Проект Статуту територiальної громади мiста Червоноград
Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради
Платформа реалiзацiї iдей для покращення твого мiста
Економiка оголошення


Вiдбудеться 85 Мiжнародний сiльськогосподарський ярмарок...

      Вiддiл економiки Червоноградської мiської ради повiдомляє про те, що 15-21 травня 2018 року у м. Новий Сад, Республiка Сербiя, вiдбудеться 85 Мiжнародний сiльськогосподарський ярмарок - найважливiша подiя агробiзнесу у Схiднiй Європi.
      Щодо питань участi просимо звертатись на ел.адресу Українсько-Сербської дiлової палати: ukrsrbchamber@gmail.com та за контактним номером телефону: плюс 38(097)3183479.

Начальник вiддiлу економiки О.Я. Орлова

Вiддiл економiки Червоноградської мiської ради повiдомляє...

      На територiї Львiвської областi здiйснює господарську дiяльнiсть ТОВ "Буський консервний завод" (80500, Львiвська обл., м.Буськ, вул. Петрушевича, 28), яке спецiалiзується на виробництвi м'ясних паштетiв, фруктових сокiв.
      Контактнi данi: тел.: плюс 38(067)6743121 - Марiя, плюс 38(067)6743111 - Олександр.

Начальник вiддiлу економiки О.Я. Орлова

Вiддiл економiки Червоноградської мiської ради повiдомляє:

      Вiддiл економiки Червоноградської мiської ради повiдомляє про тебе, що 1 серпня 2017 року почала дiяти Угода про Зону Вiльної Торгiвлi мiж Україною та Канадою. Але мало хто знає, що її дiя дуже обмежена. Не регламентами та нормативними документами. А безамбiцiйнiстю та боязливiстю українських бiзнесменiв, якi не готовi вийти на ринки Пiвнiчної Америки та продемонструвати всьому свiту свiй пiдприємницький потенцiал на повну силу.
      В українському суспiльствi вкоренилось уявлення, що вести бiзнес в Канадi дуже складно через затратну логiстику, складну сертифiкацiю, перенасиченiсть ринку. Свiтлини поодиноких українських товарiв на полицях канадських магазинiв сприймаються в Українi як сенсацiя. Надметою вважається простий експорт товарiв. Така суто технiчна дiя, як вiдкриття вiзи, сприймається супердосягненням. Досвiдченi українськi бiзнесмени з капiталом намагаються використовувати офiцiйнi дiловi мiсiї для власної нелегальної мiграцiї в Канаду. Цим вони ганьблять Україну в очах цивiлiзованого свiту.
      В цей же час українськiй бiзнес може зробити справжнiй економiчний прорив! Пiвнiчноамериканськi партнери прагнуть до спiвпрацi. Активно працює Канадсько-Українська Торгова Палата (CUCC), Канадсько-український проект пiдтримки торгiвлi та iнвестицiй (СUTIS), багато iнших проектiв. В Канадi проживає велика українська дiаспора, етнiчнi українцi є серед канадських урядовцiв, депутатiв парламенту - всi вони за нас душею.
      Ми вважаємо, що зараз є чудовi можливостi для початку української експансiї ринкiв Пiвнiчної Америки! Для цього потрiбно вiдчути себе впевненим та повноцiнним суб'єктом свiтової економiки й почати поступово дiяти. Першi зусилля спрямувати на доведення власної адекватностi, передбачуваностi, амбiтностi, вмiння працювати в командi та зарекомендувати себе партнером, якому можна довiряти. Український бiзнес має навчитись вiдкрито та чiтко заявляти про себе, власну мотивацiю та мету бiзнесу. Має почати системно формувати репутацiю, яка на Заходi є первинною умовою для досягнення успiху.
      Наша команда шукає українських бiзнесменiв саме з такими якостями. Їх вже чекає керiвництво Зовнiшньоторгiвельної зони Нiагара (провiнцiя Онтарiо, Канада), щоб сприяти виходу на ринки Пiвнiчної Америки: Канади, США. Тут є можливостi безмитного ввезення товарiв, податковi пiльги, "єдине вiкно оформлення документацiї", органiзований вихiд на бiльш нiж 600 компанiй (баєри, дистриб'ютори, торговельнi мережi), пакет супутнiх сервiсiв (логiстика, складськi примiщення, можливiсть перефасування, перепакування, складання/розбирання продукцiї пiд потреби ринку Канади i США), кадрове забезпечення, доступ до фiнансових iнструментiв.
      Окрiм можливостей експорту товарiв, канадськi партнери очiкують вiдкриття в Канадi компанiй з українськими власниками та капiталом, створення глобальних торгiвельних альянсiв. Зараз ми формуємо делегацiю з числа амбiтних українських бiзнесменiв для поїздки до Зовнiшньоторгiвельної зони Нiагара, яка запланована на початок березня 2018 року. Створено спецiальний сайт делегацiї: https://niagara.studyaction.ca/ На ньому є вичерпна iнформацiя. Участь у делегацiї - лише один iз практичних iнструментiв реалiзацiї цих можливостей.
      Також важливо враховувати той факт, що системна спiвпраця з канадськими партнерами на засадах довiри неодмiнно призводить до їхнього бажання iнвестувати в Україну (капiтал, iнновацiї, технологiї). Особливо важливо це для регiонiв, якi в умовах децентралiзацiї мають активно залучати новi ресурси для розвитку.
      Окрiм того, системне та рiзновекторне спiвробiтництво з Канадою сприятиме формуванню позитивного iмiджу українського бiзнесу на свiтовiй економiчнiй аренi, що значно спростить процес виходу на iншi ринки свiту.
      Виходячи з вищевикладеного, просимо максимально розповсюдити iнформацiю, а також розглянути зазначенi можливостi з потенцiйно зацiкавленими особами та iнституцiями.
      Зi свого боку ми готовi надати бiльш детальну iнформацiю, провести практичнi тематичнi зустрiчi тощо (для зацiкавлених в практичному опануваннi "базових клiше" дiлової комунiкацiї нами розроблений Export Basecamp (Експортний Базовий Табiр) - iнтенсивнi iнтерактивнi тренування, максимально наближенi до стандарту реальних умов).
      Хочемо окремо наголосити, що сьогоднi ми вже розпочали масштабну комплексну спiвпрацю з ЗВЗ Нiагара, яка включає формування бiзнес-мiсiй, вихiд товарiв мiсцевих виробникiв на свiтову арену, вiдкриття за кордоном українських компанiй та виробничих потужностей, а також залучення до регiонiв України капiталу найбiльш прогресивних iнновацiйних компанiй.
      Тому закликаємо активно долучитись до цього перспективного процесу, адже лише разом ми зможемо побудувати економiчно успiшну країну, визнану на мiжнародному рiвнi, про яку ми всi так мрiємо!
      Час рушiйних дiй настав!
      
      З повагою
      Органiзатори 1-ї офiцiйної делегацiї Херсонської областi до Канади 10-16 жовтня 2017 року
      Члени Ради Делегацiї до Зовнiшньо торгiвельної зони Нiагара 28 лютого - 7 березня 2018 року
      Дмитро Козонак
      Член Канадсько-Української Торгової Палати
      Член правлiння бiзнес-асоцiацiї "МИ-ХЕРСОНЦI"
      Вiталiй Нестеренко
      Член правлiння бiзнес-асоцiацiї "МИ-ХЕРСОНЦI"
      https://niagara.studyaction.ca/
      niagara@studyaction.ca
      плюс 380503159993

Начальник вiддiлу економiки О.Я. Орлова

5-та Мiжнародна виставка торгiвлi послугами "China Beijing International Fair for Trade in Service"

      Вiддiл економiки Червоноградської мiської ради повiдомляє про те, що за iнформацiєю Посольства України в Китайськiй Народнiй Республiцi та в Монголiї (за сумiсництвом), у перiод з 28 травня по 1 червня 2018 р., в м. Пекiн (КНР) вiдбудеться 5-та Мiжнародна виставка торгiвлi послугами "China Beijing International Fair for Trade in Service" (CIFTIS).
      Органiзаторами зазначеного виставкового заходу є Мiнiстерство комерцiї Китаю та Народний уряд м. Пекiн за пiдтримки Свiтової органiзацiї торгiвлi (СОТ), Конференцiї ООН з торгiвлi та розвитку (ЮНКТАД) та Органiзацiї економiчного спiвробiтництва та розвитку (ОЕСР).
      Щороку до участi у CIFTIS запрошуються мiжнароднi органiзацiї, бiзнес-асоцiацiї та пiдприємцi у сферi торгiвлi послугами. У CIFTIS в 2017 роцi взяли участь 72 тисячi пiдприємцiв з 96 країн свiту. За пiдсумками заходу було пiдписано 241 контракт на суму 71,28 млрд. дол. США, серед яких - 55 мiжнародних проекти на суму 13,33 млрд. дол. США.
      Виставковий захiд є платформою для торгiвлi усiм спектром послуг, визначеним СОТ, а саме послуг у сферах бiзнесу, комунiкацiй, будiвництва та iнженерiї, фiнансiв, туризму, вiдпочинку, культури i спорту, транспортних перевезень, охорони здоров'я, освiти, соцiального забезпечення, охорони природи тощо.
      Окрiм цього, в рамках виставки проводитимуться самiт, промислова конференцiя, бiзнес-переговори та iншi заходи.
      Конкретної кiнцевої дати подачi заявки на участь у CIFTIS не iснує, однак для отримання бiльш вигiдного, з маркетингової точки зору, мiсця, органiзатори рекомендують подати заявку якомога ранiше.
      Детальну iнформацiю про виставку та умови участi в нiй можна знайти на веб-сайтi www.ciftis.org (англiйською мовою).

Начальник вiддiлу економiки О.Я. Орлова

Вiдбудеться найбiльша в Захiднiй та Центральнiй Африцi Мiжнародна спецiалiзована виставка "Lagos International Trade Fair - 2018"

      Вiддiл економiки Червоноградської мiської ради повiдомляє про те, що за iнформацiєю Посольства України у Федеративнiй Республiцi Нiгерiя, у перiод з 2 по 11 листопада 2018 р., в м. Лагос (Нiгерiя) вiдбудеться найбiльша в Захiднiй та Центральнiй Африцi Мiжнародна спецiалiзована виставка "Lagos International Trade Fair - 2018", органiзатором якої є Торгово-промислова палата м. Лагос.
      У 2017 роцi в зазначеному заходi взяли участь представники бiзнесових кiл Китаю, Iрану Гани, Словенiї, Португалiї, Данiї, Iспанiї, Швецiї, Iзраїлю, Фiнляндiї, Iталiї та iнших країн.
      На виставцi буде представлена продукцiя i послуги, пов'язанi з такими сферами промисловостi як нафта, газ, хiмiя, енергетика, сiльське господарство, продукти харчування та напої, будiвельнi матерiали, навчання та освiта, охорона здоров'я .
      Детальну iнформацiю щодо умов участi, порядку оформлення необхiдних документiв можна отримати вiд органiзаторiв виставкового заходу: Сола - olusola.oluwadare@lagoschamber.com; Мухейс - muheez@lagoschamber.com; Люцiана - luciana@lagoschamber.com, а також на веб-сайтi: http://lagosinternationaltradefair.com (англiйською мовою).

Начальник вiддiлу економiки О.Я. Орлова

Всесвiтня виставка "Експо - 2020"

      Вiддiл економiки Червоноградської мiської ради повiдомляє про те, що у перiод з 20 жовтня 2020 р. по 10 квiтня 2021 р. у м. Дубай (Об'єднанi Арабськi Емiрати) заплановано проведення Всесвiтньої виставки "Експо - 2020", яка стане найбiльшою виставковою подiєю у свiтi, основною темою якої визначено "Об'єднуючи Розуми, Створюємо Майбутнє". Попередньо передбачається, що захiд вiдвiдає приблизно 25 млн. осiб зi 180 країн.
      Виставка буде присвячена пошуку шляхiв взаємозв'язку, спiвпрацi та формуванню нових партнерських вiдносин для розвитку iнновацiй i нових iдей для створення кращого майбутнього.
      В цьому контекстi повiдомляємо про те, що органiзаторами Всесвiтньої виставки "Експо - 2020" було анонсовано програму "Ехро Livе", якою передбачено проведення конкурсiв на надання грантiв, що будуть видiлятися для фiнансування iнновацiйних рiшень i винаходiв, якi полiпшують якiсть життя i мають суспiльну цiннiсть.
      Програма "Ехро Live" передбачає надання грантового фiнансування переможцям конкурсiв у розмiрi до 100 тис. дол. США для розвитку та пiдтримки проектiв малих та середнiх пiдприємств, стартапiв i перспективних початкiвцiв з усього свiту.
      Прийом заявок на участь у програмi вiдкривається двiчi на рiк (наступний етап розпочинається у квiтнi 2018 р.). Подати заявку на отримання гранту можуть пiдприємства будь-якої форми власностi, науковi установи, урядовi та неурядовi органiзацiї тощо.
      Бiльш детальну iнформацiю можна отримати на офiцiйному сайтi виставки: https://www.expo2020dubai.ae/en/Expo-Live/Innovation, а також звернувшись за адресою електронної пошти: expolive@expo2020.ae.

Заступник начальника вiддiлу економiки М.Я. Сиротюк

З першого сiчня 2018 року зростає розмiр мiнiмальної зарплати

До вiдома суб'єктiв господарювання!

      Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради iнформує, у перiод з 5 по 10 листопада 2018р. в м. Шанхай (Китайська Народна Республiка) буде проходити мiжнародна виставка "China International Import Expo2018". Вказаний захiд був офiцiйно анонсований Президентом КНР Сi Цзiньпiнем на Форумi "Одного поясу - одного шляху" у травнi цього року.
      Мiжнародна виставка "China International Import Expo2018" є одним з найбiльш прiоритетних виставково-ярмаркових заходiв для Китайської Народної Республiки. Очiкується, що у заходi приймуть участь компанiї з понад 100 країн свiту.
      До участi у виставцi запрошуються виробники товарiв у наступних категорiях: промислове обладнання, побутова технiка, автомобiльний транспорт, одяг та споживчi товари, харчова та аграрна продукцiя, медичне обладнання та продукцiя, а також компанiї, якi надають послуги у сферах: туризм, новiтнi технологiї, культура та освiта, проектування та дизайн, аутсорсинг.
      Реєстрацiя пiдприємств за посиланням:
      https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YTsXrlpktM5PdgqwOBAJj5Q-d4aDS-
      jwwuoaCN0Ro0g/edit?usp=sharing
      тел. 261-27-13

Начальник вiддiлу економiки О.Я. Орлова

Звернення до сiльськогосподарських виробникiв
Вiддiл економiки Червоноградської мiської ради звертається до сiльськогосподарських виробникiв, зацiкавлених харчопереробних пiдприємств та органiзацiй щодо поширення та реалiзацiї iнiцiативи "Бiоконверсiя органiчних вiдходiв, як фактору екологiчної безпеки та виробництва органiчної сiльськогосподарської продукцiї на Львiвщинi" фермерського господарства "Бiогумус Помiрчого" Пустомитiвського району
      Додаток на 3-х аркушах:
- копiя листа департаменту економiчної полiтики Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї вiд 21.11.2017 року № 1-21-4125;
- копiя проекту ФГ "Бiогумус Помiрчого" Пустомитiвського району (Помiрчий Зеновiй Григорович, тел.(032) 227-71-56, моб.тел. 098-77-44-532).

Перший заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Д.I. Балко

Вiддiл економiки Червоноградської мiської ради повiдомляє...

      Секретарiатом Кабiнету Мiнiстрiв України надiслано звiт Антимонопольного комiтету України за результатами дослiдження ринку реалiзацiї товарiв, надання послуг i виконання робiт у тимчасових спорудах для iнформування суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi з метою усунення запобiгання виникнення проблемних питань.
      З iнформацiєю можна ознайомитись на сайтi Антимонопольного комiтету України:
      http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=137105&schema=main

Начальник вiддiлу економiки О.Я. Орлова

До вiдома суб'єктiв господарювання!

      Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради iнформує, що на територiї Львiвської областi здiйснює свою господарську дiяльнiсть ТзОВ "Ремагросервiс" (м. Радехiв, вул. Стоянiвська,2а, тел: (0255)22459, (067)6726808), яке спецiалiзується на ремонтi сiльськогосподарської технiки вiтчизняних та iноземних виробникiв ( тракторiв, зернозбиральних комбайнiв, оприскувачiв та iнших самохiдних сiльськогосподарських машин). Також пiдприємство має необхiднi технiчнi засоби та квалiфiкованих працiвникiв, що дозволяє виготовляти новi комплектуючi до вищезазначеної сiльськогосподарської технiки, здiйснювати бляхарськi, токарнi, шлiфувальнi, розточнi, зварювальнi та iншi роботи в необхiднiй кiлькостi.

Начальник вiддiлу економiки О.Я. Орлова

Вiддiл економiки Червоноградської мiської ради повiдомляє...

Пiдтримка пiдприємств громадських органiзацiй iнвалiдiв та на яких бiльше половини вiд штатної чисельностi становлять iнвалiди, сприяння реалiзацiї товарiв, що ними виробляються i послуг, що ними надаються, та ефективного їх просування на ринок, надаємо iнформацiю щодо вищевказаних пiдприємств та асортименту їх продукцiї для поширення серед пiдприємств, установ i органiзацiй, якi здiйснюють закупiвлю даних видiв товарiв та послуг за бюджетнi кошти

Вiддiл економiки Червоноградської мiської ради повiдомляє...

      про те, що
      ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМIЧНОЇ ПОЛIТИКИ ЛЬВIВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМIНIСТРАЦIЇ
      скерував на адресу мiського голови постанову
      Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 листопада 2016 р. № 773
      для вiдома та використання в роботi суб'єктами господарювання
      Кабiнетом Мiнiстрiв України внесено змiни до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, якi регулюють питання здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi цiноутворення.
      Вказаним рiшенням врегульовано повноваження Держпродспоживслужби при наданнi висновкiв щодо розрахункiв економiчної обгрунтованостi витрат при формуваннi оптово-вiдпускних цiн на соцiально значущi продовольчi товари, а також при визначеннi критерiїв, за якими оцiнюється ступiнь ризику вiд провадження господарської дiяльностi, пов'язаної з продажем (реалiзацiєю) товарiв, щодо яких встановлено державне регулювання цiн.
      ЗАТВЕРДЖЕНО
      постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 листопада 2016 р. № 773
      ЗМIНИ,
      що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України
      1. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 жовтня 2007 р. №1222 "Про затвердження Порядку декларування змiни оптово-вiдпускних цiн на продовольчi товари" (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., № 79, ст.2940; 2008 р., № 61, ст. 2072; 2011 р., № 16, ст. 656; 2013 р., № 8, ст.270):
      1) у пунктi 3 постанови слова "Державнiй iнспекцiї з контролю за цiнами" замiнити словами "Державнiй службi з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв";
      2) у Порядку декларування змiни оптово-вiдпускних цiн на продовольчi товари, затвердженому зазначеною постановою:
      в абзацi першому пунктiв 3 i 4 слова "територiальних органiв Держцiнiнспекцiї" замiнити словом "Держпродспоживслужби";
      в абзацi першому пункту 5 слово "Держцiнiнспекцiя" замiнити словом "Держпродспоживслужба".
      2. У пiдпунктi 1 пункту 5 Порядку використання коштiв, передбачених у державному бюджетi для вiдшкодування витрат державних пiдприємств зв'язку, пов'язаних з розповсюдженням вiтчизняних перiодичних друкованих видань, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 березня 2011р. № 275 (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., № 20, ст. 852, № 95, ст.3463; 2012p., № 37, ст. 1374; 2014 р., № 59, ст. 1602), слова "Держцiнiнспекцiєю" та "Держцiнiнспекцiя" замiнити вiдповiдно словами "Держпродспоживслужбою" та "Держпродспоживслужба".
      3. У назвi, пунктi 1 постанови та назвi додатка до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1серпня 2013 р. № 533 "Про затвердження критерiїв, за якими оцiнюється ступiнь ризику вiд провадження господарської дiяльностi, пов'язаної з продажем (реалiзацiєю) товарiв, щодо яких встановлено державне регулювання цiн, i визначається перiодичнiсть здiйснення планових заходiв державного нагляду (контролю) Державною iнспекцiєю з контролю за цiнами" (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., № 63, ст. 2278) слова "Державною iнспекцiєю з контролю за цiнами" виключити.

Начальник вiддiлу економiки О.Я.Орлова

Щодо Державної служби України з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв

      Повiдомляємо, що вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 вересня 2014 року № 442 "Про оптимiзацiю системи центральних органiв виконавчої влади" утворена Державна служба України з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв (надалi Держпродспоживслужба ).
      Вiдповiдно до розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 06.04.2016 року № 260-р "Питання Державної служби з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв", Держпродспоживслужба офiцiйно розпочала роботу i приступила до виконання функцiй.
      В Держпродспоживслужбу шляхом реорганiзацiї та приєднання увiйшли:
      - Управлiння безпечностi харчових продуктiв та ветеринарiї;
      - Управлiння фiтосанiтарної безпеки;
      - Державна iнспекцiя з питань захисту прав споживачiв;
      - Державна санiтарно-епiдемiологiчна служба;
      - Управлiння контролю у сферi насiнництва та розсадництва;
      - Сектор контролю за регульованими цiнами.
      Вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 грудня 2015 р. № 1092 "Про утворення територiальних органiв Державної служби з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв", створене Головне управлiння Держпродспоживслужби в Львiвськiй областi ( Керiвник Чушак Олександра Григорiвна; юридична адреса : 79024, мiсто Львiв, вул. Промислова, 9; e-mail: office @ vetmedlviv.ua); тел: (032) 252-69-29, факс: (032) 294-88-36). Територiальнi органи утворенi у всiх адмiнiстративних районах та мiстах: Львiв,Самбiр,Дрогобич,Стрий,Червоноград.
      Згiдно повiдомлення Держпродспоживслужби, суб'єкти господарювання всiх форм власностi, якi провадять дiяльнiсть з виробництва та/або реалiзацiї соцiально значущих продовольчих товарiв, у разi збiльшення оптово-вiдпускних цiн протягом мiсяця бiльш як на 1 вiдсоток, повиннi задекларувати їх змiну.
      Для отримання висновкiв щодо розрахункiв економiчно об_рунтованих планованих витрат пiд час формування оптово-вiдпускних цiн на продовольчi товари, суб'єктам господарювання необхiдно подати до Держпродспоживслужби документи в обсязi та згiдно з вимогами постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.10.2007 № 1222 "Про затвердження Порядку декларування змiни оптово-вiдпускних цiн на продовольчi товари".
      Просимо довести вказану iнформацiю до вiдома керiвникiв пiдприємств - виробникiв та реалiзаторiв соцiально значущих товарiв.

Директор департаменту Р.С. Филипiв

Про безоплатний проїзд ветеранiв нацiонально-визвольної боротьби в автомобiльному транспортi загального користуваннi

Для iнформування суб'єктiв господарювання - список дiячiв культури, дiї яких створюють загрозу нацiональнiй безпецi України

      На виконання листа Департаменту економiчного розвитку торгiвлi та промисловостi Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї №4-32-3735 вiд 01.09.2015 року, листа Мiнiстерства культури України №710/7-1/15-15 вiд 21.08.2015 року, вимог Закону України "Про внесення змiн до деяких законiв України щодо захисту iнформацiйного телерадоiпростору України", повiдомляємо, що 7 серпня 2015 року Служба безпеки України надала Мiнiстерству культури список дiячiв культури, дiї яких створюють загрозу нацiональнiй безпецi України з 14 осiб, а саме:
      - Кучеренко Володимир Олександрович
      - Холмогоров Єгор Станiславович
      - Хазiн Михайло Леонiдович
      - Газманов Олег Михайлович
      - Кобзон Йосиф Давидович
      - Перфiлова Валерiя Юрiївна
      - Пригожий Йосиф Iгорович
      - Безруков Сергiй Вiталiйович
      - Боярський Михайло Сергiйович
      - Расторгуєв Микола В'ячеславович
      - Охлобистiн Iван Iванович
      - Порєченков Михайло Євгенович
      - Лепс Григорiй Вiкторович
      - Депардьє Жерар.
      Просимо керiвникiв закладiв громадського харчування, власникiв клубiв караоке та розважальних закладiв з проханням припинити публiчне виконання аудiовiзуальних творiв за участю вищезазначених осiб, оскiльки до Мiнiстерства культури масово надходять звернення обурених з цього приводу громадян України.

Начальник вiддiлу економiки О.Я. Орлова

ДЛЯ IНФОРМУВАННЯ СУБ'ЄКТIВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

      Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради iнформує, що Львiвською обласною державною адмiнiстрацiєю видано доручення першого заступника голови обласної державної адмiнiстрацiї вiд 13.10.2014р. № 17
      Щодо упорядкування режимiв роботи пiдприємств сфери торгiвлi
      1.Головам районних державних адмiнiстрацiй, мiським головам мiст обласного значення
      1.1. Перезатвердити або надати новi погодження режимiв роботи суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi у сферi торгiвлi та ресторанного господарства, якi працюють цiлодобово або з 23.00 год. до 06.00 год.
      Термiн: до 30 жовтня 2014 року
      1.2. Забезпечити контроль на мiсцях за дотриманням у закладах торгiвлi всiх форм власностi правил торгiвлi алкогольними напоями (в т.ч. на розлив) i тютюновими виробами та наявнiстю у доступних для споживачiв мiсцях узгоджених режимiв їх роботи.
      Термiн: постiйно
      1.3. Залучати правоохороннi органи та громадськi органiзацiї для проведення належного контролю та роз'яснювальної роботи серед населення i вiдповiдного реагування на порушення суб'єктами пiдприємницької дiяльностi сфери торгiвлi та ресторанного господарства Правил торгiвлi алкогольними напоями та тютюновими виробами. Органiзувати телефоннi "гарячi лiнiї" та Iнтернет - сторiнки на сайтах райдержадмiнiстрацiй та виконкомiв мiст обласного значення для iнформування громади про виявленi порушення у сферi торгiвлi алкоголем i тютюновими виробами. При виявленнi порушень, заяв та звернень громадськостi приймати вiдповiднi рiшення.
      Термiн: постiйно
      2. Суб'єктам пiдприємницької дiяльностi у сферi торгiвлi та ресторанного господарства, якi працюють цiлодобово або з 23.00 год. до 06.00 год., рекомендувати встановити вiдеокамери внутрiшнього (огляд, мiсця розрахунку споживачiв) та зовнiшнього (вхiд до закладу) спостереження та зберiгати в архiвi таку вiдеоiнформацiю протягом 30 календарних днiв.
      Термiн: протягом 4-го кварталу 2014р.
      3. Суб'єктам пiдприємницької дiяльностi у сферi торгiвлi та ресторанного господарства забезпечити недопущення реалiзацiї неповнолiтнiм особам алкогольних напоїв та тютюнових виробiв у пiдприємствах торгiвлi всiх форм власностi, в яких реалiзується така продукцiя.
      Термiн: постiйно
      4. Департаменту з питань iнформацiйної дiяльностi та комунiкацiї з громадськiстю обласної державної адмiнiстрацiї (Посипанко Д.I.) через засоби масової iнформацiї довести змiст доручення до громадськостi областi та перiодично (не рiдше, нiж 1 раз на мiсяць) iнформувати населення про виявленi порушення та вжитi заходи щодо їх усунення.
      Термiн: щомiсячно до 5 числа
      5. Контроль за виконанням доручення залишаю за собою.

Перший заступник голови Й.С. Ситник

Звернення до суб'єктiв пiдприємництва всiх форм власностi - фiзичних та юридичних осiб закладiв громадського харчування, ресторанного та готельного господарства

      У зв'язку iз зверненнями та зауваженнями громадян мiста, враховуючи складну ситуацiю в державi iз-за терористичної дiяльностi незаконних вiйськових формувань, з метою забезпечення правил додержання тишi та громадського порядку на територiї Червоноградської мiської ради, керуючись Законом України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" та на виконання пункту 7 протокольного доручення оперативної наради з керiвниками структурних пiдроздiлiв виконавчого комiтету вiд 04.09.2014р. виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради просить керiвникiв суб'єктiв пiдприємництва (фiзичних та юридичних осiб закладiв громадського харчування, ресторанного та готельного господарства) тимчасово не використовувати пiротехнiчнi засоби (феєрверки, петарди, ракети, салюти та iншi вибуховi пристрої) на пiдвiдомчiй територiї до моменту завершення антитерористичної операцiї.
      Згiдно Законiв України "Про мiлiцiю" та "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо захисту населення вiд впливу шуму" контроль щодо порушення вимог законодавства по захисту населення вiд шкiдливого впливу шуму чи правил додержання тишi, охорони i забезпечення громадського порядку здiйснюють правоохороннi органи.

Мiський голова I.I.Чудiйович

Вiддiл економiки Червоноградської мiської ради повiдомляє
Вiддiл економiки Червоноградської мiської ради повiдомляє про те, що головою обласної державної адмiнiстрацiї видано розпорядження вiд 24.07.2014р. №318/0/5-14 "Про пiдтримку реалiзацiї товарiв українського виробництва".
Вищезазначене розпорядження було прийняте вiдповiдно до законiв України "Про мiсцевi державнi адмiнiстрацiї" та "Про основи нацiональної безпеки України" з метою обов'язкового маркування товарiв росiйського походження, проведення акцiй на пiдтримку українських товарiв та iнше.
Дане розпорядження є обов'язковим для виконання всiма суб'єктами господарювання незалежно вiд форм власностi, яке в повному обсязi наводиться нище.
Заступник начальника вiддiлу економiки М.Я.Сиротюк


Для iнформування суб'єктiв господарювання

      Вiддiл економiки Червоноградської мiської ради повiдомляє про те, що головою обласної державної адмiнiстрацiї видано розпорядження вiд 07.10.2013р. №692/0/5-13 "Про регулювання цiн на основнi види продовольчих товарiв".
      Вищезазначене розпорядження було прийняте на виконання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 грудня 1996 року № 1548 "Про встановлення повноважень органiв виконавчої влади та виконавчих органiв мiсцевих рад щодо регулювання цiн (тарифiв) (iз змiнами та доповненнями)", з метою соцiального захисту населення запобiгання економiчно необ_рунтованому пiдвищенню цiн i стабiлiзацiї цiнової ситуацiї на продовольчому ринку.
      Дане розпорядження є обов'язковим для виконання всiма суб'єктами господарювання незалежно вiд форм власностi, яке в повному обсязi наводиться нище.

Начальник вiддiлу економiки О.П.Денисенко

Вiддiл економiки Червоноградської мiської ради повiдомляє

      про те, що на виконання п. 5 доручення першого заступника голови обласної державної адмiнiстрацiї Б.М. Матолича вiд 16.08.2013 №56 керiвникам пiдприємств торгiвлi необхiдно дотримуватись вимог розпоряджень голови облдержадмiнiстрацiї стосовно встановлення торговельних надбавок на основнi продовольчi товари, а саме:
      1. Розпорядження голови обласної державної адмiнiстрацiї вiд 29 квiтня 2011 року №373/0/5-11 "Про внесення змiн до розпорядження голови облдержадмiнiстрацiї вiд 30 жовтня 2007 року № 1142".
      2. Розпорядження голови обласної державної адмiнiстрацiї вiд 30 жовтня 2007 року №1142 "Про регулювання цiн на окремi продовольчi товари".
      3. Розпорядження голови обласної державної адмiнiстрацiї вiд 30 листопада 2005 року №1171 "Про торговельнi надбавки на дитяче харчування".

Начальник вiддiлу економiки О.П.Денисенко

Вiддiл економiки Червоноградської мiської ради iнформує

      про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо порядку перебування дiтей у закладах, у яких провадиться дiяльнiсть у сферi розваг, або закладах громадського харчування у нiчний час для використання в роботi та з метою iнформування керiвникiв закладiв громадського харчування щодо неухильного виконання вимог Закону.
      ЗАКОН УКРАЇНИ
      Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо порядку перебування дiтей у закладах, у яких провадиться дiяльнiсть у сферi розваг, або закладах громадського харчування у нiчний час
      Верховна Рада України постановляє:
      I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:
      1. У Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
      1) доповнити статтею 180-1 такого змiсту:
      "Стаття 180-1. Порушення порядку перебування дiтей у закладах, у яких провадиться дiяльнiсть у сферi розваг, або закладах громадського харчування
      Порушення встановленого законом порядку перебування дiтей у закладах, у яких провадиться дiяльнiсть у сферi розваг, або закладах громадського харчування -
      тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб пiдприємств, установ, органiзацiй незалежно вiд форми власностi, громадян - власникiв пiдприємств чи уповноважених ними осiб, громадян - суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi вiд двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.
      Дiї, передбаченi частиною першою цiєї статтi, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за таке саме порушення, -
      тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб пiдприємств, установ, органiзацiй незалежно вiд форми власностi, громадян - власникiв пiдприємств чи уповноважених ними осiб, громадян - суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";
      2) статтю 221 пiсля слiв i цифр "частиною третьою статтi 178" доповнити словом i цифрами "статтею 180-1".
      2. Закон України "Про охорону дитинства" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., № 30, ст. 142 iз наступними змiнами) доповнити статтею 20-1 такого змiсту:
      "Стаття 20-1. Особливостi перебування дiтей у закладах, у яких провадиться дiяльнiсть у сферi розваг, або закладах громадського харчування
      Дiти вiком до 16 рокiв з двадцять другої до шостої години можуть перебувати у закладах, у яких провадиться дiяльнiсть у сферi розваг, або закладах громадського харчування лише в присутностi принаймнi одного з батькiв чи iншого законного представника дитини або особи, яка її супроводжує i несе за неї персональну вiдповiдальнiсть.
      Власники закладiв, у яких провадиться дiяльнiсть у сферi розваг, або закладiв громадського харчування та уповноваженi ними особи зобов'язанi вживати заходiв щодо недопущення у такi заклади з двадцять другої до шостої години дiтей до 16 рокiв без супроводження осiб, зазначених у частинi першiй цiєї статтi.
      Власники закладiв, у яких провадиться дiяльнiсть у сферi розваг, або закладiв громадського харчування та уповноваженi ними особи мають право у перiод з двадцять другої до шостої години вимагати у вiдвiдувачiв таких закладiв документи, що пiдтверджують досягнення ними 16-рiчного вiку".
      II. Прикiнцевi положення
      1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.
      2. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:
      привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;
      забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.
      Президент Україн В.ЯНУКОВИЧ
      м. Київ 16 травня 2013 року № 243-VII

Заступник начальника вiддiлу економiки I.Р. Задолинна

Внесено змiни до "Порядку провадження торговельної дiяльностi та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарiв"

      Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 березня 2013 р. № 226 "Про внесення змiн до Порядку провадження торговельної дiяльностi та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарiв" внесено змiни до "Порядку провадження торговельної дiяльностi та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарiв", затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.06:2006 р. № 833, а саме:
      1. Доповнити Порядок пунктом 10' такого змiсту:"10'. За рiшенням суб'єкта господарювання етикетування товарiв або iнструкцiї про їх застосування ( в установлених випадках) можуть мiстити поруч iз текстом, викладеним державною мовою, його переклад регiональною мовою або мовою меншини, iншими мовами."
      2. Пункт 17 пiсля слiв "вiдповiдного маркування", доповнити словами "етикетування або iнструкцiї про їх застосування (в установлених випадках), а також".
      Враховуючи вищевикладене просимо суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi використовувати зазначенi змiни у своїй дiяльностi.

Начальник вiддiлу економiки О.П.Денисенко

Продовжує дiяти "гаряча лiнiя" вiддiлення Нацiональної служби посередництва i примирення в Львiвськiй областi

      У вiддiленнi Нацiональної служби посередництва i примирення в Львiвськiй областi продовжує працювати постiйно-дiюча "гаряча лiнiя" з метою оперативного iнформування вiддiлення Нацiональної служби про факти виникнення трудових конфлiктiв, акцiй соцiального протесту, зупинення роботи на пiдприємствах, в установах та органiзацiях регiону та невiдкладного реагування вiддiлення Нацiональної служби у взаємодiї з мiсцевими органами влади на цi конфлiкти, надання консультацiй та роз'яснень найманим працiвникам та роботодавцям, профспiлкам, громадськостi з питань трудового законодавства, законодавства про колективнi трудовi спори.
      "Гаряча лiнiя" вiддiлення Нацiональної служби працює за телефоном (0322) 261-10-82 з понедiлка по п'ятницю з 9:00 до 18:00 год., а з 01.04.2013р. без вихiдних за телефоном 0976990113.

Заступник мiського голови В.I.Турко

Про внесення змiн до деяких законiв України щодо вдосконалення окремих положень про обмеження мiсць курiння тютюнових виробiв

      Вiддiл економiки Червоноградської мiської ради iнформує суб'єктiв господарювання для вiдома i використання в роботi Закон України
      "Про внесення змiн до деяких законiв України щодо вдосконалення окремих положень про обмеження мiсць курiння тютюнових виробiв".


До вiдома суб'єктiв господарювання: виробникiв, постачальникiв та продавцiв сiльськогосподарської сировини та харчової продукцiї !

      Вiддiл економiки Червоноградської мiської ради iнформує, що вiдповiдно до листа Державного пiдприємства "Львiвський науковий-виробничий центр стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї" вiд 19.09.2011 №3023/21-07 щодо реалiзацiї в торговельнiй мережi Львiвщини сiльськогосподарської сировини та харчової продукцiї без вiдповiдних документiв, що засвiдчують їх якiсть та безпеку, згiдно з вимогами статтi 21 Закону України "Про безпечнiсть та якiсть харчових продуктiв" (№2809-IV вiд 06.09.2005р.) обов'язковою вимогою, що регулює вiдносини з виробниками, продавцями (постачальниками) та споживачами харчових продуктiв i визначає правовий порядок забезпечення безпечностi та якостi харчових продуктiв є наявнiсть Декларацiї про вiдповiднiсть.
      Згiдно з останнiми результатами монiторингу споживчого ринку Львiвської областi, близько 80% сiльськогосподарської сировини та харчової продукцiї реалiзується в торговельнiй мережi Львiвщини без вiдповiдних документiв, що засвiдчують їх якiсть та безпеку (декларацiя про вiдповiднiсть, сертифiкат вiдповiдностi, тощо).
      Для отримання iнформацiї щодо видачi та реєстрацiї Декларацiї про вiдповiднiсть необхiдно звертатись в ДП "Львiстандартметрологiя" за адресою: м.Львiв, вул. Кн.Романа, 38, к.208 або за тел. (032) 261-61-83 та е-mail: food@semesta.lviv.ua, Набокова Леся Орестiвна

Начальник вiддiлу економiки О.Денисенко

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради