Посипанко Д.I.) через засоби масової iнформацiї довести змiст доручення до громадськостi областi та перiодично (не рiдше, нiж 1 раз на мiсяць) iнформувати населення про виявленi порушення та вжитi заходи щодо їх усунення.
      Термiн: щомiсячно до 5 числа
      5. Контроль за виконанням доручення залишаю за собою.

Перший заступник голови Й.С. Ситник

Звернення до суб'єктiв пiдприємництва всiх форм власностi - фiзичних та юридичних осiб закладiв громадського харчування, ресторанного та готельного господарства

      У зв'язку iз зверненнями та зауваженнями громадян мiста, враховуючи складну ситуацiю в державi iз-за терористичної дiяльностi незаконних вiйськових формувань, з метою забезпечення правил додержання тишi та громадського порядку на територiї Червоноградської мiської ради, керуючись Законом України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" та на виконання пункту 7 протокольного доручення оперативної наради з керiвниками структурних пiдроздiлiв виконавчого комiтету вiд 04.09.2014р. виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради просить керiвникiв суб'єктiв пiдприємництва (фiзичних та юридичних осiб закладiв громадського харчування, ресторанного та готельного господарства) тимчасово не використовувати пiротехнiчнi засоби (феєрверки, петарди, ракети, салюти та iншi вибуховi пристрої) на пiдвiдомчiй територiї до моменту завершення антитерористичної операцiї.
      Згiдно Законiв України "Про мiлiцiю" та "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо захисту населення вiд впливу шуму" контроль щодо порушення вимог законодавства по захисту населення вiд шкiдливого впливу шуму чи правил додержання тишi, охорони i забезпечення громадського порядку здiйснюють правоохороннi органи.

Мiський голова I.I.Чудiйович

Вiддiл економiки Червоноградської мiської ради повiдомляє
Вiддiл економiки Червоноградської мiської ради повiдомляє про те, що головою обласної державної адмiнiстрацiї видано розпорядження вiд 24.07.2014р. №318/0/5-14 "Про пiдтримку реалiзацiї товарiв українського виробництва".
Вищезазначене розпорядження було прийняте вiдповiдно до законiв України "Про мiсцевi державнi адмiнiстрацiї" та "Про основи нацiональної безпеки України" з метою обов'язкового маркування товарiв росiйського походження, проведення акцiй на пiдтримку українських товарiв та iнше.
Дане розпорядження є обов'язковим для виконання всiма суб'єктами господарювання незалежно вiд форм власностi, яке в повному обсязi наводиться нище.
Заступник начальника вiддiлу економiки М.Я.Сиротюк


Для iнформування суб'єктiв господарювання

      Вiддiл економiки Червоноградської мiської ради повiдомляє про те, що головою обласної державної адмiнiстрацiї видано розпорядження вiд 07.10.2013р. №692/0/5-13 "Про регулювання цiн на основнi види продовольчих товарiв".
      Вищезазначене розпорядження було прийняте на виконання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 грудня 1996 року № 1548 "Про встановлення повноважень органiв виконавчої влади та виконавчих органiв мiсцевих рад щодо регулювання цiн (тарифiв) (iз змiнами та доповненнями)", з метою соцiального захисту населення запобiгання економiчно необ_рунтованому пiдвищенню цiн i стабiлiзацiї цiнової ситуацiї на продовольчому ринку.
      Дане розпорядження є обов'язковим для виконання всiма суб'єктами господарювання незалежно вiд форм власностi, яке в повному обсязi наводиться нище.

Начальник вiддiлу економiки О.П.Денисенко

Вiддiл економiки Червоноградської мiської ради повiдомляє

      про те, що на виконання п. 5 доручення першого заступника голови обласної державної адмiнiстрацiї Б.М. Матолича вiд 16.08.2013 №56 керiвникам пiдприємств торгiвлi необхiдно дотримуватись вимог розпоряджень голови облдержадмiнiстрацiї стосовно встановлення торговельних надбавок на основнi продовольчi товари, а саме:
      1. Розпорядження голови обласної державної адмiнiстрацiї вiд 29 квiтня 2011 року №373/0/5-11 "Про внесення змiн до розпорядження голови облдержадмiнiстрацiї вiд 30 жовтня 2007 року № 1142".
      2. Розпорядження голови обласної державної адмiнiстрацiї вiд 30 жовтня 2007 року №1142 "Про регулювання цiн на окремi продовольчi товари".
      3. Розпорядження голови обласної державної адмiнiстрацiї вiд 30 листопада 2005 року №1171 "Про торговельнi надбавки на дитяче харчування".

Начальник вiддiлу економiки О.П.Денисенко

Вiддiл економiки Червоноградської мiської ради iнформує

      про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо порядку перебування дiтей у закладах, у яких провадиться дiяльнiсть у сферi розваг, або закладах громадського харчування у нiчний час для використання в роботi та з метою iнформування керiвникiв закладiв громадського харчування щодо неухильного виконання вимог Закону.
      ЗАКОН УКРАЇНИ
      Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо порядку перебування дiтей у закладах, у яких провадиться дiяльнiсть у сферi розваг, або закладах громадського харчування у нiчний час
      Верховна Рада України постановляє:
      I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:
      1. У Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
      1) доповнити статтею 180-1 такого змiсту:
      "Стаття 180-1. Порушення порядку перебування дiтей у закладах, у яких провадиться дiяльнiсть у сферi розваг, або закладах громадського харчування
      Порушення встановленого законом порядку перебування дiтей у закладах, у яких провадиться дiяльнiсть у сферi розваг, або закладах громадського харчування -
      тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб пiдприємств, установ, органiзацiй незалежно вiд форми власностi, громадян - власникiв пiдприємств чи уповноважених ними осiб, громадян - суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi вiд двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.
      Дiї, передбаченi частиною першою цiєї статтi, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за таке саме порушення, -
      тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб пiдприємств, установ, органiзацiй незалежно вiд форми власностi, громадян - власникiв пiдприємств чи уповноважених ними осiб, громадян - суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";
      2) статтю 221 пiсля слiв i цифр "частиною третьою статтi 178" доповнити словом i цифрами "статтею 180-1".
      2. Закон України "Про охорону дитинства" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., № 30, ст. 142 iз наступними змiнами) доповнити статтею 20-1 такого змiсту:
      "Стаття 20-1. Особливостi перебування дiтей у закладах, у яких провадиться дiяльнiсть у сферi розваг, або закладах громадського харчування
      Дiти вiком до 16 рокiв з двадцять другої до шостої години можуть перебувати у закладах, у яких провадиться дiяльнiсть у сферi розваг, або закладах громадського харчування лише в присутностi принаймнi одного з батькiв чи iншого законного представника дитини або особи, яка її супроводжує i несе за неї персональну вiдповiдальнiсть.
      Власники закладiв, у яких провадиться дiяльнiсть у сферi розваг, або закладiв громадського харчування та уповноваженi ними особи зобов'язанi вживати заходiв щодо недопущення у такi заклади з двадцять другої до шостої години дiтей до 16 рокiв без супроводження осiб, зазначених у частинi першiй цiєї статтi.
      Власники закладiв, у яких провадиться дiяльнiсть у сферi розваг, або закладiв громадського харчування та уповноваженi ними особи мають право у перiод з двадцять другої до шостої години вимагати у вiдвiдувачiв таких закладiв документи, що пiдтверджують досягнення ними 16-рiчного вiку".
      II. Прикiнцевi положення
      1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.
      2. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:
      привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;
      забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.
      Президент Україн В.ЯНУКОВИЧ
      м. Київ 16 травня 2013 року № 243-VII

Заступник начальника вiддiлу економiки I.Р. Задолинна

Внесено змiни до "Порядку провадження торговельної дiяльностi та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарiв"

      Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 березня 2013 р. № 226 "Про внесення змiн до Порядку провадження торговельної дiяльностi та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарiв" внесено змiни до "Порядку провадження торговельної дiяльностi та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарiв", затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.06:2006 р. № 833, а саме:
      1. Доповнити Порядок пунктом 10' такого змiсту:"10'. За рiшенням суб'єкта господарювання етикетування товарiв або iнструкцiї про їх застосування ( в установлених випадках) можуть мiстити поруч iз текстом, викладеним державною мовою, його переклад регiональною мовою або мовою меншини, iншими мовами."
      2. Пункт 17 пiсля слiв "вiдповiдного маркування", доповнити словами "етикетування або iнструкцiї про їх застосування (в установлених випадках), а також".
      Враховуючи вищевикладене просимо суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi використовувати зазначенi змiни у своїй дiяльностi.

Начальник вiддiлу економiки О.П.Денисенко

Продовжує дiяти "гаряча лiнiя" вiддiлення Нацiональної служби посередництва i примирення в Львiвськiй областi

      У вiддiленнi Нацiональної служби посередництва i примирення в Львiвськiй областi продовжує працювати постiйно-дiюча "гаряча лiнiя" з метою оперативного iнформування вiддiлення Нацiональної служби про факти виникнення трудових конфлiктiв, акцiй соцiального протесту, зупинення роботи на пiдприємствах, в установах та органiзацiях регiону та невiдкладного реагування вiддiлення Нацiональної служби у взаємодiї з мiсцевими органами влади на цi конфлiкти, надання консультацiй та роз'яснень найманим працiвникам та роботодавцям, профспiлкам, громадськостi з питань трудового законодавства, законодавства про колективнi трудовi спори.
      "Гаряча лiнiя" вiддiлення Нацiональної служби працює за телефоном (0322) 261-10-82 з понедiлка по п'ятницю з 9:00 до 18:00 год., а з 01.04.2013р. без вихiдних за телефоном 0976990113.

Заступник мiського голови В.I.Турко

Про внесення змiн до деяких законiв України щодо вдосконалення окремих положень про обмеження мiсць курiння тютюнових виробiв

      Вiддiл економiки Червоноградської мiської ради iнформує суб'єктiв господарювання для вiдома i використання в роботi Закон України
      "Про внесення змiн до деяких законiв України щодо вдосконалення окремих положень про обмеження мiсць курiння тютюнових виробiв".


До вiдома суб'єктiв господарювання: виробникiв, постачальникiв та продавцiв сiльськогосподарської сировини та харчової продукцiї !

      Вiддiл економiки Червоноградської мiської ради iнформує, що вiдповiдно до листа Державного пiдприємства "Львiвський науковий-виробничий центр стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї" вiд 19.09.2011 №3023/21-07 щодо реалiзацiї в торговельнiй мережi Львiвщини сiльськогосподарської сировини та харчової продукцiї без вiдповiдних документiв, що засвiдчують їх якiсть та безпеку, згiдно з вимогами статтi 21 Закону України "Про безпечнiсть та якiсть харчових продуктiв" (№2809-IV вiд 06.09.2005р.) обов'язковою вимогою, що регулює вiдносини з виробниками, продавцями (постачальниками) та споживачами харчових продуктiв i визначає правовий порядок забезпечення безпечностi та якостi харчових продуктiв є наявнiсть Декларацiї про вiдповiднiсть.
      Згiдно з останнiми результатами монiторингу споживчого ринку Львiвської областi, близько 80% сiльськогосподарської сировини та харчової продукцiї реалiзується в торговельнiй мережi Львiвщини без вiдповiдних документiв, що засвiдчують їх якiсть та безпеку (декларацiя про вiдповiднiсть, сертифiкат вiдповiдностi, тощо).
      Для отримання iнформацiї щодо видачi та реєстрацiї Декларацiї про вiдповiднiсть необхiдно звертатись в ДП "Львiстандартметрологiя" за адресою: м.Львiв, вул. Кн.Романа, 38, к.208 або за тел. (032) 261-61-83 та е-mail: food@semesta.lviv.ua, Набокова Леся Орестiвна

Начальник вiддiлу економiки О.Денисенко

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради