Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради
Безоплатна правова допомога
Центр надання адмiнiстративних послуг
Проект РЕОП
Оплата комунальних послуг
Сайт Президента України
Асоцiацiя мiст України
Сайт Верховної Ради України
Сайт Кабiнету Мiнiстрiв України
Львiвська обласна державна адмiнiстрацiя
Державна податкова адміністрація у Львівській області
Офiцiйний веб-сайт Державного реєстру виборцiв
Iнститут полiтичної освiти

Львiвська мiська рада

МНС Червонограда

Locations of visitors to this page
Погода в Червоноградi
Економiка оголошення
Вiддiл економiки Червоноградської мiської ради повiдомляє

      Вiддiл економiки Червоноградської мiської ради повiдомляє про те, що згiдно iнформацiї Посольства України в Республiцi Таджикистан та Iсламськiй Республiцi Афганiстан, у держбюджетi Таджикистану на 2017 рiк передбачено надання податкових пiльг для окремих таджицьких пiдприємств. Зокрема, вiд сплати податку на додану вартiсть, акцизiв i митних зборiв звiльняються ТЕЦ мiста Душанбе, якi використовуватимуть iмпортний малосiрковий мазут, окремi пiдприємства, що здiйснюють ввезення технiки спецiального комунального i пасажирського транспорту, запасних частин до нього, транспорту швидкої допомоги, перелiк i кiлькiсть яких затверджується Урядом Республiки Таджикистан, придбаних за рахунок бюджету м. Душанбе.
      Також у 2017 роцi знижено 10% ПДВ на ввезення пшеницi (за винятком пшеницi, iмпортованої для виробництва пiдакцизних товарiв) та її постачання на пiдприємства з переробки пшеницi.

Начальник вiддiлу економiки О.Я. Орлова

Мiжнародна унiверсальна виставка "Tajikistan - 2017"

      Вiддiл економiки Червоноградської мiської ради повiдомляє про те, що за iнформацiєю Посольства України в Республiцi Таджикистан, у перiод з 27 по 29 липня 2017 року в м. Душанбе проходитиме мiжнародна унiверсальна виставка "Tajikistan - 2017" в державному комплексi "Кохi Борбад". Органiзатором заходу є Торгово-промислова палата Республiки Таджикистан.

Начальник вiддiлу економiки О.Я. Орлова

Восьма мiжнародна iнвестицiйна конференцiя "Сараєво Бiзнес-форум 2017"

      Вiддiл економiки Червоноградської мiської ради повiдомляє про те, що згiдно iнформацiї Мiнiстерства закордонних справ України, у м. Сараєво, Боснiя i Герцеговина (БiГ), 22-23 травня ц. р. заплановано проведення Восьмої мiжнародної iнвестицiйної конференцiї "Сараєво Бiзнес-форум 2017" пiд патронатом Президента БiГ. Це щорiчний захiд, що проводиться з 2010 року i позицiонується, як один з найважливiших iнвестицiйних форумiв в Пiвденно-Схiднiй Європi.
      Конференцiя покликана налагодити зв'язки мiж iнституцiйними, приватними iнвесторами усього свiту та бiзнесменами, власниками проектiв з Боснiї та Герцеговини, Албанiї, Хорватiї, Македонiї, Чорногорiї, Сербiї та Словенiї. Подiя являє собою бiзнес-платформу для освоєння iнвестицiйних можливостей Пiвденно-Схiдної Європи, з метою сприяння економiчного розвитку регiону.
      На цьогорiчному заходi будуть представленi проекти в таких галузях, як: сiльське господарство, енергетика, освiта, фiнанси, iнфраструктура, будiвництво, туризм та iн.
      Докладнiша iнформацiя про захiд мiститься за посиланням http://sarajevobusinessforum.com/.

Начальник вiддiлу економiки О.Я. Орлова

Вiдбудеться 50-й Мiжнародний алжирський ярмарок

      Вiддiл економiки Червоноградської мiської ради повiдомляє те, що: 8-13 травня 2017 року в Алжирi вiдбудеться 50-й Мiжнародний алжирський ярмарок.
      Зазначена подiя є однiєю з найбiльших серед виставкових заходiв в Алжирi, яка широко рекламується та висвiтлюється в мiсцевих та iноземних ЗМI.
      Детальна iнформацiя щодо програми та умов участi у цьому заходi мiститься за посиланням: www.safex.dz.

Начальник вiддiлу економiки О.Я. Орлова

Сьома Щорiчна iнвестицiйна зустрiч

      Вiддiл економiки Червоноградської мiської ради повiдомляє, що за iнформацiєю Посольства України в Об'єднаних Арабських Емiратах, у перiод з 2 по 4 квiтня 2017 pоку, у м. Дубай, Об'єднанi Арабськi Емiрати, заплановано проведення сьомої Щорiчної iнвестицiйної зустрiчi (www.aimcongress.com/en/). Темою цьогорiчного форуму визначено "Мiжнародне iнвестування. Шлях до конкурентоспроможностi та розвитку".
      Цiльовою аудиторiєю заходу є представники урядiв, мiжнародних органiзацiй (Свiтовий Банк, Мiжнародна фiнансова корпорацiя, Економiчна та соцiальна комiсiя ООН щодо країн Азiї та Тихоокеанського регiону, Мiжамериканський банк розвитку тощо), наукових кiл, торгових палат, ВЕЗ, фiнансового сектору, юридичних та фiнансових консалтингових компанiй, малих та середнiх пiдприємств. На вказаному заходi учасники зможуть обговорити шляхи залучення мiжнародних iнвестицiй, якi допоможуть покращити рiвень знань та навичок, сприятимуть обмiну досвiдом та розвитку людських ресурсiв, а також розвитку iнфраструктури, iнновацiйних систем та пiдвищенню конкурентоспроможностi країни-реципiєнта.
      Основними секторами, якi будуть представленi на форумi будуть торгiвля, промисловiсть, виробництво, iнфраструктура, логiстика, IT, телекомунiкацiї, охорона здоров'я, фармацевтика, фiнанси, банкiвська дiяльнiсть, туризм, готельний бiзнес, енергетика, видобувна дiяльнiсть, агропромисловiсть та нерухомiсть.
      Участь у Щорiчнiй iнвестицiйнiй зустрiчi розглядається як можливiсть для презентацiї iнвестицiйного потенцiалу, роботи на тематичних круглих столах та проведення двостороннiх зустрiчей з представниками урядових та дiлових кiл.

Начальник вiддiлу економiки О.Я. Орлова

Вiддiл економiки Червоноградської мiської ради повiдомляє щодо закупiвлi соняшникової олiї

      За iнформацiєю Мiнiстерства закордонних справ України, в рамках дiяльностi Ради експертiв та iнвесторiв департамент економiчної полiтики Львiвської облдержадмiнiстрацiї (лист вiд 24.02.2017р. № 1-22-500) iнформує про надходження звернення вiд Генерального директора грецької компанiї "Vegre Global Trading" Х.Каливаса щодо пошуку українських постачальникiв соняшникової олiї.
      Бiльш детальна iнформацiя www.verge.gr (Chrysostomos Kalyvas, Chief Executive Officer.
      Просимо зацiкавленi пiдприємства i органiзацiї повiдомити вiддiл економiки Червоноградської мiської ради на e-mail: radachervonograd@groza.com.ua, або ve78g@ukr.net тел./факс 2-14-74, 2-22-60 та департамент економiчної полiтики Львiвської облдержадмiнiстрацiї на e-mail: torg.loda@gmail.com. В разi зацiкавленостi пiдприємств департамент економiчної полiтики Львiвської облдержадмiнiстрацiї готовий органiзувати зустрiч з представниками цiєї компанiї.

Начальник вiддiлу економiки О.Я. Орлова

До вiдома пiдприємств i органiзацiй!

      Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради iнформує, що iзраїльська компанiя "Funkier LTD" висловила зацiкавленiсть у налагодженнi спiвробiтництва з українськими партнерами щодо пошиття спортивного одягу (http://www.funkierbike.com/clothing/).
      В разi зацiкавленостi просимо iнформувати департамент економiчної полiтики на e-mail: torg.loda@gmail.com.

Начальник вiддiлу економiки О.Я. Орлова

Мiжнародний ярмарок iнновацiй та технологiй малих i середнiх пiдприємств

      До вiдома вiтчизняних пiдприємств!
      Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради iнформує, що згiдно листа мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України за iнформацiєю Посольства України в Пiвденно-Африканськiй Республiцi 12-14 травня 2017 року в м. Порт-Луї буде проводитись Урядом Республiки Маврикiй Мiжнародний ярмарок iнновацiй та технологiй малих i середнiх пiдприємств.
      Додаткову iнформацiю про захiд можна отримати на сайтi: www.internationalfair.mu .

Начальник вiддiлу економiки О.Я. Орлова

До вiдома пiдприємств, установ i органiзацiй!

      Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради iнформує, що на територiї Львiвської областi здiйснює свою дiяльнiсть виробниче пiдприємство ТзОВ "Плiт", яке спецiалiзується на виготовленнi комплексних систем огорож, кованих виробiв та елементiв, сiток плетених, канiлiрованих та зварних.
      ТзОВ "Плiт" веде дiяльнiсть на українському ринку металовиробiв з 1997 року. За цей час пiдприємство змогло побудувати один iз найпотужнiших та найсучаснiших заводiв по металообробцi в Українi.
      Додаткова iнформацiя з цiнами та технiчними характеристиками продукцiї знаходиться на сайтi - www.plit.lviv.ua .

Начальник вiддiлу економiки О.Я. Орлова

До вiдома вiтчизняних пiдприємств!

      Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради iнформує, що згiдно листа мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України за iнформацiєю Посольства України в Турецькiй Республiцi в рамках сприяння виходу та закрiплення вiтчизняних компанiй на ринках Туреччини та регiону, експертами юридичного бюро "Sariibrahimoglu" (м. Анкара,Туреччина; http://www.sariibrahimoglu.com ) був пiдготовлений бюлетень щодо вимог до проведення тендерних процедур у Туреччинi iз визначенням основних принципiв Закону Турецької Республiки "Про державнi закупiвлi".

Начальник вiддiлу економiки О.Я. Орлова

Мiжнародний економiчний самiт

      До вiдома суб'єктiв господарювання!
      Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради iнформує, що за iнформацiєю Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України, Всеiндiйська асоцiацiя промисловостi запрошує взяти участь у 6-му Мiжнародному економiчному самiтi, який проходитиме у перiод з 27 по 29 березня 2017 року, в мiстi Мумбаї (Республiка Iндiя). Тематикою заходу є розширення прав i можливостей жiнок: пiдприємництво, iнновацiї та розвиток потенцiалу.
      У його рамках передбачається проведення конференцiї, виставкових заходiв, зустрiчей у форматi В2В, а також вiдвiдування малих та середнiх пiдприємств, якими керують жiнки.
      Бiльш детальна iнформацiя мiститься на офiцiйних сайтах: www.aiaiindia.com, www.wtcmumbai.org, www.wtca.org/locations/world-trade-center-mumbai/events/6th-global-economic-summit-2017.
      До участi запрошуються представники дiлових кiл, дослiдницьких та неурядових органiзацiй, що працюють у сферi просування прав та можливостей жiнок.

Начальник вiддiлу економiки О.Я. Орлова

Пiдтримка пiдприємств громадських органiзацiй iнвалiдiв та на яких бiльше половини вiд штатної чисельностi становлять iнвалiди, сприяння реалiзацiї товарiв, що ними виробляються i послуг, що ними надаються, та ефективного їх просування на ринок, надаємо iнформацiю щодо вищевказаних пiдприємств та асортименту їх продукцiї для поширення серед пiдприємств, установ i органiзацiй, якi здiйснюють закупiвлю даних видiв товарiв та послуг за бюджетнi кошти

Для пiдприємств, установ i органiзацiй, якi здiйснюють закупiвлю товарiв та послуг за бюджетнi кошти

      З метою пiдтримки пiдприємств громадських органiзацiй iнвалiдiв та на яких бiльше половини вiд штатної чисельностi становлять iнвалiди, сприяння реалiзацiї товарiв, що ними виробляються i послуг, що ними надаються, та ефективного їх просування на ринок, надаємо iнформацiю щодо вищевказаних пiдприємств та асортименту їх продукцiї для поширення серед пiдприємств, установ i органiзацiй, якi здiйснюють закупiвлю даних видiв товарiв та послуг за бюджетнi кошти.


Вiддiл економiки Червоноградської мiської ради повiдомляє про те, що...

      Спiльно з Посольством України в Румунiї та Румунсько-Українською двосторонньою торговою палатою на 2017 рiк заплановано низку економiчних мiсiй румунських компанiй в регiони України.
      У рамках цих мiсiй заплановано органiзувати бiзнес-зустрiчi румунських пiдприємств з компанiями Львiвської областi для налагодження взаємовигiдної спiвпрацi.
      Водночас, є можливiсть розповсюдження iнформацiї про пiдприємства Львiвщини при наявностi презентацiйних матерiалiв англiйською мовою серед потенцiйно-зацiкавлених компанiй Румунiї.

Начальник вiддiлу економiки О.Я. Орлова

Вiддiл економiки Червоноградської мiської ради повiдомляє...

      За iнформацiєю Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України, за пiдтримки Болгарської господарської палати функцiонує електронна бiзнес-платформа Enterprise Europe Network, в рамках якої 6 квiтня 2017 р. в м. Софiя проходитиме Мiжнародна спецiалiзована виставка з машинобудування, робототехнiки, електронiки, технологiчного та iндустрiального обладнання на базi виставкового Iнтер-Експоцентру.
      До участi запрошуються українськi виробники зазначеної сфери дiяльностi.

Начальник вiддiлу економiки О.Я. Орлова

Iнформацiя щодо мiжнародних виставкових заходiв, що плануються до проведення у Республiцi Iндiя
Вiддiл економiки Червоноградської мiської ради повiдомляє:
      За iнформацiєю Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України надсилаємо iнформацiю щодо мiжнародних виставкових заходiв, що плануються до проведення у Республiцi Iндiя упродовж 2017 року (додаток).
      У разi зацiкавленостi щодо участi в цих заходах українських офiцiйних делегацiй або окремих суб'єктiв господарювання, звертатись за наступними контактами:
      Адреса: Васант Вiхар, Е-1/8, м. Нью Делi, 110 057, Iндiя
      Тел.: (91-22) 2614 6041;
      Факс: (91-11) 2614 6043
      Е- mаi1: еmb_in@mfа,gоу.uа
      Wеb: httр://www.mfa.gov.ua/india
      Додаток: 2 арк.

Начальник вiддiлу економiки О.Я. Орлова

Бiзнес-форум української дiаспори
Вiддiл економiки Червоноградської мiської ради повiдомляє про те, що за iнiцiативи Торгово-промислової палати України та Української Всесвiтньої Координацiйної Ради у травнi 2017 року в м. Києвi заплановано проведення бiзнес-форуму української дiаспори за участi представникiв дiлових кiл та представникiв влади України.
      Форум передбачає проведення пленарного засiдання за участi керiвництва економiчного та фiскального блоку Уряду, представникiв заiнтересованих мiнiстерств та облдержадмiнiстрацiй. На форумi працюватимуть наступнi секцiї: iнвестицiйна, IТ- технологiй, аграрна, експорту-iмпорту, туризму.

Начальник вiддiлу економiки О.Я. Орлова

Вiдбудеться 45-а Женевська мiжнародна виставка з винаходiв

      Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради повiдомляє, що з 29 березня по 02 квiтня у м. Женева, Швейцарської Конфедерацiї та Всесвiтньої органiзацiї iнтелектуальної власностi (ВОIВ) вiдбудеться 45-а Женевська мiжнародна виставка з винаходiв.
      У виставцi беруть участь представники близько 45-ти країн свiту, включаючи державнi та приватнi пiдприємства й установи, унiверситети, науково-дослiдницькi органiзацiї, а також незалежнi винахiдники.
      Бiльш детальна iнформацiя про органiзатора виставки: International Exhibition of Inventions, Palexpo SA-CP 112-CH- 1218 Grand-Saconnex, Geneve Suisse, Tel. плюс 41 22 761 10 67 - Fax плюс 41 22 798 01 00; expo@inventions-geneva.ch - www.inventions-geneva.ch. Hotel reservations: Geneva Tourist Office - Tel плюс 41 22 909 70 00 - www.geneve-tourisme.ch

Заступник начальника вiддiлу економiки М.Я. Сиротюк

Проходитиме шоста об'єднана мiжнародна виставка з харчової та переробної продукцiї

      Вiддiл економiки Червоноградської мiської ради повiдомляє щодо виставки харчової та переробної продукцiї
      За iнформацiєю Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України, у перiод з 11 по 12 вересня 2017 року у м. Астана, Республiка Казахстан, у виставковому центрi "Корме" проходитиме шоста об'єднана мiжнародна виставка з харчової та переробної продукцiї "KazFOOD'2017" i "Kazakhstan International Hatal Expo 2017".
      Органiзатором виставки є казахська виставкова компанiя "ExpoDamu". Контактнi данi органiзатора: Республiка Казахстан, 050059, Алмати, вул.Фурманова, 266, оф. 13, тел.: плюс 7(727)264 35 28, e-mail:expodamu@mail.ru, www.expodamu.kz
      Просимо зацiкавленi пiдприємства i органiзацiї взяти участь у проведеннi шостої об'єднаної мiжнародної виставки з харчової та переробної продукцiї "KazFOOD'2017" i "Kazakhstan International Hatal Expo 2017" та повiдомити департамент економiчної полiтики на e-mail: torg.loda@gmail.com

Заступник начальника вiддiлу економiки М.Я.Сиротюк

Мiжнароднi ярмарковi та спецiалiзованi заходи у Грецькiй Республiцi упродовж 2017 року

      Вiддiл економiки Червоноградської мiської ради повiдомляє щодо проведення мiжнародних ярмаркових та спецiалiзованих заходiв у Грецькiй Республiцi упродовж 2017 року
      (лист департаменту економiчної полiтики Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї вiд 29.12.2016 року № 1-22-3559)
      Згiдно листа Посольства України в Грецькiй Республiцi вiд 16.12.2016 №6125/14-216-2254 надаємо iнформацiю щодо мiжнародних ярмаркових та спецiалiзованих заходiв, що плануються до проведення у Грецькiй Республiцi упродовж 2017 року (додаток).
      З метою надання вiдповiдного сприяння для участi у мiжнародних заходах та участi українських представникiв просимо звертатися до торгiвельно-економiчного вiддiлу Посольства України в Грецькiй Республiцi (тел./факс (30 210) 6800230; електронна пошта: emb_gr@mfa.gov.ua).
      Просимо зацiкавленi пiдприємства та органiзацiї взяти участь у мiжнародних ярмаркових та спецiалiзованих заходах.Додаток: на 2 арк.

Заступник начальника вiддiлу економiки М.Я.Сиротюк

Мiжнародна будiвельна виставка в Державi Катар

      Вiддiл економiки Червоноградської мiської ради повiдомляє щодо проведення мiжнародної будiвельної виставки в Державi Катар "Project Qatar-2017"
      За iнформацiєю Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України, у перiод з 8 до 11 травня 2017 р. у м. Доха, Держава Катар, заплановано проведення мiжнародної будiвельної виставки "Project Qatar-2017" (www.projectqatar.com).
      В рамках "Project Qatar-2017" традицiйно проходить також Мiжнародна виставка "Qatar StoneTech", на якiй будуть представленi виробники та постачальники будiвельного каменю, гранiту, мармуру, керамiки, а також Мiжнародна виставка продукцiї важкого машинобудування "Heavy Max", в якiй беруть участь провiднi свiтовi виробники важкого устаткування, транспортних засобiв, машин та кранiв для потреб великих будiвельних проектiв.
      Пiд час згаданої виставки може бути створено нацiональний український павiльйон за участi зацiкавлених вiтчизняних будiвельних та iнших профiльних компанiй.
      Контактнi данi органiзатора виставки: компанiї "IFP Group": P.O.Box: 55576 Beirut, Lebanon, Phone: плюс 961(5) 959111 Ext.114, Fax: плюс 961(5) 959888, email: Vanessa.AbouJaoudeh@ifpexpo.com, website: www.ifpgroup.net.
      Просимо зацiкавленi пiдприємства та органiзацiї взяти участь у проведеннi мiжнародної будiвельної виставки "Project Qatar-2017".

Заступник начальника вiддiлу економiки М.Я.Сиротюк

Вiдбудеться 21-а Мiжнародна Виставка i Конференцiя "Нафта i Газ Узбекистану - ОGU 2017"
Вiддiл економiки Червоноградської мiської ради повiдомляє про те, що 17-19 травня 2017 року в НВК "Узекспоцентр" (м.Ташкент) вiдбудеться 21-а Мiжнародна Виставка i Конференцiя "Нафта i Газ Узбекистану - ОGU 2017", приурочена до 25-рiччя Нацiональної Холдингової Компанiї "Узбекнафтогаз".
      Зазначений захiд щорiчно проводиться за безпосередньої участi i пiдтримки флагмана нафтогазової iндустрiї Узбекистану - Нацiональної Холдингової Компанiї "Узбекнафтогаз".
      Органiзатори передбачають, що захiд збере понад 500 учасникiв, в т.ч. керiвникiв вiдомих свiтових нафтогазових та енергетичних компанiй, визнаних мiжнародних спецiалiстiв в галузi нафто - газоенергетики та бiзнесменiв.
      17-19 травня 2017 р. в рамках заходу також вiдбудеться щорiчна нафтогазова конференцiя на тему: "Нафтогазовий сектор Узбекистану: Технологiї, Iнвестицiї i Розвиток", на якiй зазвичай вiдбувається глибокий фаховий обмiн думками щодо стану i перспектив розвитку нафтогазовидобувної i переробної промисловостi.
      Докладнiша iнформацiя розмiщена на сайтi: http://oilgas.uz/.
      З питань участi у Конференцiї та Виставцi, а також з метою отримання додаткової iнформацiї необхiдно звертатися до контактних осiб органiзатора заходiв - Мiжнародної виставкової компанiї "IТЕ-Uzbekistan": тел.: (
      998 71) 205-18-18; е-mаi1: 1о1а_z@itе-uzbekistan.uz або sеvага_polatjonova@ite- uzbekistan.uz.

Начальник вiддiлу економiки О.Я. Орлова

Мiжнародна виставкова компанiя "ITE-Uzbekistan"

      Вiддiл економiки Червоноградської мiської ради повiдомляє про те, що за iнформацiєю Посольства України в Республiцi Узбекистан, мiжнародна виставкова компанiя "ITE-Uzbekistan" у перiод з 29 по 31 березня 2017 р. в м.Ташкент проводить головний захiд харчової промисловостi - XVII Мiжнародну виставку "WorldFood Uzbekistan 2017".
      Зазначений захiд проводитиметься за пiдтримки Мiнiстерства зовнiшнiх економiчних зв'язкiв, iнвестицiй i торгiвлi Республiки Узбекистан, Холдингової компанiї "Узбекозiковкатхолдiнг" (Узхарчпром), ТПП Республiки Узбекистан.
      Отримати додаткову iнформацiю, а також зареєструватися на участь у виставцi можна на сайтi: http://www.iteuzbekistan.uz/worldfood/rus/index.php?sphrase_id=54417

Начальник вiддiлу економiки О.Я. Орлова

Вiддiл економiки Червоноградської мiської ради повiдомляє...

      про те, що
      ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМIЧНОЇ ПОЛIТИКИ ЛЬВIВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМIНIСТРАЦIЇ
      скерував на адресу мiського голови постанову
      Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 листопада 2016 р. № 773
      для вiдома та використання в роботi суб'єктами господарювання
      Кабiнетом Мiнiстрiв України внесено змiни до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, якi регулюють питання здiйснення державного нагляду (контролю) у сферi цiноутворення.
      Вказаним рiшенням врегульовано повноваження Держпродспоживслужби при наданнi висновкiв щодо розрахункiв економiчної обгрунтованостi витрат при формуваннi оптово-вiдпускних цiн на соцiально значущi продовольчi товари, а також при визначеннi критерiїв, за якими оцiнюється ступiнь ризику вiд провадження господарської дiяльностi, пов'язаної з продажем (реалiзацiєю) товарiв, щодо яких встановлено державне регулювання цiн.
      ЗАТВЕРДЖЕНО
      постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 листопада 2016 р. № 773
      ЗМIНИ,
      що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України
      1. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 жовтня 2007 р. №1222 "Про затвердження Порядку декларування змiни оптово-вiдпускних цiн на продовольчi товари" (Офiцiйний вiсник України, 2007 р., № 79, ст.2940; 2008 р., № 61, ст. 2072; 2011 р., № 16, ст. 656; 2013 р., № 8, ст.270):
      1) у пунктi 3 постанови слова "Державнiй iнспекцiї з контролю за цiнами" замiнити словами "Державнiй службi з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв";
      2) у Порядку декларування змiни оптово-вiдпускних цiн на продовольчi товари, затвердженому зазначеною постановою:
      в абзацi першому пунктiв 3 i 4 слова "територiальних органiв Держцiнiнспекцiї" замiнити словом "Держпродспоживслужби";
      в абзацi першому пункту 5 слово "Держцiнiнспекцiя" замiнити словом "Держпродспоживслужба".
      2. У пiдпунктi 1 пункту 5 Порядку використання коштiв, передбачених у державному бюджетi для вiдшкодування витрат державних пiдприємств зв'язку, пов'язаних з розповсюдженням вiтчизняних перiодичних друкованих видань, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 березня 2011р. № 275 (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., № 20, ст. 852, № 95, ст.3463; 2012p., № 37, ст. 1374; 2014 р., № 59, ст. 1602), слова "Держцiнiнспекцiєю" та "Держцiнiнспекцiя" замiнити вiдповiдно словами "Держпродспоживслужбою" та "Держпродспоживслужба".
      3. У назвi, пунктi 1 постанови та назвi додатка до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1серпня 2013 р. № 533 "Про затвердження критерiїв, за якими оцiнюється ступiнь ризику вiд провадження господарської дiяльностi, пов'язаної з продажем (реалiзацiєю) товарiв, щодо яких встановлено державне регулювання цiн, i визначається перiодичнiсть здiйснення планових заходiв державного нагляду (контролю) Державною iнспекцiєю з контролю за цiнами" (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., № 63, ст. 2278) слова "Державною iнспекцiєю з контролю за цiнами" виключити.

Начальник вiддiлу економiки О.Я.Орлова

Вiддiл економiки Червоноградської мiської ради повiдомляє...
що На територiї Львiвської областi здiйснює господарську дiяльнiсть ТзОВ "Лопатинський торфобрикетний завод" (Львiвса обл., Радехiвський район, смт. Лопатин, вул. Промислова, 33), яке спецiалiзується на видобутку i переробцi торфу. Пiдприємство також пропонує для великих промислових споживачiв торфокрихту, торфобрикети та високоякiсний торф низинного типу сiльськогосподарського призначення.
      Додаткова iнформацiя щодо спiвпрацi: контактна особа: Решетнiк Павло Олександрович, тел.:
      38(067)3339533, e-mail: ltbz@ukr.net.

Начальник вiддiлу економiки О.Я. Орлова

Вiддiл економiки Червоноградської мiської ради повiдомляє
Вiддiл економiки Червоноградської мiської ради повiдомляє про те, що на територiї Львiвської областi здiйснює господарську дiяльнiсть ТзОВ "Iнтернешнл Каттер Манюфекчерер ГмбХ" (скорочена назва ТзОВ "IСМ") - українсько-нiмецьке спiльне пiдприємство (Львiвська область, м.Дрогобич, вул. Тураша, 20), яке спецiалiзується на виробництвi бурового iнструменту, у першу чергу, для тунелепрохiдних машин типу "WIRTH" i тунелепрохiдних щитiв. На пiдприємствi також виготовляється шарошковий iнструмент для бурових установок - долота рiзних модифiкацiй та розмiрiв, а також окремi комплектуючi до них.
      ТзОВ "IМС" експортує товари у Бiлорусь, Нiмеччину, Росiю.
      Додаткова iнформацiя щодо спiвпрацi:контактна особа: Кравченко Леся Степанiвна, тел.: плюс 38 067 6766 406, офiцiйний сайт: http://icm.org.ua/kontact.htm, e-mail: L.kravchenko@gmx.de.

Начальник вiддiлу економiки О.Я. Орлова

Щодо Державної служби України з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв

      Повiдомляємо, що вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 вересня 2014 року № 442 "Про оптимiзацiю системи центральних органiв виконавчої влади" утворена Державна служба України з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв (надалi Держпродспоживслужба ).
      Вiдповiдно до розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 06.04.2016 року № 260-р "Питання Державної служби з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв", Держпродспоживслужба офiцiйно розпочала роботу i приступила до виконання функцiй.
      В Держпродспоживслужбу шляхом реорганiзацiї та приєднання увiйшли:
      - Управлiння безпечностi харчових продуктiв та ветеринарiї;
      - Управлiння фiтосанiтарної безпеки;
      - Державна iнспекцiя з питань захисту прав споживачiв;
      - Державна санiтарно-епiдемiологiчна служба;
      - Управлiння контролю у сферi насiнництва та розсадництва;
      - Сектор контролю за регульованими цiнами.
      Вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 грудня 2015 р. № 1092 "Про утворення територiальних органiв Державної служби з питань безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв", створене Головне управлiння Держпродспоживслужби в Львiвськiй областi ( Керiвник Чушак Олександра Григорiвна; юридична адреса : 79024, мiсто Львiв, вул. Промислова, 9; e-mail: office @ vetmedlviv.ua); тел: (032) 252-69-29, факс: (032) 294-88-36). Територiальнi органи утворенi у всiх адмiнiстративних районах та мiстах: Львiв,Самбiр,Дрогобич,Стрий,Червоноград.
      Згiдно повiдомлення Держпродспоживслужби, суб'єкти господарювання всiх форм власностi, якi провадять дiяльнiсть з виробництва та/або реалiзацiї соцiально значущих продовольчих товарiв, у разi збiльшення оптово-вiдпускних цiн протягом мiсяця бiльш як на 1 вiдсоток, повиннi задекларувати їх змiну.
      Для отримання висновкiв щодо розрахункiв економiчно об_рунтованих планованих витрат пiд час формування оптово-вiдпускних цiн на продовольчi товари, суб'єктам господарювання необхiдно подати до Держпродспоживслужби документи в обсязi та згiдно з вимогами постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.10.2007 № 1222 "Про затвердження Порядку декларування змiни оптово-вiдпускних цiн на продовольчi товари".
      Просимо довести вказану iнформацiю до вiдома керiвникiв пiдприємств - виробникiв та реалiзаторiв соцiально значущих товарiв.

Директор департаменту Р.С. Филипiв

Про безоплатний проїзд ветеранiв нацiонально-визвольної боротьби в автомобiльному транспортi загального користуваннi

Для iнформування суб'єктiв господарювання - список дiячiв культури, дiї яких створюють загрозу нацiональнiй безпецi України

      На виконання листа Департаменту економiчного розвитку торгiвлi та промисловостi Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї №4-32-3735 вiд 01.09.2015 року, листа Мiнiстерства культури України №710/7-1/15-15 вiд 21.08.2015 року, вимог Закону України "Про внесення змiн до деяких законiв України щодо захисту iнформацiйного телерадоiпростору України", повiдомляємо, що 7 серпня 2015 року Служба безпеки України надала Мiнiстерству культури список дiячiв культури, дiї яких створюють загрозу нацiональнiй безпецi України з 14 осiб, а саме:
      - Кучеренко Володимир Олександрович
      - Холмогоров Єгор Станiславович
      - Хазiн Михайло Леонiдович
      - Газманов Олег Михайлович
      - Кобзон Йосиф Давидович
      - Перфiлова Валерiя Юрiївна
      - Пригожий Йосиф Iгорович
      - Безруков Сергiй Вiталiйович
      - Боярський Михайло Сергiйович
      - Расторгуєв Микола В'ячеславович
      - Охлобистiн Iван Iванович
      - Порєченков Михайло Євгенович
      - Лепс Григорiй Вiкторович
      - Депардьє Жерар.
      Просимо керiвникiв закладiв громадського харчування, власникiв клубiв караоке та розважальних закладiв з проханням припинити публiчне виконання аудiовiзуальних творiв за участю вищезазначених осiб, оскiльки до Мiнiстерства культури масово надходять звернення обурених з цього приводу громадян України.

Начальник вiддiлу економiки О.Я. Орлова

ДЛЯ IНФОРМУВАННЯ СУБ'ЄКТIВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

      Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради iнформує, що Львiвською обласною державною адмiнiстрацiєю видано доручення першого заступника голови обласної державної адмiнiстрацiї вiд 13.10.2014р. № 17
      Щодо упорядкування режимiв роботи пiдприємств сфери торгiвлi
      1.Головам районних державних адмiнiстрацiй, мiським головам мiст обласного значення
      1.1. Перезатвердити або надати новi погодження режимiв роботи суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi у сферi торгiвлi та ресторанного господарства, якi працюють цiлодобово або з 23.00 год. до 06.00 год.
      Термiн: до 30 жовтня 2014 року
      1.2. Забезпечити контроль на мiсцях за дотриманням у закладах торгiвлi всiх форм власностi правил торгiвлi алкогольними напоями (в т.ч. на розлив) i тютюновими виробами та наявнiстю у доступних для споживачiв мiсцях узгоджених режимiв їх роботи.
      Термiн: постiйно
      1.3. Залучати правоохороннi органи та громадськi органiзацiї для проведення належного контролю та роз'яснювальної роботи серед населення i вiдповiдного реагування на порушення суб'єктами пiдприємницької дiяльностi сфери торгiвлi та ресторанного господарства Правил торгiвлi алкогольними напоями та тютюновими виробами. Органiзувати телефоннi "гарячi лiнiї" та Iнтернет - сторiнки на сайтах райдержадмiнiстрацiй та виконкомiв мiст обласного значення для iнформування громади про виявленi порушення у сферi торгiвлi алкоголем i тютюновими виробами. При виявленнi порушень, заяв та звернень громадськостi приймати вiдповiднi рiшення.
      Термiн: постiйно
      2. Суб'єктам пiдприємницької дiяльностi у сферi торгiвлi та ресторанного господарства, якi працюють цiлодобово або з 23.00 год. до 06.00 год., рекомендувати встановити вiдеокамери внутрiшнього (огляд, мiсця розрахунку споживачiв) та зовнiшнього (вхiд до закладу) спостереження та зберiгати в архiвi таку вiдеоiнформацiю протягом 30 календарних днiв.
      Термiн: протягом 4-го кварталу 2014р.
      3. Суб'єктам пiдприємницької дiяльностi у сферi торгiвлi та ресторанного господарства забезпечити недопущення реалiзацiї неповнолiтнiм особам алкогольних напоїв та тютюнових виробiв у пiдприємствах торгiвлi всiх форм власностi, в яких реалiзується така продукцiя.
      Термiн: постiйно
      4. Департаменту з питань iнформацiйної дiяльностi та комунiкацiї з громадськiстю обласної державної адмiнiстрацiї (Посипанко Д.I.) через засоби масової iнформацiї довести змiст доручення до громадськостi областi та перiодично (не рiдше, нiж 1 раз на мiсяць) iнформувати населення про виявленi порушення та вжитi заходи щодо їх усунення.
      Термiн: щомiсячно до 5 числа
      5. Контроль за виконанням доручення залишаю за собою.

Перший заступник голови Й.С. Ситник

Звернення до суб'єктiв пiдприємництва всiх форм власностi - фiзичних та юридичних осiб закладiв громадського харчування, ресторанного та готельного господарства

      У зв'язку iз зверненнями та зауваженнями громадян мiста, враховуючи складну ситуацiю в державi iз-за терористичної дiяльностi незаконних вiйськових формувань, з метою забезпечення правил додержання тишi та громадського порядку на територiї Червоноградської мiської ради, керуючись Законом України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" та на виконання пункту 7 протокольного доручення оперативної наради з керiвниками структурних пiдроздiлiв виконавчого комiтету вiд 04.09.2014р. виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради просить керiвникiв суб'єктiв пiдприємництва (фiзичних та юридичних осiб закладiв громадського харчування, ресторанного та готельного господарства) тимчасово не використовувати пiротехнiчнi засоби (феєрверки, петарди, ракети, салюти та iншi вибуховi пристрої) на пiдвiдомчiй територiї до моменту завершення антитерористичної операцiї.
      Згiдно Законiв України "Про мiлiцiю" та "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо захисту населення вiд впливу шуму" контроль щодо порушення вимог законодавства по захисту населення вiд шкiдливого впливу шуму чи правил додержання тишi, охорони i забезпечення громадського порядку здiйснюють правоохороннi органи.

Мiський голова I.I.Чудiйович

Вiддiл економiки Червоноградської мiської ради повiдомляє
Вiддiл економiки Червоноградської мiської ради повiдомляє про те, що головою обласної державної адмiнiстрацiї видано розпорядження вiд 24.07.2014р. №318/0/5-14 "Про пiдтримку реалiзацiї товарiв українського виробництва".
Вищезазначене розпорядження було прийняте вiдповiдно до законiв України "Про мiсцевi державнi адмiнiстрацiї" та "Про основи нацiональної безпеки України" з метою обов'язкового маркування товарiв росiйського походження, проведення акцiй на пiдтримку українських товарiв та iнше.
Дане розпорядження є обов'язковим для виконання всiма суб'єктами господарювання незалежно вiд форм власностi, яке в повному обсязi наводиться нище.
Заступник начальника вiддiлу економiки М.Я.Сиротюк


Для iнформування суб'єктiв господарювання

      Вiддiл економiки Червоноградської мiської ради повiдомляє про те, що головою обласної державної адмiнiстрацiї видано розпорядження вiд 07.10.2013р. №692/0/5-13 "Про регулювання цiн на основнi види продовольчих товарiв".
      Вищезазначене розпорядження було прийняте на виконання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 грудня 1996 року № 1548 "Про встановлення повноважень органiв виконавчої влади та виконавчих органiв мiсцевих рад щодо регулювання цiн (тарифiв) (iз змiнами та доповненнями)", з метою соцiального захисту населення запобiгання економiчно необ_рунтованому пiдвищенню цiн i стабiлiзацiї цiнової ситуацiї на продовольчому ринку.
      Дане розпорядження є обов'язковим для виконання всiма суб'єктами господарювання незалежно вiд форм власностi, яке в повному обсязi наводиться нище.

Начальник вiддiлу економiки О.П.Денисенко

Вiддiл економiки Червоноградської мiської ради повiдомляє

      про те, що на виконання п. 5 доручення першого заступника голови обласної державної адмiнiстрацiї Б.М. Матолича вiд 16.08.2013 №56 керiвникам пiдприємств торгiвлi необхiдно дотримуватись вимог розпоряджень голови облдержадмiнiстрацiї стосовно встановлення торговельних надбавок на основнi продовольчi товари, а саме:
      1. Розпорядження голови обласної державної адмiнiстрацiї вiд 29 квiтня 2011 року №373/0/5-11 "Про внесення змiн до розпорядження голови облдержадмiнiстрацiї вiд 30 жовтня 2007 року № 1142".
      2. Розпорядження голови обласної державної адмiнiстрацiї вiд 30 жовтня 2007 року №1142 "Про регулювання цiн на окремi продовольчi товари".
      3. Розпорядження голови обласної державної адмiнiстрацiї вiд 30 листопада 2005 року №1171 "Про торговельнi надбавки на дитяче харчування".

Начальник вiддiлу економiки О.П.Денисенко

Вiддiл економiки Червоноградської мiської ради iнформує

      про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо порядку перебування дiтей у закладах, у яких провадиться дiяльнiсть у сферi розваг, або закладах громадського харчування у нiчний час для використання в роботi та з метою iнформування керiвникiв закладiв громадського харчування щодо неухильного виконання вимог Закону.
      ЗАКОН УКРАЇНИ
      Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо порядку перебування дiтей у закладах, у яких провадиться дiяльнiсть у сферi розваг, або закладах громадського харчування у нiчний час
      Верховна Рада України постановляє:
      I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:
      1. У Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
      1) доповнити статтею 180-1 такого змiсту:
      "Стаття 180-1. Порушення порядку перебування дiтей у закладах, у яких провадиться дiяльнiсть у сферi розваг, або закладах громадського харчування
      Порушення встановленого законом порядку перебування дiтей у закладах, у яких провадиться дiяльнiсть у сферi розваг, або закладах громадського харчування -
      тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб пiдприємств, установ, органiзацiй незалежно вiд форми власностi, громадян - власникiв пiдприємств чи уповноважених ними осiб, громадян - суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi вiд двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.
      Дiї, передбаченi частиною першою цiєї статтi, вчиненi особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за таке саме порушення, -
      тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осiб пiдприємств, установ, органiзацiй незалежно вiд форми власностi, громадян - власникiв пiдприємств чи уповноважених ними осiб, громадян - суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";
      2) статтю 221 пiсля слiв i цифр "частиною третьою статтi 178" доповнити словом i цифрами "статтею 180-1".
      2. Закон України "Про охорону дитинства" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., № 30, ст. 142 iз наступними змiнами) доповнити статтею 20-1 такого змiсту:
      "Стаття 20-1. Особливостi перебування дiтей у закладах, у яких провадиться дiяльнiсть у сферi розваг, або закладах громадського харчування
      Дiти вiком до 16 рокiв з двадцять другої до шостої години можуть перебувати у закладах, у яких провадиться дiяльнiсть у сферi розваг, або закладах громадського харчування лише в присутностi принаймнi одного з батькiв чи iншого законного представника дитини або особи, яка її супроводжує i несе за неї персональну вiдповiдальнiсть.
      Власники закладiв, у яких провадиться дiяльнiсть у сферi розваг, або закладiв громадського харчування та уповноваженi ними особи зобов'язанi вживати заходiв щодо недопущення у такi заклади з двадцять другої до шостої години дiтей до 16 рокiв без супроводження осiб, зазначених у частинi першiй цiєї статтi.
      Власники закладiв, у яких провадиться дiяльнiсть у сферi розваг, або закладiв громадського харчування та уповноваженi ними особи мають право у перiод з двадцять другої до шостої години вимагати у вiдвiдувачiв таких закладiв документи, що пiдтверджують досягнення ними 16-рiчного вiку".
      II. Прикiнцевi положення
      1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.
      2. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:
      привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;
      забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.
      Президент Україн В.ЯНУКОВИЧ
      м. Київ 16 травня 2013 року № 243-VII

Заступник начальника вiддiлу економiки I.Р. Задолинна

Внесено змiни до "Порядку провадження торговельної дiяльностi та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарiв"

      Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 березня 2013 р. № 226 "Про внесення змiн до Порядку провадження торговельної дiяльностi та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарiв" внесено змiни до "Порядку провадження торговельної дiяльностi та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарiв", затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.06:2006 р. № 833, а саме:
      1. Доповнити Порядок пунктом 10' такого змiсту:"10'. За рiшенням суб'єкта господарювання етикетування товарiв або iнструкцiї про їх застосування ( в установлених випадках) можуть мiстити поруч iз текстом, викладеним державною мовою, його переклад регiональною мовою або мовою меншини, iншими мовами."
      2. Пункт 17 пiсля слiв "вiдповiдного маркування", доповнити словами "етикетування або iнструкцiї про їх застосування (в установлених випадках), а також".
      Враховуючи вищевикладене просимо суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi використовувати зазначенi змiни у своїй дiяльностi.

Начальник вiддiлу економiки О.П.Денисенко

Продовжує дiяти "гаряча лiнiя" вiддiлення Нацiональної служби посередництва i примирення в Львiвськiй областi

      У вiддiленнi Нацiональної служби посередництва i примирення в Львiвськiй областi продовжує працювати постiйно-дiюча "гаряча лiнiя" з метою оперативного iнформування вiддiлення Нацiональної служби про факти виникнення трудових конфлiктiв, акцiй соцiального протесту, зупинення роботи на пiдприємствах, в установах та органiзацiях регiону та невiдкладного реагування вiддiлення Нацiональної служби у взаємодiї з мiсцевими органами влади на цi конфлiкти, надання консультацiй та роз'яснень найманим працiвникам та роботодавцям, профспiлкам, громадськостi з питань трудового законодавства, законодавства про колективнi трудовi спори.
      "Гаряча лiнiя" вiддiлення Нацiональної служби працює за телефоном (0322) 261-10-82 з понедiлка по п'ятницю з 9:00 до 18:00 год., а з 01.04.2013р. без вихiдних за телефоном 0976990113.

Заступник мiського голови В.I.Турко

Про внесення змiн до деяких законiв України щодо вдосконалення окремих положень про обмеження мiсць курiння тютюнових виробiв

      Вiддiл економiки Червоноградської мiської ради iнформує суб'єктiв господарювання для вiдома i використання в роботi Закон України
      "Про внесення змiн до деяких законiв України щодо вдосконалення окремих положень про обмеження мiсць курiння тютюнових виробiв".


До вiдома суб'єктiв господарювання: виробникiв, постачальникiв та продавцiв сiльськогосподарської сировини та харчової продукцiї !

      Вiддiл економiки Червоноградської мiської ради iнформує, що вiдповiдно до листа Державного пiдприємства "Львiвський науковий-виробничий центр стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї" вiд 19.09.2011 №3023/21-07 щодо реалiзацiї в торговельнiй мережi Львiвщини сiльськогосподарської сировини та харчової продукцiї без вiдповiдних документiв, що засвiдчують їх якiсть та безпеку, згiдно з вимогами статтi 21 Закону України "Про безпечнiсть та якiсть харчових продуктiв" (№2809-IV вiд 06.09.2005р.) обов'язковою вимогою, що регулює вiдносини з виробниками, продавцями (постачальниками) та споживачами харчових продуктiв i визначає правовий порядок забезпечення безпечностi та якостi харчових продуктiв є наявнiсть Декларацiї про вiдповiднiсть.
      Згiдно з останнiми результатами монiторингу споживчого ринку Львiвської областi, близько 80% сiльськогосподарської сировини та харчової продукцiї реалiзується в торговельнiй мережi Львiвщини без вiдповiдних документiв, що засвiдчують їх якiсть та безпеку (декларацiя про вiдповiднiсть, сертифiкат вiдповiдностi, тощо).
      Для отримання iнформацiї щодо видачi та реєстрацiї Декларацiї про вiдповiднiсть необхiдно звертатись в ДП "Львiстандартметрологiя" за адресою: м.Львiв, вул. Кн.Романа, 38, к.208 або за тел. (032) 261-61-83 та е-mail: food@semesta.lviv.ua, Набокова Леся Орестiвна

Начальник вiддiлу економiки О.Денисенко

2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради