ПОВIДОМИТИ ПРО НЕЗАДЕКЛАРОВАНУ ПРАЦЮ РУКА ДОПОМОГИ Проект Статуту територiальної громади мiста Червоноград Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради Платформа реалiзацiї iдей для покращення твого мiста Червоноградський МВ ДРАЦС ГТУЮ у Львiвськiй областi
 
Відділ ведення Державного реєстру виборців
Iнформацiя про проведену роботу
вiддiлу ведення Державного реєстру виборцiв м.Червоноград за 2011 рiк
    Вiддiлом ведення Державного реєстру виборцiв Червоноградської мiської ради проведено перiодичне поновлення персональних даних виборцiв за сiчень - грудень 2011 року на пiдставi вiдомостей, наданих суб'єктами подання iнформацiї. Всього опрацьовано 215 вiдомостей за поданням: Червоноградського МВ ГУМВС, Червоноградської мiської лiкарнi, командирiв вiйськових частин Т0200 та Т0410, Червоноградського мiського суду, Червоноградського мiського територiального центру соцiального обслуговування, вiддiлу Реєстрацiї актiв цивiльного стану Червоноградського мiського управлiння юстицiї та Управлiння працi i соцiального захисту населення.
    За 2011 рiк сформовано 121 запит до вiддiлу у справах громадянства, емiграцiї та реєстрацiї фiзичних осiб, щодо вiдомостей про виборцiв, в персональних даних яких вiдсутнi вiдомостi про мiсце народження та щодо факту пiдтвердження реєстрацiї виборцiв.
    На протязi року: формували та проводили накази на включення виборцiв до Реєстру, на внесення змiн до персональних даних виборцiв; виконували перевiрку вхiдних вiдомостей та сформували xml-файли за допомогою ПЗ "Перевiрка вхiдних вiдомостей"; проводили вiзуальний та автоматизований контроль повноти та коректностi персональних даних виборцiв.
    26 сiчня 2011 року вiддiлом ведення Державного реєстру виборцiв проведено семiнар-нараду з представниками вiд суб'єктiв надання iнформацiї з розгляду таких питань:
    - про перерозподiл повноважень мiж структурними пiдроздiлами органiв УМВСУ, юстицiї, департаменту з питань виконання покарань, охорони здоров'я, соцзахисту в частинi подання вiдомостей про виборцiв;
    - про адмiнiстративну та кримiнальну вiдповiдальнiсть за порушення норм Закону керiвниками органiв ведення Реєстру та суб'єктами подання iнформацiї про виборцiв;
    - про форми подань з вiдомостями, на пiдставi яких здiйснюється перiодичне поновлення персональних даних Державного реєстру виборцiв та спосiб їх заповнення.
    12 вересня 2011 року провели експертнi випробування "Комплексної системи захисту iнформацiї в автоматизованiй iнформацiйно-телекомунiкацiйнiй системi "Державний реєстр виборцiв".
    Згiдно з планом заходiв, що здiйснювалися органами Державного реєстру виборцiв при пiдготовцi та проведеннi позачергових виборiв Соснiвського мiського голови 18 вересня 2011 року, здiйснювали внесення до бази даних Реєстру даних про межi виборчих дiльниць, пiдготовку, друк та передачу попереднiх та уточнених спискiв для голосування ТВК.

До вiдома виборцiв!

    Вiдповiдно до ст. 54 Закону України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", Закону України "Про Державний реєстр виборцiв", Постанови кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 червня 2007р. № 868 "Про затвердження типових положень про орган ( вiддiл) ведення Державного реєстру виборцiв та про регiональний орган (вiддiл) адмiнiстрування Державного реєстру виборцiв" та висновкiв комiсiї з питань депутатської дiяльностi, забезпечення законностi, правопорядку, захисту прав людини, засобiв масової iнформацiї, мiська рада рiшенням вiд 29 листопада № 213 утворила вiддiл ведення Державного реєстру виборцiв.
    Вiддiл ведення Державного реєстру виборцiв є виконавчим органом мiської ради, їй пiдзвiтний та пiдконтрольний i пiдпорядковується виконавчому комiтету мiської ради та мiському головi.
    За пiдтримки мiської влади всi вимоги до примiщення вiддiлу та норм забезпечення засобами зв'язку, обладнанням, якi передбаченi постановою ЦВК вiд 20.12.2007р. № 572 виконанi. Вiдповiдно до плану заходiв, пов'язаних з формуванням iнформацiйно-телекомунiкацiйної системи Державного реєстру виборцiв, затвердженого розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 вересня 2007 року № 691, Центральна виборча Комiсiя передала у безоплатне безстрокове користування обладнання вiддiлам ведення Державного реєстру виборцiв.
    Державний реєстр виборцiв - автоматизована iнформацiйно-телекомунiкацiйна система, призначена для зберiгання, обробки даних, якi мiстять передбаченi Законом України "Про Державний реєстр виборцiв" вiдомостi, та користування ними, створена для забезпечення державного облiку громадян України, якi мають право голосу.
    Основним завданням вiддiлу ведення Державного реєстру виборцiв є:
    1) ведення персонiфiкованого облiку виборцiв, що проживають на територiї мiста Червоноград,мiста Соснiвки та смт Гiрник;
    2) складання та уточнення спискiв виборцiв для виборiв Президента України, народних депутатiв України, депутатiв мiсцевих рад, мiського голови, для всеукраїнських та мiсцевих референдумiв.
    В базi даних Реєстру зберiгається наступна iнформацiя про виборця:
    1) iдентифiкацiйнi персональнi данi;
    2) персональнi данi, що визначають мiсце та умови голосування виборця;
    3) службовi персональнi данi.
    Відповiдно до ст. 10 Закону "Про Державний реєстр виборцiв", кожен виборець має право:
    - подавати свої персональнi данi до вiдповiдного вiддiлу ведення Державного реєстру виборцiв;
    - знати про своє включення (невключення) чи включення (невключення) iнших осiб до Державного реєстру виборцiв;
    - знати про використання своїх персональних даних, зокрема знати, кому i на яких пiдставах була надана iнформацiя про нього;
    - одержувати на безоплатнiй основi у будь-який час вiд вiддiлу ведення Державного реєстру виборцiв повну iнформацiю в доступнiй формi про свої персональнi данi, внесенi до Державного реєстру виборцiв;
    - звертатися у порядку, встановленому законом, до вiдповiдного вiддiлу ведення Державного реєстру виборцiв з мотивованою заявою щодо неправомiрного включення (не включення) до Державного реєстру виборцiв себе чи iнших осiб, запису про себе чи про iнших осiб, виправлення недостовiрних вiдомостей     Державного реєстру виборцiв щодо себе або iнших осiб;
    - оскаржувати у порядку, встановленому законом, рiшення, дiї чи бездiяльнiсть вiддiлу ведення Державного реєстру виборцiв;
    - захищати будь-якими не забороненими законом засобами свої права та законнi iнтереси у разi їх порушення при веденнi Державного реєстру виборцiв.
    При зверненнi за власною iнiцiативою до вiддiлу ведення Державного Реєстру виборцiв щодо включення до реєстру, виборець подає письмову заяву за формою, встановленою розпорядником Реєстру та пред'являє паспорт громадянина України або тимчасове посвiдчення громадянина України (якщо особа нещодавно набула громадянства України), копiя якого додається до заяви. Вiдомостi про постiйну нездатнiсть виборця пересуватися самостiйно зазначається у заявi, яка подається разом з документом, що пiдтверджує вiдповiдний факт.
    Кожен виборець у разi змiни його персональних даних може особисто звернутися до вiддiлу ведення Державного реєстру виборцiв вiдповiдно до своєї виборчої адреси iз заявою про внесення змiн до його персональних даних у Реєстрi. До заяви додаються документи (копiї документiв), що пiдтверджують цi змiни. У разi, якщо до заяви додаються копiї документiв, їх оригiнали пред'являються органу ведення Реєстру.
    Виборець, який постійно не здатний пересуватися самостійно , може уповноважити на подання такої заяви іншу особу.
    
Виборець, який проживає чи перебуває за межами України, звертається iз заявою до вiдповiдної закордонної дипломатичної установи України, яка невiдкладно передає заяву разом з документами (їх копiями), що додаються до неї, органу ведення Реєстру в Мiнiстерствi закордонних справ України.
    Виборець може особисто звернутися із письмовим запитом до відділу ведення Реєстру за своєю виборчою адресою щодо змісту його персональних даних у Реєстрі, пред'явивши при цьому паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа недавно набула громадянства України).     У порядку здійснення публічного контролю за діяльністю Реєстру кожен виборець може звернутися до відділу ведення Реєстру, зазначивши свої ідентифікаційні персональні дані та виборчу адресу, з письмовим запитом щодо надання такої інформації:
     1) за його власною виборчою адресою - щодо персональних даних усіх осіб, які внесені до Реєстру за цією виборчою адресою;
     2) за назвою міста, селища- кількість виборців у заначеному місті, селищі.
    За мотивованим зверненням виборця, який має право голосу на відповідних виборах чи референдумах відділ ведення Реєстру може тимчасово(на період їх проведення) змінити виборцю місце голосування (виборчу дільницю) без зміни його виборчої адреси. Таке звернення подається до відділу ведення Реєстру за місцезнаходженням зазначеної виборцем дільниці або за виборчою адресою не пізніше ніж за п'ять днів до дня виборів чи референдуму. Тимчасова зміна місця голосування виборця (виборчої дільниці) підтверджується посвідченням за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, яке видається виборцю.
    Форми заяв можна завантажити тут:
    Заява особи, яка проживає на території України, щодо включення до Державного реєстру виборців
    Заява особи, яка проживає чи перебуває за межами України, щодо включення до Державного реєстру виборців
    Заява виборця щодо зміни його ідентифікаційних персональних даних
    Заява виборця, який проживає на території України, щодо зміни його виборчої адреси
    Заява виборця, який проживає чи перебуває за межами України, щодо зміни його виборчої адреси
    Заява про тимчасову зміну місця голосування виборця

    
Мiсцезнаходження вiддiлу:
    м. Червоноград, вул. Шевська, 1а, вхiд з двору, другi дверi.
    режим роботи: понедiлок, вiвторок, середа, четвер : 08.00-17.15 п'ятниця: 08.00-16.00 обiдня перерва: 12.00-13.00
    Телефони для довiдок: 3-95-88, 3-90-36.
    Вiддiл ведення Державного реєстру виборцiв Червоноградської мiської ради.


Пишiть нам © Рiзник В, 2001-2010