ПОВIДОМИТИ ПРО НЕЗАДЕКЛАРОВАНУ ПРАЦЮ РУКА ДОПОМОГИ Проект Статуту територiальної громади мiста Червоноград Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради Платформа реалiзацiї iдей для покращення твого мiста Червоноградський МВ ДРАЦС ГТУЮ у Львiвськiй областi
Iнформацiя про роботу iз зверненнями громадян
Довiдка
про роботу iз зверненнями громадян, якi надiйшли у виконавчий комiтет
Червоноградської мiської ради протягом I пiврiччя 2018 року
      Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради в своїй роботi по розгляду звернень громадян керується Конституцiєю України, Законом України «Про звернення громадян», Указом Президента України вiд 7 лютого 2008 року № 109/2008 „Про першочерговi заходи щодо забезпечення реалiзацiї та гарантування конституцiйного права на звернення до органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування ”, Iнструкцiєю з дiловодства за зверненнями громадян, затвердженою постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.04.1997 року № 348, Класифiкатором звернень громадян, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 вересня 2008 року №858, реагування на звернення громадян, що надiйшли на «Гарячу лiнiю областi» розпорядженням голови облдержадмiнiстрацiї вiд 30.03.2016 року №174/0/5-16 «Про затвердження Порядку розгляду звернень, що надходять на «Гарячу лiнiю областi» та Порядку, рiшеннями виконавчого комiтету та розпорядженнями мiського голови.
      У вiдповiдностi до УПУ „Про першочерговi заходи щодо забезпечення реалiзацiї та гарантування конституцiйного права на звернення до органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування ” ми сьогоднi розглядаємо на засiданнi виконавчого комiтету питання «Про роботу iз зверненнями громадян у виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради за I пiврiччя 2018 року». ( Рис. 1) .     
 Вид звернення
звернення 2018рiк
звернення 2017рiк
+/-
Письмовi звернення
440
448
- 8
Звернення на особистий прийом
84
56
+ 28
Електроннi звернення
8
24
- 16
Всього
532 (24%)
528 (35%)
+ 4
Телефоннi звернення на Урядову гарячу лiнiю (т.1545)
312
242
+70
Телефоннi звернення на Гарячу лiнiю областi (т.112)
609
367
+ 242
Телефоннi звернення на службу чергового виконкому (т. 1525)
738
371
+ 367
Всього
1659 (76%)
980 (65%)
+ 679
Всього надiйшло звернень
2191 (100%)
1508 (100%)
+ 683
     Протягом I пiврiччя 2018 року у виконавчий комiтет надiйшло за способом звернень:
       - письмових звернень - 440 (у 2017 - 448),
       - звернень на особистий прийом - 84 (у 2017 - 56),
       - електронних звернень – 8 (у 2017 - 24),
       - звернень на Урядову гарячу лiнiю (т.1545) - 312 (у 2017 - 242),
       - звернень на Гарячу лiнiю областi (т.112) - 609 (у 2017 – 367),
       - звернень на службу чергового виконкому (т 1525) – 738 (у 2016- 371)
      В цiлому у I пiврiччi 2018 року кiлькiсть звернень зросла у порiвняння з I пiврiччям 2017 року на 683 за рахунок збiльшення телефонних звернень.
      Зросла кiлькiсть звернень на Гарячу лiнiю областi та Урядову гарячу лiнiю, також збiльшилась кiлькiсть звернень на особистий прийом до мiського голови , а кiлькiсть електронних звернень зменшилась на 16 )з 24 до 8 ). Проте найбiльше зросла кiлькiсть звернень на службу чергового виконкому (громадяни зрозумiли, що швидше i продуктивнiше вирiшувати питання на мiсцi, а не через Львiв
      За видами письмових звернень надiйшло: 1 пропозицiя (у 2017 - 0) , 441 заява (у 2017 – 428) , 6 скарг (у 2017- 20)
      Серед звернень, що надiйшли письмово та на особистих прийомах 121 колективне звернення (в них 2274 пiдписи ) (у 2017- 1824 ) лиш на 1 звернення менше та 4 повторних (у 2017р.- 5)
      З органiв влади вищого рiвня та iнших органiв впродовж I пiврiччя 2018 року надiйшло 37 звернень (у 2017 - 25) , що на 12 бiльше.
      З облдержадмiнiстрацiї надiйшло 11 звернень ( з яких: 1 з АПУ та 1 з КМУ) (у 2017-16 ( з яких: 3 з АПУ та 2 з КМУ), з прокуратури - 21 (у 2017- 7), вiд iнших органiв – 5 (у 2017 - 2)
      За характером порушених у письмових , електронних зверненнях та зверненням на особистий прийом питань у I пiврiччi 2018 року переважають питання комунального господарства – 226 (у 2017 - 274), транспорту - 42 (у 2017 - 22), ), питання сiм’ї, дiтей, молодi - 33 (у 2017 - 24),житлової полiтики - 25 (у 2017 - 24 ), зросла у 2018 роцi кiлькiсть звернень iз земельних питань – 18 (у 2017 – 5) , з питань охорони здоров’я 14 (у 2017 - 4), з питань освiти, науки 12 (у 2017- 5), зменшилась кiлькiсть звернень iз соцiального захисту – 11 (у 2017 - 13), решта залишилось на тому ж рiвнi, що i в I пiврiччi 2017 року.
      Письмовi заяви , що надiйшли у I пiврiччi 2018 року розглянутi наступним чином: 23 (4,8%) звернень - вирiшено позитивно ( у 2017 - 35 (7,8%); На 416 (92,9%) звернень - наданi роз’яснення (у 2017 - 365 (81,5%) Вiдмовлених – 0, (у 2017 – 0 )
      Решта(9) ст. на 26.06.18 року знаходяться на виконаннi.
      На 24 (5,4%) звернення наданi вiдповiдi з порушенням термiнiв.
      Впродовж I пiврiччя 2018 року вiдповiдно до графiка, проведено мiським головою (за його вiдсутностi першим заступником -2) 20 (у 2017 - 14)особистих прийомiв , з них: в Червоноградi - 11 (у 2017 -8) (прийнято 84 громадянина), в м. Соснiвцi – 4 (2) (прийнято 17 громадян) у смт. Гiрник - 5 (4) (прийнято 22 громадян). Як вже зазначалось вище зросла кiлькiсть звернень громадян на службу чергового виконкому (т. 1525) Гарячу лiнiю областi та Урядову
      Звернення громадян нашого мiста на Урядову гарячу лiнiю та Гарячу лiнiю областi надсилаються до виконавчого комiтету Львiвським контактним центром.
      Тематика телефонних звернень , як i письмових , наступна:
      Всього на Урядову гарячу лiнiю надiйшло 312 (у 2017 - 242) звернень :
       1. з комунальних питань –112 (36%)
       2. з питань соцiального захисту – 93 (29,8%)
       3. з питань транспорту, зв’язку та економiчних – 33 (10.6%)
       4. з питань охорони здоров’я – 32 (10,3%)
       5. з питань сiм’ї опiкунства i усиновленя – 25 (8 %)
       6. з питань освiти – 5 (1,6%)
       7. з юридичних питань – 4 (1,3%)
       8. з питань землеустрою – 3 (1%)
       9. 3 iнших рiзних – 5 (1,4%)
      На письмовi, електроннi та звернення на «Урядову гарячу лiнiю» надавались письмовi вiдповiдi у вiдповiдностi до ЗУ «Про звернення громадян».
      Всього на Гарячу лiнiю областi надiйшло 609 звернень (у 2017 - 367) з питань:
       1. Електропостачання - 58 (9,5%)
       2. Водопостачання - 160 (26,3%)
       3 . Комунального господарства - 175 (28,7%)
       4. Будiвництва i благоустрою - 40 (6,6%)
       5. Охорони здоров’я - 9 (1,5%)
       6.Транспорту - 42 (6,9%)
       7. Газопостачання - 7 (1,2%)
       8. Функцiонування мереж звязку - 2 (0,3%)
       9. Соцiального захисту - 4 (0,6%)
       10. Проблем з лiфтами - 4 (0,6%)
       11. Вуличного освiтлення - 7 (1,1%)
       12. Оплати працi - 2 (0,3%)
       13. Теплопостачання - 44 (7,2%)
       14. Екологiї - 1 (0,2%)
       15. Дорожнього покриття - 22 (3,6%)
       16. Iнше - 32 (5,3%)
      Термiни вирiшення звернень встановлюються вiдповiдно до розпорядження голови облдержадмiнiстрацiї вiд 30.03.2016 року №174/0/5-16 «Про затвердження Порядку розгляду звернень, що надходять на «Гарячу лiнiю областi»
      На звернення на «Гарячу лiнiю областi» надавались службовi записки першому заступнику голови Львiвської облдержадмiнiстрацiї про виконання звернення, у разi продовження чи порушення термiну виконання. Зняття з контролю звернень проводить Львiвський контактний центр за телефонним пiдтвердженням заявника або посвiдченим заявником актом перевiрки чи фото фiксацiєю факту виконання.
      164 (26,9%) звернення закритi з порушенням термiнiв.
      Всього на телефон чергового виконавчого комiтету звернулось 738 (у 2017 - 371) громадян Громадяни звертались з наступних питань:
       1. газопостачання – 12 (1,6%)
       2. водопостачання (вiдсутнiсть води, або її якiсть) –167 (22,6%)
       3. теплопостачання ( порив радiаторiв, вiдсутнiсть тепла) – 117 (15,9%)
       4. каналiзацiї (зовнiшньої та внутрiшньої) – 90 (12,2%)
       5. електропостачання ( зовнiшнє освiтлення, скачки напруги в квартирах, будинках) – 102 (13,8%)
       6. несправнiсть лiфтiв – 13 (1,8%)
       7. роботи транспорту – 42 (5,7%)
       8. повiдомлення про пожежi (спалення сухостою, в квартирах) – 74 (10,0%)
       9. iншi рiзнi ( благоустрiй перекопiв, не прибирання пiд’їздiв, прибудинкових територiй, вiдсутнiсть люкiв через викрадення, бродячi собаки, паркування на газонах, тощо) – 121 (16,4%)
      На звернення за тел. 1525 черговий виконкому надає роз’яснення про аварiйнi ситуацiї, надає роз’яснення щодо способу розв’язання проблеми, надає контактнi телефони аварiйних служб, щоденно iнформує керiвництво про звернення для аналiзу i вжиття заходiв.
      Звернення громадян, особливо на Гарячi лiнiї, є iндикатором проблем, якi виникають в мiстi, державi, вiд недосконалого законодавства та вiд зростання кiлькостi людей, що опиняються у скрутному становищi через рiзнi життєвi ситуацiї.
      Звернення громадян мiста є сигналом до планування роботи по благоустрою мiста, перерозподiлу коштiв для вирiшення тих чи iнших проблем, якi виникають на часi, залучення коштiв бюджетiв рiзних рiвнiв, залучення коштiв iнвесторiв
      Жодне звернення не залишилось поза увагою, всi були розглянутi та опрацьованi. На жаль не всi звернення вдається задовiльнити вчасно через об’єктивнi причини, об’єм робiт, вiдсутнiсть необхiдної кiлькостi коштiв чи через вiдсутнiсть кадрiв.
      До мiського голови щоденно надходять звернення про надання матерiальної допомоги. Станом на 02.07.2018 р. за рахунок коштiв мiсцевого бюджету виплачено матерiальної грошової допомоги пенсiонерам, ветеранам вiйни, малозабезпеченим сiм’ям 1252 особам на суму 1603,5 тис. грн., з них за рiшенням Червоноградської мiської ради 1089 особам на суму 1511,5 тис. грн. Виплачено на поховання 45 особам на суму 44,0 тис. грн.
       349 учасникам АТО та сiм’ям загиблих з числа учасникiв АТО надано разову грошову допомогу на загальну суму 354,0 тис.грн.
       9 сiм’ям учасникiв АТО надається пiльга вiд сплати за послуги з утримання будинкiв та прибудинкових територiй на суму 8,7 тис. грн. (згiдно рiшення Червоноградської мiської ради вiд 04.02.2016 року № 63). (за аналогiчний перiод 2017 року , станом на 01.07.2017 р. за рахунок коштiв мiсцевого бюджету виплачено матерiальної грошової допомоги пенсiонерам, ветеранам вiйни, малозабезпеченим сiм’ям, громадянам, якi опинились у скрутному становищi через хворобу, 1347 особам на суму 1502,9 тис. грн., з них за рiшеннями Червоноградської мiської ради 783 особам на суму 1268,0 тис. грн. Виплачено кошти на поховання 32 особам на суму 30,7 тис. грн.
       346 учасникам АТО та сiм’ям загиблих з числа учасникiв АТО надано разову грошову допомогу на загальну суму 409,5 тис. грн.;
       21 сiм’ї учасникiв АТО надається пiльга вiд сплати за послуги з утримання будинкiв та прибудинкових територiй на суму 16,9 тис. грн. (згiдно рiшення Червоноградської мiської ради вiд 04.02.2016 року № 63).
      З метою забезпечення належного виконання вимог чинного законодавства „Про звернення громадян ” у виконавчому комiтетi проводився аналiз звернень для виявлення причин, що їх породжують, а також виявлення найбiльш гострих суспiльно-значущих проблем, якi потребували негайного вирiшення, своєчасного розроблення пропозицiй щодо полiпшення законодавчого регулювання у вiдповiдних сферах з урахуванням потреб щодо фiнансування необхiдних заходiв пiд час формування бюджетiв рiзних рiвнiв.
      Станом на 1 липня 2018 року по Червоноградськiй мiськiй радi нагородженi почесним званням України „Мати-героїня” 142 багатодiтнi матерi: з них у 2018 роцi – 4.Усiм багатодiтним матерям, якi удостоєнi почесного звання України «Мати-героїня» управлiнням працi та соцiального захисту населення було виплачено одноразову грошову винагороду.
      Основними причинами та умовами , що породжують звернення громадян надалi є:
       - старiння i зношенiсть мереж житлового фонду, лiфтiв, дорiг.;
       - зростання тарифiв на теплопостачання , енергоносiї та комунальнi послуги;
       - неспроможнiсть громадян похилого вiку через низьку пенсiю сплачувати комунальнi платежi та купувати лiки;
       - вiдсутнiсть фiнансового забезпечення наданих державою пiльг на перевезення;
       - змiна чинного законодавства про надання субсидiй;
       - реформування освiтньої та медичної галузей.
       - збiльшенням кiлькостi: учасникiв АТО та громадян що опиняються у скрутному становищi через хворобу, фiнансовi, житловi, сiмейнi проблеми, проблеми працевлаштування, тощо; - недостатнiстю вжиття заходiв правоохоронними органами.
       - незнанням громадянами чинного законодавства про захист своїх прав та неспроможнiсть матерiально захистити свої права в судi;
       - бажання окремих громадян брати участь у вирiшеннi проблем мiста, не маючи на це необхiдних знань .
      Аналiз роботи iз розгляду звернень громадян, що надiйшли впродовж першого пiврiччя 2018 року, свiдчать про необхiднiсть своєчасного та широкого iнформування населення про запланованi ремонти комунальних мереж, попередження про виникнення аварiйних ситуацiй чи непередбачуваних випадкiв, що спричиняють масовi та неодноразовi звернення громадян; забезпечувати i контролювати комунальними пiдприємствами функцiонування власних гарячих телефонних лiнiй (кол-центрiв) з метою зменшення звернень громадян на «Гарячу лiнiю областi» та «Урядову гарячу лiнiю» та - вживати дiєвих заходiв щодо вирiшення питань за зверненнями громадян та забезпечувати об’єктивний, всебiчний i вчасний їх розгляд, придiляти особливу увагу учасникам АТО, ветеранам вiйни та працi, iнвалiдам, громадянам, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи, багатодiтним сiм’ям, одиноким матерям, матерям - героїням та iншим громадянам, якi потребують соцiального захисту та пiдтримки.

            Начальник загального вiддiлу Мартенс Т.О.
Довiдка
про роботу iз зверненнями громадян, якi надiйшли у виконавчий комiтет
Червоноградської мiської ради протягом 2017 року
      Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради в своїй роботi по розгляду звернень громадян керується Конституцiєю України, Законом України «Про звернення громадян», Указом Президента України вiд 7 лютого 2008 року № 109/2008 „Про першочерговi заходи щодо забезпечення реалiзацiї та гарантування конституцiйного права на звернення до органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування ”, Iнструкцiєю з дiловодства за зверненнями громадян, затвердженою постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.04.1997 року № 348 з внесеними змiнами, Класифiкатором звернень громадян, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 вересня 2008 року №858, розпорядженням голови Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї вiд 30.03.2016 року №174/0/5-16 «Про затвердження Порядку розгляду звернень, що надходять на «Гарячу лiнiю областi» та Порядку реагування на звернення громадян, що надiйшли на Гарячу лiнiю областi», рiшеннями виконавчого комiтету та розпорядженнями мiського голови.
       У вiдповiдностi до УПУ „Про першочерговi заходи щодо забезпечення реалiзацiї та гарантування конституцiйного права на звернення до органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування ” ми двiчi на рiк виносимо на розгляд виконавчого комiтету питання «Про роботу iз зверненнями громадян у виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради».
       Протягом 2017 року у виконавчий комiтет надiйшло за способом звернень:
       - письмових звернень - 989 (у 2016 - 880),
      - звернень на особистий прийом - 180 (у 2016 - 254),
      - електронних звернень –43 (у 2016 - 89),
      - звернень на Урядову гарячу лiнiю (т.1545) - 499 (у 2016 - 430),
      - звернень на Гарячу лiнiю областi (т.112) - 1075 (у 2016 – 289),
      - звернень на службу чергового виконкому (т. 1525) - 1226 (у 2016 - 996)
      За видами письмових звернень надiйшло: 2 пропозицiї(у 2016 - 6) , 998 заяв (у 2016 – 831) , 32 (у 2016 - 43) скарги, що на 11 менше.
      Серед звернень, що надiйшли письмово та на особистих прийомах 227 колективних звернення (у 2016 - 241 ) що на 14 звернень менше, та 7 повторних (у 2016р.- 32), що на 25 менше нiж у 2016 роцi.
      З органiв влади вищого рiвня та iнших органiв влади надiйшло 65 звернення (у 2016 - 34) З облдержадмiнiстрацiї надiйшло 43 звернення з прокуратури -12, 10 вiд iнших установ i органiзацiй.
За характером порушених у письмових , електронних зверненнях та зверненням на особистий прийом питань переважають питання комунального господарства 741 (у 2016 – 727), житлової полiтики 80 (113), з питань сiм’ї, дiтей, молодi 53 (29), економiчної полiтики 49 (56), транспорту 40 (49) , соцiального захисту 40 (35), забезпечення законностi та охорони правопорядку 35 (19) , земельних вiдносин 30 (24), освiти 11 (23) працi та заробiтної плати 14 (16 ), з питань охорони здоров’я 11 (15), та iншi
      Заяви , що надiйшли у 2017 роцi розглянутi наступним чином: 100 (8,3% ) звернень - вирiшено позитивно (у 2016 - 190 (15,5%) На 1105 (91,1% ) звернень - наданi роз’яснення ( у 2016 – 1018 (83,3% )
      На 7 (0,6% ) звернень громадянам наданi зобов’язання щодо визначення термiнiв виконання. ( у 2016 – Зобов’язання щодо визначення термiнiв не надавались) На жаль триває практика затягування розгляду звернення до останнього дня термiну : найчастiше - управлiнням житлово - комунального господарства .
      На 94 звернення вiдповiдi наданi з порушенням термiну , здебiльшого на 1-3 днi.
      Окрiм звернень, якi надiйшли безпосередньо до виконавчого комiтету, у 2017 роцi громадяни нашого мiста звертались на телефоннi лiнiї:
      Урядова гаряча лiнiя – 499 звернень (у 2016 р. - 430), з питань:
      - комунальних - 242 (у 2016 – 246);
      - соцiального захисту, (щодо надання пiльг уч. АТО , субсидiй та мат. допомог) - 158 ( у 2016 – 116);
      - з питань пiльгових перевезень - 13 ( у 2016 – 24); - освiти - 12 ( у 2016р. – 13);
      - охорони здоров’я - 45 ( у 2016 – 17);
      - iз земельних та архiтектури i мiстобудування - 3 ( у 2016р. - 4 )
      - з юридичних питань - 7 (у 2016р. - 0)
      - з пит. роботи ЦНАП - 2 (у 2016р. - 0)
      - рiзних - 17 (у 2016р. – 10) .
      Гаряча лiнiя областi - 1075 звернень ( у 2016р. -262 )
      - комунальних - 702 ( у 2016р. - 227);
      - теплопостачання - 138;
      - благоустрiй - 60;
      - вуличне освiтлення - 14;
      - дорожнє покриття - 20
      - соцiального захисту, (щодо надання пiль, субсидiй та мат. допомог - 21 ( у 2016р. – 5);
      - з питань пiльгових перевезень та пiдприємницької дiяльностi – 46 ( у2016р. – 9);
      - охорони здоров’я –14 ( у 2016р. – 4) - рiзних 60 (у 2016р
      Телефонна лiнiя чергового виконкому «1525» - 1226 ( у 2016 р. - 996 звернень )
      - водопостачання – 183;
      - каналiзацiя – 133;
      - теплопостачання – 230;
      - електропостачання – 165;
      - газопостачання – 22;
      - лiфти – 93;
      - мiськi перевезення – 72;
      - не працює радiо -14;
      - рiзних 314
      Усi звернення, що надiйшли у виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради протягом 2017 року розглянутi мiським головою та його заступниками i вирiшенi у вiдповiдностi до чинного законодавства структурними пiдроздiлами виконкому та комунальними органiзацiями мiста. Звернення, що надходили i не належали до повноважень виконкому вiдповiдно до ст. 7 ЗУ «Про звернення громадян» у термiни до 5 днiв пересилались за належнiстю вiдповiдному органу чи посадовiй особi, про що повiдомлявся заявник, який подав звернення. Анонiмнi звернення, вiдповiдно до ст. 8 ЗУ «Про звернення громадян» розгляду не пiдлягають, але надаються мiському головi до вiдома.
      Розгляд звернень громадян у виконавчому комiтетi регламентується розпорядженням мiського голови вiд 16.01.2016 року № 3-р «Про органiзацiю роботи iз зверненнями громадян у виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради» Проблеми пiднятi в заявах, що не належали до вирiшення органами мiсцевого самоврядування вирiшувались методом посередництва чи iнiцiювання звернень до органiв влади вищого рiвня. На звернення, якi потребували значних матерiальних затрат, (як , наприклад, ремонти дорiг, примiщень, освiтлення вулиць, замiна та ремонти лiфтiв та iншi ) надавались роз’яснення та вживались заходи до виконання цих робiт за рахунок спiвфiнансування з мiського та обласного та Державного бюджетiв.
Повторнi (неодноразовi) звернення це звернення до вище стоячих органiв влади, прокуратури (прокурорський нагляд за дотриманням законодавства про звернення громадян знятий ЗУ вiд 14.10.2014р. № 1697-VII) та на прийом до мiського голови. При цьому слiд зазначити, що наявнiсть повторного звернення не завжди свiдчить про невирiшенiсть питання. Iнодi заявники надсилають звернення поштою, а потiм дублюють його на особистому прийомi, або включають у своє наступне звернення новi питання на додаток до тих, на якi одержали вiдповiдь.
      Як зазначалось вище 7 повторних звернень стосувались :
      охорони здоров’я, благоустрою пiсля ремонтiв чи замiни комунiкацiй, пiдведення iнженерних мереж комунальних питань: ремонту пiд’їздiв, приватизацiї орендованого примiщення, ремонтiв дорiг, даху, порушення громадського порядку, нарахувань за газопостачання, електроенергiю, сiмейних вiдносин., скарга на будiвництво балкона сусiдами,
      Звернення громадян є своєрiдним iндикатором проблем, якi виникають з рiзних причин у громадян мiста , вони є сигналом до планування роботи по благоустрою мiста, перерозподiлу коштiв для вирiшення тих чи iнших проблем, якi виникають на часi.
За рахунок коштiв мiсцевого бюджету впродовж 2018 року виплачено матерiальної грошової допомоги пенсiонерам, ветеранам вiйни, малозабезпеченим сiм’ям : 2610 чол. на суму 2304,8 тис. грн.(у 2016 р. -1896 особам на суму 2139,6 тис. грн.), з них за рiшенням Червоноградської мiської ради 1210 чол. на суму 1903,0 тис. грн. (у 2016р. - 1092 особам на суму 1758,9 тис. грн.). Виплачено на поховання 55 чол. на суму 51,7 тис. грн. (42 осiб на суму 33,5 тис. грн.).
423 учасникам АТО та сiм’ям загиблих з числа учасникiв АТО надано разову грошову допомогу на загальну суму 508,5 тис.грн.(у 2016р. - 505 учасникам АТО та сiм’ям загиблих з числа учасникiв АТО надано разову грошову допомогу на загальну суму 735,5 тис.грн), що 227 тис грн. бiльше .;
13 сiм’ям учасникiв АТО надається пiльга вiд сплати за послуги з утримання будинкiв та прибудинкових територiй на суму 33,3 тис. грн. (згiдно рiшення Червоноградської мiської ради вiд 04.02.2016 року № 63). (у 2016р. - 25 сiм’ям учасникiв АТО надається пiльга вiд сплати за послуги з утримання будинкiв та прибудинкових територiй на суму 97,1 тис.грн.)
      Вiддiл органiзацiйно-кадрової роботи проводить прийом документiв на виготовлення нагородних листiв для отримання державних нагород, зокрема вiд багатодiтних матерiв – щодо присвоєння почесного звання України «Мати-героїня» (Указ Президента України вiд 29.06.2001 року № 476/2001).
      Станом на 1 сiчня 2018 року по Червоноградськiй мiськiй радi удостоєнi почесного звання України „Мати-героїня” 139 багатодiтних матерiв: з них у 2017 роцi – 1. (вручення нагрудного знака вiдбувається урочисто на сесiях мiської ради) Усiм матерям – героїням управлiнням працi та соцiального захисту населення було виплачено одноразову винагороду
З метою забезпечення належного виконання вимог чинного законодавства „Про звернення громадян ” у виконавчому комiтетi проводився аналiз звернень для виявлення причин, що їх породжують, а також виявлення найбiльш гострих суспiльно-значущих проблем, якi потребували негайного вирiшення, своєчасного розроблення пропозицiй щодо полiпшення законодавчого регулювання у вiдповiдних сферах з урахуванням потреб щодо фiнансування необхiдних заходiв пiд час формування бюджетiв рiзних рiвнiв.
      Впродовж 2017 року проведено:
      - 19 особистих прийомiв у м. Червоноградi (прийнято 180 громадян)(у 2016 р. - 254) , з них 11 – мiським головою;
      - 5 виїзних особистих прийомiв у м. Соснiвцi (прийнято 30 громадян);
      - 6 виїзних особистих прийомiв у смт. Гiрник (прийнято 28 громадян);
Мiським головою на щотижневих нарадах давались доручення керiвникам комунальних пiдприємств щодо усунення та попередження у майбутньому недолiкiв виявлених за наслiдками особистих прийомiв.
      Вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.08.2009 року № 898 «Про взаємодiю органiв виконавчої влади та державної установи "Урядовий контактний центр" виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради забезпечує реагування надiсланих електронною поштою записаних телефонних звернень громадян мiста на Урядову гарячу лiнiю , та оперативне реагування на звернення громадян на Гарячу лiнiю областi, якi надходять електронною поштою з Львiвського контактного центу. (На звернення громадян на Урядову гарячу лiнiю надаються письмовi вiдповiдi), Рiшення про закриття звернення на Гарячу лiнiю областi приймається першим заступником голови облдержадмiнiстрацiї за згодою заявника, у разi у разi незгоди заявника на закриття звернення, виконавцем подається фото фiксацiя або акт про виконання (бажано з пiдписом заявника)
      Черговi виконкому забезпеченi мобiльними телефонами рiзних операторiв +38-063-274-26-08 , +38-099-662-57-28, +38-067-869-66-17, якi працюють на прийом.
      За характером телефоннi звернення мають «сезонний характер» : ? ржава вода, теплопостачання, вечiрнi перевезення, перерахунки за наданi послуги, невчасне забезпечення безоплатними лiками, щодо перерахунку субсидiй тощо.
      Громадяни мiста iнодi звертаються до виконавчого комiтету iз зверненнями , посилаючись на ЗУ «Про доступ до публiчної iнформацiї» через незнання чинного законодавства. Якщо такi звернення не потребують надання створюваного в установi документу, вони реєструються i розглядаються як звернення а не запити.
      Для iнформацiї: Крiм звернень громадян, якi наведенi вище, впродовж 2017 року до виконавчого комiтету надiйшло 317 запитiв на iнформацiю (у 2016 - 493 ) ) та 717 депутатських звернень (у 2016 роцi - 694).
      Основними причинами та умовами , що породжують письмовi заяви i скарги громадян, їх уснi звернення до мiського голови та дзвiнки на гарячi лiнiї, та телефони чергового сл. «1525» надалi є:
      - старiння i зношенiсть мереж житлового фонду, дорiг, вiдсутнiсть в достатнiй кiлькостi коштiв на їх замiну чи ремонт;
      - проблеми з теплопостачанням; - проблеми з водопостачанням;
      - вiдсутнiсть фiнансового забезпечення наданих державою пiльг на перевезення;
            - збiльшенням кiлькостi громадяни що опиняються у скрутному становищi через хворобу, фiнансовi, житловi, сiмейнi проблеми, проблеми працевлаштування, тощо;
      - недостатнє фiнансування для забезпечення безоплатними лiками.
      - незнання громадянами чинного законодавства.
      - зростання активностi громадян пiд впливом засобiв масової iнформацiї внаслiдок реформ, що проводяться в державi.
      Аналiз роботи iз розгляду звернень громадян, що надiйшли до виконкому, свiдчать про необхiднiсть вдосконалення роботи, пiдвищення вимогливостi до виконавцiв звернень , вживати дiєвих заходiв по упередженню фактiв порушень у майбутнiй роботi та заслуховувати порушникiв виконавчої дисциплiни на нарадах (планових засiданнях) у пiдроздiлах; забезпечити невiдкладний розгляд звернень громадян на «Урядову гарячу лiнiю» та «Гарячу лiнiю областi», та iнформованiсть населення, придiляти особливу увагу вирiшенню проблем, з якими звертаються найменш захищенi верстви населення, iнвалiди учасники АТО , члени їх сiмей та заслуженi громадяни України, визнанi державою.
            Начальник загального вiддiлу Мартенс Т.О.
Довідка
про роботу із зверненнями громадян, які надійшли у виконавчий комітет Червоноградської міської ради
протягом 2016 року
      Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради в своїй роботi по розгляду звернень громадян керується Конституцiєю України, Законом України «Про звернення громадян», Указом Президента України вiд 7 лютого 2008 року № 109/2008 „Про першочерговi заходи щодо забезпечення реалiзацiї та гарантування конституцiйного права на звернення до органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування ”, Iнструкцiєю з дiловодства за зверненнями громадян, затвердженою постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.04.1997 року № 348, Класифiкатором звернень громадян, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 вересня 2008 року №858, розпорядженнями та рекомендацiями Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї рiшеннями виконавчого комiтету та розпорядженнями мiського голови.
      У вiдповiдностi до УПУ „Про першочерговi заходи щодо забезпечення реалiзацiї та гарантування конституцiйного права на звернення до органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування ” ми двiчi на рiк розглядаємо на засiданнi виконавчого комiтету питання «Про роботу iз зверненнями громадян у виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради».
      Протягом 2016 року у виконавчий комiтет надiйшлоза способом звернень:
      - письмових звернень - 880 (у 2015 - 886),
      - звернень на особистий прийом - 254 (у 2015 - 114),
      - електронних звернень – 89 (у 2015 - 56),
      - звернень на Урядову гарячу лiнiю (т.1545) - 430 (у 2015 - 232),
      - звернень на Гарячу лiнiю областi (т.112) - 289 (у 2015 – 80),
      - звернень на службу чергового виконкому (т. 1525) - 996 (у 2015 - 1415)
      За видами письмових звернень надiйшло: 6 пропозицiй(у 2015 - 7) , 831 (у 2015 – 807) заяв, 43 (у 2015 - 72) скарги.
      Серед звернень, що надiйшли письмово та на особистих прийомах 241 (у 2015 - 189 ) колективних звернення що на 52 звернення бiльше, та 32 повторних (у 2015р.- 55), що на 23 менше нiж у 2015 роцi. З органiв влади вищого рiвня та iнших органiв влади надiйшло 34 звернення (у 2015 - 62) З облдержадмiнiстрацiї надiйшло 22 звернення з прокуратури -15, з СЕС -1 (у 2015 -5), та 6 ( у 2015 -20 ) вiд iнших органiв влади.
      За характером порушених у письмових , електронних зверненнях та зверненням на особистий прийом питань переважають питання комунального господарства (727), житлової полiтики (113), економiчної полiтики (56), транспорту (49) , соцiального захисту (35), з питань сiм’ї, дiтей, молодi (29), земельних вiдносин (24) освiти (23) забезпечення законностi та охорони правопорядку (19) , працi та заробiтної плати (16 ), з питань охорони здоров’я (15), з питань державного будiвництва, адмiнiстративно-територiальний устрiй (14) та iншi
Заяви , що надiйшли у 2016 року розглянутi наступним чином: 190 (15,5%) звернень - вирiшено позитивно ( у 2015 -98 ( 9,8%) На 1018 (83,3% ) звернень - наданi роз’яснення ( у 2015 – 887 (88,7%)
      На 15 (1,2%) звернень громадянам вiдмовлено. ( у 2015 – 1 (0,1%) Зобов’язання щодо визначення термiнiв не надавались
      Усi звернення, що надiйшли у виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради протягом 2016 року розглянутi мiським головою та його заступниками i вирiшенi у вiдповiдностi до чинного законодавства структурними пiдроздiлами виконкому та комунальними органiзацiями мiста. Звернення, що надходили i не належали до повноважень виконкому вiдповiдно до ст. 7 ЗУ «Про звернення громадян» у термiни до 5 днiв пересилались за належнiстю вiдповiдному органу чи посадовiй особi, про що повiдомлявся заявник, який подав звернення.(1 звернення).
      Проблеми пiднятi в заявах, що не належали до вирiшення органами мiсцевого самоврядування вирiшувались методом посередництва чи iнiцiювання звернень до органiв влади вищого рiвня. На звернення, якi потребували значних матерiальних затрат, (як , наприклад, ремонти дорiг, примiщень, освiтлення вулиць, замiна та ремонти лiфтiв та iншi ) надавались роз’яснення та вживались заходи до виконання цих робiт за рахунок спiвфiнансування з мiського та обласного бюджетiв.
      Повторнi (неодноразовi) звернення це звернення до вище стоячих органiв влади, прокуратури та на прийом до мiського голови. При цьому слiд зазначити, що наявнiсть повторного звернення не завжди свiдчить про невирiшенiсть питання. Iнодi заявники надсилають звернення поштою, а потiм дублюють його на особистому прийомi, або включають у своє наступне звернення новi питання на додаток до тих, на якi одержали вiдповiдь.
      Як зазначалось вище 32 повторних звернень стосувались охорони здоров’я, благоустрою пiсля ремонтiв чи замiни комунiкацiй, пiдведення iнженерних мереж комунальних питань: ремонту пiд’їздiв, приватизацiї орендованого примiщення, ремонтiв дорiг, даху, порушення громадського порядку, нарахувань за газопостачання, електроенергiю, сiмейних вiдносин., скарга на будiвництво балкона сусiдами,
      На всi з них були наданi докладнi та обґрунтованi вiдповiдi у вiдповiдностi до чинного законодавства. Але має мiсце практика надання вiдповiдей на звернення в останнi днi термiнiв виконання , що викликає порушення строкiв виконання на 1 – 5 днiв (таких звернень 103)
      Звернення громадян є своєрiдним iндикатором проблем, якi виникають з рiзних причин у громадян мiста , вони є сигналом до планування роботи по благоустрою мiста, перерозподiлу коштiв для вирiшення тих чи iнших проблем, якi виникають на часi.
      За рахунок коштiв мiсцевого бюджету виплачено матерiальної грошової допомоги пенсiонерам, ветеранам вiйни, малозабезпеченим сiм’ям 1896 особам на суму 2139,6 тис. грн. (у 2015р.- 1068 – на суму 1 110,3 тис. грн.) , з них за рiшеннями Червоноградської мiської ради 1092 особам на суму 1758,9 тис. грн.) (у 2015р. 695 особам на суму 1 003,8 тис. грн.)       Виплачено на поховання 42 осiб на суму 33,5 тис. грн. ( у 2015 роцi - 46 чол. на суму 37,1 тис. грн.. У 2015 роцi за рахунок коштiв мiсцевого бюджету учасникам АТО та сiм’ям загиблих з числа учасникiв АТО надано :
      505 учасникам АТО та сiм’ям загиблих з числа учасникiв АТО надано разову грошову допомогу на загальну суму 735,5 тис.грн.;
      25 сiм’ям учасникiв АТО надається пiльга вiд сплати за послуги з утримання будинкiв та прибудинкових територiй (згiдно рiшення Червоноградської мiської ради вiд 04.02.2016 року № 63). Упродовж 2016 року вiдшкодовано за надану пiльгу 97,1 тис.грн.
      Вiддiл органiзацiйно-кадрової роботи проводить прийом документiв на виготовлення нагородних листiв для отримання державних нагород, зокрема вiд багатодiтних матерiв – щодо присвоєння почесного звання України «Мати-героїня» (Указ Президента України вiд 29.06.2001 року № 476/2001).
      Станом на 1 сiчня 2017 року по Червоноградськiй мiськiй радi удостоєнi почесного звання України „Мати – героїня ” 136 багатодiтних матерiв: з них : в Червоноградi – 88, в Соснiвцi – 33, в смт. Гiрник – 15.
      Усiм їм управлiнням працi та соцiального захисту населення було виплачено одноразову винагороду
      З метою забезпечення належного виконання вимог чинного законодавства „Про звернення громадян ” у виконавчому комiтетi проводився аналiз звернень для виявлення причин, що їх породжують, а також виявлення найбiльш гострих суспiльно-значущих проблем, якi потребували негайного вирiшення, своєчасного розроблення пропозицiй щодо полiпшення законодавчого регулювання у вiдповiдних сферах з урахуванням потреб щодо фiнансування необхiдних заходiв пiд час формування бюджетiв рiзних рiвнiв.
      Впродовж 2016 року проведено 21 особистий прийоми (у 2015 р. - 217) , на яких прийнято254 громадянина ( у 2015 роцi - 114); Мiським головою впродовж 2016 року проведено 15 виїзних прийомiв громадян: 8- у м. Соснiвцi (прийнято 59 громадян) та 7 – у смт. Гiрник (прийнято 35 громадян)
      Мiським головою на щотижневих нарадах давались доручення керiвникам комунальних пiдприємств щодо усунення та попередження у майбутньому на особистих прийомах недолiкiв.
      Електроннi звернення надходять на рубрику «Запитай у мiського голови»,
      Вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.08.2009 року № 898 «Про взаємодiю органiв виконавчої влади та державної установи "Урядовий контактний центр" виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради забезпечує реагування надiсланих електронною поштою записаних телефонних звернень громадян мiста на Урядову гарячу лiнiю , та оперативне реагування на звернення громадян на Гарячу лiнiю областi, якi надходять електронною поштою з Львiвського контактного центу.
      На Урядову гарячу лiнiю надiйшло 430 звернень (у 2015 – 232);
      - комунальних – 246;
      - соцiального захисту (щодо нарахувань субсидiй, надання пiльг та мат. допомог - 116;
      - з питань пiльгових перевезень та пiдприємницької дiяльностi 24;
      - освiти - 13;
      - охорони здоров’я – 17;
      - архiтектури i мiстобудування - 4
      - рiзних 10.
      На Гарячу лiнiю областi надiйшло 289 звернень (у 2015 – 80);
      - комунальних – 225;
      - соцiального захисту (щодо надання пiль, субсидiй та мат. допомог - 5;
      - з питань пiльгових перевезень та пiдприємницької дiяльностi 9;
      - охорони здоров’я – 4;
      - екологiї -1
      - рiзних 45.
      62 (21,5%) звернення з 289 на Гарячу лiнiю областi закритi несвоєчасно.
      На телефонну лiнiю чергового виконкому сл. 1525 надiйшло 996 звернень (у 2015 роцi- 1415)
      - комунальних – 905;
      - не працює радiо -5 ;
      - з питань роботи транспорту (порушення графiкiв)– 19;
      - про пожежi - 24;
      - рiзних - 32.
      В 2016 роцi черговi забезпеченi мобiльними телефонами рiзних операторiв +38-063-274-26-08 , +38-099-662-57-28, +38-067-869-66-17
       За характером телефоннi звернення аналогiчнi до письмових , мають «сезонний характер»
      Кiлькiсть телефонних та електронних звернень зростає , бо громадянам зручнiше i швидше так вирiшувати свої проблеми.
      Громадяни мiста iнодi звертаються до виконавчого комiтету iз зверненнями , посилаючись на ЗУ «Про доступ до публiчної iнформацiї» через незнання чинного законодавства.
      Для iнформацiї: Впродовж 2016 року надiйшло 493 запити на iнформацiю (у 2014 - 306) ( у 2015 -625 ) та 694 депутатських звернень (у 2015 роцi 652).
      Основними причинами та умовами , що породжують письмовi заяви i скарги громадян, їх уснi звернення до мiського голови та дзвiнки на гарячi лiнiї, та телефони чергового сл. «1525» надалi є:
      - старiння i зношенiсть мереж житлового фонду, дорiг, вiдсутнiсть в достатнiй кiлькостi коштiв на їх замiну чи ремонт;
      - проблеми з теплопостачанням;
      - вiдсутнiсть фiнансового забезпечення наданих державою пiльг на перевезення;
      - збiльшенням кiлькостi громадяни що опиняються у скрутному становищi через хворобу, фiнансовi, житловi, сiмейнi проблеми, проблеми працевлаштування, тощо;
      - недостатнє фiнансування для забезпечення безоплатними лiками.
      - незнання громадянами чинного законодавства
      - зростання активностi громадян пiд впливом засобiв масової iнформацiї внаслiдок реформ, що проводяться в державi.
      Аналiз роботи iз розгляду звернень громадян, що надiйшли до виконкому, свiдчать про необхiднiсть вдосконалення роботи, пiдвищення вимогливостi до виконавцiв звернень , вживати дiєвих заходiв по упередженню фактiв порушень у майбутнiй роботi та заслуховувати порушникiв виконавчої дисциплiни на нарадах (планових засiданнях) у пiдроздiлах; забезпечити невiдкладний розгляд звернень громадян на «Урядову гарячу лiнiю» та «Гарячу лiнiю областi» та iнформованiсть населення.
            Начальник загального вiддiлу Мартенс Т.О.

Довiдка
про роботу iз зверненнями громадян у виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради
у I – му пiврiччi 2016 року в порiвняння з аналогiчним перiодом 2015 року
      Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради в своїй роботi по розгляду звернень громадян керується Конституцiєю України, Законом України «Про звернення громадян», Указом Президента України вiд 7 лютого 2008 року № 109/2008 „Про першочерговi заходи щодо забезпечення реалiзацiї та гарантування конституцiйного права на звернення до органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування ”, Iнструкцiєю з дiловодства за зверненнями громадян, затвердженою постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.04.1997 року № 348 iз внесеними змiнами, Класифiкатором звернень громадян, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 вересня 2008 року №858, розпорядженнями та рекомендацiями Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї, рiшеннями виконавчого комiтету та розпорядженнями мiського голови.
      Робота за зверненнями громадян органiзована у вiдповiдностi до розпоряджень мiського голови вiд 04.01.2016р. №3-р «Про органiзацiю роботи iз зверненнями громадян у виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради» та вiд 18.01.2016 № 9-р «Про внесення змiн до розпорядження мiського голови вiд 24 грудня 2015 року № 192-р «Про органiзацiю особистого прийому громадян у виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради»
      У вiдповiдностi до УПУ „Про першочерговi заходи щодо забезпечення реалiзацiї та гарантування конституцiйного права на звернення до органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування ” ми двiчi на рiк розглядаємо на засiданнi виконавчого комiтету питання «Про роботу iз зверненнями громадян у виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради».(Рiшення №2 вiд 28.01.2016 року)
      Всього за видами у I пiврiччi надiйшло 2016 року 1283 звернення, а саме: письмовi – 446 ( у 2015 - 407) ; звернення на особистий прийом до мiського голови -102 (у 2015 - 49); електроннi звернення - 51(у 2015 - 38); урядова гаряча лiнiя - 163 (у 2015 - 109); гаряча лiнiя областi 112 – 64 (у 2015 - 18); телефонна лiнiя «1525» - 457 ( у 2015 – 630)
      Протягом I –го пiврiччя 2016 року у виконавчий комiтет надiйшло 446( у 2015р.- 407) письмових звернень, що на 39 бiльше . З них: 406 поштою (у 2015 р.- 378), що на 28 бiльше , нiж торiк та 28 – заяв прийнято мiським головою на особистому прийомi (у 2015 р.- 7) , що на 21 заяву бiльше.
      Серед звернень, що надiйшли 127 - колективнi звернення (у 2015– 75), що на 52 звернення бiльше, та 11 повторних (у 2015р.- 28), що на 17 менше нiж у 2015 роцi.
      У структурi письмових звернень домiнують заяви – 415 (93,1%), пропозицiї – 2 (0,4%), скарги – 29(6,5%).
      З органiв влади вищого рiвня та iнших органiзацiй надiйшло 16 (у 2015-36)звернень.(облдержадмiнiстрацiї-7 (8), прокуратури 2 (16), сес – 1 (4), iншi -6 (8)
      Кiлькiсна характеристика письмових звернень з питань, з яких найчастiше звертаються громадяни, наступна:
      - комунальне господарство - 268 (60%)
      - економiчна,цiнова регiональна полiтика та будiвництво, пiдприємництво - 40 (9%)
      - з питань транспорту - 23 (5,2%)
      - житлова полiтика -20 (4,5%)
      - земельнi вiдносини -12 (2,7%)
      - дотримання законностi , правопорядку - 9 (2%)
      - з питань сiм’ї , молодi - 9 (2%)
      - охорона здоров’я - 8 (1,8%)
      - соцiальний захист -7 (1,6%)
      - з питань працевлаштування та з \п 5 - (1,1%)
      Усi звернення, що надiйшли у виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради протягом I пiврiччя 2016 року розглянутi мiським головою та його заступниками i вирiшенi у вiдповiдностi до чинного законодавства структурними пiдроздiлами виконавчого комiтету, виконавчими органами ради та комунальними пiдприємствами мiста. Звернення, що надходили i не належали до повноважень виконкому вiдповiдно до ст. 7 ЗУ «Про звернення громадян» у термiни до 5 днiв пересилались за належнiстю вiдповiдному органу чи посадовiй особi, про що повiдомлявся заявник, який подав звернення.(1 звернення).
      Проблеми пiднятi в заявах, що не належали до вирiшення органами мiсцевого самоврядування вирiшувались методом посередництва чи iнiцiювання звернень до органiв влади вищого рiвня. На звернення в яких пiднятi проблеми , що не можуть бути вирiшенi на даному етапi з об’єктивних причин надавалось роз’яснення та зобов’язання щодо термiнiв виконання робiт.
      Слiд зазначити, що значно зменшилась кiлькiсть наданих «вексельних» зобов’язань 2 (0,4%) у I пiврiччi 2015року- 7 (1,7%) з яких, ст. на 27.07.2016 року вже виконанi.
      Письмовi заяви , що надiйшли у I пiврiччi 2016 року розглянутi наступним чином:
      51 (11,4 %) звернень - вирiшено позитивно ( у 2015 -90(22,1%)
      На 2 (0,4%) вiдмовлено;
      На 373 (83,6% ) звернень - наданi роз’яснення ( у 2015- 307 (75,4% )
      20 звернень ст. на 27.07.2016 знаходяться на виконаннi.
      Повторнi звернення це здебiльшого звернення до вище стоячих органiв влади, прокуратури та на прийом до мiського голови та звернення, якi не можуть бути вирiшенi з об’єктивних причин .Спостерiгається тенденцiя до зменшення повторних звернень при загальному збiльшеннi надходжень.
      Повторнi скарги стосувались самовiльного облаштування парковки на прибудинковiй територiї, скарга на сусiдiв щодо завищеного шуму водопровiдних труб, скарга на директора музичної школи, щодо оренди нежитлового примiщення, щодо скорочення лiжко - мiсць в лiкарнi.
      На всi з них були наданi докладнi та обґрунтованi вiдповiдi у вiдповiдностi до чинного законодавства.
      Звернення громадян є своєрiдним iндикатором наболiлих проблем, проблем, якi виникають з рiзних причин у громадян мiста . Вони є сигналом до планування роботи по благоустрою мiста, перерозподiлу коштiв для вирiшення тих чи iнших проблем, якi виникають на часi.
      За рахунок коштiв мiсцевого бюджету виплачено матерiальної грошової допомоги пенсiонерам, ветеранам вiйни, малозабезпеченим сiм’ям: 1178 особам на суму 1290,7 тис. грн. (у 2015 - 438 особам. на суму 339,6 тис. грн), з них за рiшеннями Червоноградської мiської ради 665 особам на суму 1050,4 тис. грн.(у 2015 роцi - 215 особам. на суму 278,6 тис. грн)      
      Виплачено на поховання 27 особам на суму 21,4 тис. грн.( у 2015 р. -23 чол. на суму 18,6 тис. грн)
      У I пiврiччi 2016 року за рахунок коштiв мiсцевого бюджету учасникам АТО та сiм’ям загиблих з числа учасникiв АТО надано :
      - разову грошову допомогу 355 учасникам АТО та сiм’ям загиблих на загальну суму 513,0 тис.грн.; (у 2015 роцi - разову грошову допомогу надавали 90 учасникам АТО та сiм’ям загиблих на загальну суму 143,0 тис.грн.;)
      - 75 сiм’ям учасникiв АТО надано пiльгу вiд сплати за послуги з утримання будинкiв та прибудинкових територiй на загальну суму 62,4 тис.грн. (згiдно рiшення Червоноградської мiської ради вiд 04.02.2016 року № 63). (у 2015 роцi - 144 сiм’ям учасникiв АТО надавалась пiльга вiд сплати за комунальнi послуги з утримання будинкiв та прибудинкових територiй на загальну суму 69,3 тис.грн.)
      Вiддiл органiзацiйно-кадрової роботи проводить прийом документiв на виготовлення нагородних листiв для отримання державних нагород, зокрема вiд багатодiтних матерiв – щодо присвоєння почесного звання України «Мати-героїня» (Указ Президента України вiд 29.06.2001 року № 476/2001).
      Станом на 1 липня 2016 року по Червоноградськiй мiськiй радi удостоєнi почесного звання України „Мати – героїня ” 136 багатодiтних матерiв: (у I пiврiччi 2016 року -3)
      З метою забезпечення належного виконання вимог чинного законодавства „Про звернення громадян ” у виконавчому комiтетi проводився аналiз звернень для виявлення причин, що їх породжують, а також виявлення найбiльш гострих суспiльно-значущих проблем, якi потребували негайного вирiшення, своєчасного розроблення пропозицiй щодо полiпшення законодавчого регулювання у вiдповiдних сферах з урахуванням потреб щодо фiнансування необхiдних заходiв пiд час формування бюджетiв рiзних рiвнiв.      
      Впродовж пiврiччя проведено 9 особистих прийомiв мiського голови у м. Червоноградi (у 2015 р. - 9) , на яких прийнято 102 громадян ( у 2015 роцi - 49); у м.Соснiвцi 5, прийнято 11 громадян, у смт. Гiрник 5 прийомiв, прийнято 23 громадян.
      На нарадах мiського голови з керiвниками комунальних пiдприємств аналiзуються причини неодноразових та масових звернень з метою їх оперативного вирiшення та попередження у майбутньому.
      Одним iз важливих прiоритетiв у роботi органiв мiсцевого самоврядування є розвиток взаємодiї з громадськiстю та налагодження суспiльного дiалогу. Вирiшенню цього завдання активно сприяють електроннi та телефоннi звернення
      У I пiврiччi 2016 року на рубрику «Запитай у мiського голови», що дiє на офiцiйному сайт мiської ради надiйшло 51 електронне звернення (у 2015 роцi – 38)
      Вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.08.2009 року № 898 «Про взаємодiю органiв виконавчої влади та державної установи "Урядовий контактний центр" виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради забезпечує оперативне реагування надiсланих електронних звернень, що надходять через «Урядову гарячу лiнiю» Надiйшло 163 звернення (у 2015р - 109) Тематика звернень вiдображена на дiаграмi
      За особистої iнiцiативи голови обласної державної адмiнiстрацiї з 5 березня 2015року в областi працює служба екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером «112». Впродовж пiврiччя 2016 року на неї звернулось 64 наших громадян, з яких 34 вирiшенi за сприяння вiдповiдальних чергових сл. «1525»
      Безпосередньо на сл. «1525» протягом пiврiччя 2016 року звернулось 457громадян. Тематика звернень вiдображена на дiаграмi
      Кiлькiсть телефонних звернень зростає , бо громадянам зручнiше i швидше так вирiшувати свої проблеми. (Термiн розгляду цих звернень не перевищує 15 днiв), а в окремих випадках вiдлiк йде на години.
      Громадяни мiста iнодi звертаються до виконавчого комiтету iз зверненнями , посилаючись на ЗУ «Про доступ до публiчної iнформацiї» через незнання чинного законодавства., хоча цього рiч їх кiлькiсть зменшилась на 250 запитiв.
      Для iнформацiї: Впродовж пiврiччя 2016 року надiйшло 279 запити на iнформацiю (у 2015 - 472) та 389 депутатських звернень (у 2015 роцi - 232).
      Звiти про звернення громадян розмiщенi на офiцiйному веб-сайтi Червоноградської мiської ради в роздiлi «Звернення громадян».
      Також iнформацiя про пiдсумки роботи iз зверненнями громадян у 2015 роцi публiкувалась у мiсцевих ЗМI («Новини Прибужжя» №9-10 вiд 04.02.2016р ) (Звернення в ЛОДА- 77громадян, (у 2015 р - 118)
      Основними причинами та умовами , що породжують письмовi заяви i скарги громадян, їх уснi звернення до мiського голови та дзвiнки на гарячу урядову лiнiю, Гарячу лiнiю областi-112 та лiню чергового сл. «1525» надалi є:
      - старiння i зношенiсть мереж житлового фонду, лiфтiв, дорiг.
      - вiдсутнiсть фiнансового забезпечення наданих державою пiльг на перевезення;
      - збiльшенням кiлькостi: учасникiв АТО та громадян що опиняються у скрутному становищi через хворобу, фiнансовi, житловi, сiмейнi проблеми, проблеми працевлаштування, тощо;
      - незнання громадянами чинного законодавства про захист своїх прав та неспроможнiсть матерiально захистити свої права в судi;
      - бажання окремих громадян брати участь у вирiшеннi проблем мiста, не маючи на це необхiдних знань .
      Аналiз роботи iз розгляду звернень громадян, що надiйшли впродовж першого пiврiччя 2016 року, свiдчать про необхiднiсть посилення контролю безпосередньо в управлiннях, вiддiлах та комунальних пiдприємствах мiста для забезпечення оперативного вирiшення звернень на гарячi лiнiї, виконання Конституцiї, Закону України «Про звернення громадян», вимог Указу Президента України та доручень голови облдержадмiнiстрацiї i мiського голови.
            Начальник загального вiддiлу Мартенс Т.О.

Довiдка
про роботу iз зверненнями громадян, якi надiйшли у виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради протягом 2015 року
      Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради в своїй роботi по розгляду звернень громадян керується Конституцiєю України, Законом України "Про звернення громадян", Указом Президента України вiд 7 лютого 2008 року № 109/2008 "Про першочерговi заходи щодо забезпечення реалiзацiї та гарантування конституцiйного права на звернення до органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування ", Iнструкцiєю з дiловодства за зверненнями громадян, затвердженою постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.04.1997 року № 348, Класифiкатором звернень громадян, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 вересня 2008 року №858, розпорядженнями та рекомендацiями Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї рiшеннями виконавчого комiтету та розпорядженнями мiського голови.
       У вiдповiдностi до УПУ "Про першочерговi заходи щодо забезпечення реалiзацiї та гарантування конституцiйного права на звернення до органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування " ми двiчi на рiк розглядаємо на засiданнi виконавчого комiтету питання "Про роботу iз зверненнями громадян у виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради".
       Протягом 2015 року у виконавчий комiтет надiйшло 1368( у 2014р.- 821) звернень, що на 547 бiльше нiж у 2014 роцi. З них: 886- письмових звернень (у 2014 р.- 548), що на 338 бiльше , нiж торiк ; 114 звернень на особистий прийом до мiського голови (у 2014р.- 78), що на 36 бiльше ; 56 електронних звернень (у 2014р.- 27),що на 29 бiльше; 232 звернення на урядову гарячу лiнiю (у 2014р.- 168), що на 64 бiльше та 80 звернень лiнiю облдержадмiнiстрацiї 112, яка утворена в лютому 2015 року.
       За видами письмових звернень надiйшло:7 пропозицiй, 807 заяв, 72 скарги.
       Серед звернень, що надiйшли письмово та на особистих прийомах 189 колективних звернення (у 2014 - 129 ), що на 60 звернень бiльше, та 55 повторних (у 2014р.- 41), що на 14 бiльше нiж у 2014 роцi.
       З органiв влади вищого рiвня та iнших органiв влади надiйшло 62 звернення (у 2014 - 53)
       З облдержадмiнiстрацiї надiйшло 21 звернення, з яких: 5 з АПУ, 2 з КМУ, з прокуратури -15, з СЕС -5, iз ЗМI- 1 та 20 вiд iнших органiв влади.
       У i 2015 роцi iстотно збiльшилась кiлькiсть звернень на iм'я мiського голови за iнiцiативи громадських органiзацiй. Впродовж 2015року надiйшло 237 письмових заяв (27% вiд загальної кiлькостi) вiд заступника г/о "Законнiсть i порядок" чи за його iнiцiативи.
       За характером порушених у письмових зверненнях та зверненням на особистий прийом питань переважають питання комунального господарства, , транспорту , земельних вiдносин, житлової полiтики, фiнансової та економiчної полiтики, працi та заробiтної плати, з питань сiм'ї, дiтей, молодi та iншi
       Заяви , що надiйшли у 2015 року розглянутi наступним чином:
       98(9,8%) звернень - вирiшено позитивно ( у 2014 -85 ( 13.6%)
       На 887 (88,7% ) звернень - наданi роз'яснення ( у 2014 - 511 ( 81,6 %)
       На 14 (1,4%)надавались "вексельнi" зобов'язання. З яких станом на 28.01.2016 року залишаються на контролi 5. (У 2014 роцi - 28). "Вексельнi" зобов'язання стосувались ремонтiв вуличних дорiг, обрiзки високорослих дерев на цвинтарi, капремонтiв дахiв, пiд'їздiв та вуличного освiтлення.
       Усi звернення, що надiйшли у виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради протягом 2015 року розглянутi мiським головою та його заступниками i вирiшенi у вiдповiдностi до чинного законодавства структурними пiдроздiлами виконкому та комунальними органiзацiями мiста. Звернення, що надходили i не належали до повноважень виконкому вiдповiдно до ст. 7 ЗУ "Про звернення громадян" у термiни до 5 днiв пересилались за належнiстю вiдповiдному органу чи посадовiй особi, про що повiдомлявся заявник, який подав звернення.(4 звернення).
       Проблеми пiднятi в заявах, що не належали до вирiшення органами мiсцевого самоврядування вирiшувались методом посередництва чи iнiцiювання звернень до органiв влади вищого рiвня. На звернення в яких пiднятi проблеми , що не можуть бути вирiшенi на даному етапi з об'єктивних причин надавалось роз'яснення та зобов'язання щодо термiнiв виконання робiт.
       Повторнi (неодноразовi) звернення це здебiльшого звернення до вище стоячих органiв влади, прокуратури та на прийом до мiського голови та звернення, якi не можуть бути вирiшенi з об'єктивних причин. Як зазначалось вище 55 повторних звернень стосувались питань: пiльгового проїзду,водопостачання, бездiяльностi ДАБК, ремонту даху, щодо земельної дiлянки пiд ринок, щодо працевлаштування чи залучення на громадськi роботи, щодо визнання роботи незадовiльною керiвника СЕС, прокурора , щодо призначення держслужбовцiв на посади, щодо перегляду умов тендеру на лiтнiй перiод , скарга на будiвництво балкона сусiдами, щодо незаконного, на думку жильцiв, використання примiщення в пiд'їздi, 7 звернень вiд одного заявника щодо видiлення земельної дiлянки пiд забудову, щодо видiлення кiмнати в гуртожитку та щодо затвердження технiчної документацiї, водопостачання, тарифiв на комунальнi послуги, .
       На всi з них були наданi докладнi та обґрунтованi вiдповiдi у вiдповiдностi до чинного законодавства.
       Звернення громадян є своєрiдним iндикатором наболiлих проблем, якi виникають з рiзних причин у громадян мiста , вони є сигналом до планування роботи по благоустрою мiста, перерозподiлу коштiв для вирiшення тих чи iнших проблем, якi виникають на часi.
       За рахунок коштiв мiсцевого бюджету виплачено матерiальної грошової допомоги пенсiонерам, ветеранам вiйни, малозабезпеченим сiм'ям 1068 особам. на суму 1 110,3 тис. грн.(у 2014роцi - 543 особам на суму 373,1 тис грн.) , з них по сесiї 695 особам на суму 1 003,8 тис. грн.( у 2014р - 230 особам на суму 296,4 тис. грн.) Виплачено на поховання 46 чол. на суму 37,1 тис. грн.(у 2014р. - 53 особам. на суму 41, тис. грн. ).
       У 2015 роцi за рахунок коштiв мiсцевого бюджету учасникам АТО та сiм'ям загиблих з числа учасникiв АТО надано :
       - разову грошову допомогу 324 учасникам АТО та сiм'ям загиблих на загальну суму 511,0 тис.грн.;
       - 5 загиблим учасникам АТО присвоєно ( посмертно) i 1 учаснику бойових дiй (iз числа учасникiв АТО) присвоєнi звання "Почесний громадянин Червонограда" з виплатою грошової допомоги по 5,0 тис. грн. учаснику та сiм'ям загиблих на сiм'ю;
       - 122 сiм'ям учасникiв АТО надано пiльгу вiд сплати за комунальнi послуги з утримання будинкiв та прибудинкових територiй на загальну суму 152,3 тис.грн. (За рiшенням сесiї мiської ради вiд 27.08.2014 року №633)
       Вiддiл органiзацiйно-кадрової роботи проводить прийом документiв на виготовлення нагородних листiв для отримання державних нагород, зокрема вiд багатодiтних матерiв - щодо присвоєння почесного звання України "Мати-героїня" (Указ Президента України вiд 29.06.2001 року № 476/2001).
       Станом на 31 грудня 2015 року по Червоноградськiй мiськiй радi удостоєнi почесного звання України "Мати-героїня" 133 багатодiтних матерi: з них : в Червоноградi- 85, в Соснiвцi - 33, в смт. Гiрник - 15.
       Усiм їм управлiнням працi та соцiального захисту населення було виплачено одноразову винагороду
       З метою забезпечення належного виконання вимог чинного законодавства "Про звернення громадян " у виконавчому комiтетi проводився аналiз звернень для виявлення причин, що їх породжують, а також виявлення найбiльш гострих суспiльно-значущих проблем, якi потребували негайного вирiшення, своєчасного розроблення пропозицiй щодо полiпшення законодавчого регулювання у вiдповiдних сферах з урахуванням потреб щодо фiнансування необхiдних заходiв пiд час формування бюджетiв рiзних рiвнiв.
       (Рис1) Впродовж 2015 року мiським головою проведено 19 особистих прийоми (у 2014 р. - 20) , на яких прийнято114 громадян ( у 2014 роцi - 75);
       Мiським головою була запроваджена практика виїзду на мiсця комiсiї у складi начальника комунального управлiння виконкому та керiвникiв комунальних пiдприємств у день пiсля прийому з метою обстеження iз заявником причин звернень на особистий прийом та на щотижневих нарадах мiським головою давались доручення керiвникам комунальних пiдприємств щодо усунення та попередження у майбутньому виявлених негараздiв..
       У 2015 року на рубрику "Запитай у мiського голови", що дiє на офiцiйному сайт мiської ради надiйшло 56 електронних звернень (у 2014 роцi - 27)
       Вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.08.2009 року № 898 "Про взаємодiю органiв виконавчої влади та державної установи "Урядовий контактний центр" виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради забезпечує оперативне реагування надiсланих електронних звернень, що надходять через урядову гарячу лiнiю та гарячу лiнiю обласної державної адмiнiстрацiї - 112.
       Надiйшло 232 звернення на урядову гарячу лiнiю (у 2014 - 168); та 80 звернень на лiнiю облдержадмiнiстрацiї -112. За характером звернення аналогiчнi до письмових (Рис.9)
       З метою оперативного реагування на звернення гарячу лiнiю обласної державної адмiнiстрацiї -112 запроваджено цiлодобове чергування групою вiдповiдальних чергових управлiння житлово-комунального господарства виконкому. Це служба "1525". До самої служби впродовж 2015 року звернулось 1415 громадян (у 2014 - 954).
       Кiлькiсть телефонних та електронних звернень зростає , бо громадянам зручнiше i швидше так вирiшувати свої проблеми.
       Громадяни мiста iнодi звертаються до виконавчого комiтету iз зверненнями , посилаючись на ЗУ "Про доступ до публiчної iнформацiї" надiючись на прискорений розгляд свого звернення (протягом 5 робочих днiв.) через незнання чинного законодавства.
       Для iнформацiї: Впродовж 2015 року надiйшло 625 запитiв на iнформацiю (у 2014 - 306) та 652 депутатських звернень та запитiв (у 2014 роцi 182).
       Основними причинами та умовами , що породжують письмовi заяви i скарги громадян, їх уснi звернення до мiського голови та дзвiнки на гарячу урядову лiнiю, лiнiю облдержадмiнiстрацiї-112 та лiню чергового сл. "1525" надалi є:
       - старiння i зношенiсть мереж житлового фонду, дорiг, вiдсутнiсть в достатнiй кiлькостi коштiв на їх замiну чи ремонт;
       - вiдсутнiсть фiнансового забезпечення наданих державою пiльг на перевезення;
       - збiльшенням кiлькостi громадяни що опиняються у скрутному становищi через хворобу, фiнансовi, житловi, сiмейнi проблеми, проблеми працевлаштування, тощо;
       - недостатнє фiнансування для забезпечення безоплатними лiками.
       - незнання громадянами чинного законодавства про захист своїх прав та неспроможнiсть матерiально захистити свої права в судi;
       - зростання активностi громадян пiд впливом засобiв масової iнформацiї та напередоднi виборiв.
       Аналiз роботи iз розгляду звернень громадян, що надiйшли до виконкому, свiдчать про необхiднiсть посилення контролю безпосередньо в управлiннях, вiддiлах та комунальних пiдприємствах мiста для забезпечення оперативного вирiшення звернень на гарячi лiнiї, виконання Конституцiї, Закону України "Про звернення громадян", вимог Указу Президента України та доручень голови облдержадмiнiстрацiї i мiського голови.
       Начальник загального вiддiлу Мартенс Т.О.

Довiдка
про роботу iз зверненнями громадян у виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради у I - му пiврiччi 2015 року
      Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради в своїй роботi по розгляду звернень громадян керується Конституцiєю України, Законом України "Про звернення громадян", Указом Президента України вiд 7 лютого 2008 року № 109/2008 "Про першочерговi заходи щодо забезпечення реалiзацiї та гарантування конституцiйного права на звернення до органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування ", Iнструкцiєю з дiловодства за зверненнями громадян, затвердженою постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.04.1997 року № 348, Класифiкатором звернень громадян, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 вересня 2008 року №858, розпорядженнями та рекомендацiями Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї рiшеннями виконавчого комiтету та розпорядженнями мiського голови.
      У вiдповiдностi до УПУ "Про першочерговi заходи щодо забезпечення реалiзацiї та гарантування конституцiйного права на звернення до органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування " ми двiчi на рiк розглядаємо на засiданнi виконавчого комiтету питання "Про роботу iз зверненнями громадян у виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради".
      Протягом I -го пiврiччя 2015 року у виконавчий комiтет надiйшло 407( у 2014р.- 281) звернень, що на 126 бiльше . З них: 378- письмових звернень (у 2014 р.- 274), що на 104 бiльше , нiж торiк та 7- заяв прийнято на особистому прийомi мiським головою.
      Серед звернень, що надiйшли 75 колективних звернення (у 2014- 68 ), що на 7 звернень бiльше, та 28 повторних (у 2014р.- 20), що на 8 бiльше нiж у 2014 роцi.
      За видами письмових звернень надiйшло: 4 пропозицiї, 366 заяв, 37 скарг.
      З органiв влади вищого рiвня надiйшло 8 звернень, з прокуратури -16, з СЕС-4 та 8 вiд iнших органiв влади.
      У I пiврiччi 2015 року iстотно, на 126 звернень , збiльшилась кiлькiсть звернень на iм'я мiського голови за iнiцiативи громадських органiзацiй. Впродовж пiврiччя надiйшло 141 звернення (35% загальної кiлькостi звернень) надiйшло вiд заступника г/о "Законнiсть i порядок".
      За характером порушених у зверненнях питань переважають питання комунального господарства, , транспорту , земельних вiдносин, житлової полiтики, фiнансової та економiчної полiтики, працi та заробiтної плати, з питань сiм'ї, дiтей, молодi та iншi
      Усi звернення, що надiйшли у виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради протягом I пiврiччя 2015 року розглянутi мiським головою та його заступниками i вирiшенi у вiдповiдностi до чинного законодавства структурними пiдроздiлами виконкому та комунальними органiзацiями мiста. Звернення, що надходили i не належали до повноважень виконкому вiдповiдно до ст. 7 ЗУ "Про звернення громадян" у термiни до 5 днiв пересилались за належнiстю вiдповiдному органу чи посадовiй особi, про що повiдомлявся заявник, який подав звернення.(2 звернення).
      Проблеми пiднятi в заявах, що не належали до вирiшення органами мiсцевого самоврядування вирiшувались методом посередництва чи iнiцiювання звернень до органiв влади вищого рiвня. На звернення в яких пiднятi проблеми , що не можуть бути вирiшенi на даному етапi з об'єктивних причин надавалось роз'яснення та зобов'язання щодо термiнiв виконання робiт.
      Слiд зазначити, що зменшилась кiлькiсть наданих "вексельних" зобов'язань 7 (1,7%) у I пiврiччi 2014року- 18 (6.4% ) з яких, ст.. на 30.07.2015 року 2 вже виконанi.
      "Вексельнi" зобов'язання стосувались ремонтiв вуличних дорiг, обрiзки дерев та вуличного освiтлення.
      "Вексельнi" зобов'язання, наданi у 2014 роцi в кiлькостi 5 перебували на контролi у 2015 роцi. Залишаються на контролi 1. Щодо влаштування тротуарної дорiжки вiд пр.Шевченка вздовж будинкiв Шевченка,26 та Шкiльна,6 (Г-24 вiд 25.02.2014); 2. Щодо ремонту дороги вул. Бобинського, Курбаса, Заньковецької(С-233 вiд 12.06.2014р) 3. Щодо формовочної обрiзки 2-х каштанiв, ( Т-419 вiд 17.11.2014р.).
      Заяви , що надiйшли у I пiврiччi 2015 року розглянутi наступним чином:
      90(22,1%) звернень - вирiшено позитивно ( у 2014 -32 ( 11,4%)
      На 307 (75,4% ) звернень - наданi роз'яснення ( у 2014 - 247( 87,9 %)
      Повторнi звернення це здебiльшого звернення до вище стоячих органiв влади, прокуратури та на прийом до мiського голови та звернення, якi не можуть бути вирiшенi з об'єктивних причин. Як зазначалось вище 28 (6,9%) повторних звернень . А саме з питань: пiльгового проїзду,водопостачання, бездiяльностi ДАБК, ремонту даху, щодо земельної дiлянки пiд ринок, щодо працевлаштування чи залучення на громадськi роботи, щодо визнання роботи незадовiльною керiвника СЕС, прокурора , щодо призначення держслужбовцiв на посади, щодо перегляду умов тендеру на лiтнiй перiод , скарга на будiвництво балкона сусiдами, щодо незаконного, на думку жильцiв, використання примiщення в пiд'їздi, 5 звернень вiд одного заявника щодо видiлення земельної дiлянки пiд забудову, щодо видiлення кiмнати в гуртожитку та щодо затвердження технiчної документацiї.
      На всi з них були наданi докладнi та обґрунтованi вiдповiдi у вiдповiдностi до чинного законодавства.
      Звернення громадян своєрiдним iндикатором наболiлих проблем, якi виникають з рiзних причин у громадян мiста , вони є сигналом до планування роботи по благоустрою мiста, перерозподiлу коштiв для вирiшення тих чи iнших проблем, якi виникають на часi.
      За рахунок коштiв мiсцевого бюджету виплачено матерiальної грошової допомоги пенсiонерам, ветеранам вiйни, малозабезпеченим сiм'ям 438 особам. на суму 339,6 тис. грн.(у 2014роцi - 271 особам на суму 142,1 тис. грн.), з них по сесiї 215 особам. на суму 278,6 тис. грн.( у 2014р - 96 чол. на суму 102,6 тис. грн.) Виплачено на поховання 23 чол. на суму 18,6 тис. грн.(у 2014р. - 24 особам на суму 19,4 тис. грн. )
      У 2015 роцi за рахунок коштiв мiсцевого бюджету надано :
      - разову грошову допомогу 90 учасникам АТО та сiм'ям загиблих на загальну суму 143,0 тис.грн.;
      - 144 сiм'ям учасникiв АТО надано пiльгу вiд сплати за комунальнi послуги з утримання будинкiв та прибудинкових територiй на загальну суму 69,3 тис.грн.
      Вiддiл органiзацiйно-кадрової роботи проводить прийом документiв на виготовлення нагородних листiв для отримання державних нагород, зокрема вiд багатодiтних матерiв - щодо присвоєння почесного звання України "Мати-героїня" (Указ Президента України вiд 29.06.2001 року № 476/2001).
      Станом на 1 липня 2015 року по Червоноградськiй мiськiй радi удостоєнi почесного звання України "Мати-героїня" 129 багатодiтних матерiв: з них : в Червоноградi- 82, в Соснiвцi - 33, в смт. Гiрник - 14.
      Усiм їм управлiнням працi та соцiального захисту населення було виплачено одноразову винагороду у сумi- 1млн.272 тис. гривень.
      З метою забезпечення належного виконання вимог чинного законодавства "Про звернення громадян " у виконавчому комiтетi проводився аналiз звернень для виявлення причин, що їх породжують, а також виявлення найбiльш гострих суспiльно-значущих проблем, якi потребували негайного вирiшення, своєчасного розроблення пропозицiй щодо полiпшення законодавчого регулювання у вiдповiдних сферах з урахуванням потреб щодо фiнансування необхiдних заходiв пiд час формування бюджетiв рiзних рiвнiв.
      У вiдповiдностi до розпорядження мiського голови вiд 01.02.2008р. № 12 " Про органiзацiю роботи iз зверненнями громадян у виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради " : проведено 9 особистих прийоми мiського голови (у 2014 р. - 10) , на яких прийнято 49 громадян ( у 2014 роцi - 46);
      Триває, запроваджена мiським головою, практика виїзду на мiсця комiсiї у складi начальника комунального управлiння виконкому та керiвникiв комунальних пiдприємств у день пiсля прийому з метою обстеження iз заявником причин звернень на особистий прийом та на щотижневих нарадах мiського голови з керiвниками комунальних пiдприємств проводиться аналiз звернень з метою їх оперативного вирiшення та попередження у майбутньому.
      У I пiврiччi 2015 року на рубрику "Запитай у мiського голови", що дiє на офiцiйному сайт мiської ради надiйшло 38 електронних звернень (у 2014 роцi - 21)
      Вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.08.2009 року № 898 "Про взаємодiю органiв виконавчої влади та державної установи "Урядовий контактний центр" виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради забезпечує оперативне реагування надiсланих електронних звернень, що надходять через урядову телефонну "гарячу лiнiю" та гарячу лiнiю обласної державної адмiнiстрацiї- 112. Надiйшло 107 звернень (у 2015 - 76), з яких 16 на лiнiю облдержадмiнiстрацiї -112.
      Кiлькiсть цих звернень зростає , бо громадянам зручнiше i швидше так вирiшувати свої проблеми. (Термiн розгляду цих звернень не перевищує 15 днiв)
      Громадяни мiста iнодi звертаються до виконавчого комiтету iз зверненнями , посилаючись на ЗУ "Про доступ до публiчної iнформацiї" надiючись на прискорений розгляд свого звернення (протягом 5 робочих днiв.) чи через незнання чинного законодавства.
      Для iнформацiї: Впродовж пiврiччя 2015 року надiйшло 472 запити на iнформацiю (у 2014 - 147) та 232 депутатських звернень та запитiв (у 2014 роцi 69). На телефонну лiню чергового сл. "1525" надiйшло 630 дзвiнкiв.
      У вiдповiдностi до Указу Президента України вiд 7 лютого 2008 року № 109/2008 - 30.01.2015 року на засiданнi виконкому слухалось питання Про роботу iз зверненнями громадян, якi надiйшли у виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради у 2014 роцi за яким прийнято рiшення №1 .
      Звiти розмiщенi на офiцiйному веб-сайтi Червоноградської мiської ради в роздiлi "Звернення громадян".
      Основними причинами та умовами , що породжують письмовi заяви i скарги громадян, їх уснi звернення до мiського голови та дзвiнки на гарячу урядову лiнiю, лiнiю Лода-112 та лiню чергового сл. "1525" надалi є:
      - старiння i зношенiсть мереж житлового фонду, дорiг, вiдсутнiсть в достатнiй кiлькостi коштiв на їх замiну чи ремонт;
      - вiдсутнiсть фiнансового забезпечення наданих державою пiльг на перевезення;
      - збiльшенням кiлькостi громадяни що опиняються у скрутному становищi через хворобу, фiнансовi, житловi, сiмейнi проблеми, проблеми працевлаштування, тощо;
      - незнання громадянами чинного законодавства про захист своїх прав та неспроможнiсть матерiально захистити свої права в судi;
      - зростання активностi громадських дiячiв пiд впливом засобiв масової iнформацiї та напередоднi виборiв
      Аналiз роботи iз розгляду звернень громадян, що надiйшли до виконкому, свiдчать про необхiднiсть посилення контролю безпосередньо в управлiннях, вiддiлах та комунальних пiдприємствах мiста для забезпечення оперативного вирiшення звернень на гарячi лiнiї, виконання Конституцiї, Закону України "Про звернення громадян", вимог Указу Президента України та доручень голови облдержадмiнiстрацiї i мiського голови.

Довiдка
про пiдсумки роботи, щодо розгляду звернень громадян, якi надiйшли у
виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради у 2014 роцi
       Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради в своїй роботi по розгляду пропозицiй, заяв та скарг громадян керується Конституцiєю України, Законом України "Про звернення громадян", Указом Президента України вiд 7 лютого 2008 року № 109/2008 "Про першочерговi заходи щодо забезпечення реалiзацiї та гарантування конституцiйного права на звернення до органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування ", Iнструкцiєю з дiловодства за зверненнями громадян, затвердженою постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.04.1997 року № 348, Класифiкатором звернень громадян, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 вересня 2008 року №858, розпорядженнями та рекомендацiями Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї рiшеннями виконавчого комiтету та розпорядженнями мiського голови.
       У вiдповiдностi до УПУ "Про першочерговi заходи щодо забезпечення реалiзацiї та гарантування конституцiйного права на звернення до органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування " ми двiчi на рiк розглядаємо на засiданнi виконкому питання "Про роботу iз зверненнями громадян у виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради".
       Протягом 2014 року у виконавчий комiтет надiйшло 626 ( у 2013р.- 895) звернень, що на 269 менше . З них: 548- письмових звернень (у 2013 р.- 719), що на 171 менше , нiж торiк та 90 - звернень на особистий прийом до мiського голови. ( у 2013 р - 176), що на 98 звернень бменше нiж у 2013 роцi
       Серед звернень, що надiйшло 129 колективних звернення (у 2013 - 176 ), що на 47 звернень менше, та 41 повторне (у 2013р.- 58), що на 17 менше нiж у 2013 роцi.
       За видами письмових звернень надiйшло: 2 пропозицiї, 490 заяв, 56 скарг.
       З органiв влади вищого рiвня надiйшло 34 звернення та 19 з прокуратури.
       За характером порушених у зверненнях питань головне мiсце займають питання комунального господарства, житлової полiтики, транспорту i зв'язку, працi та заробiтної плати, земельних вiдносин, стихiйної торгiвлi, забезпечення законностi та охорони правопорядку, питань сiм'ї, дiтей, молодi та iншi
       Усi звернення, що надiйшли у виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради протягом 2014 року розглянутi мiським головою та його заступниками i вирiшенi у вiдповiдностi до чинного законодавства структурними пiдроздiлами виконкому та комунальними органiзацiями мiста. Звернення, що надходили i не належали до повноважень виконкому вiдповiдно до ст. 7 ЗУ "Про звернення громадян" у термiни до 5 днiв пересилались за належнiстю вiдповiдному органу чи посадовiй особi, про що повiдомлявся заявник, який подав звернення.(43 звернення).
       У вiдповiдях на звернення, якi неможливо позитивно вирiшити надавались фiнансово-економiчне та юридичне обґрунтування та пропозицiї щодо iнших шляхiв їх розв'язання. Проблеми пiднятi в заявах, що не належали до вирiшення органами мiсцевого самоврядування вирiшувались методом посередництва чи iнiцiювання звернень до органiв влади вищого рiвня. На звернення в яких пiднятi проблеми , що не можуть бути вирiшенi на даному етапi з об'єктивних причин надавалось роз'яснення та зобов'язання щодо термiнiв виконання робiт.
       На жаль триває практика затягування до останнього дня термiну розгляду управлiнням житлово - комунального господарства .
       З метою прискорення розгляду, звернення громадян електронною поштою надсилаються до виконавцiв.
       Незважаючи на зменшення в 2014 роцi надходження звернень в цiлому по мiсту , на жаль, ще мають мiсце повторнi звернення авторами яких, як правило, є постiйнi дописувачi чи громадяни , якi опинились у скрутному становищi .
       Повторнi звернення це здебiльшого звернення до вище стоячих органiв влади, прокуратури та на прийом до мiського голови.
       А саме з питань:
       - щодо виплати заборгованої з /п КП ЧУБiI "Будiнвест" (заборгованiсть частково виплачена, директора притягнуто до вiдповiдальностi та накладено штраф в сумi 550 грн.) -3 звернення
       - щодо видiлення житла (заявниця, iнвалiд I групи, яка на квартирному облiку перебуває на шахтi "Лiсова" з 1981 року впродовж багатьох рокiв звертається в рiзнi iнстанцiї з питань видiлення житла. Виконавчим комiтетом надавались роз'яснення, рекомендовано заявницi звернутись в Мiнiстерство енергетики та вугiльної промисловостi України.) 6 - звернень
       - щодо подачi ржавої води та перерахункiв за воду (Вiдомчою лабораторiєю КП "ЧВК" проводився вiдбiр проб води в рiзнi днi i рiзнi години доби. Дослiдний вмiст залiза у водi не перевищував нормативного, роз'яснено порядок проведення перерахункiв за наданi послуги. - 3 звернення
       - щодо неналежного забезпечення пасажирських перевезень пiльгових категорiй громадян (в кожному конкретному випадку звернень громадян iнформувались перевiзники на чиїх маршрутах були допущенi факти викладенi в заявах, , вживались заходи до водiїв, проводився монiторинг перевезень, складались акти, проводились спiльнi наради. )
       - скарги на неправомiрнi дiї сусiдiв, що призводять до антисанiтарного стану навколишньої територiї (порушника зобов'язано провести благоустрiй на забрудненiй територiї та попереджено про адмiнiстративну вiдповiдальнiсть за вчиненi дiї. ) -2 звернення;
       - щодо втручання сусiдiв в опалювальну систему.( здiйснена перевiрка квартир в яких власники вiд'єднались вiд стоякiв через аварiйний стан радiаторiв, перевiрено цiлiснiсть стоякiв, запевнено заявникiв що в опалювальний сезон послуга з центрального теплопостачання буде надана належним чином.;
       - щодо пiдтоплення квартир сусiдами (проводилось обстеження, якщо заявник давав доступ до помешкання, складались акти у разi необхiдностi та надавалось роз'яснення щодо звернень в судовi iнстанцiї.
       - неодноразовi звернення в рiзнi iнстанцiї без вказання реальних фактiв порушення законодавства про соцiальне страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi та правопорушення пiд час обстеження з пiдозрою на професiйне захворювання.(надавалось роз'яснення щодо порядку встановлення дiагнозу професiйного захворювання, проводилось обстеження заявника та зроблено висновок, що захворювання заявника не пов'язане з роботою в шкiдливих умовах претензiй до медпрацiвникiв ЧЦМЛ не виявляв, вiд скерування на обстеження з приводу профзахворювання вiдмовився. 2 зв
       - щодо використання та захаращення пiдвального примiщення в житловому будинку.( було створено компетентну комiсiю , за наслiдками її перевiрки зобов'язано керiвника КП "ЧЖКС" провести очищення пiдвалу; проведено опитування мешканцiв будинку щодо використання примiщення пiд заняття спортом i встановлено прилад облiку електроенергiї в даному примiщення. )
       - неодноразовi звернення громадського дiяча Ткачика В.П. щодо неналежного оформлення Куткiв споживача в салонах автобусiв на мiських маршрутах (протокольними рiшеннями проведених спiльних нарад зобов'язано перевiзникiв привести Кутки споживача у належний стан вiдповiдно до вимог Правил надання послуг пасажирського автомобiльного транспорту.)
       - неодноразовi звернення громадського дiяча Ткачика В.П. щодо стихiйної торгiвлi з рук у невстановлених мiсцях (виконавчим комiтетом створена спецiальна комiсiя, яка систематично здiйснює рейдовi перевiрки щодо припинення "стихiйної торгiвлi"на вулицях мiста, до складу якої входять представники мiського вiддiлу мiлiцiї . податкової iнспекцiї, санiтарної та ветеринарної служб, спецiалiстiв вiддiлiв економiки та захисту прав споживачiв. Мiлiцiєю складались адмiнiстративнi протоколи, спецiалiстами вiддiлiв виконкому скеровувались листи - запити, для вжиття заходiв, керiвникам пiдприємств на прилеглiй територiї яких здiйснювалась "стихiйна торгiвля")
       - звернення громадського дiяча Ткачика В.П. щодо ремонту туалетної кiмнати в нейрохiрургiчному вiддiлення ЧЦМЛ( обидва туалети перебувають у робочому станi, косметичний ремонт кабiнок, який був запланований у червнi 2014 роцi триває, умивальник буде встановлений пiсля придбання його за кошти вiддiлення, а встановлення душових кабiнок не передбачене проектом)
       - звернення безробiтного щодо залучення депутата мiської ради, як досвiдченого фахiвця у сферi юриспруденцiї про оформлення та видачу процесуального документу до Європейського суду з прав людини ( заявнику вiдмовлено по причинi невiдповiдностi поданих ним документiв та не наведення стверджуючих порушень Конвенцiї. Роз'яснено про право оскарження вiдмови.)
       - щодо видiлення кiмнати в гуртожитку
       - щодо надання земельної дiлянки для iндивiдуального будiвництва - 5 звернень вiд одного громадянина (Седьмака I.В)
       - щодо працевлаштування громадянина, якому не пiдходять роботи iз запропонованих мiським Центром зайнятостi.
       - Скарги почергово сусiдiв одних на одних та на неправомiрнiсть дiй дiльничного iнспектора у цiй суперечцi.
       - Скарги на бездiяльнiсть ДАБК в у вирiшеннi спору з сусiдами щодо знесення балкону (Коломацька М.М.)
       На всi з них були наданi докладнi та обґрунтованi вiдповiдi у вiдповiдностi до чинного законодавства.
       Звернення громадян своєрiдним iндикатором наболiлих проблем, якi виникають з рiзних причин у громадян мiста
       Заяви , що надiйшли у 2014 року розглянутi наступним чином:
       - 85 (13,6%) звернень - вирiшено позитивно ( у2013 роцi - 93 ( 10,4 %))
       - На 511 (81,6) звернень - наданi роз'яснення ( у 2013 - 558 ( 65,7 %)
       - На 28 (4,5%)(у 2013р - 32(3,6%) надавались зобов'язання щодо термiнiв виконання робiт, з яких станом на 20.01.14р 17- виконанi , по 2 - термiн виконання перенесено 2015 рiк, 9- запланованi до виконання у 2015 роцi залишаються на контролi.
       - За 2 зверненнями вiдмовлено (у 2013 - 6)
       З об'єктивних причин тривала практика надання зобов'язань щодо термiнiв виконання робiт через обмеженiсть в коштах на виконання ремонтних робiт, затримками казначейського обслуговування через вiдсутнiсть фiнансового ресурсу. Але в цьому випадку заявникам надаються вiдповiдi - повiдомлення щодо запланованих термiнiв виконання робiт.
       Протягом 2014 року за рахунок коштiв мiського бюджету виплачено разову матерiальну грошову допомогу пенсiонерам, ветеранам вiйни, малозабезпеченим 543 особам на суму 373,1 ( у 2013 р. 567 на суму 250,5 тис грн.) тис. грн., з них за рiшеннями сесiї 230 особам на суму 296,4 тис. грн. (140 особам на суму 164,6 тис грн.) Виплачено на поховання 53 чол. на суму 41, тис. грн. (у 2013 роцi 51 особi на суму 40,5тис. грн )
       В тому числi за рахунок коштiв мiсцевого бюджету надано разову грошову допомогу 74 учасникам АТО та сiм'ям загиблих на загальну суму 131,5 тис.грн.;
100 сiм'ям учасникiв АТО надано пiльгу вiд сплати за комунальнi послуги з утримання будинкiв та прибудинкових територiй на загальну суму 30,8 тис.грн.
       Протягом 2014 року 6 багатодiтним матерям Червонограда були присвоєнi почеснi звання України "Мати-героїня". Ууправлiнням працi та соцiального захисту населення було виплачено одноразову винагороду у сумi 73,08 тис. гривень Урочисте нагородження вiдбувалося на сесiях мiської ради.
       З метою забезпечення належного виконання вимог чинного законодавства "Про звернення громадян " у виконавчому комiтетi проводився аналiз звернень для виявлення причин, що їх породжують, а також виявлення найбiльш гострих суспiльно-значущих проблем, якi потребували негайного вирiшення, своєчасного розроблення пропозицiй щодо полiпшення законодавчого регулювання у вiдповiдних сферах з урахуванням потреб щодо фiнансування необхiдних заходiв пiд час формування бюджетiв рiзних рiвнiв.
       У вiдповiдностi до розпорядження мiського голови вiд 01.02.2008р. № 12 " Про органiзацiю роботи iз зверненнями громадян у виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради " : проведено 20 особистих прийоми мiського голови (у 2013 р. - 22) , з яких 19 - мiським головою, на яких прийнято90 громадян ( у 2013 роцi - 176); мiським головою проведено - 2 виїзних прийоми (у 2103р.- 5) на яких прийнято 11 громадян (у 2013 - 58): у м. Соснiвка - 1 (10.02.13 -7гр; )у смт. Гiрник -1 (10.11.14 - 4 )
       Мiським головою запроваджено практику виїзду на мiсця комiсiї у складi начальника комунального управлiння виконкому та начальника КП "ЧЖКС" у день пiсля прийому з метою обстеження iз заявником причин звернень на особистий прийом та на щотижневих нарадах мiського голови з керiвниками комунальних пiдприємств проводиться аналiз звернень з метою їх оперативного вирiшення та попередження у майбутньому.
       У 20134 роцi на рубрику "Запитай у мiського голови" ,що дiє на офiцiйному сайт мiської ради надiйшло 27 електронних звернення (у 2013 роцi - 33)
       Вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.08.2009 року № 898 "Про взаємодiю органiв виконавчої влади та державної установи "Урядовий контактний центр" виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради забезпечує оперативне реагування надiсланих електронних звернень, що надходять через урядову телефонну "гарячу лiнiю". Надiйшло 168 звернень (у 2013 - 145), в яких 91 - стосувались комунальних питань, 38 - питань соцiального захисту, 7- земельних вiдносин, 5- будiвництва та ДАБК, 9- питань транспорту, 6 - освiти, 8 - медичного обслуговування та 4- питань становлення опiки та пiклування.
       Кiлькiсть цих звернень зростає , бо громадянам зручнiше i швидше так вирiшувати свої проблеми.
       Громадяни мiста iнодi звертаються до виконавчого комiтету iз зверненнями , посилаючись на ЗУ "Про доступ до публiчної iнформацiї" надiючись на прискорений розгляд свого звернення чи через незнання чинного законодавства
       У вiдповiдностi до Указу Президента України вiд 7 лютого 2008 року № 109/2008 - 25.01.2014 року та 31.07.2014 року на засiданнях виконкому слухались питання Про роботу iз зверненнями громадян, якi надiйшли у виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради у 2013 роцi та у I пiврiччi 2014 року за яким прийнято рiшення №1 та № 126
       Iнформацiя про пiдсумки цiєї роботи друкувалась в газетi "Новини Прибужжя" (№8 (5786) вiд 20.02.2014року) та в газетi "Вiсник" № 964 вiд 14.08.2014 , звiти розмiщенi на офiцiйному веб-сайтi Червоноградської мiської ради в роздiлi "Звернення громадян".
       Основними причинами та умовами , що породжують письмовi заяви i скарги громадян, їх уснi звернення до мiського голови та дзвiнки на гарячу урядову лiнiю надалi є:
       - старiння i зношенiсть мереж житлового фонду, дорiг, вiдсутнiсть в достатнiй кiлькостi коштiв на їх замiну чи ремонт;
       - затримка казначейського обслуговування виконуваних робiт через вiдсутнiсть фiнансового ресурсу;
       - вiдсутнiсть фiнансового забезпечення наданих державою пiльг на перевезення;
       - неврегульованiсть нормативно - законодавчої бази (вiдсутнiсть коштiв) для забезпечення реалiзацiї права громадян на приватизацiю житла в гуртожитках , вiдсутнiсть житла;
       - збiльшенням кiлькостi громадяни що опиняються у скрутному становищi через хворобу, фiнансовi, житловi, сiмейнi проблеми, проблеми працевлаштування, тощо;
       - незнання громадянами чинного законодавства про захист своїх прав та неспроможнiсть матерiально захистити свої права в судi;
       - вирiшення питань якi не належать до повноважень виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради.
       Аналiз роботи iз розгляду звернень громадян, що надiйшли до виконкому, свiдчать про необхiднiсть посилення контролю безпосередньо в управлiннях, вiддiлах та комунальних пiдприємствах мiста для забезпечення виконання Конституцiї, Закону України "Про звернення громадян", вимог Указу Президента України та доручень голови облдержадмiнiстрацiї i мiського голови.

Аналiтична iнформацiя про пiдсумки роботи, щодо розгляду звернень громадян, якi надiйшли у виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради у I-му пiврiччi 2014 року у порiвняннi з аналогiчним перiодом 2013 року
       Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради в своїй роботi по розгляду пропозицiй, заяв та скарг громадян керується Конституцiєю України, Законом України "Про звернення громадян", Указом Президента України вiд 7 лютого 2008 року № 109/2008 "Про першочерговi заходи щодо забезпечення реалiзацiї та гарантування конституцiйного права на звернення до органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування ", Iнструкцiєю з дiловодства за зверненнями громадян, затвердженою постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.04.1997 року № 348, Класифiкатором звернень громадян, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 вересня 2008 року №858, розпорядженнями та рекомендацiями Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї, рiшеннями виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради та розпорядженнями мiського голови.
       На їх виконання додатково здiйснено комплекс заходiв методологiчного, органiзацiйного та iнформацiйно-аналiтичного характеру.
       У вiдповiдностi до УПУ "Про першочерговi заходи щодо забезпечення реалiзацiї та гарантування конституцiйного права на звернення до органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування " ми двiчi на рiк розглядаємо на засiданнi виконкому питання "Про роботу iз зверненнями громадян у виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради".
       Протягом 6-ти мiсяцiв 2014 року у виконавчий комiтет надiйшло 281( у 2013р.- 420 ) звернень, що на 139 менше нiж за аналогiчний перiод у 2013 року. З них 274 - письмових звернень (у 2013 р.- 394), що на 120 менше , нiж торiк та 7 - заяв прийнято на особистих прийомах. ( у 2013 р - 26), що на 19 звернень менше нiж за аналогiчний перiод у 2013 роцi
       Серед звернень, що надiйшло 68 колективних звернення, що на 45 звернень менше , нiж у минулому роцi; 20 повторних, що на 16 менше нiж за аналогiчний перiод 2013року.
       За видами звернень надiйшло: 1 пропозицiя, 255 заяв, 25 скарг.
       З вищестоящих органiв влади надiйшло 32 звернення, що на 19 звернень менше нiж за аналогiчний перiод 2013 року, а саме:
       1. з Апарату Президента через облдержадмiнiстрацiю - 4 звернення;
       2. з ВРУ через облдержадмiнiстрацiю - 1 звернення;
       3. з облдержадмiнiстрацiї - 6 звернень;
       4. з Департаменту ЖКГ облдержадмiнiстрацiї - 2 звернення
       5. з прокуратури - 19 звернень.
       Кiлькiсна характеристика звернень з питань, з яких найчастiше звертались громадяни, така:
       комунального господарства - 146 (52% ) (у 2013 - 263 (62,7% );
       транспорту i зв'язку - 23 (8,2%) (у 2013 - 21 (5%);
       промислової полiтики (стихiйна торгiвля) - 20 (7,1%);
       житлової полiтики - 16 (5,7%) (у 2013 - 25 (5,9%);
       працi i заробiтної плати - 12 (4,3%) (у 2013 - 3 (0,7%);
       забезпечення дотримання законностi - 11 (3,9%) (у 2013 - 7(1,7%);
       та охорони правопорядку, реалiзацiї прав i свобод громадян соцiального захисту - 8 (2,8%) (у 2013 - 15 (3,5%);
       економiчної, цiнової, iнвестицiйної, зовнiшньоекономiчної, регiональної полiтики та будiвництва, пiдприємництва - 8 (2,8%) (у 2013 - 19 (4,5%);
       аграрної полiтики i земельних вiдносин - 5 (1,8%) (у 2013 - 21 (5%);
       фiнансової податкової i митної полiтики - 5 (1,8%) (у 2013 - 4 ( 0,9%);
       сiм'ї, дiтей, молодi гендерної рiвностi, фiзичної культури i спорту - 14 (1,4%) (у 2013 - 18 (4,3%);
       Усi звернення, що надiйшли у виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради протягом I пiврiччя 2014 року розглянутi мiським головою та його заступниками i вирiшенi у вiдповiдностi до чинного законодавства структурними пiдроздiлами виконкому та комунальними пiдприємствами мiста. Звернення, що надходили i не належали до повноважень виконкому у термiни до 5 днiв пересилались за належнiстю вiдповiдному органу чи посадовiй особi, про що повiдомлялось громадянину, який подав звернення.(8 звернень). Найчастiше це звернення, з якими би громадяни мали звертатись до правоохоронних органiв.
       32 ( 11,4%) звернень - вирiшено позитивно ( у 2013 -40 ( 9,5%)
       На 247( 87,9 %) звернень - наданi роз'яснення ( у 2013 - 366 ( 87,1 %)
       На - 18(6,4%) наданi зобов'язання щодо термiнiв виконання робiт, з яких станом на 31.07.14р 8- виконанi (у 2013р -14(3,3%) 2 (асфальтування дорiжки перед пiд'їздом №4 по вул. Iвасюка, 25 перенесено на III кв. 2014 , обрiзка аличi на вул. Бандери,47 перенесено на грудень 2014р.) Решта 8 перебувають на контролi до повного виконання у встановленi термiни;
       У 2014роцi з об'єктивних причин триває практика надання зобов'язань щодо термiнiв виконання робiт через обмеженiсть в коштах на виконання робiт , затримки фiнансування видаткiв казначейством. Не проведенi в повному обсязi розрахунки за виконанi роботи у 2013 роцi. Але в такому випадку заявникам надаються вiдповiдi - повiдомлення щодо перенесення запланованих термiнiв виконання робiт.
       По 1 зверненню термiн розгляду був продовжений до 45 днiв.(щодо каналiзування будинкiв.)
       У вiдповiдях на звернення, якi неможливо позитивно вирiшити надавались фiнансово-економiчне та юридичне обґрунтування та пропозицiї щодо iнших шляхiв їх розв'язання.        Проблеми пiднятi в заявах, що не належали до вирiшення органами мiсцевого самоврядування вирiшувались методом посередництва чи iнiцiювання запитiв до вищестоящих органiв влади i органiзацiй, на проблеми пiднятi в заявах, що не можуть бути вирiшенi на даному етапi з об'єктивних причин надавалось роз'яснення.(стосувались ремонту дороги Р-15)
       Повторнi звернення - це звернення на особистий прийом до мiського голови, до вище стоячих органiв влади та прокуратури. Це звернення, як правило, наших постiйних дописувачiв, якi опинились у скрутному становищi через хворобу, фiнансовi, житловi, сiмейнi проблеми, проблеми працевлаштування та незнання чинного законодавства або матерiально неспроможнi захистити свої права в судi. Цi звернення є неодноразовими та дубленими.
       У першому пiврiччi 2014 року повторнi звернення, звернення до органiв влади вищого рiвня та прокуратури надходили з наступних питань:
       - щодо виплати заборгованої з /п КП ЧУБiI "Будiнвест" (заборгованiсть частково виплачена, директора притягнуто до вiдповiдальностi та накладено штраф в сумi 550 грн.) -3 звернення
       - щодо видiлення житла (заявниця, iнвалiд I групи, яка на квартирному облiку перебуває на шахтi "Лiсова" з 1981 року впродовж багатьох рокiв звертається в рiзнi iнстанцiї з питань видiлення житла. Виконавчим комiтетом надавались роз'яснення, рекомендовано заявницi звернутись в Мiнiстерство енергетики та вугiльної промисловостi України.) 6 - звернень
       - щодо подачi ржавої води та перерахункiв за воду (Вiдомчою лабораторiєю КП "ЧВК" проводився вiдбiр проб води в рiзнi днi i рiзнi години доби. Дослiдний вмiст залiза у водi не перевищував нормативного, роз'яснено порядок проведення перерахункiв за наданi послуги. - 3 звернення
       - щодо неналежного забезпечення пасажирських перевезень пiльгових категорiй громадян (в кожному конкретному випадку звернень громадян iнформувались перевiзники на чиїх маршрутах були допущенi факти викладенi в заявах, , вживались заходи до водiїв, проводився монiторинг перевезень, складались акти, проводились спiльнi наради. )
       - скарги на неправомiрнi дiї сусiдiв, що призводять до антисанiтарного стану навколишньої територiї (порушника зобов'язано провести благоустрiй на забрудненiй територiї та попереджено про адмiнiстративну вiдповiдальнiсть за вчиненi дiї. ) -2 звернення;
       - щодо втручання сусiдiв в опалювальну систему.( здiйснена перевiрка квартир в яких власники вiд'єднались вiд стоякiв через аварiйний стан радiаторiв, перевiрено цiлiснiсть стоякiв, запевнено заявникiв що в опалювальний сезон послуга з центрального теплопостачання буде надана належним чином.;
       - щодо пiдтоплення квартир сусiдами (проводилось обстеження, якщо заявник давав доступ до помешкання, складались акти у разi необхiдностi та надавалось роз'яснення щодо звернень в судовi iнстанцiї.
       - неодноразовi звернення в рiзнi iнстанцiї без вказання реальних фактiв порушення законодавства про соцiальне страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi та правопорушення пiд час обстеження з пiдозрою на професiйне захворювання.(надавалось роз'яснення щодо порядку встановлення дiагнозу професiйного захворювання, проводилось обстеження заявника та зроблено висновок, що захворювання заявника не пов'язане з роботою в шкiдливих умовах претензiй до медпрацiвникiв ЧЦМЛ не виявляв, вiд скерування на обстеження з приводу профзахворювання вiдмовився.
       - щодо використання та захаращення пiдвального примiщення в житловому будинку.( було створено компетентну комiсiю , за наслiдками її перевiрки зобов'язано керiвника КП "ЧЖКС" провести очищення пiдвалу; проведено опитування мешканцiв будинку щодо використання примiщення пiд заняття спортом i встановлено прилад облiку електроенергiї в даному примiщення. )
       - неодноразовi звернення громадського дiяча Ткачика В.П. щодо неналежного оформлення Куткiв споживача в салонах автобусiв на мiських маршрутах (протокольними рiшеннями проведених спiльних нарад зобов'язано перевiзникiв привести Кутки споживача у належний стан вiдповiдно до вимог Правил надання послуг пасажирського автомобiльного транспорту.)
       - неодноразовi звернення громадського дiяча Ткачика В.П. щодо стихiйної торгiвлi з рук у невстановлених мiсцях (виконавчим комiтетом створена спецiальна комiсiя, яка систематично здiйснює рейдовi перевiрки щодо припинення "стихiйної торгiвлi"на вулицях мiста, до складу якої входять представники мiського вiддiлу мiлiцiї . податкової iнспекцiї, санiтарної та ветеринарної служб, спецiалiстiв вiддiлiв економiки та захисту прав споживачiв. Мiлiцiєю складались адмiнiстративнi протоколи, спецiалiстами вiддiлiв виконкому скеровувались листи - запити, для вжиття заходiв, керiвникам пiдприємств на прилеглiй територiї яких здiйснювалась "стихiйна торгiвля")
- звернення громадського дiяча Ткачика В.П. щодо ремонту туалетної кiмнати в нейрохiрургiчному вiддiлення ЧЦМЛ( обидва туалети перебувають у робочому станi, косметичний ремонт кабiнок, який був запланований у червнi 2014 роцi триває, умивальник буде встановлений пiсля придбання його за кошти вiддiлення, а встановлення душових кабiнок не передбачене проектом)
       - звернення безробiтного щодо залучення депутата мiської ради, як досвiдченого фахiвця у сферi юриспруденцiї про оформлення та видачу процесуального документу до Європейського суду з прав людини ( заявнику вiдмовлено по причинi невiдповiдностi поданих ним документiв та не наведення стверджуючих порушень Конвенцiї. Роз'яснено про право оскарження вiдмови.)
       Повторнi звернення i звернення до вище стоячих та правоохоронних органiв є своєрiдним iндикатором наболiлих проблем, вирiшення яких не завжди належить до компетенцiї виконкому мiської ради , незадоволення вiдповiддю через незнання чинного законодавства , через незадовiльнi умови проживання, через недостатнiсть житлової площi
       У I пiврiччi 2014 року за рахунок коштiв мiсцевого бюджету виплачено матерiальної грошової допомоги пенсiонерам, ветеранам вiйни, малозабезпеченим сiм'ям 271 чол. на суму 142,1 тис. грн., з них по сесiї 96 чол. на суму 102,6 тис. грн. Виплачено на поховання 27 чол. на суму 21,0 тис. грн.. (у 2013 - 354 гр. на суму 118.5 тис грн., в тому числi за рiшеннями сесiї мiської ради 46 чол. на суму 58,5 тис. грн. Виплачено допомоги на поховання 24 особам на суму 19,4 тис. грн.)
       З метою забезпечення належного виконання вимог чинного законодавства "Про звернення громадян " у виконавчому комiтетi на засiданнях постiйно дiючої комiсiї проводився аналiз звернень для виявлення причин, що їх породжують, а також виявлення найбiльш гострих суспiльно-значущих проблем, якi потребували негайного вирiшення.,
       У вiдповiдностi до розпорядження мiського голови вiд 01.02.2008р. № 12 " Про органiзацiю роботи iз зверненнями громадян у виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради " : проведено 10 особистих прийомiв , з яких 9 - мiським головою, на яких прийнято 46 громадян; мiським головою проведено 1) виїзний прийом у м. Соснiвка на яких прийнято 7 громадян (у 2013- в м. Соснiвцi - на 3 прийомах прийнято 42 громадянина )
       У I пiврiччi 2014 року на рубрику "Запитай у мiського голови", що дiє на офiцiйному сайт мiської ради надiйшло 21 електронне звернення (у 2013 роцi - 20)
       Зменшилась кiлькiсть звернень на Урядову гарячу лiнiю з 80 звернень у 2013 на до 76 у 2014роцi. ) Громадяни на Урядову гарячу лiнiю звертались з наступних питань: - житлово-комунальних - 46 звернень ; медицини - 6; Соцiального захисту -11; маршрутних перевезень - 6; будiвництва - 4; фiнансування - 2
       Для iнформацiї: зросла кiлькiсть звернень - запитiв на публiчну iнформацiю протягом пiврiччя з 56 у 2013 роцi до 147 у 2014.
25.01.2014 року на засiдання виконкому слухалось питання "Про роботу iз зверненнями громадян, якi надiйшли у виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради у 2013 роцi." за яким прийнято рiшення №1
       У мiськiй газетi "Новини Прибужжя " висвiтлювались узагальненi матерiали щодо органiзацiї роботи зi зверненнями громадян, графiки особистих прийомiв, роз'яснення та консультацiй з найбiльш актуальних питань, що порушують громадяни у зверненнях. (№8 (5786) вiд 20.02.2014року)
       Звiт "Про пiдсумки роботи щодо розгляду звернень громадян, якi надiйшли у виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради у 2013 роцi " розмiщений на офiцiйному веб-сайтi Червоноградської мiської ради в роздiлi "Звернення громадян".
       За iнформацiєю вiддiлу роботи iз зверненнями громадян облдержадмiнiстрацiї до органiв влади вищого рiвня вiд мешканцiв мiст Червонограда, надiйшло 72 звернення (АПУ -12, ВРУ- 3, КМУ -5 Мiнсоцполiтики -1, Державна санiтарно- епiдемiчна служба -1, Лода - 48) .Як наслiдок Червоноград зайняв 25 рейтингове мiсце з 29 серед райдержадмiнiстрацiй та мiст обласного значення Львiвщини. Червоноградцi звертались з таких питань: 16 - звернень з питань соцiального захисту (7 матерiальна допомога); 16 - забезпечення дотримання законностi та охорони правопорядку, реалiзацiї прав i свобод громадян ; 6 - з житлової полiтики; по 4 звернення з питань працi та з/п , комунального господарства по 3 звернення з питань охорони здоров'я, освiти та щодо дiяльнiсть партiї "Свобода" в Червоноградi (Ткачик В.П.), 2 звернення щодо ремонту дороги Р-15 та бездiяльнiсть служби автомобiльних дорiг та iншi .
       Всього 6 звернень iз 72 перебували на вищестоящому контролi
       Як вбачається з наведеного вище:
       Основними причинами та умовами , що породжують письмовi заяви i скарги громадян, їх уснi звернення до мiського голови та дзвiнки на гарячу урядову лiнiю є:
       - старiння i зношенiсть мереж житлового фонду, дорiг, вiдсутнiсть в достатнiй кiлькостi коштiв на їх замiну чи ремонт;
       - незнання громадянами чинного законодавства з надання житлово - комунальних послуг.
       - вiдсутнiсть вiльного житла.
       - вiдсутнiсть фiнансового забезпечення наданих державою пiльг на перевезення;
       - збiльшенням кiлькостi громадяни що опиняються у скрутному становищi через хворобу, фiнансовi, житловi, сiмейнi проблеми, проблеми працевлаштування, тощо;
       - незнання громадянами чинного законодавства про захист своїх прав та неспроможнiсть матерiально захистити свої права в судi;
       - чималу роль у збiльшеннi кiлькостi звернень вiдiграють звернення окремих дiячiв громадських органiзацiй. (55 звернень (19.6 %)
       Виходячи з вищевикладеного можна зробити висновок, що Червоноградською мiською радою, її виконавчим комiтетом, мiським головою, його заступниками, керiвниками виконавчих органiв ради, комунальними пiдприємствами мiста , враховуючи соцiально-полiтичну значимiсть роботи з розгляду звернень громадян , ведеться системна робота по створенню необхiдних умов для реалiзацiї та гарантування конституцiйного права громадян на звернення , яку i надалi необхiдно удосконалювати. та вживати заходiв щодо зменшення повторних звернень та звернень до вище стоячих органiв влади та правоохоронних органiв
       Начальник загального вiддiлу Мартенс Т.О.

Аналiтична iнформацiя про пiдсумки роботи, щодо розгляду звернень громадян,
якi надiйшли у виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради у 2013 року
       Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради в своїй роботi по розгляду пропозицiй, заяв та скарг громадян керується Конституцiєю України, Законом України "Про звернення громадян", Указом Президента України вiд 7 лютого 2008 року № 109/2008 "Про першочерговi заходи щодо забезпечення реалiзацiї та гарантування конституцiйного права на звернення до органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування ", Iнструкцiєю з дiловодства за зверненнями громадян, затвердженою постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.04.1997 року № 348, Класифiкатором звернень громадян, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 вересня 2008 року №858, розпорядженнями та рекомендацiями Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї.
       У вiдповiдностi до УПУ "Про першочерговi заходи щодо забезпечення реалiзацiї та гарантування конституцiйного права на звернення до органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування " ми двiчi на рiк розглядаємо на засiданнi виконкому питання "Про роботу iз зверненнями громадян у виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради".
       Протягом 2013 року у виконавчий комiтет надiйшло 895 ( у 2012р.- 1086) звернень, що на 191 менше . З них 719 - письмових звернень (у 2012 р.- 926), що на 207 менше , нiж торiк та 176 - звернень на особистий прийом до мiського голови. ( у 2012 р - 160), що на 16 звернень бiльше нiж за аналогiчний перiод 2012 року.
       Серед звернень, що надiйшло 176 колективних звернення, що на 70 звернень менше , нiж у минулому роцi; 58 (у 2012р.- 51) повторних, що на 7 бiльше нiж за аналогiчний перiод 2012року.
       За видами письмових звернень надiйшло: 7 пропозицiй, 659 заяв, 53 скарги.
       З вищестоящих органiв влади, через облдержадмiнiстрацiю надiйшло 77 звернень, в яких громадяни мiста звертались до АПУ- 15, КМУ - 3, ВРУ- 5, Мiнiстерство ЖКГ -1, ЛОДА - 52, з ЛОР - 1.
       Результати аналiзу звернень громадян за характером питань свiдчать, що як i в попереднi роки найбiльше громадяни звертаються з питань:
       - комунального господарства - 547 (63,7% ) (у 2012 - 586 (53,9%) ;
       - соцiального захисту - 58 (6,5%) (у 2012 - 58 (5,3%);
       - житлової полiтики - 54 (6%) (у 2012 - 37 (3,4%);
       - транспорту i зв'язку - 46 (5,1%) (у 2012 - 77 (7,1%);
       - аграрної полiтики i земельних вiдносин - 41 (4,6%) (у 2012 - 75 (6,9%);
       - економiчної, цiнової, iнвестицiйної, зовнiшньоекономiчної, регiональної полiтики та будiвництва, пiдприємництва - 38 (4,2%) (у 2012 - 35 (3,2%) сiм'ї, дiтей, молодi гендерної рiвностi,
       - фiзичної культури i спорту - 30 (3,3%) (у 2012 - 39(3,6%) ;
       Усi звернення, що надiйшли у виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради протягом 2013 року розглянутi мiським головою та його заступниками i вирiшенi у вiдповiдностi до чинного законодавства структурними пiдроздiлами виконкому та комунальними органiзацiями мiста. Звернення, що надходили i не належали до повноважень виконкому у термiни до 5 днiв пересилались за належнiстю вiдповiдному органу чи посадовiй особi, про що повiдомлялось громадянину, який подав звернення.(8 звернень). По 4 зверненнях термiн розгляду був продовжений до 45 днiв. У вiдповiдях на звернення, якi неможливо позитивно вирiшити надавались фiнансово-економiчне та юридичне обґрунтування та пропозицiї щодо iнших шляхiв їх розв'язання. Проблеми пiднятi в заявах, що не належали до вирiшення органами мiсцевого самоврядування вирiшувались методом посередництва чи iнiцiювання запитiв до вищестоящих органiв влади i органiзацiй, на проблеми пiднятi в заявах, що не можуть бути вирiшенi на даному етапi з об'єктивних причин надавалось роз'яснення та зобов'язання щодо термiнiв виконання робiт.
       Протягом 2013 року мали мiсце 15(1,7%) випадкiв порушення вiд 1 до 3 днiв термiнiв надання вiдповiдей на звернення громадян. На жаль триває практика затягування до останнього дня термiну розгляду управлiнням житлово- комунального господарства . Цi звернення стосувались перерахунку за теплопостачання через вихiд з ладу теплових лiчильникiв в будинках. Як зазначалось на засiданнi виконкому 25.07.2013 року було прийнято рiшення виконавчого комiтету вiд 21 лютого №22 "Про порядок нарахування за спожите тепло у випадку несправностi засобiв облiку теплової енергiї". На подання прокуратури мiста за фактом порушення термiнiв розгляду звернень надано вiдповiдь.
       З метою попередження випадкiв затягування розгляду звернень громадян до останнього дня термiну розгляду в майбутньому, керiвникам структурних пiдроздiлiв вказано на запровадження практики надання вiдповiдей у 15 денний термiн (Протокол наради мiського голови №43 вiд 07.11.2013).
       Незважаючи на зменшення в 2013 роцi надходження звернень в цiлому по мiсту , на жаль, кiлькiсть повторних звернень збiльшилась на 7 i складає 6,5% вiд загальної кiлькостi звернень (у 2012 роцi - 51(4,7%) .
       Повторнi звернення це здебiльшого звернення до вище стоячих органiв влади, прокуратури (16) та на прийом до мiського голови. Авторами цих звернень є , як правило, постiйнi дописувачi чи громадяни, якi опинились у скрутному становищi.
       У 2013 роцi повторнi звернення надходили з наступних питань:
       - щодо вiдновлення зони вiдпочинку на р. З.Буг;
       - щодо закладiв з iгровими автоматами;
       - щодо тарифiв та перерахунку за теплопостачання ;
       - щодо встановлення чи узгодження меж земельних дiлянок;
       - щодо складання актiв житлово-комунальними дiльницями;
       - щодо ремонтiв пiд'їздiв, балконiв;
       - щодо роботи та ремонту моргу;
       - щодо видiлення житла;
       - щодо бездiяльностi служби у справах дiтей;
       - щодо знесення балкона ;
       - щодо розгляду заяви;
       - щодо надання дозволу на встановлення iндивiдуального опалення;
       - щодо покращення житлових умов;
       - щодо вивезення смiття та влаштування смiттєвої площадки;
       - щодо порушення громадського спокою баром "Почанга";
       - щодо незадовiльної роботи директора ринку;
       - щодо продовження маршрутiв руху автобусiв №1,3 до шахти №1 "ВМ";
       - щодо надання пiльг
       - щодо забезпечення безоплатними медикаментами
       - щодо пiльгових перевезень;
       - щодо ремонтiв внутрiдворових дорiг;
       - щодо порушення графiкiв руху мiського транспорту, особливо у вечiрнiй час.
       - щодо ремонтiв радiоточок ;
       - щодо вирiшення комунальних питань.
       На всi з них були наданi докладнi та обґрунтованi вiдповiдi у вiдповiдностi до чинного законодавства.
       Звернення до вище стоячих органiв влади є своєрiдним iндикатором наболiлих проблем, вирiшення яких не завжди належить до компетенцiї виконкому мiської ради , незадоволення вiдповiддю через незнання чинного законодавства , одержання вiдповiдi не в очiкуваному об'ємi, через незадовiльнi умови проживання, через недостатнiсть житлової площi, несвоєчасним проведенням фiнансування Держказначейством.
       Заяви , що надiйшли у 2013 року розглянутi наступним чином: - 93 ( 10,4 %) звернення - вирiшено позитивно ( у 2012 -109 (10%);
       - На 558 ( 65,7 %) звернень - наданi роз'яснення ( у 2012 - 905 ( 83,3 %);
       - На 32(3,6%) надавались зобов'язання щодо термiнiв виконання робiт, з яких станом на 30.01.14р 27 виконанi (у 2012р - 19 (3,9 %)
       Решта 5 перебуває на контролi до повного виконання у встановленi термiни (4 - стосуються зрiзання дерев на вул.. Б.Хмельницького,29; Бандери,19, Гоголя,3, Стуса,16 та 1 - влаштування пiшохiдної дорiжки бiля будинку по вул.Купчинського,8);
       - На 6 звернень вiдмовлено (у 2012 - 40)
       Зменшення кiлькостi вiдмовлених звернень, якi стосувались встановлення iндивiдуального опалення попереднього року, досягнуто з прийняттям на сесiї мiської ради 15 листопада 2012 року рiшенням №348 затверджене Положення про порядок надання дозволiв на вiдключення житлових будинкiв вiд мереж централiзованого теплопостачання в м. Червоноградi.        Рiшенням виконавчого комiтету вiд 06 грудня 2012 року № 207 утворено мiжвiдомчу комiсiю з розгляду питань, пов'язаних з вiдключенням споживачiв вiд мереж централiзованого опалення та гарячого водопостачання.
       У 2013 роцi з об'єктивних причин тривала практика надання зобов'язань щодо термiнiв виконання робiт через обмеженiсть в коштах на виконання ремонтних робiт, затримками казначейського обслуговування. Але в цьому випадку заявникам надаються вiдповiдi - повiдомлення щодо запланованих термiнiв виконання робiт. Найхарактернiшi причини звернень у 2013роцi:
       З питань комунального господарства: встановлення iндивiдуального опалення - 34 (71); затоплення квартир - 6 (20) ; електропостачання - 6 (14); теплопостачання - 34 (35); тарифи на комунальнi послуги, повiрка лiчильникiв тепла -55 ( 33); ремонт дахiв - 19 (25); ремонт пiд'їздiв, сходiв - 11 (27); ремонт дорiг - 15 (33); ремонт балконiв, дашкiв над пiд'їздом,карнизiв, - 3 (6) ; пiдтоплення пiдвалiв - 14 (15), формовочна обрiзка i зрiз дерев - 23 (29); чистка каналiзацiї - 1(1); газопостачання - 3 (7); встановлення дитячих майданчикiв -12 (13); водопостачання та водовiдведення - 27(22); вивезення смiття - 2(2); вилов безпритульних собак - 11(1); благоустрiй прибудинкових територiй,встановлення лавок бiля пiд'їздiв - 23(31) ; iншi.
       З питань житлової полiтики: ; покращення житлових умов - 7(5); з питань гуртожиткiв - 6(9); видiлення житла -9 (9) та iншi .
       З питань соцiального захисту: надання матерiальної допомоги -32(34), надання пiльг 5(4), щодо перерахунку пенсiй 4 (3) iншi.
       З питань сiм'ї, дiтей, молодi гендерної рiвностi, фiзичної культури i спорту: призначення опiки над малолiтнiми дiтьми - 2 (8), насильство в сiм'ї -1(1), влаштування дiтей в дитячi дошкiльнi - 3 (5); та iншi щодо повернення коштiв за дитину; про закриття клубу "Прометей", щодо встановлення порядку спiлкування з дiтьми, щодо забезпечення дитинi належних умов проживання, скарга на роботу служби у справах дiтей, про видiлення путiвки для дитини, щодо реєстрацiї дiтей, щодо оформлення пенсiї на дiтей.
       З питань аграрної полiтики i земельних вiдносин : узгодження меж земельних дiлянок - 8 (24); приватизацiї земельних дiлянок -5 (12); щодо оренди земельних дiлянок чи розiрвання договору оренди - 1(6) ; видiлення земельних дiлянок пiд iндивiдуальну забудову -6 (19), та iншi щодо виконання рiшення суду, щодо земельної дiлянки ринку "Майдан", щодо вилучення земельної дiлянки з користування , щодо купiвлi земельної дiлянки.
       З питань забезпечення дотримання законностi та охорони правопорядку, реалiзацiї прав i свобод громадян: порушення громадського порядку( скарги на сусiдiв, часто тих, що повернулись з мiсць позбавлення волi) - 8 (11), та iншi, розпиття спиртних напоїв бiля СЗШ№10, порушення громадського порядку бiля кiоску на вул. Шевченка,16, щодо роботи закладiв з iгровими автоматами, , щодо незаконної стихiйної торгiвлi по вул. Сокальська,8, скарга на сусiда, який утримує багато котiв
       З питань працi i заробiтної плати : працевлаштування - 3 (4); погашення; погашення заборгованостi iз заробiтної плати - 7(1);
       З питань охорони здоров'я: отримання безкоштовних лiкiв - 4 (6;) та iншi щодо лiкування
       З питань транспорту - 37 та зв'язку - 3 : скарги на водiїв автобусiв маршрутiв №№1,2 щодо перевезень пiльгових категорiй населення; щодо продовження роботи мiських маршрутних автобусiв до 23.00 год.; порушення графiкiв руху маршрут №2; перевезення пiльгових категорiй населення, вiдновлення руху поїзда Сокаль-Львiв, щодо проведення конкурсу на перевезення, про продовження маршруту автобуса № 3 до шахти №1 "ВМ", щодо роботи маршруту №7 , про роботу маршруту №3, про вiдмiну пiльгового маршруту №3 , скарга на роботу маршруту №2 i пропозицiя замiнити перевiзника , щодо порушення графiкiв руху мiського транспорту, особливо у вечiрнiй час та iншi; щодо ремонтiв радiоточок -3 ;
       Протягом 2013 року за рахунок коштiв мiського бюджету виплачено разову грошову допомогу 567 ветеранам вiйни, пенсiонерам, малозабезпеченим сiм'ям на суму 250,5 тис грн. (у 2012 - 579 гр. на суму 204,5 тис. грн.), в тому числi за рiшеннями сесiї мiської ради 140 особам на суму 164,6 тис грн. (у 2012 - 68 гр. на суму 95,5 тис. грн.) надано матерiальної допомоги на лiкування. Виплачено допомоги на поховання 51 особi на суму 40,5тис. грн. (у 2012 - 49 на суму 39,5 тис. грн.) .
       Протягом 2013 року 42 багатодiтнi матерi, якi проживають на територiї Червоноградської мiської ради були удостоєнi почесного звання України "Мати-героїня". Урочисте нагородження вiдбувалося на сесiях мiської ради. Усiм їм управлiнням працi та соцiального захисту населення було виплачено одноразову винагороду у сумi - 481,7 тис. гривень.        (Всього 117 жiнкам присвоєно звання).
       З метою забезпечення належного виконання вимог чинного законодавства "Про звернення громадян " у виконавчому комiтетi проводився аналiз звернень для виявлення причин, що їх породжують, а також виявлення найбiльш гострих суспiльно-значущих проблем, якi потребували негайного вирiшення, своєчасного розроблення пропозицiй щодо полiпшення законодавчого регулювання у вiдповiдних сферах з урахуванням потреб щодо фiнансування необхiдних заходiв пiд час формування бюджетiв рiзних рiвнiв.
       У вiдповiдностi до розпорядження мiського голови вiд 01.02.2008р. № 12 " Про органiзацiю роботи iз зверненнями громадян у виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради " : проведено 22 особистих прийоми мiського голови (у 2012 р. - 19) , з яких 19 - мiським головою, на яких прийнято 176 громадян; мiським головою проведено 5(у 2012р.- 5) виїзних прийомiв на яких прийнято 58 громадян (у 2012 - 26): у м. Соснiвка - 4 (11.02.13 -7; 08.04.13 - 18; 10.06.13 - 17; 12.08.13 - 13) у смт. Гiрник -1 (09.09.13 - 3 )
       Мiським головою запроваджено практику виїзду на мiсця комiсiї у складi начальника комунального управлiння виконкому та начальника КП "ЧЖКС" у день пiсля прийому з метою обстеження iз заявником причин звернень на особистий прийом та на щотижневих нарадах мiського голови з керiвниками комунальних пiдприємств проводиться аналiз звернень з метою їх оперативного вирiшення та попередження у майбутньому.
       У 2013 роцi на рубрику "Запитай у мiського голови" ,що дiє на офiцiйному сайт мiської ради надiйшло 33 електронних звернення (у 2012 роцi - 19)
       Зросла кiлькiсть звернень на Урядову гарячу лiнiю на 62 звернення i складає: 145 звернень ( у 2012 -83 )
Цi звернення є миттєвою реакцiєю людей на негаразди та подвiйну мораль держави..
       Люди стали нетерпимi пiд впливом засобiв масової iнформацiї, що проголошують про покращення життя i небажання чиновникiв на мiсцях вирiшувати питання, при цьому затримуючи фiнансування навiть вже виконаних робiт.!!!
       Звернення на Урядову гарячу лiнiю стосувались наступних питань:
       З житлово-комунальних питань - 82 звернень (ремонт дахiв , перевищення оплати за газ, встановлення газових лiчильникiв, колонок, ремонт водо каналiзацiйних труб-18, перенесення смiттєвих бакiв, видiлення кiмнат в гуртожитках, електропостачання ; ремонт дорiг, скарги на бездiяльнiсть ЖЕДiв, завищена оплата за опалення)
       З питань медичних -20 звернень (скарги на медперсонал, щодо забезпечення безкоштовними медичними препаратами - , щодо замiни вх. дверей ЧЦМЛ)
       З питань перевезень -25 (скарги на водiїв маршруток, щодо пiльгового проїзду, скарги на порушення графiкiв руху
       З рiзних питань: про надання матерiальної допомоги - 7, з питань освiти - 2, iз земельних питань -2, з житлових - 2, , щодо ремонту радiоточки - 1, та iнших.
       Як ви знаєте 9 травня 2011 року введено в дiю Закон України "Про доступ до публiчної iнформацiї". У 2013 року надiйшло 114 запитiв (у 2012 - 138).
       Громадяни мiста iнодi звертаються до виконавчого комiтету iз зверненнями , посилаючись на ЗУ "Про доступ до публiчної iнформацiї" надiючись на прискорений розгляд свого звернення чи через незнання чинного законодавства.( 2 випадки - аналiзувались на засiданнi виконкому 25.07.2013 року, )
       У вiдповiдностi до Указу Президента України вiд 7 лютого 2008 року № 109/2008 - 25.01.2013 року та 25.07.2013 року на засiданнях виконкому слухались питання Про роботу iз зверненнями громадян, якi надiйшли у виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради у 2012 роцi та у I пiврiччi 2013 за яким прийнято рiшення №1 та № 110
       Iнформацiя про пiдсумки цiєї роботи друкувалась в газетi "Новини Прибужжя" 31 сiчня 2013 №5 (5731) та 01.08.2013№31(5757) , звiти розмiщенi на офiцiйному веб-сайтi Червоноградської мiської ради в роздiлi "Звернення громадян".
       За iнформацiєю наданої начальнико вiддiлу роботи iз зверненнями громадян облдержадмiнiстрацiї на Колегiї 20.01.2014 року Червоноград зайняв 4 рейтингове мiсце серед мiст обласного значення щодо роботи iз зверненнями громадян, що надiйшли до облдержадмiнiстрацiї вiд вищестоящих органiв влади за 2013 року i перебували на контролi. А саме: АПУ -27 (на контролi -2), КМУ - 19 (на контролi -5), ВРУ - 7 (на контролi -3), Iншi - 7(на контролi -2),
       Основними причинами та умовами , що породжують письмовi заяви i скарги громадян, їх уснi звернення до мiського голови та дзвiнки на гарячу урядову лiнiю надалi є:
       - старiння i зношенiсть мереж житлового фонду, дахiв, дорiг, вiдсутнiсть в достатнiй кiлькостi коштiв на їх замiну чи ремонт;
       - затримка казначейського обслуговування виконуваних робiт
       - вiдсутнiсть фiнансового забезпечення наданих державою пiльг на перевезення; - неврегульованiсть нормативно - законодавчої бази (вiдсутнiсть коштiв) для забезпечення реалiзацiї права громадян на приватизацiю житла в гуртожитках , вiдсутнiсть житла;
       - збiльшенням кiлькостi громадяни що опиняються у скрутному становищi через хворобу, фiнансовi, житловi, сiмейнi проблеми, проблеми працевлаштування, тощо;
       - незнання громадянами чинного законодавства про захист своїх прав та неспроможнiсть матерiально захистити свої права в судi;
       - вирiшення питань якi не належать до повноважень виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради.
       Виходячи з вищевикладеного можна зробити висновок, що виконавчим комiтетом Червоноградської мiської ради, враховуючи соцiально-полiтичну значимiсть роботи з розгляду звернень громадян , ведеться системна робота по створенню необхiдних умов для реалiзацiї та гарантування конституцiйного права громадян на звернення , яку i надалi необхiдно продовжувати i удосконалювати у вiдповiдностi до Закону України "Про звернення громадян " та Указу Президента України "Про першочерговi заходи щодо забезпечення реалiзацiї та гарантування конституцiйного права на звернення до органiв виконавчої влади та мiсцевого самоврядування , та вживати заходiв до зменшення повторних звернень необхiдно практикувати розгляд звернень громадян у п'ятнадцятиденний термiн та вживати заходiв для пiдвищення рiвня виконавської дисциплiни та сприяти у розв'язаннi наболiлих проблем громадян мiста, якi є у повноваженi вирiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради, як органу мiсцевого самоврядування та iнiцiювати запити до вищестоящих органiв влади щодо вирiшення проблем, що пiднiмають громадяни мiста в заявах.
       Начальник загального вiддiлу Мартенс Т.О.

Аналiтична iнформацiя про пiдсумки роботи, щодо розгляду звернень громадян,
якi надiйшли у виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради у I-му пiврiччi 2013 року у порiвняннi з аналогiчним перiодом 2012 року
       Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради в своїй роботi по розгляду пропозицiй, заяв та скарг громадян керується Конституцiєю України, Законом України "Про звернення громадян", Указом Президента України вiд 7 лютого 2008 року № 109/2008 "Про першочерговi заходи щодо забезпечення реалiзацiї та гарантування конституцiйного права на звернення до органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування ", Iнструкцiєю з дiловодства за зверненнями громадян, затвердженою постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.04.1997 року № 348, Класифiкатором звернень громадян, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 вересня 2008 року №858, розпорядженнями та рекомендацiями Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї.
       У вiдповiдностi до УПУ "Про першочерговi заходи щодо забезпечення реалiзацiї та гарантування конституцiйного права на звернення до органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування " ми двiчi на рiк розглядаємо на засiданнi виконкому питання "Про роботу iз зверненнями громадян у виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради".
       Протягом 6-ти мiсяцiв 2013 року у виконавчий комiтет надiйшло 420( у 2012р.- 488 ) звернень, що на 68 менше нiж за аналогiчний перiод у 2012 року. З них 394 - письмових звернень (у 2012 р.- 423), що на 29 менше , нiж торiк та 26 - звернень прийнятих на особистих прийомах. ( у 2012 р - 65), що на 39 звернень менше нiж за аналогiчний перiод у 2012 роцi
       Серед звернень, що надiйшло 113 колективних звернення, що на 4 звернення бiльше , нiж у минулому роцi; 36 повторних, що на 13 бiльше нiж за аналогiчний перiод 2012року.
       За видами звернень надiйшло: 3 пропозицiї, 392 заяви, 25 скарг.
       З вищестоящих органiв влади через облдержадмiнiстрацiю надiйшло 51 звернення, що на 11 звернень бiльше нiж за аналогiчний перiод 2012 року.
       Результати аналiзу звернень громадян за характером питань свiдчать, що як i в попереднi роки найбiльше громадяни звертаються з питань:
       комунального господарства - 263 (62,7% ) (у 2012 - 259 (53,1%) ;
       житлової полiтики - 25 (5,9%) (у 2012 - 21 (4,3%)
       аграрної полiтики i земельних вiдносин - 21 (5%) (у 2012 - 44 (9%);
       транспорту i зв'язку - 21 (5%) (у 2012 - 39 (8%)
       економiчної, цiнової, iнвестицiйної, зовнiшньоекономiчної, регiональної полiтики та будiвництва, пiдприємництва - 19 (4,5%) (у 2012 - 11 (3,3%)
       сiм'ї, дiтей, молодi гендерної рiвностi, фiзичної культури i спорту - 18 (4,3%) (у 2012 - 18(3,9%) ;
       соцiального захисту - 15 (3,5%) (у 2012 - 49 (10%)
       Усi звернення, що надiйшли у виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради протягом I пiврiччя 2013 року розглянутi мiським головою та його заступниками i вирiшенi у вiдповiдностi до чинного законодавства структурними пiдроздiлами виконкому та комунальними органiзацiями мiста. Звернення, що надходили i не належали до повноважень виконкому у термiни до 5 днiв пересилались за належнiстю вiдповiдному органу чи посадовiй особi, про що повiдомлялось громадянину, який подав звернення.(5 звернень). По 3 зверненнях термiн розгляду був продовжений до 45 днiв. У вiдповiдях на звернення, якi неможливо позитивно вирiшити надавались фiнансово-економiчне та юридичне обґрунтування та пропозицiї щодо iнших шляхiв їх розв'язання. Проблеми пiднятi в заявах, що не належали до вирiшення органами мiсцевого самоврядування вирiшувались методом посередництва чи iнiцiювання запитiв до вищестоящих органiв влади i органiзацiй, на проблеми пiднятi в заявах, що не можуть бути вирiшенi на даному етапi з об'єктивних причин надавалось роз'яснення та зобов'язання щодо термiнiв виконання робiт.
       З метою зменшення кiлькостi масових та повторних звернень громадян, а саме щодо перерахунку за теплопостачання , прийнято рiшення виконавчого комiтету вiд 21 лютого №22 "Про порядок нарахування за спожите тепло у випадку несправностi засобiв облiку теплової енергiї. Даним рiшенням передбачено , що у разi несправностi засобiв облiку теплової енергiї, що пiдлягає усуненню в термiн, який не перевищує одного мiсяця, нарахування за послуги теплопостачання здiйснювати згiдно з середньомiсячними показаннями засобiв облiку за попереднiй опалювальний перiод. У вiдповiдностi до даного рiшення громадянам , в будинках яких виходили з ладу лiчильники тепла були зробленi перерахунки.
       На жаль, зросла кiлькiсть повторних звернень на 13 i складає 7,4% вiд загальної кiлькостi звернень (у 2012 роцi - 23(4,7%) .
       Повторнi звернення це здебiльшого звернення до вище стоячих органiв влади та правоохоронних органiв. Вони є неодноразовими та дубленими.
       У першому пiврiччi 2012 року повторнi i неодноразовi звернення надходили з наступних питань:
       - щодо вiдновлення зони вiдпочинку на р. З.Буг;
       - щодо закладiв з iгровими автоматами;
       - щодо тарифiв та перерахунку за теплопостачання ;
       - щодо встановлення чи узгодження меж земельних дiлянок;
       - щодо складання актiв житлово-комунальними дiльницями;
       - щодо ремонтiв пiд'їздiв, балконiв;
       - щодо роботи та ремонту моргу;
       - щодо видiлення житла;
       - щодо бездiяльностi служби у справах дiтей;
       - щодо знесення балкона ;
       - щодо розгляду заяви;
       - щодо надання дозволу на встановлення iндивiдуального опалення;
       - щодо покращення житлових умов;
       - щодо вивезення смiття та влаштування смiттєвої площадки;
       - щодо порушення громадського спокою баром "Почанга";
       - щодо незадовiльної роботи директора ринку;
       - щодо продовження маршрутiв руху автобусiв №1,3 до шахти №1 "ВМ";
       На всi з них були наданi докладнi та обґрунтованi вiдповiдi, бiльшiсть з авторiв повторних звернень можна вiднести до категорiї постiйних дописувачiв.
       Повторнi звернення є своєрiдним iндикатором наболiлих проблем, вирiшення яких не завжди належить до компетенцiї виконкому мiської ради , незадоволення вiдповiддю через незнання чинного законодавства , одержання вiдповiдi не в очiкуваному об'ємi, через незадовiльнi умови проживання, через недостатнiсть житлової площi, через надання вiдповiдей у останнi днi вiдведеного на розгляд заяви термiну.
       Заяви , що надiйшли у I пiврiччi 2013 року розглянутi наступним чином: 40 ( 9,5%) звернень - вирiшено позитивно ( у 2012 -71 (17%)
       На 366 ( 87,1 %) звернення - наданi роз'яснення ( у 2012 - 367 звернень ( 75,2 %); На - 14(3,3%) наданi зобов'язання щодо термiнiв виконання робiт, з яких станом на 25.07.13р 6 виконанi (у 2012р - 19 (3,9 %) Решта 6 перебуває на контролi до повного виконання у встановленi термiни;
       У 2013 роцi з об'єктивних причин триває практика надання зобов'язань щодо термiнiв виконання робiт через обмеженiсть в коштах на виконання ремонтних робiт , затримками казначейського обслуговування. Але в цьому випадку заявникам надаються вiдповiдi - повiдомлення щодо запланованих термiнiв виконання робiт. Найхарактернiшi причини звернень у I- му пiврiччi 2013роцi:
       З питань комунального господарства:
       затоплення квартир -4 (12); електропостачання - 3 (6); теплопостачання - 15 (19); тарифи на комунальнi послуги - 48 (12); ремонт дахiв - 8 (11); ремонт пiд'їздiв - 10(9); ремонт та розмiтка дорiг 6 (23); ремонт балконiв 2 (2) ; пiдтоплення пiдвалiв -9(6); обрiзка дерев - 17 (14); газопостачання -1 (2); встановлення дитячих майданчикiв -7 (9); водопостачання та водовiдведення -13(4); вивезення смiття, перемiщення бакiв - 18(2); вилов безпритульних собак - 5 (1); благоустрiй прибудинкових територiй, встановлення лавок - 12 (11) , та iншi-66
       З питань житлової полiтики:
з питань приватизацiї житла - 1 ; покращення житлових умов -4(3); з питань гуртожиткiв - 3(5); видiлення житла -6(5); та iншi .
       З питань соцiального захисту:
щодо надання матерiальної допомоги - щодо пенсiйного забезпечення та надання пiльг та iншi.
       З питань транспорту i зв'язку :
скарги на водiїв автобусiв маршрутiв №№1,2 щодо перевезень пiльгових категорiй населення; щодо продовження роботи мiських маршрутних автобусiв до 23.00 год.; порушення графiкiв руху маршрут №2; перевезення пiльгових категорiй населення, вiдновлення руху поїзда Сокаль-Львiв, щодо проведення конкурсу на перевезення, про продовження маршруту автобуса № 3 до шахти №1 "ВМ", щодо роботи маршруту №7 , про роботу маршруту №3, про вiдмiну пiльгового маршруту №3 , скарга на роботу маршруту №2 i пропозицiя замiнити перевiзника та iншi.
       З питань сiм'ї, дiтей, молодi гендерної рiвностi, фiзичної культури i спорту:
щодо повернення коштiв за дитину; про закриття клубу "Прометей", щодо встановлення порядку спiлкування з дiтьми, щодо забезпечення дитинi належних умов проживання, скарги на роботу служби у справах дiтей, про видiлення путiвки для дитини, влаштування дiтей в дошкiльний заклад, щодо реєстрацiї дiтей, щодо оформлення пенсiї на дiтей.
       З питань аграрної полiтики i земельних вiдносин:
щодо оформлення права власностi на земельнi дiлянки, узгодження меж земельних дiлянок; щодо влаштування додаткового виходу, про продовження термiну оренди земельної дiлянки, щодо виготовлення технiчної документацiї, щодо виконання рiшення суду, видiлення земельних дiлянок пiд забудову, щодо земельної дiлянки ринку "Майдан", щодо вилучення земельної дiлянки з користування , щодо купiвлi земельної дiлянки.
       З питань забезпечення дотримання законностi та охорони правопорядку, реалiзацiї прав i свобод громадян:
порушення громадського спокою, розпиття спиртних напоїв бiля СЗШ№10, порушення громадського порядку бiля кiоску на вул. Шевченка,16, щодо роботи закладiв з iгровими автоматами, порушення громадського спокою сусiдами (часто тими, що повернулись з мiсць позбавлення волi) , щодо незаконної стихiйної торгiвлi по вул. Сокальська,8, скарга на сусiда, який утримує багато котiв
       У I пiврiччi 2013 року за рахунок коштiв мiського бюджету виплачено разову грошову допомогу 354 малозабезпеченим громадянам, ветеранам вiйни, пенсiонерам на суму 118,5 тис. грн. ( у 2012р. 259 - 94,7 тис. грн.) в тому числi за рiшеннями сесiї мiської ради 46 чол. на суму 58,5 тис. грн. (у 2012р 32 - на суму 43,5 тис.) громадянам надано матерiальної допомоги на лiкування. Виплачено допомоги на поховання 24 особам на суму 19,4 тис. грн. ( у 2012р. - 4 на суму 11,2 тис. грн..)
       Протягом I пiврiччя 2013 року 31 жiнцi м.Червонограда, смт. Гiрника та м. Соснiвка присвоєно почесне звання "Мати - героїня". Їм виплачено одноразову грошову винагороду в сумi 355,6 тис грн. (Всього 111 жiнкам присвоєно звання).
       З метою забезпечення належного виконання вимог чинного законодавства "Про звернення громадян " у виконавчому комiтетi проводився аналiз звернень для виявлення причин, що їх породжують, а також виявлення найбiльш гострих суспiльно-значущих проблем, якi потребували негайного вирiшення, своєчасного розроблення пропозицiй щодо полiпшення законодавчого регулювання у вiдповiдних сферах з урахуванням потреб щодо фiнансування необхiдних заходiв пiд час формування бюджетiв рiзних рiвнiв.
       У вiдповiдностi до розпорядження мiського голови вiд 01.02.2008р. № 12 " Про органiзацiю роботи iз зверненнями громадян у виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради " : проведено 10 особистих прийомiв , з яких 9 - мiським головою, на яких прийнято 84 громадян; мiським головою проведено 3 (у 2012р.- 3) виїзних прийоми у м. Соснiвка на яких прийнято 42 громадян (у 2012-в Соснiвцi-1 (8гр) 2 у смт. Гiрник -14 гр.).
       Мiським головою запроваджено практику виїзду на мiсця комiсiї у складi начальника комунального управлiння виконкому та начальника КП "ЧЖКС" у день пiсля прийому з метою обстеження iз заявником причин звернень на особистий прийом та на щотижневих нарадах мiського голови з керiвниками комунальних пiдприємств проводиться аналiз звернень з метою їх оперативного вирiшення та попередження у майбутньому.
       У 2013 роцi на рубрику "Запитай у мiського голови" ,що дiє на офiцiйному сайт мiської ради надiйшло 20 електронних (у 2012 роцi - 9)
       Зросла кiлькiсть звернень на Урядову гарячу лiнiю. 80 звернень ( у 2012 -31 ) Люди стали нетерпимi пiд впливом засобiв масової iнформацiї, що проголошують про покращення життя i небажання чиновникiв на мiсцях вирiшувати питання, при цьому затримуючи фiнансування навiть вже виконаних робiт.!!!
       Звернення на Урядову гарячу лiнiю стосувались наступних питань:
       З житлово-комунальних питань
       - 50 звернень (ремонт дахiв -5, перевищення оплати за газ, встановлення газових лiчильникiв, колонок- 4, ремонт водо каналiзацiйних труб-18, перенесення смiттєвих бакiв -3, видiлення кiмнати в гуртожитку, електропостачання - 3; ремонт дорiг - 3, скарги на бездiяльнiсть ЖЕДiв-3, завищена оплата за опалення-9)
       З питань медичних
-12 звернень (скарги на медперсонал -3, щодо забезпечення безкоштовними медичними препаратами - 7, щодо замiни вх. дверей ЧЦМЛ) З iнших питань - 14 звернень (скарги на водiїв маршруток - 7, щодо пiльгового проїзду - 4, про надання матерiальної допомоги - 5, щодо ремонту радiоточки - 1, щодо оренди землi - 1)
9 травня 2011 року введено в дiю Закон України "Про доступ до публiчної iнформацiї". У I пiврiччi 2013 року надiйшло 56 запитiв (у 2012 - 68).
       Громадяни мiста iнодi звертаються до виконавчого комiтету iз зверненнями , посилаючись на ЗУ "Про доступ до публiчної iнформацiї" надiючись на прискорений розгляд свого звернення чи через незнання чинного законодавства.( 2 випадки , )або пишуть запит, але не посилаючись на ЗУ"Про доступ до публiчної iнформацiї" (2 випадки), що призводить до конфлiктних ситуацiй, з наступним оскарженням до прокуратури, що забирає час на надання iнформацiї та копiювання пiдтверджуючих документiв i вiдволiкає вiд практичної роботи, направленої на вирiшення практичних завдань.
       25.01.2013 року на засiдання виконкому слухалось питання "Про роботу iз зверненнями громадян, якi надiйшли у виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради у 2012 роцi." за яким прийнято рiшення №1 "Про роботу iз зверненнями громадян, якi надiйшли у виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради у 2012 роцi " .
Iнформацiя "Про пiдсумки роботи щодо розгляду звернень громадян, якi надiйшли у виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради у 2012 роцi " надрукована в газетi "Новини Прибужжя" 31 сiчня 2013 №5 (5731)
       Звiт "Про пiдсумки роботи щодо розгляду звернень громадян, якi надiйшли у виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради у 2012 роцi " розмiщений на офiцiйному веб-сайтi Червоноградської мiської ради в роздiлi "Звернення громадян".
       За iнформацiєю начальника вiддiлу роботи iз зверненнями громадян облдержадмiнiстрацiї , до облдержадмiнiстрацiї вiд мешканцiв мiст Червонограда, Соснiвки та смт. Гiрник надiйшло 89 звернень (у 2012 - 88).
       До вище стоячих органiв влади звернулись 32 мешканцiв Червонограда i Соснiвни, а саме: до АПУ - 14; до КМУ -11; до ВРУ - 6 до iнших рiзних iнстанцiй -2, з яких 8 перебували на вищестоящому контролi Це 6 звернень мешканцiв Червонограда i 2 мешканцiв Соснiвки :
        у Кабiнетi Мiнiстрiв України - 4 звернення
       (Вiдсутнiсть вакцини вiд туберкульозу у полiклiнiцi м. Червоноград, Незаконне звiльнення з Червоноградської СЕС, Невиконання рiшення суду про передачу гуртожитку у комунальну власнiсть, Затримка заробiтної плати працiвникам ПАТ "Львiвська вугiльна компанiя");
        у Верховнiй Радi України - 2 звернення;
        (щодо безкоштовної перевiрки приладiв облiку водопостачання, Скарга на бездiяльнiсть служби у справах дiтей ЛОДА та органу опiки та пiклування Червоноградського МВК )
        у Мiнiстерствi регiонального розвитку України -1 звернення (Щодо оплати за послуги ВАТ "Львiвобленерго");
        у Львiвськiй обласнiй радi - 1звернення (Забезпечення пiльгового проїзду учасникiв визвольної боротьби за маршрутом Червоноград - Львiв) Саме це спричинило, що Червоноград зайняв 7 рейтингове мiсце серед мiст обласного значення щодо роботи iз зверненнями громадян, що надiйшли до облдержадмiнiстрацiї вiд вищестоящих органiв влади за I пiврiччя 2013 року.
       Основними причинами та умовами , що породжують письмовi заяви i скарги громадян, їх уснi звернення до мiського голови та дзвiнки на гарячу урядову лiнiю є:
       - старiння i зношенiсть мереж житлового фонду, дахiв, дорiг, вiдсутнiсть в достатнiй кiлькостi коштiв на їх замiну чи ремонт;
       - незнання громадянами чинного законодавства з надання житлово - комунальних послуг.
       - вiдсутнiсть фiнансового забезпечення наданих державою пiльг на перевезення;
       - неврегульованiсть нормативно - законодавчої бази (вiдсутнiсть коштiв) для забезпечення реалiзацiї права громадян на приватизацiю житла в гуртожитках , вiдсутнiсть житла;
       - збiльшенням кiлькостi громадяни що опиняються у скрутному становищi через хворобу, фiнансовi, житловi, сiмейнi проблеми, проблеми працевлаштування, тощо;
       - незнання громадянами чинного законодавства про захист своїх прав та неспроможнiсть матерiально захистити свої права в судi;
       - чималу роль у збiльшеннi кiлькостi звернень вiдiграють полiтичнi iгри окремих громадян та громадських органiзацiй.
       Виходячи з вищевикладеного можна зробити висновок, що Червоноградською мiською радою, її виконавчим комiтетом, мiським головою, його заступниками, керiвниками виконавчих органiв ради, комунальними пiдприємствами мiста , враховуючи соцiально-полiтичну значимiсть роботи з розгляду звернень громадян , ведеться системна робота по створенню необхiдних умов для реалiзацiї та гарантування конституцiйного права громадян на звернення , яку i надалi необхiдно удосконалювати у вiдповiдностi до Закону України "Про звернення громадян " та Указу Президента України "Про першочерговi заходи щодо забезпечення реалiзацiї та гарантування конституцiйного права на звернення до органiв виконавчої влади та мiсцевого самоврядування , та вживати заходiв щодо зменшення повторних звернень. Необхiдно проводити роз'яснювальну роботу серед населення щодо вирiшення звернень та сприяти у розв'язаннi наболiлих проблем громадян мiста, якi є у повноваженi вирiшення виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради, як органу мiсцевого самоврядування та iнiцiювати запити до вищестоящих органiв влади щодо вирiшення проблем, що пiднiмають громадяни мiста в заявах.
       Начальник загального вiддiлу Мартенс Т.О.


2018 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради