Iнформацiя про роботу iз зверненнями громадян
Довiдка про пiдсумки роботи iз зверненнями громадян, якi надiйшли у виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради протягом 2020 року
       Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради в своїй роботi по розгляду звернень громадян керується Конституцiєю України, Законами України «Про звернення громадян», „Про внесення змiн до Закону України "Про звернення громадян" щодо електронного звернення та електронної петицiї ”, Указом Президента України вiд 7 лютого 2008 року № 109/2008 „Про першочерговi заходи щодо забезпечення реалiзацiї та гарантування конституцiйного права на звернення до органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування ”, Iнструкцiєю з дiловодства за зверненнями громадян, затвердженою постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.04.1997 року № 348 з внесеними змiнами, Класифiкатором звернень громадян, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 вересня 2008 року №858, з внесеними змiнами постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 лютого 2019 року №94, постановою КМУ вiд 27 листопада 2019 р. № 976 «Деякi питання Єдиної системи опрацювання звернень», розпорядженням голови Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї вiд 30.03.2016 року №174/0/5-16 «Про затвердження Порядку розгляду звернень, що надходять на «Гарячу лiнiю областi» та Порядку реагування на звернення громадян, що надiйшли на Гарячу лiнiю областi», рiшеннями Червоноградської мiської ради i виконавчого комiтету та розпорядженнями мiського голови.
       Детальніше...
Довiдка про роботу iз зверненнями громадян, у виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради протягом I пiврiччя 2020 року
       Шановнi члени виконавчого комiтету, У вiдповiдностi до дiючого УПУ „Про першочерговi заходи щодо забезпечення реалiзацiї та гарантування конституцiйного права на звернення до органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування та згiдно з планом роботи виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради на 2020 рiк на Ваш розгляд виноситься проект рiшення «Про роботу iз зверненнями громадян у виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради у I – му пiврiччi 2020року» . Впродовж кiнця року 2019 та початку 2020 до чинного законодавства з питань органiзацiї роботи по розгляду звернень громадян вносились змiни. А саме:постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.11.2019 року № 976 «Деякi питання Єдиної системи опрацювання звернень» та розпорядження голови Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї вiд 05.02.2020 року № 56/6/5-20 «Про затвердження порядку розгляду звернень, що надходять на «Гарячу лiнiю областi» та порядку реагування на звернення громадян, що надiйшли на «Гарячу лiнiю областi», зареєстроване в Захiдному мiжрегiональному управлiннi юстицiї м. Львова 13.02.2020 за № 5/2115, Впродовж I-му пiврiччя 2020 в порiвняння з аналогiчним перiодом 2019 року до виконавчого комiтету надiйшло звернень:
       Детальніше...
Довiдка про роботу iз зверненнями громадян, якi надiйшли у виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради
протягом 2019 року
       Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради в своїй роботi по розгляду звернень громадян керується Конституцiєю України, Законами України «Про звернення громадян», „Про внесення змiн до Закону України "Про звернення громадян" щодо електронного звернення та електронної петицiї ”, Указом Президента України вiд 7 лютого 2008 року № 109/2008 „Про першочерговi заходи щодо забезпечення реалiзацiї та гарантування конституцiйного права на звернення до органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування ”, Iнструкцiєю з дiловодства за зверненнями громадян, затвердженою постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.04.1997 року № 348 з внесеними змiнами, Класифiкатором звернень громадян, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 вересня 2008 року №858, з внесеними змiнами постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 лютого 2019 року №94, розпорядженням голови Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї вiд 30.03.2016 року №174/0/5-16 «Про затвердження Порядку розгляду звернень, що надходять на «Гарячу лiнiю областi» та Порядку реагування на звернення громадян, що надiйшли на Гарячу лiнiю областi», рiшеннями Червоноградської мiської ради i виконавчого комiтету та розпорядженнями мiського голови.
      У вiдповiдностi до УПУ „Про першочерговi заходи щодо забезпечення реалiзацiї та гарантування конституцiйного права на звернення до органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування ” виноситься на розгляд виконавчого комiтету питання «Про роботу iз зверненнями громадян у виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради ».
      ( Рис. 1) таблиця
       Протягом 2019 року (у порiвняннi з 2018 роком )у виконавчий комiтет надiйшло за способом звернень:
       - письмових звернень - 1066 (у 2018 - 1072) на 39 менше,
       - звернень на особистий прийом - 139 (у 2018 - 223) на 30 менше,
       - електронних звернень - 15 (у 2018- 20) на 5менше,
       - звернень на Урядову гарячу лiнiю (т.1545) - 657 (у 2018 - 661) на 4 менше,
       - звернень на Гарячу лiнiю областi (т.112) - 1719 (у 2018– 1608) на 111 бiльше,
       - звернень на службу чергового виконкому (т. 1525) - 1325 (у 2018 - 1580) на 255менше (Рис. 2,3, )
       Окрiм зазначених звернень ще надiйшло
       - звернень на матерiальну допомогу (письмових) – 2391, з яких 516 вiд учасникiв АТО (у 2018 - 2228 , вiд учасникiв АТО – 432 ) на 163 бiльше За видами звернення надiйшли: 1070- заяви (у 2018р - 1083 ), 8 –пропозицiї (у 2018р - 2 ), 3-скарги (у 2018р - 8 ), 3- петицiї (у 2018р. - 1- петицiя.) 139 – усних звернень на особистому прийомi (у 2018 - 169)
       Серед тих, хто звертається у 2019 роцi – бiльшiсть чоловiки - 555 (у 2018р - 531 ), жiнки - 526 (у 2018р - 562)
       Звернень за суб’єктом надiйшло: – 911 - iндивiдуальнi (у 2018р - 881 ), 170 – колективнi, в них 2722 пiдписiв (у 2018р – 212, в них 3289 пiдписiв),.
       За типом:, 1 – телеграма, 1065– письмових листiв (у 2018- 1071), 139- усне( у 2018- 1), 15 - електронних звернень ( у 2018 - 20) , 3 петицiї (у 2018 -1 петицiя).
       За категорiями звернулось: учасникiв вiйни – 5 (у 2018 -6), дiтей вiйни – 2 (у2018 - 2), осiб з iнвалiднiстю внаслiдок В.в.в.- 0 ( у 2018 - – 4), осiб з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни - 0 ( у 2018 – 4) , учасникiв бойових дiй –10 ( у 2018 18), ветеранiв працi -0 ( у 2018 -2),ветеранiв вiйськової служби - 8, осiб з iнвалiднiстю I гр. – 17 ( у 2018 – 9), осiб з iнвалiднiстю II гр. – 10 ( у 2018 -28), осiб з iнвалiднiстю III гр. – 0 ( у 2018 -11), дiтей з iнвалiднiстю – 1 ( у 2018 -6), одиноких матерiв – 0 ( у 2018 – 1), матерiв-героїнь – 0, багатодiтних сiмей – 4 ( у 2018 -3), осiб, що потерпiли вiд Чорнобильської катастрофи, учасникiв лiквiдацiї на ЧАЕС – 1 ( у 2018 – 0), героїв України -0, героїв Радянського Союзу – о ( у 2018 - 1 ), учасникiв АТО -5 iнших категорiй – 1018 ( у 2018 – 997).
       Автори письмових звернень не завжди вказують категорiю та свiй соцiальний стан.
       (Рис.7) За характером, порушених у письмових зверненнях, питань переважають питання:
       комунального господарства 715 (у 2018 – 687), земельних вiдносин 38 (33), соцiального захисту 34 (25), житлової полiтики 30 (55), транспорту 28(55), питань сiм’ї, дiтей, молодi 27 (71), з економiчної полiтики 25(12), забезпечення законностi та охорони правопорядку 23 (20), освiти 17(19), з питань охорони здоров’я 11 (20), , та iншi.
       (Рис. 8) Заяви , що надiйшли у 2019 роцi розглянутi наступним чином: 331(27,1%) звернення - вирiшено позитивно (У 2018- 83 (6,6% ) На 892(72,9%) звернень - наданi роз’яснення ( у 2018 – 1179 (93,4% ) На 56 (3,3%) звернень вiдповiдi наданi з порушенням термiну. На жаль триває практика затягування розгляду звернення до останнього дня термiну: найчастiше щодо вирiшення комунальних питань.
       Окрiм звернень, якi надiйшли безпосередньо до виконавчого комiтету у 2019 роцi , виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради забезпечує реагування (виконання) на надiсланi електронною поштою записанi телефоннi звернення громадян мiста на Урядову гарячу лiнiю , та оперативне реагування на звернення громадян на Гарячу лiнiю областi, якi надходять електронною поштою з Львiвського контактного центу.
       (Рис.9)Урядова гаряча лiнiя – 657 звернення (у 2018р. - 661), що на 4 менше з питань: - комунальних - 402 ( у 2018 – 285); - соцiального захисту, - 162 ( у 2018 – 218); - з питань транспорту та пiльгових перевезень - 11 ( у 2018 – 44); - освiти - 6 ( у 2018р. – 17); - охорони здоров’я - 41 ( у 2018 – 45); - з питань земельних, архiтектури i мiстобудування - 4 ( у 2018р. - 6 ) - з питань сiм’ї, дiтей, молодi - 8 ( у 2018 - 31) З юридичних питань - 8 - рiзних - 15 (у 2018р. – 15) . Звернення громадян на Урядову гарячу лiнiю розглядаються впродовж 15 днiв i надаються письмовi вiдповiдi заявнику та до Львiвського контактного центру.
       (Рис.10)Гаряча лiнiя областi - 1719 звернень ( у 2018р. -1608 ) на 111 бiльше. Детальніше...     


       Рiшення про закриття звернення на Гарячу лiнiю областi приймається першим заступником голови облдержадмiнiстрацiї за згодою заявника, а у разi незгоди заявника на закриття звернення, виконавцем подається фото фiксацiя або акт про виконання (бажано з пiдписом заявника)
       Звернення на Гарячу лiнiю областi ст. на 31.12.19 р. розглянутi наступним чином:
       - закритi як вирiшенi - 1520 звернень (94,1%);
       - протермiнованi (вирiшенi з порушенням термiнiв )57 (3,3%) ( у 2019 - 27 (1,7%);
       - вiдтермiнованi (встановленi новi термiни виконання ) -19 (1,1%);
       повернутi з вiзою на доопрацювання, як такi, що заявник вiдмовився закривати -25 (1,5%);
       (Рис.11) Телефонна лiнiя чергового виконкому «1525» - 1325
       ( у 2018 р. - 1580 звернень ) на 255 менше
       Громадяни звертались на службу з наступних питань:
       По питаннях КП «Червонограджитлокеомунсервiс» - 356:
       - водопостачання - 60;
       - каналiзацiя – 102;
       - свiтло - 82
       - рiзне (косiння та прибирання прибудинкових територiй, ремонти пiд’їздiв, течуть дахи) - 112
       По питаннях КП «Червоноградводоканал» - 407:
       - водопостачання - 121;
       - затори зовнiшньої каналiзацiї - 286;
       По питаннях КП «Комунальник» 84
       - зовнiшнє освiтлення, робота свiтлофора - 49
       - вивiз смiття , прибирання територiй - 20
       - ремонту дорiг - 15
       По питаннях КП «Червоноградтеплокомуненерго» - 165;
       - пориви теплотраси, якiсть теплопостачання; обрiзка батарей.
       По питаннях ШРЕМ – 33;
       По питаннях Львiвгазу - 22.
       По питаннях перевезень - 80 ;
       По питаннях НС (пожежi, пiдпали трави) – 122
       По лiфтах - 21;
       Iншi: - 35 (паркування на газонах, скарги на приймальний покiй, вiдсутнiсть люкiв через викрадення, бродячi собаки.)
       Вiдповiдальнi черговi виконкому (тел.1525) надають iнформацiю заявникам про те, як вирiшити проблему, про запланованi вiдключення мереж, забезпечують координацiю роботи аварiйних служб комунальних пiдприємств, iнформують про стан виконання звернень на Гарячу лiнiю областi. (Черговi виконкому забезпеченi мобiльними телефонами рiзних операторiв : +38-063-274-26-08 , +38-099-662-57-28, +38-067-869-66-17, якi працюють на прийом.)
       Впродовж 2019 року 1875 чол. звернулось за матерiальною допомогою. (у 2018 - 1796)
       За рахунок коштiв мiсцевого бюджету виплачено матерiальної грошової допомоги пенсiонерам, ветеранам вiйни, малозабезпеченим сiм’ям 1875 чол. на суму 3261,7 тис. грн., з них за рiшенням Червоноградської мiської ради 1186 чол. на суму 2594,2 тис. грн. Виплачено на поховання 59 чол. на суму 88,5 тис. грн.
       516 учасникам АТО надано разову грошову допомогу на загальну суму 531,0 тис. грн. та членам сiмей загиблих (померлих) учасникiв АТО (ООС). Виплачено на поховання 2 членам сiмей померлих учасникiв АТО на загальну суму 20,0 тис. грн.
       18 сiм’ям учасникiв АТО надається пiльга вiд сплати за послуги з утримання будинкiв та прибудинкових територiй на суму 40,1 тис. грн. (згiдно рiшення Червоноградської мiської ради вiд 24.01.2019 року № 1117).
       Звернення громадян є своєрiдним iндикатором проблем, якi виникають з рiзних причин у громадян мiста , вони є сигналом до планування роботи по благоустрою мiста, перерозподiлу коштiв для вирiшення тих чи iнших проблем, якi виникають на часi.
       Звернення розглядались мiським головою заступниками мiського голови вiддiлами виконавчого комiтету, виконавчими органами ради та комунальними пiдприємствами
       (Рис.12) Розгляд звернень структурними пiдроздiлами Звернення розглядались вiддiлами у 2019 роцi Детальніше...
       По Червоноградськiй мiськiй радi удостоєнi почесного звання України „Мати-героїня” 142 багатодiтних матерiв (у 2019 присвоєння звань не вiдбувалось)
       З метою забезпечення належного виконання вимог чинного законодавства „Про звернення громадян ” у виконавчому комiтетi проводився аналiз звернень для виявлення причин, що їх породжують, а також виявлення найбiльш гострих суспiльно-значущих проблем, якi потребували негайного вирiшення, своєчасного розроблення пропозицiй щодо полiпшення законодавчого регулювання у вiдповiдних сферах з урахуванням потреб щодо фiнансування необхiдних заходiв пiд час формування бюджетiв рiзних рiвнiв.
       Впродовж 2019 року проведено:
       - 21 особистий прийом у м. Червоноградi (прийнято 145 громадян) – у 2018 - 223) , з них 13 – мiським головою;
       - 7 виїзних особистих прийомiв у м. Соснiвцi (прийнято 18 громадян); ( у 2018 –-13прийомiв - прийнято 27)
       - 6 - виїзних особистих прийомiв у смт. Гiрник (прийнято 10 громадян) ( у 2018 – 6- прийнято 30).
       Мiським головою на щотижневих нарадах давались доручення керiвникам комунальних пiдприємств щодо усунення та попередження у майбутньому недолiкiв виявлених за наслiдками особистих прийомiв.
       Громадяни мiста iнодi звертаються до виконавчого комiтету iз зверненнями , посилаючись на ЗУ «Про доступ до публiчної iнформацiї» через незнання чинного законодавства. Якщо такi звернення не потребують надання створюваного в установi документу, вони реєструються i розглядаються як звернення а не запити.
       Для iнформацiї: Крiм звернень громадян, якi наведенi вище, впродовж 2019 року до виконавчого комiтету надiйшло 495 запитiв на iнформацiю (у 2018 -293) та 222 депутатських звернення (у 2018 роцi -443 )
       Основними причинами та умовами , що породжують письмовi заяви i скарги громадян, їх уснi звернення до мiського голови та дзвiнки на гарячi лiнiї, та телефони вiдповiдального чергового надалi є:
       - старiння i зношенiсть мереж житлового фонду,
       - законодавчi змiни щодо утримання житла, призначення та отримання субсидiй ;
       - збiльшенням кiлькостi громадяни що опиняються у скрутному становищi через хворобу, фiнансовi, житловi, та неспроможнi сплачувати за теплопостачання через маленьку пенсiю i неврегульованi сiмейнi проблеми и тощо;
       - проблеми через недбале ставлення громадян до користування каналiзацiєю – постiйнi затори;
       - незнання громадянами чинного законодавства, яке постiйно змiнюється;
       - неспроможнiсть «Укртелекому» налагоджувати роботу радiоточок.
       Аналiз роботи iз розгляду звернень громадян, що надiйшли до виконкому, свiдчать про необхiднiсть подальшого вдосконалення роботи, пiдвищення вимогливостi до виконавцiв звернень , вживати дiєвих заходiв по упередженню фактiв порушень термiнiв розгляду звенрнень , покращеннi виконавчої дисциплiни забезпечувати невiдкладний розгляд звернень громадян на «Урядову гарячу лiнiю» та «Гарячу лiнiю областi», та iнформованiсть населення в ЗМI, в тому числi й через соцiальнi мережi, використовувати їх як трибуну правової обiзнаностi населення, роз’яснення порядку та послiдовностi вирiшення питань, з якими громадяни звертаються до влади, придiляти особливу увагу вирiшенню проблем, з якими звертаються найменш захищенi верстви населення, iнвалiди , учасники ОС (АТО) та заслуженi громадяни України, визнанi державою.
            Начальник загального вiддiлу Мартенс Т.О.


Інформація про роботу iз зверненнями громадян у виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради
протягом I пiврiччя 2019 року
З доповiдi на засiданнi виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради 23 липня ц. р.
начальника загального вiддiлу Тетяни Мартенс
Впродовж I пiврiччя 2019 року до виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради надiйшло звернень:
Вид звернення 2019рiк 2018рiк +/-
Письмовi звернення 405 440 - 29
Звернення на особистий прийом   67     84 - 17
Електроннi звернення 6 8 -2
Всього 478 (21%) 532 (24%) -54
Телефоннi звернення на Урядову гарячу лiнiю (т.1545)                                       270   312     - 42
Телефоннi звернення на  Гарячу лiнiю областi (т.112)   741   609   + 132
Телефоннi звернення на службу чергового виконкому (т. 1525)   795   738   +57
Всього 1806 (79%) 1659 (76%) +147
Всього надiйшло звернень   2284 (100%)   2191 (100%)   +93
       У I пiврiччi 2019 року у порiвняннi з I пiврiччям 2018 року загальна кiлькiсть звернень зросла на 93.
       Вiдбувся незначний перерозподiл: на 54 зменшилась кiлькiсть письмових звернень, проте, зросла кiлькiсть телефонних звернень - на 147.
       Збiльшення письмових звернень вiдбулось з питань: промислової полiтики, земельних питань, соцiального захисту, комунального господарства та дiяльностi органiв виконавчої влади.
       За видами письмових звернень надiйшло: 5 пропозицiй (у 2018 - 1) , 405 заяв (клопотань) (у 2018 – 441) , 1 скарга (у 2018 - 6)
       За статтю звернулось 208 чоловiкiв (у 2018 - 225) та 203 жiнки (у 2018 - 208).
       Звернулось 25 осiб з iнвалiднiстю, 3 учасники вiйни, 7 учасникiв бойових дiй. (громадяни не завжди вказують у заявах свiй соцiальний стан)
       Серед звернень, що надiйшли письмово та на особистих прийомах - 78 колективних звернень, у них пiдписiв 1342 (у 2018 - 121, в них 2274 пiдписи), повторних звернень - 3 (у 2018р - 4) , неодноразових - 4.
       З органiв влади вищого рiвня та iнших органiв впродовж I пiврiччя 2019 року надiйшло 10 звернень (у 2018 - 37) , що на 27 менше.
       Письмовi заяви, що надiйшли у I пiврiччi 2019 року розглянутi наступним чином:
       - 46 звернень - вирiшено позитивно ( у 2018 - 17);
       - на 345 звернень - наданi роз’яснення (у 2018 - 365);
       - на 5 надавались «вексельнi» зобов’язання щодо виконання термiнiв через необхiднiсть в коштах на виконання заявлених звернень, з яких 3 вже виконанi . З порушенням термiнiв вiд 1 до 8 днiв наданi вiдповiдi на 28 (7%) звернень (у 2018 - 24).
       Звернення (15), термiн розгляду яких ще не закiнчився таном на 23 липня ц.р. знаходяться на виконаннi.
       Впродовж I пiврiччя 2019 року мiський голова та заступники мiського голови провели 10 особистих прийомiв, прийнято 67 громадян. Також вiдбулося 8 виїзних прийомiв, з них 5 – у Соснiвцi (прийнято 16 громадян), 3 - у Гiрнику (прийнято 7 громадян). На особистих прийомах прийнято 19 письмових заяв.
       Зросла кiлькiсть звернень громадян на Гарячу лiнiю областi та на службу чергового виконкому Червоноградської мiської ради (т. 1525).
       Звернення громадян нашого мiста на Урядову гарячу лiнiю та Гарячу лiнiю областi надсилаються до виконавчого комiтету Львiвським контактним центром.
       Всього за перше пiврiччя ц. р. на Урядову гарячу лiнiю надiйшло 270 звернень (у 2018 – 312).
       З комунальних питань :
       - 145 (у 2018 – 112), в тому числi:
       - центрального опалення - 39 ;
       - каналiзацiї - 23;
       - елекропостачання (поламанi розетки, замiна кабелiв) – 8;
       - водопостачання (затоплення пiдвалiв , квартир) - 27;
       - ремонт покрiвель, будинкiв - 6;
       - заборгованостi по квартплатi, скарги на сусiдiв - 8;
       - з питань благоустрою (обрiзка дерев, косiння трави) - 9;
       - влаштування дитячих майданчикiв - 3;
       - ремонтiв дорiг - 3;
       - освiтлення вуличне - 7;
       - iншi – 12.
       З питань соцiального захисту (призначення субсидiй, матерiальної допомоги, пiльг, надання путiвок на оздоровлення) - 94.
       З питань медицини (скарги на лiкарiв, пiльговi лiки) – 15.
       З питань транспорту (пiльговий проїзд, оплата проїзду) - 6 (у 2018 - 93).
       З iнших рiзних питань (освiти, оновлення бiблiотеки, змiни назви мiста) - 10
       На звернення на Урядову гарячу лiнiю надавались письмовi вiдповiдi у вiдповiдностi до Закону України «Про звернення громадян» в термiн до 15 днiв.
       На Гарячу лiнiю областi протягом першого пiврiччя ц. р. надiйшло 741 звернення (у 2018 - 609), з них з питань:

1.  Електропостачання

-

49

2. Водопостачання та каналiзацiя

-

95

3 . Комунального господарства

-

395

4. Будiвництва i благоустрою

-

56

5. Охорони здоров’я 

-

17

6.Транспорту

-

6

7. Газопостачання

-

5

8. Функцiонування мереж звязку

-

1

9. Соцiального захисту

-

20

10. Проблем з лiфтами

-

4

11. Вуличного освiтлення

-

4

12. Оплати працi

-

1

13. Теплопостачання

-

13

14. Екологiї

-

5

15. Дорожнього покриття

-

19

16.Освiта

 

1

16. Iнше

-

49

Всього

 

741

       Термiни вирiшення звернень встановлюються вiдповiдно до розпорядження голови облдержадмiнiстрацiї вiд 30.03.2016 року №174/0/5-16 «Про затвердження Порядку розгляду звернень, що надходять на «Гарячу лiнiю областi». На звернення на «Гарячу лiнiю областi» надавались службовi записки першому заступнику голови Львiвської облдержадмiнiстрацiї про виконання звернення, у разi продовження чи порушення термiну виконання. Зняття з контролю звернень проводить Львiвський контактний центр за телефонним пiдтвердженням заявника або посвiдченим заявником актом перевiрки чи фото фiксацiєю факту виконання.
       296 звернень (39,9%) на Гарячу лiнiю областi закритi з порушенням термiнiв (у 2018 - 164 (26,9%) .
       З них станом на 1 липня ц. р. протермiновано 34 звернення, 7 – повернутi з резолюцiєю першого заступника голови ОДА на доопрацювання.
       На телефон чергового виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради звернулось 795 громадян (у 2018 - 738).
       Служба чергового створена для координацiї роботи комунальних пiдприємств
       Громадяни звертались на службу з наступних приводiв:
       З питань КП «Червонограджитлокомунсервiс» - 214:
       - водопостачання - 60;
       - каналiзацiя – 65;
       - електропостачання - 35;
       - рiзне (косiння прибудинкових територiй, ремонти пiд’їздiв, дахiв) - 54.
       КП «Червоноградводоканал» - 245 звернень:
       - водопостачання - 63;
       - затори зовнiшньої каналiзацiї -12.
       КП «Комунальник» - 57 звернень:
       - зовнiшнє освiтлення, робота свiтлофора – 22;
       - вивiз смiття, прибирання територiй - 20;
       - ремонту дорiг – 15.
       КП «Чрвоноградтеплокомуненерго» - 66 звернень:
       - пориви теплотраси, якiсть теплопостачання; обрiзка батарей.
       -з питань роботи ШРЕМ надiйшло 20 звернень;
       - з питань «Львiвгаз» - 2.
       - з питань пасажирських перевезень - 59 ;
       - з питань надзвичайних ситуацiй (пожежi, пiдпали трави) – 94.
       - iнших приводiв було 28 (паркування на газонах, скарги на приймальний покiй лiкарнi, тощо.).
       На звернення за тел. 1525 черговий виконкому надає роз’яснення про аварiйнi ситуацiї, надає роз’яснення щодо способу розв’язання проблеми, надає контактнi телефони аварiйних служб, щоденно iнформує керiвництво про звернення для аналiзу i вжиття заходiв. Черговi також сприяють вирiшенню та слiдкують за зверненнями на Гарячу лiнiю областi (особливо у вихiднi днi)
       Звернення розглядали: мiський голова, заступники мiського голови, вiддiли виконавчого комiтету, виконавчi органи ради та комунальнi пiдприємства.
       Звернення громадян, особливо на Гарячi лiнiї, є показником проблем, якi виникають у роботi комунальних пiдприємств мiста.
       Звернення громадян служать сигналом до планування роботи з благоустрою мiста, перерозподiлу коштiв для вирiшення тих чи iнших проблем, якi виникали на часi, залучення коштiв бюджетiв рiзних рiвнiв, залучення коштiв iнвесторiв. На жаль, не всi звернення вдається задовiльнити в повному об’ємi через об’єктивнi причини, об’єм робiт, вiдсутнiсть необхiдної кiлькостi коштiв чи через вiдсутнiсть кадрiв.
       До мiського голови постiйно надходять звернення про надання матерiальної допомоги. Станом на 01.07. 2019 р. за рахунок коштiв мiсцевого бюджету виплачено матерiальної грошової допомоги пенсiонерам, ветеранам вiйни, малозабезпеченим сiм’ям (895 осiб) на суму 1298,0 тис. грн., з них - за рiшенням Червоноградської мiської ради - 367 особам на суму 832,9 тис. грн. Виплачено допомог на поховання 31 особi на суму 46,5 тис. грн.
       360 учасникам АТО надано разову грошову допомогу на загальну суму 376,0 тис. грн.
       14 сiм’ям учасникiв АТО/ООС надається пiльга вiд сплати за послуги з утримання будинкiв та прибудинкових територiй на суму 16,1 тис. грн. (згiдно з рiшенням Червоноградської мiської ради вiд 24.01.2019 року № 1117).
       Станом на 01.07.2019 надiйшли, але ще не розглянутi 120 заяв на матерiальну допомогу. Кошти ще не виплаченi на попереднi 417 заяв у сумi 765,5 тис грн.
       Почастiшали звернення щодо вiдключення вiд центрального опалення (з початку року станом на 01.07.19 поступило 54 звернення).
       Вiдбулось 5 засiдань постiйно дiючої мiжвiдомчої комiсiї з розгляду питань щодо вiдключення споживачiв вiд мереж ЦО та гарячого водопостачання. Надано дозволи - 45 громадянам , 7- вiдмовлено, 3 - вiдбулась змiна прiзвищ через купiвлю - продаж квартир.( Дозволи надавались лише на вiдключення будинкiв в цiлому)
       Основними причинами та умовами, що породжують звернення громадян надалi є:
       - старiння i зношенiсть мереж житлового фонду, дорiг.;
       - виїзд квалiфiкованих кадрiв за кордон;
       - зростання тарифiв на теплопостачання , енергоносiї та комунальнi послуги;
       - неспроможнiсть громадян похилого вiку сплачувати комунальнi платежi та купувати лiки через низьку пенсiю, прописаних, але не проживаючих з батьками та не пiдтримуючи їх матерiально, дiтей;
       - змiна чинного законодавства щодо призначення субсидiй;
       - вiдсутнiсть фiнансового забезпечення наданих державою пiльг на перевезення;
       - реформування медичної галузi.
       Аналiз звернень громадян, що надiйшли до виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради, свiдчить про необхiднiсть вдосконалення роботи комунальних пiдприємств, пошуку нових рiшень для розв’язання проблем громадян, пiдвищення вимогливостi до виконавцiв звернень , бiльшої поiнформованостi населення. Особливої уваги потребують звернення найменш захищених верств населення, осiб з iнвалiднiстю, учасникiв ООС /АТО, ветеранiв вiйни, пiльгових категорiй населення.
Довiдка
про роботу iз зверненнями громадян, якi надiйшли у виконавчий комiтет
Червоноградської мiської ради протягом 2018 року
       Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради в своїй роботi по розгляду звернень громадян керується Конституцiєю України, Законами України «Про звернення громадян», „Про внесення змiн до Закону України "Про звернення громадян" щодо електронного звернення та електронної петицiї ”, Указом Президента України вiд 7 лютого 2008 року № 109/2008 „Про першочерговi заходи щодо забезпечення реалiзацiї та гарантування конституцiйного права на звернення до органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування ”, Iнструкцiєю з дiловодства за зверненнями громадян, затвердженою постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.04.1997 року № 348 з внесеними змiнами, Класифiкатором звернень громадян, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 вересня 2008 року №858, розпорядженням голови Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї вiд 30.03.2016 року №174/0/5-16 «Про затвердження Порядку розгляду звернень, що надходять на «Гарячу лiнiю областi» та Порядку реагування на звернення громадян, що надiйшли на Гарячу лiнiю областi», рiшеннями виконавчого комiтету та розпорядженнями мiського голови.
      У вiдповiдностi до УПУ „Про першочерговi заходи щодо забезпечення реалiзацiї та гарантування конституцiйного права на звернення до органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування ” ми двiчi на рiк виносимо на розгляд виконавчого комiтету питання «Про роботу iз зверненнями громадян у виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради».
      Протягом 2018 року у виконавчий комiтет надiйшло за способом звернень:
       - письмових звернень - 1072 (у 2017 - 989) на 83 бiльше,
       - звернень на особистий прийом - 223 (у 2017 - 180) на 43бiльше,
       - електронних звернень - 20 (у 2017- 43) на 23 менше,
       - звернень на Урядову гарячу лiнiю (т.1545) - 661 (у 2017 - 499) на 212 бiльше,
       - звернень на Гарячу лiнiю областi (т.112) - 1608 (у 2017– 1075) на 533 бiльше,
       - звернень на службу чергового виконкому (т. 1525) - 1580 (у 2017 - 1226) на 354 бiльше
       За видами письмових звернень надiйшло: 1083 заяви, з яких 54 заяви прийнято на особистому прийомi мiським головою (у 2017 – 989) , 8 скарг (у 2017 - 32), 2 пропозицiї (у 2017 - 2) , 1 петицiя .
      Серед тих, хто звертається у 2018 роцi – бiльшiсть жiнки - 562 (у 2017р - 487) чоловiки - 531 (у 2017р - 545 ),
      Звернень за суб’єктом надiйшло: – 881 - iндивiдуальнi (у 2017р - 804 ), 212 – колективнi, в них 3289 пiдписiв (у 2017р – 227,в них 4043 пiдписи ),.
      За категорiями звернулось: учасникiв вiйни – 6, дiтей вiйни – 2, iнвалiдiв В.в.в. – 4, iнвалiдiв вiйни – 4, учасникiв бойових дiй – 18, ветеранiв працi-2, iнвалiдiв I гр. – 9, iнвалiдiв II гр. – 28, iнвалiдiв III гр. – 11, дiтей-iнвалiдiв – 6, одиноких матерiв – 1, матерiв-героїнь – 0, багатодiтних сiмей -3, осiб, що потерпiли вiд Чорнобильської катастрофи, учасникiв лiквiдацiї на ЧАЕС – 0, героїв радянського союзу – 1, iнших категорiй – 997
      На жаль не всi автори звернень вказують категорiю та свiй соцiальний стан.
      З органiв влади вищого рiвня та iнших органiв влади надiйшло 50 звернень (у 2017 - 65) З облдержадмiнiстрацiї надiйшло 13 звернень ( у 2017 - 43 звернення) з прокуратури – 30 ( у 2017 – 12) 7- вiд iнших установ i органiзацiй (у 2017 - 10). (Хоча з 14 жовтня 2014 року прокурорський нагляд за дотриманням законодавства про звернення громадян вiдмiнений , окремi громадяни похилого вiку продовжують звертатись у прокуратуру).
      За характером порушених у зверненнях питань переважають питання: комунального господарства 687 (у 2017 – 741), питань сiм’ї, дiтей, молодi 71 (53), житлової полiтики 55 (80), транспорту 55 (40) , земельних вiдносин 33 (30), соцiального захисту 25 (40), з питань охорони здоров’я 20 (11), забезпечення законностi та охорони правопорядку 20 (35) , освiти 19 (11) працi та заробiтної плати 16 (14), з економiчної полiтики 12 (49), та iншi.
      Заяви , що надiйшли у 2018 роцi розглянутi наступним чином: 83 звернень - вирiшено позитивно (У 2017- 100 (8,3% ) На 1179 звернень - наданi роз’яснення ( у 2017 – 1105 (91,1% ) На 56 (5,1%) звернень вiдповiдi наданi з порушенням термiну. Не практикується надання промiжних вiдповiдей. На жаль триває практика затягування розгляду звернення до останнього дня термiну: найчастiше щодо вирiшення комунальних питань.
      Окрiм звернень, якi надiйшли безпосередньо до виконавчого комiтету у 2018 роцi , виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради забезпечує реагування (виконання) на надiсланi електронною поштою записанi телефоннi звернення громадян мiста на Урядову гарячу лiнiю , та оперативне реагування на звернення громадян на Гарячу лiнiю областi, якi надходять електронною поштою з Львiвського контактного центу.
       Урядова гаряча лiнiя – 661 звернення (у 2017р. - 499), що на 212 бiльше з питань:
       - комунальних - 285 ( у 2017 – 242);
       - соцiального захисту, - 218 ( у 2017 – 158);
       - з питань транспорту та пiльгових перевезень - 44 ( у 2017 – 13);
       - освiти - 17 ( у 2017р. – 12);
       - охорони здоров’я - 45 ( у 2017 – 45);
       - з питань земельних, архiтектури i мiстобудування - 6 ( у 2017р. - 3 )
       - з питань сiм’ї, дiтей, молодi - 31 ( у 2017 - 5)
       - рiзних - 15 (у 2017р. – 21) .
      Звернення громадян на Урядову гарячу лiнiю розглядаються впродовж 15 днiв i надаються письмовi вiдповiдi заявнику та до Львiвського контактного центру.
      Гаряча лiнiя областi - 1608 звернень ( у 2017р. -1075 ) на 533 бiльше
       - надiйшло з питань: 1608 ( у 2017 – 1075)
       - будiвництво та благоустрiй ( у 2017 – 79 60)
       - водопостачання та каналiзацiя 313
       - вуличне освiтленння 17 ( у 2017 – 14)
       - газопостачання 12
       - дорожнє покриття 41 ( у 2017 – 20)
       - дiяльнiсть посадовцiв, корупцiя 2
       - екологiя та природнi ресурси 7
       - електропостачання 108
       - житлова полiтика 2
       - комунальне господарство 684 ( у 2017 – 702)
       - оплата працi 4
       - освiта, наука та iнтелектуальна власнiсть 1
       - охорона здоровя 12 ( у 2017 – 14)
       - проблеми з лiфтами 7
       - соцiальний захист 14 ( у 2017 – 21)
       - теплопостачання та гаряча вода 174 ( у 2017 – 138)
       - транспорт 57 ( у 2017 – 46)
       - функцiонування мереж звязку 7
       - iнше 67 ( у 2017 – 60)
       Рiшення про закриття звернення на Гарячу лiнiю областi приймається першим заступником голови облдержадмiнiстрацiї за згодою заявника, а у разi незгоди заявника на закриття звернення, виконавцем подається фото фiксацiя або акт про виконання (бажано з пiдписом заявника)
       Звернення на Гарячу лiнiю областi розглянутi наступним чином:
       - закритi як вирiшенi - 1520 звернень (94,5%);
       - протермiнованi (вирiшенi з порушенням термiнiв ) 27 (1,7%);
       - вiдтермiнованi (встановленi новi термiни виконання ) -19 (1,2%);
       повернутi з вiзою на доопрацювання, як такi, що заявник вiдмовився закривати -27 (1,7%);
       станом на 28.12.2018 - 42 (2,6%)– перебували на виконаннi як такi, що термiн не вийшов.

Питання звернень

2018
2017
+/-
Всього
1580
1226
+354
- водопостачання та каналiзацiя
562
316
+246
- теплопостачання
336
230
+106
- електропостачання
201
165
+36
- газопостачання
18
22
-4
- проблеми з лiфтами
24
-69
- не працює радiо
6
14
-8
- повiдомлення про пожежi (в квартирах, спалення сухостою)
74
+74
- з питань благоустрою
80
72
+8
- рiзних
212
З14
-102
       Вiдповiдальнi черговi виконкому (тел.1525) надають iнформацiю заявникам про те, як вирiшити проблему, про запланованi вiдключення мереж, забезпечують координацiю роботи аварiйних служб комунальних пiдприємств, iнформують про стан виконання звернень на Гарячу лiнiю областi. (Черговi виконкому забезпеченi мобiльними телефонами рiзних операторiв : +38-063-274-26-08 , +38-099-662-57-28, +38-067-869-66-17, якi працюють на прийом.)
      Впродовж 2018 року 1796 чол. звернулось за матерiальною допомогою. За рахунок коштiв мiсцевого бюджету виплачено матерiальної грошової допомоги пенсiонерам, ветеранам вiйни, малозабезпеченим сiм’ям 1796 чол. на суму 2495,0 тис. грн., з них за рiшенням Червоноградської мiської ради 1631 чол. на суму 2401,5 тис. грн. Виплачено на поховання 73 чол. на суму 72,0 тис. грн.
      432 учасникам АТО та сiм’ям загиблих (померлих) з числа учасникiв АТО надано разову грошову допомогу на загальну суму 493,5 тис. грн.
      8 сiм’ям учасникiв АТО надається пiльга вiд сплати за послуги з утримання будинкiв та прибудинкових територiй на суму 18,9 тис. грн.
      Проблеми пiднятi в заявах, що не належали до вирiшення органами мiсцевого самоврядування вирiшувались методом посередництва чи iнiцiювання звернень до органiв влади вищого рiвня. На звернення, якi потребували значних матерiальних затрат, (як , наприклад, ремонти дорiг, примiщень, освiтлення вулиць, замiна та ремонти лiфтiв та iншi ) надавались роз’яснення та вживались заходи до виконання цих робiт за рахунок спiвфiнансування з мiського та обласного та Державного бюджетiв.
      Повторнi (неодноразовi) звернення це звернення на особистий прийом до мiського голови, прокуратури (При цьому слiд зазначити, що наявнiсть повторного звернення не завжди свiдчить про невирiшенiсть питання. Заявника не задовольняє вiдповiдь через незнання законодавства чи бажання нагального вирiшення проблемного питання.
      Як зазначалось вище 5 письмових повторних звернень стосувались : ремонту дороги на вул. Головнiй, питання оплати працi працiвника ринку, питання теплопостачання на вул. Купчинськог,2, встановлення iндивiдуального опалення в будинку по вул Стуса, 6.
      На особистий прийом до мiського голови неодноразово звертались громадяни з питань електрифiкацiї м/р «Солокiя», врегулювання земельних конфлiктiв мiж сусiдами, щодо встановлення iндивiдуального опалення, неспроможносi оплачувати послуги з теплопостачання, ремонтiв дорiг, освiтлення вулиць, житлових питань, соцiальних питань: надання субсидiй, надання матерiальних допомог, соцiальних виплат та iнших.
      Звернення громадян є своєрiдним iндикатором проблем, якi виникають з рiзних причин у громадян мiста , вони є сигналом до планування роботи по благоустрою мiста, перерозподiлу коштiв для вирiшення тих чи iнших проблем, якi виникають на часi.
      Вiддiл органiзацiйно-кадрової роботи проводить прийом документiв на виготовлення нагородних листiв для отримання державних нагород, зокрема вiд багатодiтних матерiв – щодо присвоєння почесного звання України «Мати-героїня» (Указ Президента України вiд 29.06.2001 року № 476/2001).
      Станом на 1 сiчня 2018 року по Червоноградськiй мiськiй радi удостоєнi почесного звання України „Мати-героїня” 142 багатодiтних матерiв: з них у 2018 роцi – 3. (вручення нагрудного знака вiдбувається урочисто на сесiях мiської ради) Усiм матерям – героїням управлiнням працi та соцiального захисту населення було виплачено одноразову винагороду
      З метою забезпечення належного виконання вимог чинного законодавства „Про звернення громадян ” у виконавчому комiтетi проводився аналiз звернень для виявлення причин, що їх породжують, а також виявлення найбiльш гострих суспiльно-значущих проблем, якi потребували негайного вирiшення, своєчасного розроблення пропозицiй щодо полiпшення законодавчого регулювання у вiдповiдних сферах з урахуванням потреб щодо фiнансування необхiдних заходiв пiд час формування бюджетiв рiзних рiвнiв.
      Впродовж 2018 року проведено:
       - 22 особистих прийомiв у м. Червоноградi (прийнято 223 громадян) - 180) , з них 19 – мiським головою; (у 2017 р. (у 2017 р.-30 (180)
       - 11 виїзних особистих прийомiв у м. Соснiвцi (прийнято 27 громадян); ( у 2017 – 5- прийнято 30)
       - 12 - виїзних особистих прийомiв у смт. Гiрник (прийнято 30 громадян) ( у 2017 – 6- прийнято 28).
      Мiським головою на щотижневих нарадах давались доручення керiвникам комунальних пiдприємств щодо усунення та попередження у майбутньому недолiкiв виявлених за наслiдками особистих прийомiв.
      За характером телефоннi звернення мають «сезонний характер» : ? ржава вода, теплопостачання, вечiрнi перевезення, перерахунки за наданi послуги, невчасне забезпечення безоплатними лiками, щодо перерахунку субсидiй тощо.
      Громадяни мiста iнодi звертаються до виконавчого комiтету iз зверненнями , посилаючись на ЗУ «Про доступ до публiчної iнформацiї» через незнання чинного законодавства. Якщо такi звернення не потребують надання створюваного в установi документу, вони реєструються i розглядаються як звернення а не запити.
      Для iнформацiї: Крiм звернень громадян, якi наведенi вище, впродовж2018 року до виконавчого комiтету надiйшло 293 запити на iнформацiю (у 2016 -317) та 443 депутатських звернення (у 2017 роцi -717 )
       Основними причинами та умовами , що породжують письмовi заяви i скарги громадян, їх уснi звернення до мiського голови та дзвiнки на гарячi лiнiї, та телефони вiдповiдального чергового надалi є:
       - старiння i зношенiсть мереж житлового фонду, дорiг, вiдсутнiсть у мiському бюджетi коштiв в достатнiй кiлькостi на їх замiну чи ремонт;
       - законодавчi змiни щодо призначення субсидiй;
       - збiльшенням кiлькостi громадяни що опиняються у скрутному становищi через хворобу, фiнансовi, житловi, сiмейнi проблеми, проблеми працевлаштування, тощо; - проблеми з теплопостачанням;
       - незнання громадянами чинного законодавства
       - зростання активностi громадян пiд впливом засобiв масової iнформацiї внаслiдок реформ, що проводяться в державi.
      Аналiз роботи iз розгляду звернень громадян, що надiйшли до виконкому, свiдчать про необхiднiсть подальшого вдосконалення роботи, пiдвищення вимогливостi до виконавцiв звернень , вживати дiєвих заходiв по упередженню фактiв порушень у майбутнiй роботi , покращеннi виконавчої дисциплiни забезпечувати невiдкладний розгляд звернень громадян на «Урядову гарячу лiнiю» та «Гарячу лiнiю областi», та iнформованiсть населення в ЗМI, в тому числi й через соцiальнi мережi, використовувати їх як трибуну правової обiзнаностi населення, роз’яснення порядку та послiдовностi вирiшення питань, з якими громадяни звертаються до влади, придiляти особливу увагу вирiшенню проблем, з якими звертаються найменш захищенi верстви населення, iнвалiди , учасники ОС (АТО) та заслуженi громадяни України, визнанi державою.

            Начальник загального вiддiлу Мартенс Т.О.
Довiдка
про роботу iз зверненнями громадян, якi надiйшли у виконавчий комiтет
Червоноградської мiської ради протягом I пiврiччя 2018 року
      Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради в своїй роботi по розгляду звернень громадян керується Конституцiєю України, Законом України «Про звернення громадян», Указом Президента України вiд 7 лютого 2008 року № 109/2008 „Про першочерговi заходи щодо забезпечення реалiзацiї та гарантування конституцiйного права на звернення до органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування ”, Iнструкцiєю з дiловодства за зверненнями громадян, затвердженою постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.04.1997 року № 348, Класифiкатором звернень громадян, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 вересня 2008 року №858, реагування на звернення громадян, що надiйшли на «Гарячу лiнiю областi» розпорядженням голови облдержадмiнiстрацiї вiд 30.03.2016 року №174/0/5-16 «Про затвердження Порядку розгляду звернень, що надходять на «Гарячу лiнiю областi» та Порядку, рiшеннями виконавчого комiтету та розпорядженнями мiського голови.
      У вiдповiдностi до УПУ „Про першочерговi заходи щодо забезпечення реалiзацiї та гарантування конституцiйного права на звернення до органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування ” ми сьогоднi розглядаємо на засiданнi виконавчого комiтету питання «Про роботу iз зверненнями громадян у виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради за I пiврiччя 2018 року». ( Рис. 1) .     
 Вид звернення
звернення 2018рiк
звернення 2017рiк
+/-
Письмовi звернення
440
448
- 8
Звернення на особистий прийом
84
56
+ 28
Електроннi звернення
8
24
- 16
Всього
532 (24%)
528 (35%)
+ 4
Телефоннi звернення на Урядову гарячу лiнiю (т.1545)
312
242
+70
Телефоннi звернення на Гарячу лiнiю областi (т.112)
609
367
+ 242
Телефоннi звернення на службу чергового виконкому (т. 1525)
738
371
+ 367
Всього
1659 (76%)
980 (65%)
+ 679
Всього надiйшло звернень
2191 (100%)
1508 (100%)
+ 683
     Протягом I пiврiччя 2018 року у виконавчий комiтет надiйшло за способом звернень:
       - письмових звернень - 440 (у 2017 - 448),
       - звернень на особистий прийом - 84 (у 2017 - 56),
       - електронних звернень – 8 (у 2017 - 24),
       - звернень на Урядову гарячу лiнiю (т.1545) - 312 (у 2017 - 242),
       - звернень на Гарячу лiнiю областi (т.112) - 609 (у 2017 – 367),
       - звернень на службу чергового виконкому (т 1525) – 738 (у 2016- 371)
      В цiлому у I пiврiччi 2018 року кiлькiсть звернень зросла у порiвняння з I пiврiччям 2017 року на 683 за рахунок збiльшення телефонних звернень.
      Зросла кiлькiсть звернень на Гарячу лiнiю областi та Урядову гарячу лiнiю, також збiльшилась кiлькiсть звернень на особистий прийом до мiського голови , а кiлькiсть електронних звернень зменшилась на 16 )з 24 до 8 ). Проте найбiльше зросла кiлькiсть звернень на службу чергового виконкому (громадяни зрозумiли, що швидше i продуктивнiше вирiшувати питання на мiсцi, а не через Львiв
      За видами письмових звернень надiйшло: 1 пропозицiя (у 2017 - 0) , 441 заява (у 2017 – 428) , 6 скарг (у 2017- 20)
      Серед звернень, що надiйшли письмово та на особистих прийомах 121 колективне звернення (в них 2274 пiдписи ) (у 2017- 1824 ) лиш на 1 звернення менше та 4 повторних (у 2017р.- 5)
      З органiв влади вищого рiвня та iнших органiв впродовж I пiврiччя 2018 року надiйшло 37 звернень (у 2017 - 25) , що на 12 бiльше.
      З облдержадмiнiстрацiї надiйшло 11 звернень ( з яких: 1 з АПУ та 1 з КМУ) (у 2017-16 ( з яких: 3 з АПУ та 2 з КМУ), з прокуратури - 21 (у 2017- 7), вiд iнших органiв – 5 (у 2017 - 2)
      За характером порушених у письмових , електронних зверненнях та зверненням на особистий прийом питань у I пiврiччi 2018 року переважають питання комунального господарства – 226 (у 2017 - 274), транспорту - 42 (у 2017 - 22), ), питання сiм’ї, дiтей, молодi - 33 (у 2017 - 24),житлової полiтики - 25 (у 2017 - 24 ), зросла у 2018 роцi кiлькiсть звернень iз земельних питань – 18 (у 2017 – 5) , з питань охорони здоров’я 14 (у 2017 - 4), з питань освiти, науки 12 (у 2017- 5), зменшилась кiлькiсть звернень iз соцiального захисту – 11 (у 2017 - 13), решта залишилось на тому ж рiвнi, що i в I пiврiччi 2017 року.
      Письмовi заяви , що надiйшли у I пiврiччi 2018 року розглянутi наступним чином: 23 (4,8%) звернень - вирiшено позитивно ( у 2017 - 35 (7,8%); На 416 (92,9%) звернень - наданi роз’яснення (у 2017 - 365 (81,5%) Вiдмовлених – 0, (у 2017 – 0 )
      Решта(9) ст. на 26.06.18 року знаходяться на виконаннi.
      На 24 (5,4%) звернення наданi вiдповiдi з порушенням термiнiв.
      Впродовж I пiврiччя 2018 року вiдповiдно до графiка, проведено мiським головою (за його вiдсутностi першим заступником -2) 20 (у 2017 - 14)особистих прийомiв , з них: в Червоноградi - 11 (у 2017 -8) (прийнято 84 громадянина), в м. Соснiвцi – 4 (2) (прийнято 17 громадян) у смт. Гiрник - 5 (4) (прийнято 22 громадян). Як вже зазначалось вище зросла кiлькiсть звернень громадян на службу чергового виконкому (т. 1525) Гарячу лiнiю областi та Урядову
      Звернення громадян нашого мiста на Урядову гарячу лiнiю та Гарячу лiнiю областi надсилаються до виконавчого комiтету Львiвським контактним центром.
      Тематика телефонних звернень , як i письмових , наступна:
      Всього на Урядову гарячу лiнiю надiйшло 312 (у 2017 - 242) звернень :
       1. з комунальних питань –112 (36%)
       2. з питань соцiального захисту – 93 (29,8%)
       3. з питань транспорту, зв’язку та економiчних – 33 (10.6%)
       4. з питань охорони здоров’я – 32 (10,3%)
       5. з питань сiм’ї опiкунства i усиновленя – 25 (8 %)
       6. з питань освiти – 5 (1,6%)
       7. з юридичних питань – 4 (1,3%)
       8. з питань землеустрою – 3 (1%)
       9. 3 iнших рiзних – 5 (1,4%)
      На письмовi, електроннi та звернення на «Урядову гарячу лiнiю» надавались письмовi вiдповiдi у вiдповiдностi до ЗУ «Про звернення громадян».
      Всього на Гарячу лiнiю областi надiйшло 609 звернень (у 2017 - 367) з питань:
       1. Електропостачання - 58 (9,5%)
       2. Водопостачання - 160 (26,3%)
       3 . Комунального господарства - 175 (28,7%)
       4. Будiвництва i благоустрою - 40 (6,6%)
       5. Охорони здоров’я - 9 (1,5%)
       6.Транспорту - 42 (6,9%)
       7. Газопостачання - 7 (1,2%)
       8. Функцiонування мереж звязку - 2 (0,3%)
       9. Соцiального захисту - 4 (0,6%)
       10. Проблем з лiфтами - 4 (0,6%)
       11. Вуличного освiтлення - 7 (1,1%)
       12. Оплати працi - 2 (0,3%)
       13. Теплопостачання - 44 (7,2%)
       14. Екологiї - 1 (0,2%)
       15. Дорожнього покриття - 22 (3,6%)
       16. Iнше - 32 (5,3%)
      Термiни вирiшення звернень встановлюються вiдповiдно до розпорядження голови облдержадмiнiстрацiї вiд 30.03.2016 року №174/0/5-16 «Про затвердження Порядку розгляду звернень, що надходять на «Гарячу лiнiю областi»
      На звернення на «Гарячу лiнiю областi» надавались службовi записки першому заступнику голови Львiвської облдержадмiнiстрацiї про виконання звернення, у разi продовження чи порушення термiну виконання. Зняття з контролю звернень проводить Львiвський контактний центр за телефонним пiдтвердженням заявника або посвiдченим заявником актом перевiрки чи фото фiксацiєю факту виконання.
      164 (26,9%) звернення закритi з порушенням термiнiв.
      Всього на телефон чергового виконавчого комiтету звернулось 738 (у 2017 - 371) громадян Громадяни звертались з наступних питань:
       1. газопостачання – 12 (1,6%)
       2. водопостачання (вiдсутнiсть води, або її якiсть) –167 (22,6%)
       3. теплопостачання ( порив радiаторiв, вiдсутнiсть тепла) – 117 (15,9%)
       4. каналiзацiї (зовнiшньої та внутрiшньої) – 90 (12,2%)
       5. електропостачання ( зовнiшнє освiтлення, скачки напруги в квартирах, будинках) – 102 (13,8%)
       6. несправнiсть лiфтiв – 13 (1,8%)
       7. роботи транспорту – 42 (5,7%)
       8. повiдомлення про пожежi (спалення сухостою, в квартирах) – 74 (10,0%)
       9. iншi рiзнi ( благоустрiй перекопiв, не прибирання пiд’їздiв, прибудинкових територiй, вiдсутнiсть люкiв через викрадення, бродячi собаки, паркування на газонах, тощо) – 121 (16,4%)
      На звернення за тел. 1525 черговий виконкому надає роз’яснення про аварiйнi ситуацiї, надає роз’яснення щодо способу розв’язання проблеми, надає контактнi телефони аварiйних служб, щоденно iнформує керiвництво про звернення для аналiзу i вжиття заходiв.
      Звернення громадян, особливо на Гарячi лiнiї, є iндикатором проблем, якi виникають в мiстi, державi, вiд недосконалого законодавства та вiд зростання кiлькостi людей, що опиняються у скрутному становищi через рiзнi життєвi ситуацiї.
      Звернення громадян мiста є сигналом до планування роботи по благоустрою мiста, перерозподiлу коштiв для вирiшення тих чи iнших проблем, якi виникають на часi, залучення коштiв бюджетiв рiзних рiвнiв, залучення коштiв iнвесторiв
      Жодне звернення не залишилось поза увагою, всi були розглянутi та опрацьованi. На жаль не всi звернення вдається задовiльнити вчасно через об’єктивнi причини, об’єм робiт, вiдсутнiсть необхiдної кiлькостi коштiв чи через вiдсутнiсть кадрiв.
      До мiського голови щоденно надходять звернення про надання матерiальної допомоги. Станом на 02.07.2018 р. за рахунок коштiв мiсцевого бюджету виплачено матерiальної грошової допомоги пенсiонерам, ветеранам вiйни, малозабезпеченим сiм’ям 1252 особам на суму 1603,5 тис. грн., з них за рiшенням Червоноградської мiської ради 1089 особам на суму 1511,5 тис. грн. Виплачено на поховання 45 особам на суму 44,0 тис. грн.
       349 учасникам АТО та сiм’ям загиблих з числа учасникiв АТО надано разову грошову допомогу на загальну суму 354,0 тис.грн.
       9 сiм’ям учасникiв АТО надається пiльга вiд сплати за послуги з утримання будинкiв та прибудинкових територiй на суму 8,7 тис. грн. (згiдно рiшення Червоноградської мiської ради вiд 04.02.2016 року № 63). (за аналогiчний перiод 2017 року , станом на 01.07.2017 р. за рахунок коштiв мiсцевого бюджету виплачено матерiальної грошової допомоги пенсiонерам, ветеранам вiйни, малозабезпеченим сiм’ям, громадянам, якi опинились у скрутному становищi через хворобу, 1347 особам на суму 1502,9 тис. грн., з них за рiшеннями Червоноградської мiської ради 783 особам на суму 1268,0 тис. грн. Виплачено кошти на поховання 32 особам на суму 30,7 тис. грн.
       346 учасникам АТО та сiм’ям загиблих з числа учасникiв АТО надано разову грошову допомогу на загальну суму 409,5 тис. грн.;
       21 сiм’ї учасникiв АТО надається пiльга вiд сплати за послуги з утримання будинкiв та прибудинкових територiй на суму 16,9 тис. грн. (згiдно рiшення Червоноградської мiської ради вiд 04.02.2016 року № 63).
      З метою забезпечення належного виконання вимог чинного законодавства „Про звернення громадян ” у виконавчому комiтетi проводився аналiз звернень для виявлення причин, що їх породжують, а також виявлення найбiльш гострих суспiльно-значущих проблем, якi потребували негайного вирiшення, своєчасного розроблення пропозицiй щодо полiпшення законодавчого регулювання у вiдповiдних сферах з урахуванням потреб щодо фiнансування необхiдних заходiв пiд час формування бюджетiв рiзних рiвнiв.
      Станом на 1 липня 2018 року по Червоноградськiй мiськiй радi нагородженi почесним званням України „Мати-героїня” 142 багатодiтнi матерi: з них у 2018 роцi – 4.Усiм багатодiтним матерям, якi удостоєнi почесного звання України «Мати-героїня» управлiнням працi та соцiального захисту населення було виплачено одноразову грошову винагороду.
      Основними причинами та умовами , що породжують звернення громадян надалi є:
       - старiння i зношенiсть мереж житлового фонду, лiфтiв, дорiг.;
       - зростання тарифiв на теплопостачання , енергоносiї та комунальнi послуги;
       - неспроможнiсть громадян похилого вiку через низьку пенсiю сплачувати комунальнi платежi та купувати лiки;
       - вiдсутнiсть фiнансового забезпечення наданих державою пiльг на перевезення;
       - змiна чинного законодавства про надання субсидiй;
       - реформування освiтньої та медичної галузей.
       - збiльшенням кiлькостi: учасникiв АТО та громадян що опиняються у скрутному становищi через хворобу, фiнансовi, житловi, сiмейнi проблеми, проблеми працевлаштування, тощо; - недостатнiстю вжиття заходiв правоохоронними органами.
       - незнанням громадянами чинного законодавства про захист своїх прав та неспроможнiсть матерiально захистити свої права в судi;
       - бажання окремих громадян брати участь у вирiшеннi проблем мiста, не маючи на це необхiдних знань .
      Аналiз роботи iз розгляду звернень громадян, що надiйшли впродовж першого пiврiччя 2018 року, свiдчать про необхiднiсть своєчасного та широкого iнформування населення про запланованi ремонти комунальних мереж, попередження про виникнення аварiйних ситуацiй чи непередбачуваних випадкiв, що спричиняють масовi та неодноразовi звернення громадян; забезпечувати i контролювати комунальними пiдприємствами функцiонування власних гарячих телефонних лiнiй (кол-центрiв) з метою зменшення звернень громадян на «Гарячу лiнiю областi» та «Урядову гарячу лiнiю» та - вживати дiєвих заходiв щодо вирiшення питань за зверненнями громадян та забезпечувати об’єктивний, всебiчний i вчасний їх розгляд, придiляти особливу увагу учасникам АТО, ветеранам вiйни та працi, iнвалiдам, громадянам, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи, багатодiтним сiм’ям, одиноким матерям, матерям - героїням та iншим громадянам, якi потребують соцiального захисту та пiдтримки.

            Начальник загального вiддiлу Мартенс Т.О.
Довiдка
про роботу iз зверненнями громадян, якi надiйшли у виконавчий комiтет
Червоноградської мiської ради протягом 2017 року
      Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради в своїй роботi по розгляду звернень громадян керується Конституцiєю України, Законом України «Про звернення громадян», Указом Президента України вiд 7 лютого 2008 року № 109/2008 „Про першочерговi заходи щодо забезпечення реалiзацiї та гарантування конституцiйного права на звернення до органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування ”, Iнструкцiєю з дiловодства за зверненнями громадян, затвердженою постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.04.1997 року № 348 з внесеними змiнами, Класифiкатором звернень громадян, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 вересня 2008 року №858, розпорядженням голови Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї вiд 30.03.2016 року №174/0/5-16 «Про затвердження Порядку розгляду звернень, що надходять на «Гарячу лiнiю областi» та Порядку реагування на звернення громадян, що надiйшли на Гарячу лiнiю областi», рiшеннями виконавчого комiтету та розпорядженнями мiського голови.
       У вiдповiдностi до УПУ „Про першочерговi заходи щодо забезпечення реалiзацiї та гарантування конституцiйного права на звернення до органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування ” ми двiчi на рiк виносимо на розгляд виконавчого комiтету питання «Про роботу iз зверненнями громадян у виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради».
       Протягом 2017 року у виконавчий комiтет надiйшло за способом звернень:
       - письмових звернень - 989 (у 2016 - 880),
      - звернень на особистий прийом - 180 (у 2016 - 254),
      - електронних звернень –43 (у 2016 - 89),
      - звернень на Урядову гарячу лiнiю (т.1545) - 499 (у 2016 - 430),
      - звернень на Гарячу лiнiю областi (т.112) - 1075 (у 2016 – 289),
      - звернень на службу чергового виконкому (т. 1525) - 1226 (у 2016 - 996)
      За видами письмових звернень надiйшло: 2 пропозицiї(у 2016 - 6) , 998 заяв (у 2016 – 831) , 32 (у 2016 - 43) скарги, що на 11 менше.
      Серед звернень, що надiйшли письмово та на особистих прийомах 227 колективних звернення (у 2016 - 241 ) що на 14 звернень менше, та 7 повторних (у 2016р.- 32), що на 25 менше нiж у 2016 роцi.
      З органiв влади вищого рiвня та iнших органiв влади надiйшло 65 звернення (у 2016 - 34) З облдержадмiнiстрацiї надiйшло 43 звернення з прокуратури -12, 10 вiд iнших установ i органiзацiй.
За характером порушених у письмових , електронних зверненнях та зверненням на особистий прийом питань переважають питання комунального господарства 741 (у 2016 – 727), житлової полiтики 80 (113), з питань сiм’ї, дiтей, молодi 53 (29), економiчної полiтики 49 (56), транспорту 40 (49) , соцiального захисту 40 (35), забезпечення законностi та охорони правопорядку 35 (19) , земельних вiдносин 30 (24), освiти 11 (23) працi та заробiтної плати 14 (16 ), з питань охорони здоров’я 11 (15), та iншi
      Заяви , що надiйшли у 2017 роцi розглянутi наступним чином: 100 (8,3% ) звернень - вирiшено позитивно (у 2016 - 190 (15,5%) На 1105 (91,1% ) звернень - наданi роз’яснення ( у 2016 – 1018 (83,3% )
      На 7 (0,6% ) звернень громадянам наданi зобов’язання щодо визначення термiнiв виконання. ( у 2016 – Зобов’язання щодо визначення термiнiв не надавались) На жаль триває практика затягування розгляду звернення до останнього дня термiну : найчастiше - управлiнням житлово - комунального господарства .
      На 94 звернення вiдповiдi наданi з порушенням термiну , здебiльшого на 1-3 днi.
      Окрiм звернень, якi надiйшли безпосередньо до виконавчого комiтету, у 2017 роцi громадяни нашого мiста звертались на телефоннi лiнiї:
      Урядова гаряча лiнiя – 499 звернень (у 2016 р. - 430), з питань:
      - комунальних - 242 (у 2016 – 246);
      - соцiального захисту, (щодо надання пiльг уч. АТО , субсидiй та мат. допомог) - 158 ( у 2016 – 116);
      - з питань пiльгових перевезень - 13 ( у 2016 – 24); - освiти - 12 ( у 2016р. – 13);
      - охорони здоров’я - 45 ( у 2016 – 17);
      - iз земельних та архiтектури i мiстобудування - 3 ( у 2016р. - 4 )
      - з юридичних питань - 7 (у 2016р. - 0)
      - з пит. роботи ЦНАП - 2 (у 2016р. - 0)
      - рiзних - 17 (у 2016р. – 10) .
      Гаряча лiнiя областi - 1075 звернень ( у 2016р. -262 )
      - комунальних - 702 ( у 2016р. - 227);
      - теплопостачання - 138;
      - благоустрiй - 60;
      - вуличне освiтлення - 14;
      - дорожнє покриття - 20
      - соцiального захисту, (щодо надання пiль, субсидiй та мат. допомог - 21 ( у 2016р. – 5);
      - з питань пiльгових перевезень та пiдприємницької дiяльностi – 46 ( у2016р. – 9);
      - охорони здоров’я –14 ( у 2016р. – 4) - рiзних 60 (у 2016р
      Телефонна лiнiя чергового виконкому «1525» - 1226 ( у 2016 р. - 996 звернень )
      - водопостачання – 183;
      - каналiзацiя – 133;
      - теплопостачання – 230;
      - електропостачання – 165;
      - газопостачання – 22;
      - лiфти – 93;
      - мiськi перевезення – 72;
      - не працює радiо -14;
      - рiзних 314
      Усi звернення, що надiйшли у виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради протягом 2017 року розглянутi мiським головою та його заступниками i вирiшенi у вiдповiдностi до чинного законодавства структурними пiдроздiлами виконкому та комунальними органiзацiями мiста. Звернення, що надходили i не належали до повноважень виконкому вiдповiдно до ст. 7 ЗУ «Про звернення громадян» у термiни до 5 днiв пересилались за належнiстю вiдповiдному органу чи посадовiй особi, про що повiдомлявся заявник, який подав звернення. Анонiмнi звернення, вiдповiдно до ст. 8 ЗУ «Про звернення громадян» розгляду не пiдлягають, але надаються мiському головi до вiдома.
      Розгляд звернень громадян у виконавчому комiтетi регламентується розпорядженням мiського голови вiд 16.01.2016 року № 3-р «Про органiзацiю роботи iз зверненнями громадян у виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради» Проблеми пiднятi в заявах, що не належали до вирiшення органами мiсцевого самоврядування вирiшувались методом посередництва чи iнiцiювання звернень до органiв влади вищого рiвня. На звернення, якi потребували значних матерiальних затрат, (як , наприклад, ремонти дорiг, примiщень, освiтлення вулиць, замiна та ремонти лiфтiв та iншi ) надавались роз’яснення та вживались заходи до виконання цих робiт за рахунок спiвфiнансування з мiського та обласного та Державного бюджетiв.
Повторнi (неодноразовi) звернення це звернення до вище стоячих органiв влади, прокуратури (прокурорський нагляд за дотриманням законодавства про звернення громадян знятий ЗУ вiд 14.10.2014р. № 1697-VII) та на прийом до мiського голови. При цьому слiд зазначити, що наявнiсть повторного звернення не завжди свiдчить про невирiшенiсть питання. Iнодi заявники надсилають звернення поштою, а потiм дублюють його на особистому прийомi, або включають у своє наступне звернення новi питання на додаток до тих, на якi одержали вiдповiдь.
      Як зазначалось вище 7 повторних звернень стосувались :
      охорони здоров’я, благоустрою пiсля ремонтiв чи замiни комунiкацiй, пiдведення iнженерних мереж комунальних питань: ремонту пiд’їздiв, приватизацiї орендованого примiщення, ремонтiв дорiг, даху, порушення громадського порядку, нарахувань за газопостачання, електроенергiю, сiмейних вiдносин., скарга на будiвництво балкона сусiдами,
      Звернення громадян є своєрiдним iндикатором проблем, якi виникають з рiзних причин у громадян мiста , вони є сигналом до планування роботи по благоустрою мiста, перерозподiлу коштiв для вирiшення тих чи iнших проблем, якi виникають на часi.
За рахунок коштiв мiсцевого бюджету впродовж 2018 року виплачено матерiальної грошової допомоги пенсiонерам, ветеранам вiйни, малозабезпеченим сiм’ям : 2610 чол. на суму 2304,8 тис. грн.(у 2016 р. -1896 особам на суму 2139,6 тис. грн.), з них за рiшенням Червоноградської мiської ради 1210 чол. на суму 1903,0 тис. грн. (у 2016р. - 1092 особам на суму 1758,9 тис. грн.). Виплачено на поховання 55 чол. на суму 51,7 тис. грн. (42 осiб на суму 33,5 тис. грн.).
423 учасникам АТО та сiм’ям загиблих з числа учасникiв АТО надано разову грошову допомогу на загальну суму 508,5 тис.грн.(у 2016р. - 505 учасникам АТО та сiм’ям загиблих з числа учасникiв АТО надано разову грошову допомогу на загальну суму 735,5 тис.грн), що 227 тис грн. бiльше .;
13 сiм’ям учасникiв АТО надається пiльга вiд сплати за послуги з утримання будинкiв та прибудинкових територiй на суму 33,3 тис. грн. (згiдно рiшення Червоноградської мiської ради вiд 04.02.2016 року № 63). (у 2016р. - 25 сiм’ям учасникiв АТО надається пiльга вiд сплати за послуги з утримання будинкiв та прибудинкових територiй на суму 97,1 тис.грн.)
      Вiддiл органiзацiйно-кадрової роботи проводить прийом документiв на виготовлення нагородних листiв для отримання державних нагород, зокрема вiд багатодiтних матерiв – щодо присвоєння почесного звання України «Мати-героїня» (Указ Президента України вiд 29.06.2001 року № 476/2001).
      Станом на 1 сiчня 2018 року по Червоноградськiй мiськiй радi удостоєнi почесного звання України „Мати-героїня” 139 багатодiтних матерiв: з них у 2017 роцi – 1. (вручення нагрудного знака вiдбувається урочисто на сесiях мiської ради) Усiм матерям – героїням управлiнням працi та соцiального захисту населення було виплачено одноразову винагороду
З метою забезпечення належного виконання вимог чинного законодавства „Про звернення громадян ” у виконавчому комiтетi проводився аналiз звернень для виявлення причин, що їх породжують, а також виявлення найбiльш гострих суспiльно-значущих проблем, якi потребували негайного вирiшення, своєчасного розроблення пропозицiй щодо полiпшення законодавчого регулювання у вiдповiдних сферах з урахуванням потреб щодо фiнансування необхiдних заходiв пiд час формування бюджетiв рiзних рiвнiв.
      Впродовж 2017 року проведено:
      - 19 особистих прийомiв у м. Червоноградi (прийнято 180 громадян)(у 2016 р. - 254) , з них 11 – мiським головою;
      - 5 виїзних особистих прийомiв у м. Соснiвцi (прийнято 30 громадян);
      - 6 виїзних особистих прийомiв у смт. Гiрник (прийнято 28 громадян);
Мiським головою на щотижневих нарадах давались доручення керiвникам комунальних пiдприємств щодо усунення та попередження у майбутньому недолiкiв виявлених за наслiдками особистих прийомiв.
      Вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.08.2009 року № 898 «Про взаємодiю органiв виконавчої влади та державної установи "Урядовий контактний центр" виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради забезпечує реагування надiсланих електронною поштою записаних телефонних звернень громадян мiста на Урядову гарячу лiнiю , та оперативне реагування на звернення громадян на Гарячу лiнiю областi, якi надходять електронною поштою з Львiвського контактного центу. (На звернення громадян на Урядову гарячу лiнiю надаються письмовi вiдповiдi), Рiшення про закриття звернення на Гарячу лiнiю областi приймається першим заступником голови облдержадмiнiстрацiї за згодою заявника, у разi у разi незгоди заявника на закриття звернення, виконавцем подається фото фiксацiя або акт про виконання (бажано з пiдписом заявника)
      Черговi виконкому забезпеченi мобiльними телефонами рiзних операторiв +38-063-274-26-08 , +38-099-662-57-28, +38-067-869-66-17, якi працюють на прийом.
      За характером телефоннi звернення мають «сезонний характер» : ? ржава вода, теплопостачання, вечiрнi перевезення, перерахунки за наданi послуги, невчасне забезпечення безоплатними лiками, щодо перерахунку субсидiй тощо.
      Громадяни мiста iнодi звертаються до виконавчого комiтету iз зверненнями , посилаючись на ЗУ «Про доступ до публiчної iнформацiї» через незнання чинного законодавства. Якщо такi звернення не потребують надання створюваного в установi документу, вони реєструються i розглядаються як звернення а не запити.
      Для iнформацiї: Крiм звернень громадян, якi наведенi вище, впродовж 2017 року до виконавчого комiтету надiйшло 317 запитiв на iнформацiю (у 2016 - 493 ) ) та 717 депутатських звернень (у 2016 роцi - 694).
      Основними причинами та умовами , що породжують письмовi заяви i скарги громадян, їх уснi звернення до мiського голови та дзвiнки на гарячi лiнiї, та телефони чергового сл. «1525» надалi є:
      - старiння i зношенiсть мереж житлового фонду, дорiг, вiдсутнiсть в достатнiй кiлькостi коштiв на їх замiну чи ремонт;
      - проблеми з теплопостачанням; - проблеми з водопостачанням;
      - вiдсутнiсть фiнансового забезпечення наданих державою пiльг на перевезення;
            - збiльшенням кiлькостi громадяни що опиняються у скрутному становищi через хворобу, фiнансовi, житловi, сiмейнi проблеми, проблеми працевлаштування, тощо;
      - недостатнє фiнансування для забезпечення безоплатними лiками.
      - незнання громадянами чинного законодавства.
      - зростання активностi громадян пiд впливом засобiв масової iнформацiї внаслiдок реформ, що проводяться в державi.
      Аналiз роботи iз розгляду звернень громадян, що надiйшли до виконкому, свiдчать про необхiднiсть вдосконалення роботи, пiдвищення вимогливостi до виконавцiв звернень , вживати дiєвих заходiв по упередженню фактiв порушень у майбутнiй роботi та заслуховувати порушникiв виконавчої дисциплiни на нарадах (планових засiданнях) у пiдроздiлах; забезпечити невiдкладний розгляд звернень громадян на «Урядову гарячу лiнiю» та «Гарячу лiнiю областi», та iнформованiсть населення, придiляти особливу увагу вирiшенню проблем, з якими звертаються найменш захищенi верстви населення, iнвалiди учасники АТО , члени їх сiмей та заслуженi громадяни України, визнанi державою.
            Начальник загального вiддiлу Мартенс Т.О.
Довідка
про роботу із зверненнями громадян, які надійшли у виконавчий комітет Червоноградської міської ради
протягом 2016 року
      Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради в своїй роботi по розгляду звернень громадян керується Конституцiєю України, Законом України «Про звернення громадян», Указом Президента України вiд 7 лютого 2008 року № 109/2008 „Про першочерговi заходи щодо забезпечення реалiзацiї та гарантування конституцiйного права на звернення до органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування ”, Iнструкцiєю з дiловодства за зверненнями громадян, затвердженою постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.04.1997 року № 348, Класифiкатором звернень громадян, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 вересня 2008 року №858, розпорядженнями та рекомендацiями Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї рiшеннями виконавчого комiтету та розпорядженнями мiського голови.
      У вiдповiдностi до УПУ „Про першочерговi заходи щодо забезпечення реалiзацiї та гарантування конституцiйного права на звернення до органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування ” ми двiчi на рiк розглядаємо на засiданнi виконавчого комiтету питання «Про роботу iз зверненнями громадян у виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради».
      Протягом 2016 року у виконавчий комiтет надiйшлоза способом звернень:
      - письмових звернень - 880 (у 2015 - 886),
      - звернень на особистий прийом - 254 (у 2015 - 114),
      - електронних звернень – 89 (у 2015 - 56),
      - звернень на Урядову гарячу лiнiю (т.1545) - 430 (у 2015 - 232),
      - звернень на Гарячу лiнiю областi (т.112) - 289 (у 2015 – 80),
      - звернень на службу чергового виконкому (т. 1525) - 996 (у 2015 - 1415)
      За видами письмових звернень надiйшло: 6 пропозицiй(у 2015 - 7) , 831 (у 2015 – 807) заяв, 43 (у 2015 - 72) скарги.
      Серед звернень, що надiйшли письмово та на особистих прийомах 241 (у 2015 - 189 ) колективних звернення що на 52 звернення бiльше, та 32 повторних (у 2015р.- 55), що на 23 менше нiж у 2015 роцi. З органiв влади вищого рiвня та iнших органiв влади надiйшло 34 звернення (у 2015 - 62) З облдержадмiнiстрацiї надiйшло 22 звернення з прокуратури -15, з СЕС -1 (у 2015 -5), та 6 ( у 2015 -20 ) вiд iнших органiв влади.
      За характером порушених у письмових , електронних зверненнях та зверненням на особистий прийом питань переважають питання комунального господарства (727), житлової полiтики (113), економiчної полiтики (56), транспорту (49) , соцiального захисту (35), з питань сiм’ї, дiтей, молодi (29), земельних вiдносин (24) освiти (23) забезпечення законностi та охорони правопорядку (19) , працi та заробiтної плати (16 ), з питань охорони здоров’я (15), з питань державного будiвництва, адмiнiстративно-територiальний устрiй (14) та iншi
Заяви , що надiйшли у 2016 року розглянутi наступним чином: 190 (15,5%) звернень - вирiшено позитивно ( у 2015 -98 ( 9,8%) На 1018 (83,3% ) звернень - наданi роз’яснення ( у 2015 – 887 (88,7%)
      На 15 (1,2%) звернень громадянам вiдмовлено. ( у 2015 – 1 (0,1%) Зобов’язання щодо визначення термiнiв не надавались
      Усi звернення, що надiйшли у виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради протягом 2016 року розглянутi мiським головою та його заступниками i вирiшенi у вiдповiдностi до чинного законодавства структурними пiдроздiлами виконкому та комунальними органiзацiями мiста. Звернення, що надходили i не належали до повноважень виконкому вiдповiдно до ст. 7 ЗУ «Про звернення громадян» у термiни до 5 днiв пересилались за належнiстю вiдповiдному органу чи посадовiй особi, про що повiдомлявся заявник, який подав звернення.(1 звернення).
      Проблеми пiднятi в заявах, що не належали до вирiшення органами мiсцевого самоврядування вирiшувались методом посередництва чи iнiцiювання звернень до органiв влади вищого рiвня. На звернення, якi потребували значних матерiальних затрат, (як , наприклад, ремонти дорiг, примiщень, освiтлення вулиць, замiна та ремонти лiфтiв та iншi ) надавались роз’яснення та вживались заходи до виконання цих робiт за рахунок спiвфiнансування з мiського та обласного бюджетiв.
      Повторнi (неодноразовi) звернення це звернення до вище стоячих органiв влади, прокуратури та на прийом до мiського голови. При цьому слiд зазначити, що наявнiсть повторного звернення не завжди свiдчить про невирiшенiсть питання. Iнодi заявники надсилають звернення поштою, а потiм дублюють його на особистому прийомi, або включають у своє наступне звернення новi питання на додаток до тих, на якi одержали вiдповiдь.
      Як зазначалось вище 32 повторних звернень стосувались охорони здоров’я, благоустрою пiсля ремонтiв чи замiни комунiкацiй, пiдведення iнженерних мереж комунальних питань: ремонту пiд’їздiв, приватизацiї орендованого примiщення, ремонтiв дорiг, даху, порушення громадського порядку, нарахувань за газопостачання, електроенергiю, сiмейних вiдносин., скарга на будiвництво балкона сусiдами,
      На всi з них були наданi докладнi та обґрунтованi вiдповiдi у вiдповiдностi до чинного законодавства. Але має мiсце практика надання вiдповiдей на звернення в останнi днi термiнiв виконання , що викликає порушення строкiв виконання на 1 – 5 днiв (таких звернень 103)
      Звернення громадян є своєрiдним iндикатором проблем, якi виникають з рiзних причин у громадян мiста , вони є сигналом до планування роботи по благоустрою мiста, перерозподiлу коштiв для вирiшення тих чи iнших проблем, якi виникають на часi.
      За рахунок коштiв мiсцевого бюджету виплачено матерiальної грошової допомоги пенсiонерам, ветеранам вiйни, малозабезпеченим сiм’ям 1896 особам на суму 2139,6 тис. грн. (у 2015р.- 1068 – на суму 1 110,3 тис. грн.) , з них за рiшеннями Червоноградської мiської ради 1092 особам на суму 1758,9 тис. грн.) (у 2015р. 695 особам на суму 1 003,8 тис. грн.)       Виплачено на поховання 42 осiб на суму 33,5 тис. грн. ( у 2015 роцi - 46 чол. на суму 37,1 тис. грн.. У 2015 роцi за рахунок коштiв мiсцевого бюджету учасникам АТО та сiм’ям загиблих з числа учасникiв АТО надано :
      505 учасникам АТО та сiм’ям загиблих з числа учасникiв АТО надано разову грошову допомогу на загальну суму 735,5 тис.грн.;
      25 сiм’ям учасникiв АТО надається пiльга вiд сплати за послуги з утримання будинкiв та прибудинкових територiй (згiдно рiшення Червоноградської мiської ради вiд 04.02.2016 року № 63). Упродовж 2016 року вiдшкодовано за надану пiльгу 97,1 тис.грн.
      Вiддiл органiзацiйно-кадрової роботи проводить прийом документiв на виготовлення нагородних листiв для отримання державних нагород, зокрема вiд багатодiтних матерiв – щодо присвоєння почесного звання України «Мати-героїня» (Указ Президента України вiд 29.06.2001 року № 476/2001).
      Станом на 1 сiчня 2017 року по Червоноградськiй мiськiй радi удостоєнi почесного звання України „Мати – героїня ” 136 багатодiтних матерiв: з них : в Червоноградi – 88, в Соснiвцi – 33, в смт. Гiрник – 15.
      Усiм їм управлiнням працi та соцiального захисту населення було виплачено одноразову винагороду
      З метою забезпечення належного виконання вимог чинного законодавства „Про звернення громадян ” у виконавчому комiтетi проводився аналiз звернень для виявлення причин, що їх породжують, а також виявлення найбiльш гострих суспiльно-значущих проблем, якi потребували негайного вирiшення, своєчасного розроблення пропозицiй щодо полiпшення законодавчого регулювання у вiдповiдних сферах з урахуванням потреб щодо фiнансування необхiдних заходiв пiд час формування бюджетiв рiзних рiвнiв.
      Впродовж 2016 року проведено 21 особистий прийоми (у 2015 р. - 217) , на яких прийнято254 громадянина ( у 2015 роцi - 114); Мiським головою впродовж 2016 року проведено 15 виїзних прийомiв громадян: 8- у м. Соснiвцi (прийнято 59 громадян) та 7 – у смт. Гiрник (прийнято 35 громадян)
      Мiським головою на щотижневих нарадах давались доручення керiвникам комунальних пiдприємств щодо усунення та попередження у майбутньому на особистих прийомах недолiкiв.
      Електроннi звернення надходять на рубрику «Запитай у мiського голови»,
      Вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.08.2009 року № 898 «Про взаємодiю органiв виконавчої влади та державної установи "Урядовий контактний центр" виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради забезпечує реагування надiсланих електронною поштою записаних телефонних звернень громадян мiста на Урядову гарячу лiнiю , та оперативне реагування на звернення громадян на Гарячу лiнiю областi, якi надходять електронною поштою з Львiвського контактного центу.
      На Урядову гарячу лiнiю надiйшло 430 звернень (у 2015 – 232);
      - комунальних – 246;
      - соцiального захисту (щодо нарахувань субсидiй, надання пiльг та мат. допомог - 116;
      - з питань пiльгових перевезень та пiдприємницької дiяльностi 24;
      - освiти - 13;
      - охорони здоров’я – 17;
      - архiтектури i мiстобудування - 4
      - рiзних 10.
      На Гарячу лiнiю областi надiйшло 289 звернень (у 2015 – 80);
      - комунальних – 225;
      - соцiального захисту (щодо надання пiль, субсидiй та мат. допомог - 5;
      - з питань пiльгових перевезень та пiдприємницької дiяльностi 9;
      - охорони здоров’я – 4;
      - екологiї -1
      - рiзних 45.
      62 (21,5%) звернення з 289 на Гарячу лiнiю областi закритi несвоєчасно.
      На телефонну лiнiю чергового виконкому сл. 1525 надiйшло 996 звернень (у 2015 роцi- 1415)
      - комунальних – 905;
      - не працює радiо -5 ;
      - з питань роботи транспорту (порушення графiкiв)– 19;
      - про пожежi - 24;
      - рiзних - 32.
      В 2016 роцi черговi забезпеченi мобiльними телефонами рiзних операторiв +38-063-274-26-08 , +38-099-662-57-28, +38-067-869-66-17
       За характером телефоннi звернення аналогiчнi до письмових , мають «сезонний характер»
      Кiлькiсть телефонних та електронних звернень зростає , бо громадянам зручнiше i швидше так вирiшувати свої проблеми.
      Громадяни мiста iнодi звертаються до виконавчого комiтету iз зверненнями , посилаючись на ЗУ «Про доступ до публiчної iнформацiї» через незнання чинного законодавства.
      Для iнформацiї: Впродовж 2016 року надiйшло 493 запити на iнформацiю (у 2014 - 306) ( у 2015 -625 ) та 694 депутатських звернень (у 2015 роцi 652).
      Основними причинами та умовами , що породжують письмовi заяви i скарги громадян, їх уснi звернення до мiського голови та дзвiнки на гарячi лiнiї, та телефони чергового сл. «1525» надалi є:
      - старiння i зношенiсть мереж житлового фонду, дорiг, вiдсутнiсть в достатнiй кiлькостi коштiв на їх замiну чи ремонт;
      - проблеми з теплопостачанням;
      - вiдсутнiсть фiнансового забезпечення наданих державою пiльг на перевезення;
      - збiльшенням кiлькостi громадяни що опиняються у скрутному становищi через хворобу, фiнансовi, житловi, сiмейнi проблеми, проблеми працевлаштування, тощо;
      - недостатнє фiнансування для забезпечення безоплатними лiками.
      - незнання громадянами чинного законодавства
      - зростання активностi громадян пiд впливом засобiв масової iнформацiї внаслiдок реформ, що проводяться в державi.
      Аналiз роботи iз розгляду звернень громадян, що надiйшли до виконкому, свiдчать про необхiднiсть вдосконалення роботи, пiдвищення вимогливостi до виконавцiв звернень , вживати дiєвих заходiв по упередженню фактiв порушень у майбутнiй роботi та заслуховувати порушникiв виконавчої дисциплiни на нарадах (планових засiданнях) у пiдроздiлах; забезпечити невiдкладний розгляд звернень громадян на «Урядову гарячу лiнiю» та «Гарячу лiнiю областi» та iнформованiсть населення.
            Начальник загального вiддiлу Мартенс Т.О.

Довiдка
про роботу iз зверненнями громадян у виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради
у I – му пiврiччi 2016 року в порiвняння з аналогiчним перiодом 2015 року
      Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради в своїй роботi по розгляду звернень громадян керується Конституцiєю України, Законом України «Про звернення громадян», Указом Президента України вiд 7 лютого 2008 року № 109/2008 „Про першочерговi заходи щодо забезпечення реалiзацiї та гарантування конституцiйного права на звернення до органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування ”, Iнструкцiєю з дiловодства за зверненнями громадян, затвердженою постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.04.1997 року № 348 iз внесеними змiнами, Класифiкатором звернень громадян, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 вересня 2008 року №858, розпорядженнями та рекомендацiями Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї, рiшеннями виконавчого комiтету та розпорядженнями мiського голови.
      Робота за зверненнями громадян органiзована у вiдповiдностi до розпоряджень мiського голови вiд 04.01.2016р. №3-р «Про органiзацiю роботи iз зверненнями громадян у виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради» та вiд 18.01.2016 № 9-р «Про внесення змiн до розпорядження мiського голови вiд 24 грудня 2015 року № 192-р «Про органiзацiю особистого прийому громадян у виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради»
      У вiдповiдностi до УПУ „Про першочерговi заходи щодо забезпечення реалiзацiї та гарантування конституцiйного права на звернення до органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування ” ми двiчi на рiк розглядаємо на засiданнi виконавчого комiтету питання «Про роботу iз зверненнями громадян у виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради».(Рiшення №2 вiд 28.01.2016 року)
      Всього за видами у I пiврiччi надiйшло 2016 року 1283 звернення, а саме: письмовi – 446 ( у 2015 - 407) ; звернення на особистий прийом до мiського голови -102 (у 2015 - 49); електроннi звернення - 51(у 2015 - 38); урядова гаряча лiнiя - 163 (у 2015 - 109); гаряча лiнiя областi 112 – 64 (у 2015 - 18); телефонна лiнiя «1525» - 457 ( у 2015 – 630)
      Протягом I –го пiврiччя 2016 року у виконавчий комiтет надiйшло 446( у 2015р.- 407) письмових звернень, що на 39 бiльше . З них: 406 поштою (у 2015 р.- 378), що на 28 бiльше , нiж торiк та 28 – заяв прийнято мiським головою на особистому прийомi (у 2015 р.- 7) , що на 21 заяву бiльше.
      Серед звернень, що надiйшли 127 - колективнi звернення (у 2015– 75), що на 52 звернення бiльше, та 11 повторних (у 2015р.- 28), що на 17 менше нiж у 2015 роцi.
      У структурi письмових звернень домiнують заяви – 415 (93,1%), пропозицiї – 2 (0,4%), скарги – 29(6,5%).
      З органiв влади вищого рiвня та iнших органiзацiй надiйшло 16 (у 2015-36)звернень.(облдержадмiнiстрацiї-7 (8), прокуратури 2 (16), сес – 1 (4), iншi -6 (8)
      Кiлькiсна характеристика письмових звернень з питань, з яких найчастiше звертаються громадяни, наступна:
      - комунальне господарство - 268 (60%)
      - економiчна,цiнова регiональна полiтика та будiвництво, пiдприємництво - 40 (9%)
      - з питань транспорту - 23 (5,2%)
      - житлова полiтика -20 (4,5%)
      - земельнi вiдносини -12 (2,7%)
      - дотримання законностi , правопорядку - 9 (2%)
      - з питань сiм’ї , молодi - 9 (2%)
      - охорона здоров’я - 8 (1,8%)
      - соцiальний захист -7 (1,6%)
      - з питань працевлаштування та з \п 5 - (1,1%)
      Усi звернення, що надiйшли у виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради протягом I пiврiччя 2016 року розглянутi мiським головою та його заступниками i вирiшенi у вiдповiдностi до чинного законодавства структурними пiдроздiлами виконавчого комiтету, виконавчими органами ради та комунальними пiдприємствами мiста. Звернення, що надходили i не належали до повноважень виконкому вiдповiдно до ст. 7 ЗУ «Про звернення громадян» у термiни до 5 днiв пересилались за належнiстю вiдповiдному органу чи посадовiй особi, про що повiдомлявся заявник, який подав звернення.(1 звернення).
      Проблеми пiднятi в заявах, що не належали до вирiшення органами мiсцевого самоврядування вирiшувались методом посередництва чи iнiцiювання звернень до органiв влади вищого рiвня. На звернення в яких пiднятi проблеми , що не можуть бути вирiшенi на даному етапi з об’єктивних причин надавалось роз’яснення та зобов’язання щодо термiнiв виконання робiт.
      Слiд зазначити, що значно зменшилась кiлькiсть наданих «вексельних» зобов’язань 2 (0,4%) у I пiврiччi 2015року- 7 (1,7%) з яких, ст. на 27.07.2016 року вже виконанi.
      Письмовi заяви , що надiйшли у I пiврiччi 2016 року розглянутi наступним чином:
      51 (11,4 %) звернень - вирiшено позитивно ( у 2015 -90(22,1%)
      На 2 (0,4%) вiдмовлено;
      На 373 (83,6% ) звернень - наданi роз’яснення ( у 2015- 307 (75,4% )
      20 звернень ст. на 27.07.2016 знаходяться на виконаннi.
      Повторнi звернення це здебiльшого звернення до вище стоячих органiв влади, прокуратури та на прийом до мiського голови та звернення, якi не можуть бути вирiшенi з об’єктивних причин .Спостерiгається тенденцiя до зменшення повторних звернень при загальному збiльшеннi надходжень.
      Повторнi скарги стосувались самовiльного облаштування парковки на прибудинковiй територiї, скарга на сусiдiв щодо завищеного шуму водопровiдних труб, скарга на директора музичної школи, щодо оренди нежитлового примiщення, щодо скорочення лiжко - мiсць в лiкарнi.
      На всi з них були наданi докладнi та обґрунтованi вiдповiдi у вiдповiдностi до чинного законодавства.
      Звернення громадян є своєрiдним iндикатором наболiлих проблем, проблем, якi виникають з рiзних причин у громадян мiста . Вони є сигналом до планування роботи по благоустрою мiста, перерозподiлу коштiв для вирiшення тих чи iнших проблем, якi виникають на часi.
      За рахунок коштiв мiсцевого бюджету виплачено матерiальної грошової допомоги пенсiонерам, ветеранам вiйни, малозабезпеченим сiм’ям: 1178 особам на суму 1290,7 тис. грн. (у 2015 - 438 особам. на суму 339,6 тис. грн), з них за рiшеннями Червоноградської мiської ради 665 особам на суму 1050,4 тис. грн.(у 2015 роцi - 215 особам. на суму 278,6 тис. грн)      
      Виплачено на поховання 27 особам на суму 21,4 тис. грн.( у 2015 р. -23 чол. на суму 18,6 тис. грн)
      У I пiврiччi 2016 року за рахунок коштiв мiсцевого бюджету учасникам АТО та сiм’ям загиблих з числа учасникiв АТО надано :
      - разову грошову допомогу 355 учасникам АТО та сiм’ям загиблих на загальну суму 513,0 тис.грн.; (у 2015 роцi - разову грошову допомогу надавали 90 учасникам АТО та сiм’ям загиблих на загальну суму 143,0 тис.грн.;)
      - 75 сiм’ям учасникiв АТО надано пiльгу вiд сплати за послуги з утримання будинкiв та прибудинкових територiй на загальну суму 62,4 тис.грн. (згiдно рiшення Червоноградської мiської ради вiд 04.02.2016 року № 63). (у 2015 роцi - 144 сiм’ям учасникiв АТО надавалась пiльга вiд сплати за комунальнi послуги з утримання будинкiв та прибудинкових територiй на загальну суму 69,3 тис.грн.)
      Вiддiл органiзацiйно-кадрової роботи проводить прийом документiв на виготовлення нагородних листiв для отримання державних нагород, зокрема вiд багатодiтних матерiв – щодо присвоєння почесного звання України «Мати-героїня» (Указ Президента України вiд 29.06.2001 року № 476/2001).
      Станом на 1 липня 2016 року по Червоноградськiй мiськiй радi удостоєнi почесного звання України „Мати – героїня ” 136 багатодiтних матерiв: (у I пiврiччi 2016 року -3)
      З метою забезпечення належного виконання вимог чинного законодавства „Про звернення громадян ” у виконавчому комiтетi проводився аналiз звернень для виявлення причин, що їх породжують, а також виявлення найбiльш гострих суспiльно-значущих проблем, якi потребували негайного вирiшення, своєчасного розроблення пропозицiй щодо полiпшення законодавчого регулювання у вiдповiдних сферах з урахуванням потреб щодо фiнансування необхiдних заходiв пiд час формування бюджетiв рiзних рiвнiв.      
      Впродовж пiврiччя проведено 9 особистих прийомiв мiського голови у м. Червоноградi (у 2015 р. - 9) , на яких прийнято 102 громадян ( у 2015 роцi - 49); у м.Соснiвцi 5, прийнято 11 громадян, у смт. Гiрник 5 прийомiв, прийнято 23 громадян.
      На нарадах мiського голови з керiвниками комунальних пiдприємств аналiзуються причини неодноразових та масових звернень з метою їх оперативного вирiшення та попередження у майбутньому.
      Одним iз важливих прiоритетiв у роботi органiв мiсцевого самоврядування є розвиток взаємодiї з громадськiстю та налагодження суспiльного дiалогу. Вирiшенню цього завдання активно сприяють електроннi та телефоннi звернення
      У I пiврiччi 2016 року на рубрику «Запитай у мiського голови», що дiє на офiцiйному сайт мiської ради надiйшло 51 електронне звернення (у 2015 роцi – 38)
      Вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.08.2009 року № 898 «Про взаємодiю органiв виконавчої влади та державної установи "Урядовий контактний центр" виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради забезпечує оперативне реагування надiсланих електронних звернень, що надходять через «Урядову гарячу лiнiю» Надiйшло 163 звернення (у 2015р - 109) Тематика звернень вiдображена на дiаграмi
      За особистої iнiцiативи голови обласної державної адмiнiстрацiї з 5 березня 2015року в областi працює служба екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером «112». Впродовж пiврiччя 2016 року на неї звернулось 64 наших громадян, з яких 34 вирiшенi за сприяння вiдповiдальних чергових сл. «1525»
      Безпосередньо на сл. «1525» протягом пiврiччя 2016 року звернулось 457громадян. Тематика звернень вiдображена на дiаграмi
      Кiлькiсть телефонних звернень зростає , бо громадянам зручнiше i швидше так вирiшувати свої проблеми. (Термiн розгляду цих звернень не перевищує 15 днiв), а в окремих випадках вiдлiк йде на години.
      Громадяни мiста iнодi звертаються до виконавчого комiтету iз зверненнями , посилаючись на ЗУ «Про доступ до публiчної iнформацiї» через незнання чинного законодавства., хоча цього рiч їх кiлькiсть зменшилась на 250 запитiв.
      Для iнформацiї: Впродовж пiврiччя 2016 року надiйшло 279 запити на iнформацiю (у 2015 - 472) та 389 депутатських звернень (у 2015 роцi - 232).
      Звiти про звернення громадян розмiщенi на офiцiйному веб-сайтi Червоноградської мiської ради в роздiлi «Звернення громадян».
      Також iнформацiя про пiдсумки роботи iз зверненнями громадян у 2015 роцi публiкувалась у мiсцевих ЗМI («Новини Прибужжя» №9-10 вiд 04.02.2016р ) (Звернення в ЛОДА- 77громадян, (у 2015 р - 118)
      Основними причинами та умовами , що породжують письмовi заяви i скарги громадян, їх уснi звернення до мiського голови та дзвiнки на гарячу урядову лiнiю, Гарячу лiнiю областi-112 та лiню чергового сл. «1525» надалi є:
      - старiння i зношенiсть мереж житлового фонду, лiфтiв, дорiг.
      - вiдсутнiсть фiнансового забезпечення наданих державою пiльг на перевезення;
      - збiльшенням кiлькостi: учасникiв АТО та громадян що опиняються у скрутному становищi через хворобу, фiнансовi, житловi, сiмейнi проблеми, проблеми працевлаштування, тощо;
      - незнання громадянами чинного законодавства про захист своїх прав та неспроможнiсть матерiально захистити свої права в судi;
      - бажання окремих громадян брати участь у вирiшеннi проблем мiста, не маючи на це необхiдних знань .
      Аналiз роботи iз розгляду звернень громадян, що надiйшли впродовж першого пiврiччя 2016 року, свiдчать про необхiднiсть посилення контролю безпосередньо в управлiннях, вiддiлах та комунальних пiдприємствах мiста для забезпечення оперативного вирiшення звернень на гарячi лiнiї, виконання Конституцiї, Закону України «Про звернення громадян», вимог Указу Президента України та доручень голови облдержадмiнiстрацiї i мiського голови.
            Начальник загального вiддiлу Мартенс Т.О.

Довiдка
про роботу iз зверненнями громадян, якi надiйшли у виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради протягом 2015 року
      Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради в своїй роботi по розгляду звернень громадян керується Конституцiєю України, Законом України "Про звернення громадян", Указом Президента України вiд 7 лютого 2008 року № 109/2008 "Про першочерговi заходи щодо забезпечення реалiзацiї та гарантування конституцiйного права на звернення до органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування ", Iнструкцiєю з дiловодства за зверненнями громадян, затвердженою постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.04.1997 року № 348, Класифiкатором звернень громадян, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 вересня 2008 року №858, розпорядженнями та рекомендацiями Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї рiшеннями виконавчого комiтету та розпорядженнями мiського голови.
       У вiдповiдностi до УПУ "Про першочерговi заходи щодо забезпечення реалiзацiї та гарантування конституцiйного права на звернення до органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування " ми двiчi на рiк розглядаємо на засiданнi виконавчого комiтету питання "Про роботу iз зверненнями громадян у виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради".
       Протягом 2015 року у виконавчий комiтет надiйшло 1368( у 2014р.- 821) звернень, що на 547 бiльше нiж у 2014 роцi. З них: 886- письмових звернень (у 2014 р.- 548), що на 338 бiльше , нiж торiк ; 114 звернень на особистий прийом до мiського голови (у 2014р.- 78), що на 36 бiльше ; 56 електронних звернень (у 2014р.- 27),що на 29 бiльше; 232 звернення на урядову гарячу лiнiю (у 2014р.- 168), що на 64 бiльше та 80 звернень лiнiю облдержадмiнiстрацiї 112, яка утворена в лютому 2015 року.
       За видами письмових звернень надiйшло:7 пропозицiй, 807 заяв, 72 скарги.
       Серед звернень, що надiйшли письмово та на особистих прийомах 189 колективних звернення (у 2014 - 129 ), що на 60 звернень бiльше, та 55 повторних (у 2014р.- 41), що на 14 бiльше нiж у 2014 роцi.
       З органiв влади вищого рiвня та iнших органiв влади надiйшло 62 звернення (у 2014 - 53)
       З облдержадмiнiстрацiї надiйшло 21 звернення, з яких: 5 з АПУ, 2 з КМУ, з прокуратури -15, з СЕС -5, iз ЗМI- 1 та 20 вiд iнших органiв влади.
       У i 2015 роцi iстотно збiльшилась кiлькiсть звернень на iм'я мiського голови за iнiцiативи громадських органiзацiй. Впродовж 2015року надiйшло 237 письмових заяв (27% вiд загальної кiлькостi) вiд заступника г/о "Законнiсть i порядок" чи за його iнiцiативи.
       За характером порушених у письмових зверненнях та зверненням на особистий прийом питань переважають питання комунального господарства, , транспорту , земельних вiдносин, житлової полiтики, фiнансової та економiчної полiтики, працi та заробiтної плати, з питань сiм'ї, дiтей, молодi та iншi
       Заяви , що надiйшли у 2015 року розглянутi наступним чином:
       98(9,8%) звернень - вирiшено позитивно ( у 2014 -85 ( 13.6%)
       На 887 (88,7% ) звернень - наданi роз'яснення ( у 2014 - 511 ( 81,6 %)
       На 14 (1,4%)надавались "вексельнi" зобов'язання. З яких станом на 28.01.2016 року залишаються на контролi 5. (У 2014 роцi - 28). "Вексельнi" зобов'язання стосувались ремонтiв вуличних дорiг, обрiзки високорослих дерев на цвинтарi, капремонтiв дахiв, пiд'їздiв та вуличного освiтлення.
       Усi звернення, що надiйшли у виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради протягом 2015 року розглянутi мiським головою та його заступниками i вирiшенi у вiдповiдностi до чинного законодавства структурними пiдроздiлами виконкому та комунальними органiзацiями мiста. Звернення, що надходили i не належали до повноважень виконкому вiдповiдно до ст. 7 ЗУ "Про звернення громадян" у термiни до 5 днiв пересилались за належнiстю вiдповiдному органу чи посадовiй особi, про що повiдомлявся заявник, який подав звернення.(4 звернення).
       Проблеми пiднятi в заявах, що не належали до вирiшення органами мiсцевого самоврядування вирiшувались методом посередництва чи iнiцiювання звернень до органiв влади вищого рiвня. На звернення в яких пiднятi проблеми , що не можуть бути вирiшенi на даному етапi з об'єктивних причин надавалось роз'яснення та зобов'язання щодо термiнiв виконання робiт.
       Повторнi (неодноразовi) звернення це здебiльшого звернення до вище стоячих органiв влади, прокуратури та на прийом до мiського голови та звернення, якi не можуть бути вирiшенi з об'єктивних причин. Як зазначалось вище 55 повторних звернень стосувались питань: пiльгового проїзду,водопостачання, бездiяльностi ДАБК, ремонту даху, щодо земельної дiлянки пiд ринок, щодо працевлаштування чи залучення на громадськi роботи, щодо визнання роботи незадовiльною керiвника СЕС, прокурора , щодо призначення держслужбовцiв на посади, щодо перегляду умов тендеру на лiтнiй перiод , скарга на будiвництво балкона сусiдами, щодо незаконного, на думку жильцiв, використання примiщення в пiд'їздi, 7 звернень вiд одного заявника щодо видiлення земельної дiлянки пiд забудову, щодо видiлення кiмнати в гуртожитку та щодо затвердження технiчної документацiї, водопостачання, тарифiв на комунальнi послуги, .
       На всi з них були наданi докладнi та обґрунтованi вiдповiдi у вiдповiдностi до чинного законодавства.
       Звернення громадян є своєрiдним iндикатором наболiлих проблем, якi виникають з рiзних причин у громадян мiста , вони є сигналом до планування роботи по благоустрою мiста, перерозподiлу коштiв для вирiшення тих чи iнших проблем, якi виникають на часi.
       За рахунок коштiв мiсцевого бюджету виплачено матерiальної грошової допомоги пенсiонерам, ветеранам вiйни, малозабезпеченим сiм'ям 1068 особам. на суму 1 110,3 тис. грн.(у 2014роцi - 543 особам на суму 373,1 тис грн.) , з них по сесiї 695 особам на суму 1 003,8 тис. грн.( у 2014р - 230 особам на суму 296,4 тис. грн.) Виплачено на поховання 46 чол. на суму 37,1 тис. грн.(у 2014р. - 53 особам. на суму 41, тис. грн. ).
       У 2015 роцi за рахунок коштiв мiсцевого бюджету учасникам АТО та сiм'ям загиблих з числа учасникiв АТО надано :
       - разову грошову допомогу 324 учасникам АТО та сiм'ям загиблих на загальну суму 511,0 тис.грн.;
       - 5 загиблим учасникам АТО присвоєно ( посмертно) i 1 учаснику бойових дiй (iз числа учасникiв АТО) присвоєнi звання "Почесний громадянин Червонограда" з виплатою грошової допомоги по 5,0 тис. грн. учаснику та сiм'ям загиблих на сiм'ю;
       - 122 сiм'ям учасникiв АТО надано пiльгу вiд сплати за комунальнi послуги з утримання будинкiв та прибудинкових територiй на загальну суму 152,3 тис.грн. (За рiшенням сесiї мiської ради вiд 27.08.2014 року №633)
       Вiддiл органiзацiйно-кадрової роботи проводить прийом документiв на виготовлення нагородних листiв для отримання державних нагород, зокрема вiд багатодiтних матерiв - щодо присвоєння почесного звання України "Мати-героїня" (Указ Президента України вiд 29.06.2001 року № 476/2001).
       Станом на 31 грудня 2015 року по Червоноградськiй мiськiй радi удостоєнi почесного звання України "Мати-героїня" 133 багатодiтних матерi: з них : в Червоноградi- 85, в Соснiвцi - 33, в смт. Гiрник - 15.
       Усiм їм управлiнням працi та соцiального захисту населення було виплачено одноразову винагороду
       З метою забезпечення належного виконання вимог чинного законодавства "Про звернення громадян " у виконавчому комiтетi проводився аналiз звернень для виявлення причин, що їх породжують, а також виявлення найбiльш гострих суспiльно-значущих проблем, якi потребували негайного вирiшення, своєчасного розроблення пропозицiй щодо полiпшення законодавчого регулювання у вiдповiдних сферах з урахуванням потреб щодо фiнансування необхiдних заходiв пiд час формування бюджетiв рiзних рiвнiв.
       (Рис1) Впродовж 2015 року мiським головою проведено 19 особистих прийоми (у 2014 р. - 20) , на яких прийнято114 громадян ( у 2014 роцi - 75);
       Мiським головою була запроваджена практика виїзду на мiсця комiсiї у складi начальника комунального управлiння виконкому та керiвникiв комунальних пiдприємств у день пiсля прийому з метою обстеження iз заявником причин звернень на особистий прийом та на щотижневих нарадах мiським головою давались доручення керiвникам комунальних пiдприємств щодо усунення та попередження у майбутньому виявлених негараздiв..
       У 2015 року на рубрику "Запитай у мiського голови", що дiє на офiцiйному сайт мiської ради надiйшло 56 електронних звернень (у 2014 роцi - 27)
       Вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.08.2009 року № 898 "Про взаємодiю органiв виконавчої влади та державної установи "Урядовий контактний центр" виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради забезпечує оперативне реагування надiсланих електронних звернень, що надходять через урядову гарячу лiнiю та гарячу лiнiю обласної державної адмiнiстрацiї - 112.
       Надiйшло 232 звернення на урядову гарячу лiнiю (у 2014 - 168); та 80 звернень на лiнiю облдержадмiнiстрацiї -112. За характером звернення аналогiчнi до письмових (Рис.9)
       З метою оперативного реагування на звернення гарячу лiнiю обласної державної адмiнiстрацiї -112 запроваджено цiлодобове чергування групою вiдповiдальних чергових управлiння житлово-комунального господарства виконкому. Це служба "1525". До самої служби впродовж 2015 року звернулось 1415 громадян (у 2014 - 954).
       Кiлькiсть телефонних та електронних звернень зростає , бо громадянам зручнiше i швидше так вирiшувати свої проблеми.
       Громадяни мiста iнодi звертаються до виконавчого комiтету iз зверненнями , посилаючись на ЗУ "Про доступ до публiчної iнформацiї" надiючись на прискорений розгляд свого звернення (протягом 5 робочих днiв.) через незнання чинного законодавства.
       Для iнформацiї: Впродовж 2015 року надiйшло 625 запитiв на iнформацiю (у 2014 - 306) та 652 депутатських звернень та запитiв (у 2014 роцi 182).
       Основними причинами та умовами , що породжують письмовi заяви i скарги громадян, їх уснi звернення до мiського голови та дзвiнки на гарячу урядову лiнiю, лiнiю облдержадмiнiстрацiї-112 та лiню чергового сл. "1525" надалi є:
       - старiння i зношенiсть мереж житлового фонду, дорiг, вiдсутнiсть в достатнiй кiлькостi коштiв на їх замiну чи ремонт;
       - вiдсутнiсть фiнансового забезпечення наданих державою пiльг на перевезення;
       - збiльшенням кiлькостi громадяни що опиняються у скрутному становищi через хворобу, фiнансовi, житловi, сiмейнi проблеми, проблеми працевлаштування, тощо;
       - недостатнє фiнансування для забезпечення безоплатними лiками.
       - незнання громадянами чинного законодавства про захист своїх прав та неспроможнiсть матерiально захистити свої права в судi;
       - зростання активностi громадян пiд впливом засобiв масової iнформацiї та напередоднi виборiв.
       Аналiз роботи iз розгляду звернень громадян, що надiйшли до виконкому, свiдчать про необхiднiсть посилення контролю безпосередньо в управлiннях, вiддiлах та комунальних пiдприємствах мiста для забезпечення оперативного вирiшення звернень на гарячi лiнiї, виконання Конституцiї, Закону України "Про звернення громадян", вимог Указу Президента України та доручень голови облдержадмiнiстрацiї i мiського голови.
       Начальник загального вiддiлу Мартенс Т.О.

Довiдка
про роботу iз зверненнями громадян у виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради у I - му пiврiччi 2015 року
      Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради в своїй роботi по розгляду звернень громадян керується Конституцiєю України, Законом України "Про звернення громадян", Указом Президента України вiд 7 лютого 2008 року № 109/2008 "Про першочерговi заходи щодо забезпечення реалiзацiї та гарантування конституцiйного права на звернення до органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування ", Iнструкцiєю з дiловодства за зверненнями громадян, затвердженою постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.04.1997 року № 348, Класифiкатором звернень громадян, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 вересня 2008 року №858, розпорядженнями та рекомендацiями Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї рiшеннями виконавчого комiтету та розпорядженнями мiського голови.
      У вiдповiдностi до УПУ "Про першочерговi заходи щодо забезпечення реалiзацiї та гарантування конституцiйного права на звернення до органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування " ми двiчi на рiк розглядаємо на засiданнi виконавчого комiтету питання "Про роботу iз зверненнями громадян у виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради".
      Протягом I -го пiврiччя 2015 року у виконавчий комiтет надiйшло 407( у 2014р.- 281) звернень, що на 126 бiльше . З них: 378- письмових звернень (у 2014 р.- 274), що на 104 бiльше , нiж торiк та 7- заяв прийнято на особистому прийомi мiським головою.
      Серед звернень, що надiйшли 75 колективних звернення (у 2014- 68 ), що на 7 звернень бiльше, та 28 повторних (у 2014р.- 20), що на 8 бiльше нiж у 2014 роцi.
      За видами письмових звернень надiйшло: 4 пропозицiї, 366 заяв, 37 скарг.
      З органiв влади вищого рiвня надiйшло 8 звернень, з прокуратури -16, з СЕС-4 та 8 вiд iнших органiв влади.
      У I пiврiччi 2015 року iстотно, на 126 звернень , збiльшилась кiлькiсть звернень на iм'я мiського голови за iнiцiативи громадських органiзацiй. Впродовж пiврiччя надiйшло 141 звернення (35% загальної кiлькостi звернень) надiйшло вiд заступника г/о "Законнiсть i порядок".
      За характером порушених у зверненнях питань переважають питання комунального господарства, , транспорту , земельних вiдносин, житлової полiтики, фiнансової та економiчної полiтики, працi та заробiтної плати, з питань сiм'ї, дiтей, молодi та iншi
      Усi звернення, що надiйшли у виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради протягом I пiврiччя 2015 року розглянутi мiським головою та його заступниками i вирiшенi у вiдповiдностi до чинного законодавства структурними пiдроздiлами виконкому та комунальними органiзацiями мiста. Звернення, що надходили i не належали до повноважень виконкому вiдповiдно до ст. 7 ЗУ "Про звернення громадян" у термiни до 5 днiв пересилались за належнiстю вiдповiдному органу чи посадовiй особi, про що повiдомлявся заявник, який подав звернення.(2 звернення).
      Проблеми пiднятi в заявах, що не належали до вирiшення органами мiсцевого самоврядування вирiшувались методом посередництва чи iнiцiювання звернень до органiв влади вищого рiвня. На звернення в яких пiднятi проблеми , що не можуть бути вирiшенi на даному етапi з об'єктивних причин надавалось роз'яснення та зобов'язання щодо термiнiв виконання робiт.
      Слiд зазначити, що зменшилась кiлькiсть наданих "вексельних" зобов'язань 7 (1,7%) у I пiврiччi 2014року- 18 (6.4% ) з яких, ст.. на 30.07.2015 року 2 вже виконанi.
      "Вексельнi" зобов'язання стосувались ремонтiв вуличних дорiг, обрiзки дерев та вуличного освiтлення.
      "Вексельнi" зобов'язання, наданi у 2014 роцi в кiлькостi 5 перебували на контролi у 2015 роцi. Залишаються на контролi 1. Щодо влаштування тротуарної дорiжки вiд пр.Шевченка вздовж будинкiв Шевченка,26 та Шкiльна,6 (Г-24 вiд 25.02.2014); 2. Щодо ремонту дороги вул. Бобинського, Курбаса, Заньковецької(С-233 вiд 12.06.2014р) 3. Щодо формовочної обрiзки 2-х каштанiв, ( Т-419 вiд 17.11.2014р.).
      Заяви , що надiйшли у I пiврiччi 2015 року розглянутi наступним чином:
      90(22,1%) звернень - вирiшено позитивно ( у 2014 -32 ( 11,4%)
      На 307 (75,4% ) звернень - наданi роз'яснення ( у 2014 - 247( 87,9 %)
      Повторнi звернення це здебiльшого звернення до вище стоячих органiв влади, прокуратури та на прийом до мiського голови та звернення, якi не можуть бути вирiшенi з об'єктивних причин. Як зазначалось вище 28 (6,9%) повторних звернень . А саме з питань: пiльгового проїзду,водопостачання, бездiяльностi ДАБК, ремонту даху, щодо земельної дiлянки пiд ринок, щодо працевлаштування чи залучення на громадськi роботи, щодо визнання роботи незадовiльною керiвника СЕС, прокурора , щодо призначення держслужбовцiв на посади, щодо перегляду умов тендеру на лiтнiй перiод , скарга на будiвництво балкона сусiдами, щодо незаконного, на думку жильцiв, використання примiщення в пiд'їздi, 5 звернень вiд одного заявника щодо видiлення земельної дiлянки пiд забудову, щодо видiлення кiмнати в гуртожитку та щодо затвердження технiчної документацiї.
      На всi з них були наданi докладнi та обґрунтованi вiдповiдi у вiдповiдностi до чинного законодавства.
      Звернення громадян своєрiдним iндикатором наболiлих проблем, якi виникають з рiзних причин у громадян мiста , вони є сигналом до планування роботи по благоустрою мiста, перерозподiлу коштiв для вирiшення тих чи iнших проблем, якi виникають на часi.
      За рахунок коштiв мiсцевого бюджету виплачено матерiальної грошової допомоги пенсiонерам, ветеранам вiйни, малозабезпеченим сiм'ям 438 особам. на суму 339,6 тис. грн.(у 2014роцi - 271 особам на суму 142,1 тис. грн.), з них по сесiї 215 особам. на суму 278,6 тис. грн.( у 2014р - 96 чол. на суму 102,6 тис. грн.) Виплачено на поховання 23 чол. на суму 18,6 тис. грн.(у 2014р. - 24 особам на суму 19,4 тис. грн. )
      У 2015 роцi за рахунок коштiв мiсцевого бюджету надано :
      - разову грошову допомогу 90 учасникам АТО та сiм'ям загиблих на загальну суму 143,0 тис.грн.;
      - 144 сiм'ям учасникiв АТО надано пiльгу вiд сплати за комунальнi послуги з утримання будинкiв та прибудинкових територiй на загальну суму 69,3 тис.грн.
      Вiддiл органiзацiйно-кадрової роботи проводить прийом документiв на виготовлення нагородних листiв для отримання державних нагород, зокрема вiд багатодiтних матерiв - щодо присвоєння почесного звання України "Мати-героїня" (Указ Президента України вiд 29.06.2001 року № 476/2001).
      Станом на 1 липня 2015 року по Червоноградськiй мiськiй радi удостоєнi почесного звання України "Мати-героїня" 129 багатодiтних матерiв: з них : в Червоноградi- 82, в Соснiвцi - 33, в смт. Гiрник - 14.
      Усiм їм управлiнням працi та соцiального захисту населення було виплачено одноразову винагороду у сумi- 1млн.272 тис. гривень.
      З метою забезпечення належного виконання вимог чинного законодавства "Про звернення громадян " у виконавчому комiтетi проводився аналiз звернень для виявлення причин, що їх породжують, а також виявлення найбiльш гострих суспiльно-значущих проблем, якi потребували негайного вирiшення, своєчасного розроблення пропозицiй щодо полiпшення законодавчого регулювання у вiдповiдних сферах з урахуванням потреб щодо фiнансування необхiдних заходiв пiд час формування бюджетiв рiзних рiвнiв.
      У вiдповiдностi до розпорядження мiського голови вiд 01.02.2008р. № 12 " Про органiзацiю роботи iз зверненнями громадян у виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради " : проведено 9 особистих прийоми мiського голови (у 2014 р. - 10) , на яких прийнято 49 громадян ( у 2014 роцi - 46);
      Триває, запроваджена мiським головою, практика виїзду на мiсця комiсiї у складi начальника комунального управлiння виконкому та керiвникiв комунальних пiдприємств у день пiсля прийому з метою обстеження iз заявником причин звернень на особистий прийом та на щотижневих нарадах мiського голови з керiвниками комунальних пiдприємств проводиться аналiз звернень з метою їх оперативного вирiшення та попередження у майбутньому.
      У I пiврiччi 2015 року на рубрику "Запитай у мiського голови", що дiє на офiцiйному сайт мiської ради надiйшло 38 електронних звернень (у 2014 роцi - 21)
      Вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.08.2009 року № 898 "Про взаємодiю органiв виконавчої влади та державної установи "Урядовий контактний центр" виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради забезпечує оперативне реагування надiсланих електронних звернень, що надходять через урядову телефонну "гарячу лiнiю" та гарячу лiнiю обласної державної адмiнiстрацiї- 112. Надiйшло 107 звернень (у 2015 - 76), з яких 16 на лiнiю облдержадмiнiстрацiї -112.
      Кiлькiсть цих звернень зростає , бо громадянам зручнiше i швидше так вирiшувати свої проблеми. (Термiн розгляду цих звернень не перевищує 15 днiв)
      Громадяни мiста iнодi звертаються до виконавчого комiтету iз зверненнями , посилаючись на ЗУ "Про доступ до публiчної iнформацiї" надiючись на прискорений розгляд свого звернення (протягом 5 робочих днiв.) чи через незнання чинного законодавства.
      Для iнформацiї: Впродовж пiврiччя 2015 року надiйшло 472 запити на iнформацiю (у 2014 - 147) та 232 депутатських звернень та запитiв (у 2014 роцi 69). На телефонну лiню чергового сл. "1525" надiйшло 630 дзвiнкiв.
      У вiдповiдностi до Указу Президента України вiд 7 лютого 2008 року № 109/2008 - 30.01.2015 року на засiданнi виконкому слухалось питання Про роботу iз зверненнями громадян, якi надiйшли у виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради у 2014 роцi за яким прийнято рiшення №1 .
      Звiти розмiщенi на офiцiйному веб-сайтi Червоноградської мiської ради в роздiлi "Звернення громадян".
      Основними причинами та умовами , що породжують письмовi заяви i скарги громадян, їх уснi звернення до мiського голови та дзвiнки на гарячу урядову лiнiю, лiнiю Лода-112 та лiню чергового сл. "1525" надалi є:
      - старiння i зношенiсть мереж житлового фонду, дорiг, вiдсутнiсть в достатнiй кiлькостi коштiв на їх замiну чи ремонт;
      - вiдсутнiсть фiнансового забезпечення наданих державою пiльг на перевезення;
      - збiльшенням кiлькостi громадяни що опиняються у скрутному становищi через хворобу, фiнансовi, житловi, сiмейнi проблеми, проблеми працевлаштування, тощо;
      - незнання громадянами чинного законодавства про захист своїх прав та неспроможнiсть матерiально захистити свої права в судi;
      - зростання активностi громадських дiячiв пiд впливом засобiв масової iнформацiї та напередоднi виборiв
      Аналiз роботи iз розгляду звернень громадян, що надiйшли до виконкому, свiдчать про необхiднiсть посилення контролю безпосередньо в управлiннях, вiддiлах та комунальних пiдприємствах мiста для забезпечення оперативного вирiшення звернень на гарячi лiнiї, виконання Конституцiї, Закону України "Про звернення громадян", вимог Указу Президента України та доручень голови облдержадмiнiстрацiї i мiського голови.

Довiдка
про пiдсумки роботи, щодо розгляду звернень громадян, якi надiйшли у
виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради у 2014 роцi
       Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради в своїй роботi по розгляду пропозицiй, заяв та скарг громадян керується Конституцiєю України, Законом України "Про звернення громадян", Указом Президента України вiд 7 лютого 2008 року № 109/2008 "Про першочерговi заходи щодо забезпечення реалiзацiї та гарантування конституцiйного права на звернення до органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування ", Iнструкцiєю з дiловодства за зверненнями громадян, затвердженою постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.04.1997 року № 348, Класифiкатором звернень громадян, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 вересня 2008 року №858, розпорядженнями та рекомендацiями Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї рiшеннями виконавчого комiтету та розпорядженнями мiського голови.
       У вiдповiдностi до УПУ "Про першочерговi заходи щодо забезпечення реалiзацiї та гарантування конституцiйного права на звернення до органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування " ми двiчi на рiк розглядаємо на засiданнi виконкому питання "Про роботу iз зверненнями громадян у виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради".
       Протягом 2014 року у виконавчий комiтет надiйшло 626 ( у 2013р.- 895) звернень, що на 269 менше . З них: 548- письмових звернень (у 2013 р.- 719), що на 171 менше , нiж торiк та 90 - звернень на особистий прийом до мiського голови. ( у 2013 р - 176), що на 98 звернень бменше нiж у 2013 роцi
       Серед звернень, що надiйшло 129 колективних звернення (у 2013 - 176 ), що на 47 звернень менше, та 41 повторне (у 2013р.- 58), що на 17 менше нiж у 2013 роцi.
       За видами письмових звернень надiйшло: 2 пропозицiї, 490 заяв, 56 скарг.
       З органiв влади вищого рiвня надiйшло 34 звернення та 19 з прокуратури.
       За характером порушених у зверненнях питань головне мiсце займають питання комунального господарства, житлової полiтики, транспорту i зв'язку, працi та заробiтної плати, земельних вiдносин, стихiйної торгiвлi, забезпечення законностi та охорони правопорядку, питань сiм'ї, дiтей, молодi та iншi
       Усi звернення, що надiйшли у виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради протягом 2014 року розглянутi мiським головою та його заступниками i вирiшенi у вiдповiдностi до чинного законодавства структурними пiдроздiлами виконкому та комунальними органiзацiями мiста. Звернення, що надходили i не належали до повноважень виконкому вiдповiдно до ст. 7 ЗУ "Про звернення громадян" у термiни до 5 днiв пересилались за належнiстю вiдповiдному органу чи посадовiй особi, про що повiдомлявся заявник, який подав звернення.(43 звернення).
       У вiдповiдях на звернення, якi неможливо позитивно вирiшити надавались фiнансово-економiчне та юридичне обґрунтування та пропозицiї щодо iнших шляхiв їх розв'язання. Проблеми пiднятi в заявах, що не належали до вирiшення органами мiсцевого самоврядування вирiшувались методом посередництва чи iнiцiювання звернень до органiв влади вищого рiвня. На звернення в яких пiднятi проблеми , що не можуть бути вирiшенi на даному етапi з об'єктивних причин надавалось роз'яснення та зобов'язання щодо термiнiв виконання робiт.
       На жаль триває практика затягування до останнього дня термiну розгляду управлiнням житлово - комунального господарства .
       З метою прискорення розгляду, звернення громадян електронною поштою надсилаються до виконавцiв.
       Незважаючи на зменшення в 2014 роцi надходження звернень в цiлому по мiсту , на жаль, ще мають мiсце повторнi звернення авторами яких, як правило, є постiйнi дописувачi чи громадяни , якi опинились у скрутному становищi .
       Повторнi звернення це здебiльшого звернення до вище стоячих органiв влади, прокуратури та на прийом до мiського голови.
       А саме з питань:
       - щодо виплати заборгованої з /п КП ЧУБiI "Будiнвест" (заборгованiсть частково виплачена, директора притягнуто до вiдповiдальностi та накладено штраф в сумi 550 грн.) -3 звернення
       - щодо видiлення житла (заявниця, iнвалiд I групи, яка на квартирному облiку перебуває на шахтi "Лiсова" з 1981 року впродовж багатьох рокiв звертається в рiзнi iнстанцiї з питань видiлення житла. Виконавчим комiтетом надавались роз'яснення, рекомендовано заявницi звернутись в Мiнiстерство енергетики та вугiльної промисловостi України.) 6 - звернень
       - щодо подачi ржавої води та перерахункiв за воду (Вiдомчою лабораторiєю КП "ЧВК" проводився вiдбiр проб води в рiзнi днi i рiзнi години доби. Дослiдний вмiст залiза у водi не перевищував нормативного, роз'яснено порядок проведення перерахункiв за наданi послуги. - 3 звернення
       - щодо неналежного забезпечення пасажирських перевезень пiльгових категорiй громадян (в кожному конкретному випадку звернень громадян iнформувались перевiзники на чиїх маршрутах були допущенi факти викладенi в заявах, , вживались заходи до водiїв, проводився монiторинг перевезень, складались акти, проводились спiльнi наради. )
       - скарги на неправомiрнi дiї сусiдiв, що призводять до антисанiтарного стану навколишньої територiї (порушника зобов'язано провести благоустрiй на забрудненiй територiї та попереджено про адмiнiстративну вiдповiдальнiсть за вчиненi дiї. ) -2 звернення;
       - щодо втручання сусiдiв в опалювальну систему.( здiйснена перевiрка квартир в яких власники вiд'єднались вiд стоякiв через аварiйний стан радiаторiв, перевiрено цiлiснiсть стоякiв, запевнено заявникiв що в опалювальний сезон послуга з центрального теплопостачання буде надана належним чином.;
       - щодо пiдтоплення квартир сусiдами (проводилось обстеження, якщо заявник давав доступ до помешкання, складались акти у разi необхiдностi та надавалось роз'яснення щодо звернень в судовi iнстанцiї.
       - неодноразовi звернення в рiзнi iнстанцiї без вказання реальних фактiв порушення законодавства про соцiальне страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi та правопорушення пiд час обстеження з пiдозрою на професiйне захворювання.(надавалось роз'яснення щодо порядку встановлення дiагнозу професiйного захворювання, проводилось обстеження заявника та зроблено висновок, що захворювання заявника не пов'язане з роботою в шкiдливих умовах претензiй до медпрацiвникiв ЧЦМЛ не виявляв, вiд скерування на обстеження з приводу профзахворювання вiдмовився. 2 зв
       - щодо використання та захаращення пiдвального примiщення в житловому будинку.( було створено компетентну комiсiю , за наслiдками її перевiрки зобов'язано керiвника КП "ЧЖКС" провести очищення пiдвалу; проведено опитування мешканцiв будинку щодо використання примiщення пiд заняття спортом i встановлено прилад облiку електроенергiї в даному примiщення. )
       - неодноразовi звернення громадського дiяча Ткачика В.П. щодо неналежного оформлення Куткiв споживача в салонах автобусiв на мiських маршрутах (протокольними рiшеннями проведених спiльних нарад зобов'язано перевiзникiв привести Кутки споживача у належний стан вiдповiдно до вимог Правил надання послуг пасажирського автомобiльного транспорту.)
       - неодноразовi звернення громадського дiяча Ткачика В.П. щодо стихiйної торгiвлi з рук у невстановлених мiсцях (виконавчим комiтетом створена спецiальна комiсiя, яка систематично здiйснює рейдовi перевiрки щодо припинення "стихiйної торгiвлi"на вулицях мiста, до складу якої входять представники мiського вiддiлу мiлiцiї . податкової iнспекцiї, санiтарної та ветеринарної служб, спецiалiстiв вiддiлiв економiки та захисту прав споживачiв. Мiлiцiєю складались адмiнiстративнi протоколи, спецiалiстами вiддiлiв виконкому скеровувались листи - запити, для вжиття заходiв, керiвникам пiдприємств на прилеглiй територiї яких здiйснювалась "стихiйна торгiвля")
       - звернення громадського дiяча Ткачика В.П. щодо ремонту туалетної кiмнати в нейрохiрургiчному вiддiлення ЧЦМЛ( обидва туалети перебувають у робочому станi, косметичний ремонт кабiнок, який був запланований у червнi 2014 роцi триває, умивальник буде встановлений пiсля придбання його за кошти вiддiлення, а встановлення душових кабiнок не передбачене проектом)
       - звернення безробiтного щодо залучення депутата мiської ради, як досвiдченого фахiвця у сферi юриспруденцiї про оформлення та видачу процесуального документу до Європейського суду з прав людини ( заявнику вiдмовлено по причинi невiдповiдностi поданих ним документiв та не наведення стверджуючих порушень Конвенцiї. Роз'яснено про право оскарження вiдмови.)
       - щодо видiлення кiмнати в гуртожитку
       - щодо надання земельної дiлянки для iндивiдуального будiвництва - 5 звернень вiд одного громадянина (Седьмака I.В)
       - щодо працевлаштування громадянина, якому не пiдходять роботи iз запропонованих мiським Центром зайнятостi.
       - Скарги почергово сусiдiв одних на одних та на неправомiрнiсть дiй дiльничного iнспектора у цiй суперечцi.
       - Скарги на бездiяльнiсть ДАБК в у вирiшеннi спору з сусiдами щодо знесення балкону (Коломацька М.М.)
       На всi з них були наданi докладнi та обґрунтованi вiдповiдi у вiдповiдностi до чинного законодавства.
       Звернення громадян своєрiдним iндикатором наболiлих проблем, якi виникають з рiзних причин у громадян мiста
       Заяви , що надiйшли у 2014 року розглянутi наступним чином:
       - 85 (13,6%) звернень - вирiшено позитивно ( у2013 роцi - 93 ( 10,4 %))
       - На 511 (81,6) звернень - наданi роз'яснення ( у 2013 - 558 ( 65,7 %)
       - На 28 (4,5%)(у 2013р - 32(3,6%) надавались зобов'язання щодо термiнiв виконання робiт, з яких станом на 20.01.14р 17- виконанi , по 2 - термiн виконання перенесено 2015 рiк, 9- запланованi до виконання у 2015 роцi залишаються на контролi.
       - За 2 зверненнями вiдмовлено (у 2013 - 6)
       З об'єктивних причин тривала практика надання зобов'язань щодо термiнiв виконання робiт через обмеженiсть в коштах на виконання ремонтних робiт, затримками казначейського обслуговування через вiдсутнiсть фiнансового ресурсу. Але в цьому випадку заявникам надаються вiдповiдi - повiдомлення щодо запланованих термiнiв виконання робiт.
       Протягом 2014 року за рахунок коштiв мiського бюджету виплачено разову матерiальну грошову допомогу пенсiонерам, ветеранам вiйни, малозабезпеченим 543 особам на суму 373,1 ( у 2013 р. 567 на суму 250,5 тис грн.) тис. грн., з них за рiшеннями сесiї 230 особам на суму 296,4 тис. грн. (140 особам на суму 164,6 тис грн.) Виплачено на поховання 53 чол. на суму 41, тис. грн. (у 2013 роцi 51 особi на суму 40,5тис. грн )
       В тому числi за рахунок коштiв мiсцевого бюджету надано разову грошову допомогу 74 учасникам АТО та сiм'ям загиблих на загальну суму 131,5 тис.грн.;
100 сiм'ям учасникiв АТО надано пiльгу вiд сплати за комунальнi послуги з утримання будинкiв та прибудинкових територiй на загальну суму 30,8 тис.грн.
       Протягом 2014 року 6 багатодiтним матерям Червонограда були присвоєнi почеснi звання України "Мати-героїня". Ууправлiнням працi та соцiального захисту населення було виплачено одноразову винагороду у сумi 73,08 тис. гривень Урочисте нагородження вiдбувалося на сесiях мiської ради.
       З метою забезпечення належного виконання вимог чинного законодавства "Про звернення громадян " у виконавчому комiтетi проводився аналiз звернень для виявлення причин, що їх породжують, а також виявлення найбiльш гострих суспiльно-значущих проблем, якi потребували негайного вирiшення, своєчасного розроблення пропозицiй щодо полiпшення законодавчого регулювання у вiдповiдних сферах з урахуванням потреб щодо фiнансування необхiдних заходiв пiд час формування бюджетiв рiзних рiвнiв.
       У вiдповiдностi до розпорядження мiського голови вiд 01.02.2008р. № 12 " Про органiзацiю роботи iз зверненнями громадян у виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради " : проведено 20 особистих прийоми мiського голови (у 2013 р. - 22) , з яких 19 - мiським головою, на яких прийнято90 громадян ( у 2013 роцi - 176); мiським головою проведено - 2 виїзних прийоми (у 2103р.- 5) на яких прийнято 11 громадян (у 2013 - 58): у м. Соснiвка - 1 (10.02.13 -7гр; )у смт. Гiрник -1 (10.11.14 - 4 )
       Мiським головою запроваджено практику виїзду на мiсця комiсiї у складi начальника комунального управлiння виконкому та начальника КП "ЧЖКС" у день пiсля прийому з метою обстеження iз заявником причин звернень на особистий прийом та на щотижневих нарадах мiського голови з керiвниками комунальних пiдприємств проводиться аналiз звернень з метою їх оперативного вирiшення та попередження у майбутньому.
       У 20134 роцi на рубрику "Запитай у мiського голови" ,що дiє на офiцiйному сайт мiської ради надiйшло 27 електронних звернення (у 2013 роцi - 33)
       Вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.08.2009 року № 898 "Про взаємодiю органiв виконавчої влади та державної установи "Урядовий контактний центр" виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради забезпечує оперативне реагування надiсланих електронних звернень, що надходять через урядову телефонну "гарячу лiнiю". Надiйшло 168 звернень (у 2013 - 145), в яких 91 - стосувались комунальних питань, 38 - питань соцiального захисту, 7- земельних вiдносин, 5- будiвництва та ДАБК, 9- питань транспорту, 6 - освiти, 8 - медичного обслуговування та 4- питань становлення опiки та пiклування.
       Кiлькiсть цих звернень зростає , бо громадянам зручнiше i швидше так вирiшувати свої проблеми.
       Громадяни мiста iнодi звертаються до виконавчого комiтету iз зверненнями , посилаючись на ЗУ "Про доступ до публiчної iнформацiї" надiючись на прискорений розгляд свого звернення чи через незнання чинного законодавства
       У вiдповiдностi до Указу Президента України вiд 7 лютого 2008 року № 109/2008 - 25.01.2014 року та 31.07.2014 року на засiданнях виконкому слухались питання Про роботу iз зверненнями громадян, якi надiйшли у виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради у 2013 роцi та у I пiврiччi 2014 року за яким прийнято рiшення №1 та № 126
       Iнформацiя про пiдсумки цiєї роботи друкувалась в газетi "Новини Прибужжя" (№8 (5786) вiд 20.02.2014року) та в газетi "Вiсник" № 964 вiд 14.08.2014 , звiти розмiщенi на офiцiйному веб-сайтi Червоноградської мiської ради в роздiлi "Звернення громадян".
       Основними причинами та умовами , що породжують письмовi заяви i скарги громадян, їх уснi звернення до мiського голови та дзвiнки на гарячу урядову лiнiю надалi є:
       - старiння i зношенiсть мереж житлового фонду, дорiг, вiдсутнiсть в достатнiй кiлькостi коштiв на їх замiну чи ремонт;
       - затримка казначейського обслуговування виконуваних робiт через вiдсутнiсть фiнансового ресурсу;
       - вiдсутнiсть фiнансового забезпечення наданих державою пiльг на перевезення;
       - неврегульованiсть нормативно - законодавчої бази (вiдсутнiсть коштiв) для забезпечення реалiзацiї права громадян на приватизацiю житла в гуртожитках , вiдсутнiсть житла;
       - збiльшенням кiлькостi громадяни що опиняються у скрутному становищi через хворобу, фiнансовi, житловi, сiмейнi проблеми, проблеми працевлаштування, тощо;
       - незнання громадянами чинного законодавства про захист своїх прав та неспроможнiсть матерiально захистити свої права в судi;
       - вирiшення питань якi не належать до повноважень виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради.
       Аналiз роботи iз розгляду звернень громадян, що надiйшли до виконкому, свiдчать про необхiднiсть посилення контролю безпосередньо в управлiннях, вiддiлах та комунальних пiдприємствах мiста для забезпечення виконання Конституцiї, Закону України "Про звернення громадян", вимог Указу Президента України та доручень голови облдержадмiнiстрацiї i мiського голови.

Аналiтична iнформацiя про пiдсумки роботи, щодо розгляду звернень громадян, якi надiйшли у виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради у I-му пiврiччi 2014 року у порiвняннi з аналогiчним перiодом 2013 року
       Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради в своїй роботi по розгляду пропозицiй, заяв та скарг громадян керується Конституцiєю України, Законом України "Про звернення громадян", Указом Президента України вiд 7 лютого 2008 року № 109/2008 "Про першочерговi заходи щодо забезпечення реалiзацiї та гарантування конституцiйного права на звернення до органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування ", Iнструкцiєю з дiловодства за зверненнями громадян, затвердженою постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.04.1997 року № 348, Класифiкатором звернень громадян, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 вересня 2008 року №858, розпорядженнями та рекомендацiями Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї, рiшеннями виконавчого комiтету Червоноградської мiської ради та розпорядженнями мiського голови.
       На їх виконання додатково здiйснено комплекс заходiв методологiчного, органiзацiйного та iнформацiйно-аналiтичного характеру.
       У вiдповiдностi до УПУ "Про першочерговi заходи щодо забезпечення реалiзацiї та гарантування конституцiйного права на звернення до органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування " ми двiчi на рiк розглядаємо на засiданнi виконкому питання "Про роботу iз зверненнями громадян у виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради".
       Протягом 6-ти мiсяцiв 2014 року у виконавчий комiтет надiйшло 281( у 2013р.- 420 ) звернень, що на 139 менше нiж за аналогiчний перiод у 2013 року. З них 274 - письмових звернень (у 2013 р.- 394), що на 120 менше , нiж торiк та 7 - заяв прийнято на особистих прийомах. ( у 2013 р - 26), що на 19 звернень менше нiж за аналогiчний перiод у 2013 роцi
       Серед звернень, що надiйшло 68 колективних звернення, що на 45 звернень менше , нiж у минулому роцi; 20 повторних, що на 16 менше нiж за аналогiчний перiод 2013року.
       За видами звернень надiйшло: 1 пропозицiя, 255 заяв, 25 скарг.
       З вищестоящих органiв влади надiйшло 32 звернення, що на 19 звернень менше нiж за аналогiчний перiод 2013 року, а саме:
       1. з Апарату Президента через облдержадмiнiстрацiю - 4 звернення;
       2. з ВРУ через облдержадмiнiстрацiю - 1 звернення;
       3. з облдержадмiнiстрацiї - 6 звернень;
       4. з Департаменту ЖКГ облдержадмiнiстрацiї - 2 звернення
       5. з прокуратури - 19 звернень.
       Кiлькiсна характеристика звернень з питань, з яких найчастiше звертались громадяни, така:
       комунального господарства - 146 (52% ) (у 2013 - 263 (62,7% );
       транспорту i зв'язку - 23 (8,2%) (у 2013 - 21 (5%);
       промислової полiтики (стихiйна торгiвля) - 20 (7,1%);
       житлової полiтики - 16 (5,7%) (у 2013 - 25 (5,9%);
       працi i заробiтної плати - 12 (4,3%) (у 2013 - 3 (0,7%);
       забезпечення дотримання законностi - 11 (3,9%) (у 2013 - 7(1,7%);
       та охорони правопорядку, реалiзацiї прав i свобод громадян соцiального захисту - 8 (2,8%) (у 2013 - 15 (3,5%);
       економiчної, цiнової, iнвестицiйної, зовнiшньоекономiчної, регiональної полiтики та будiвництва, пiдприємництва - 8 (2,8%) (у 2013 - 19 (4,5%);
       аграрної полiтики i земельних вiдносин - 5 (1,8%) (у 2013 - 21 (5%);
       фiнансової податкової i митної полiтики - 5 (1,8%) (у 2013 - 4 ( 0,9%);
       сiм'ї, дiтей, молодi гендерної рiвностi, фiзичної культури i спорту - 14 (1,4%) (у 2013 - 18 (4,3%);
       Усi звернення, що надiйшли у виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради протягом I пiврiччя 2014 року розглянутi мiським головою та його заступниками i вирiшенi у вiдповiдностi до чинного законодавства структурними пiдроздiлами виконкому та комунальними пiдприємствами мiста. Звернення, що надходили i не належали до повноважень виконкому у термiни до 5 днiв пересилались за належнiстю вiдповiдному органу чи посадовiй особi, про що повiдомлялось громадянину, який подав звернення.(8 звернень). Найчастiше це звернення, з якими би громадяни мали звертатись до правоохоронних органiв.
       32 ( 11,4%) звернень - вирiшено позитивно ( у 2013 -40 ( 9,5%)
       На 247( 87,9 %) звернень - наданi роз'яснення ( у 2013 - 366 ( 87,1 %)
       На - 18(6,4%) наданi зобов'язання щодо термiнiв виконання робiт, з яких станом на 31.07.14р 8- виконанi (у 2013р -14(3,3%) 2 (асфальтування дорiжки перед пiд'їздом №4 по вул. Iвасюка, 25 перенесено на III кв. 2014 , обрiзка аличi на вул. Бандери,47 перенесено на грудень 2014р.) Решта 8 перебувають на контролi до повного виконання у встановленi термiни;
       У 2014роцi з об'єктивних причин триває практика надання зобов'язань щодо термiнiв виконання робiт через обмеженiсть в коштах на виконання робiт , затримки фiнансування видаткiв казначейством. Не проведенi в повному обсязi розрахунки за виконанi роботи у 2013 роцi. Але в такому випадку заявникам надаються вiдповiдi - повiдомлення щодо перенесення запланованих термiнiв виконання робiт.
       По 1 зверненню термiн розгляду був продовжений до 45 днiв.(щодо каналiзування будинкiв.)
       У вiдповiдях на звернення, якi неможливо позитивно вирiшити надавались фiнансово-економiчне та юридичне обґрунтування та пропозицiї щодо iнших шляхiв їх розв'язання.        Проблеми пiднятi в заявах, що не належали до вирiшення органами мiсцевого самоврядування вирiшувались методом посередництва чи iнiцiювання запитiв до вищестоящих органiв влади i органiзацiй, на проблеми пiднятi в заявах, що не можуть бути вирiшенi на даному етапi з об'єктивних причин надавалось роз'яснення.(стосувались ремонту дороги Р-15)
       Повторнi звернення - це звернення на особистий прийом до мiського голови, до вище стоячих органiв влади та прокуратури. Це звернення, як правило, наших постiйних дописувачiв, якi опинились у скрутному становищi через хворобу, фiнансовi, житловi, сiмейнi проблеми, проблеми працевлаштування та незнання чинного законодавства або матерiально неспроможнi захистити свої права в судi. Цi звернення є неодноразовими та дубленими.
       У першому пiврiччi 2014 року повторнi звернення, звернення до органiв влади вищого рiвня та прокуратури надходили з наступних питань:
       - щодо виплати заборгованої з /п КП ЧУБiI "Будiнвест" (заборгованiсть частково виплачена, директора притягнуто до вiдповiдальностi та накладено штраф в сумi 550 грн.) -3 звернення
       - щодо видiлення житла (заявниця, iнвалiд I групи, яка на квартирному облiку перебуває на шахтi "Лiсова" з 1981 року впродовж багатьох рокiв звертається в рiзнi iнстанцiї з питань видiлення житла. Виконавчим комiтетом надавались роз'яснення, рекомендовано заявницi звернутись в Мiнiстерство енергетики та вугiльної промисловостi України.) 6 - звернень
       - щодо подачi ржавої води та перерахункiв за воду (Вiдомчою лабораторiєю КП "ЧВК" проводився вiдбiр проб води в рiзнi днi i рiзнi години доби. Дослiдний вмiст залiза у водi не перевищував нормативного, роз'яснено порядок проведення перерахункiв за наданi послуги. - 3 звернення
       - щодо неналежного забезпечення пасажирських перевезень пiльгових категорiй громадян (в кожному конкретному випадку звернень громадян iнформувались перевiзники на чиїх маршрутах були допущенi факти викладенi в заявах, , вживались заходи до водiїв, проводився монiторинг перевезень, складались акти, проводились спiльнi наради. )
       - скарги на неправомiрнi дiї сусiдiв, що призводять до антисанiтарного стану навколишньої територiї (порушника зобов'язано провести благоустрiй на забрудненiй територiї та попереджено про адмiнiстративну вiдповiдальнiсть за вчиненi дiї. ) -2 звернення;
       - щодо втручання сусiдiв в опалювальну систему.( здiйснена перевiрка квартир в яких власники вiд'єднались вiд стоякiв через аварiйний стан радiаторiв, перевiрено цiлiснiсть стоякiв, запевнено заявникiв що в опалювальний сезон послуга з центрального теплопостачання буде надана належним чином.;
       - щодо пiдтоплення квартир сусiдами (проводилось обстеження, якщо заявник давав доступ до помешкання, складались акти у разi необхiдностi та надавалось роз'яснення щодо звернень в судовi iнстанцiї.
       - неодноразовi звернення в рiзнi iнстанцiї без вказання реальних фактiв порушення законодавства про соцiальне страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi та правопорушення пiд час обстеження з пiдозрою на професiйне захворювання.(надавалось роз'яснення щодо порядку встановлення дiагнозу професiйного захворювання, проводилось обстеження заявника та зроблено висновок, що захворювання заявника не пов'язане з роботою в шкiдливих умовах претензiй до медпрацiвникiв ЧЦМЛ не виявляв, вiд скерування на обстеження з приводу профзахворювання вiдмовився.
       - щодо використання та захаращення пiдвального примiщення в житловому будинку.( було створено компетентну комiсiю , за наслiдками її перевiрки зобов'язано керiвника КП "ЧЖКС" провести очищення пiдвалу; проведено опитування мешканцiв будинку щодо використання примiщення пiд заняття спортом i встановлено прилад облiку електроенергiї в даному примiщення. )
       - неодноразовi звернення громадського дiяча Ткачика В.П. щодо неналежного оформлення Куткiв споживача в салонах автобусiв на мiських маршрутах (протокольними рiшеннями проведених спiльних нарад зобов'язано перевiзникiв привести Кутки споживача у належний стан вiдповiдно до вимог Правил надання послуг пасажирського автомобiльного транспорту.)
       - неодноразовi звернення громадського дiяча Ткачика В.П. щодо стихiйної торгiвлi з рук у невстановлених мiсцях (виконавчим комiтетом створена спецiальна комiсiя, яка систематично здiйснює рейдовi перевiрки щодо припинення "стихiйної торгiвлi"на вулицях мiста, до складу якої входять представники мiського вiддiлу мiлiцiї . податкової iнспекцiї, санiтарної та ветеринарної служб, спецiалiстiв вiддiлiв економiки та захисту прав споживачiв. Мiлiцiєю складались адмiнiстративнi протоколи, спецiалiстами вiддiлiв виконкому скеровувались листи - запити, для вжиття заходiв, керiвникам пiдприємств на прилеглiй територiї яких здiйснювалась "стихiйна торгiвля")
- звернення громадського дiяча Ткачика В.П. щодо ремонту туалетної кiмнати в нейрохiрургiчному вiддiлення ЧЦМЛ( обидва туалети перебувають у робочому станi, косметичний ремонт кабiнок, який був запланований у червнi 2014 роцi триває, умивальник буде встановлений пiсля придбання його за кошти вiддiлення, а встановлення душових кабiнок не передбачене проектом)
       - звернення безробiтного щодо залучення депутата мiської ради, як досвiдченого фахiвця у сферi юриспруденцiї про оформлення та видачу процесуального документу до Європейського суду з прав людини ( заявнику вiдмовлено по причинi невiдповiдностi поданих ним документiв та не наведення стверджуючих порушень Конвенцiї. Роз'яснено про право оскарження вiдмови.)
       Повторнi звернення i звернення до вище стоячих та правоохоронних органiв є своєрiдним iндикатором наболiлих проблем, вирiшення яких не завжди належить до компетенцiї виконкому мiської ради , незадоволення вiдповiддю через незнання чинного законодавства , через незадовiльнi умови проживання, через недостатнiсть житлової площi
       У I пiврiччi 2014 року за рахунок коштiв мiсцевого бюджету виплачено матерiальної грошової допомоги пенсiонерам, ветеранам вiйни, малозабезпеченим сiм'ям 271 чол. на суму 142,1 тис. грн., з них по сесiї 96 чол. на суму 102,6 тис. грн. Виплачено на поховання 27 чол. на суму 21,0 тис. грн.. (у 2013 - 354 гр. на суму 118.5 тис грн., в тому числi за рiшеннями сесiї мiської ради 46 чол. на суму 58,5 тис. грн. Виплачено допомоги на поховання 24 особам на суму 19,4 тис. грн.)
       З метою забезпечення належного виконання вимог чинного законодавства "Про звернення громадян " у виконавчому комiтетi на засiданнях постiйно дiючої комiсiї проводився аналiз звернень для виявлення причин, що їх породжують, а також виявлення найбiльш гострих суспiльно-значущих проблем, якi потребували негайного вирiшення.,
       У вiдповiдностi до розпорядження мiського голови вiд 01.02.2008р. № 12 " Про органiзацiю роботи iз зверненнями громадян у виконавчому комiтетi Червоноградської мiської ради " : проведено 10 особистих прийомiв , з яких 9 - мiським головою, на яких прийнято 46 громадян; мiським головою проведено 1) виїзний прийом у м. Соснiвка на яких прийнято 7 громадян (у 2013- в м. Соснiвцi - на 3 прийомах прийнято 42 громадянина )
       У I пiврiччi 2014 року на рубрику "Запитай у мiського голови", що дiє на офiцiйному сайт мiської ради надiйшло 21 електронне звернення (у 2013 роцi - 20)
       Зменшилась кiлькiсть звернень на Урядову гарячу лiнiю з 80 звернень у 2013 на до 76 у 2014роцi. ) Громадяни на Урядову гарячу лiнiю звертались з наступних питань: - житлово-комунальних - 46 звернень ; медицини - 6; Соцiального захисту -11; маршрутних перевезень - 6; будiвництва - 4; фiнансування - 2
       Для iнформацiї: зросла кiлькiсть звернень - запитiв на публiчну iнформацiю протягом пiврiччя з 56 у 2013 роцi до 147 у 2014.
25.01.2014 року на засiдання виконкому слухалось питання "Про роботу iз зверненнями громадян, якi надiйшли у виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради у 2013 роцi." за яким прийнято рiшення №1
       У мiськiй газетi "Новини Прибужжя " висвiтлювались узагальненi матерiали щодо органiзацiї роботи зi зверненнями громадян, графiки особистих прийомiв, роз'яснення та консультацiй з найбiльш актуальних питань, що порушують громадяни у зверненнях. (№8 (5786) вiд 20.02.2014року)
       Звiт "Про пiдсумки роботи щодо розгляду звернень громадян, якi надiйшли у виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради у 2013 роцi " розмiщений на офiцiйному веб-сайтi Червоноградської мiської ради в роздiлi "Звернення громадян".
       За iнформацiєю вiддiлу роботи iз зверненнями громадян облдержадмiнiстрацiї до органiв влади вищого рiвня вiд мешканцiв мiст Червонограда, надiйшло 72 звернення (АПУ -12, ВРУ- 3, КМУ -5 Мiнсоцполiтики -1, Державна санiтарно- епiдемiчна служба -1, Лода - 48) .Як наслiдок Червоноград зайняв 25 рейтингове мiсце з 29 серед райдержадмiнiстрацiй та мiст обласного значення Львiвщини. Червоноградцi звертались з таких питань: 16 - звернень з питань соцiального захисту (7 матерiальна допомога); 16 - забезпечення дотримання законностi та охорони правопорядку, реалiзацiї прав i свобод громадян ; 6 - з житлової полiтики; по 4 звернення з питань працi та з/п , комунального господарства по 3 звернення з питань охорони здоров'я, освiти та щодо дiяльнiсть партiї "Свобода" в Червоноградi (Ткачик В.П.), 2 звернення щодо ремонту дороги Р-15 та бездiяльнiсть служби автомобiльних дорiг та iншi .
       Всього 6 звернень iз 72 перебували на вищестоящому контролi
       Як вбачається з наведеного вище:
       Основними причинами та умовами , що породжують письмовi заяви i скарги громадян, їх уснi звернення до мiського голови та дзвiнки на гарячу урядову лiнiю є:
       - старiння i зношенiсть мереж житлового фонду, дорiг, вiдсутнiсть в достатнiй кiлькостi коштiв на їх замiну чи ремонт;
       - незнання громадянами чинного законодавства з надання житлово - комунальних послуг.
       - вiдсутнiсть вiльного житла.
       - вiдсутнiсть фiнансового забезпечення наданих державою пiльг на перевезення;
       - збiльшенням кiлькостi громадяни що опиняються у скрутному становищi через хворобу, фiнансовi, житловi, сiмейнi проблеми, проблеми працевлаштування, тощо;
       - незнання громадянами чинного законодавства про захист своїх прав та неспроможнiсть матерiально захистити свої права в судi;
       - чималу роль у збiльшеннi кiлькостi звернень вiдiграють звернення окремих дiячiв громадських органiзацiй. (55 звернень (19.6 %)
       Виходячи з вищевикладеного можна зробити висновок, що Червоноградською мiською радою, її виконавчим комiтетом, мiським головою, його заступниками, керiвниками виконавчих органiв ради, комунальними пiдприємствами мiста , враховуючи соцiально-полiтичну значимiсть роботи з розгляду звернень громадян , ведеться системна робота по створенню необхiдних умов для реалiзацiї та гарантування конституцiйного права громадян на звернення , яку i надалi необхiдно удосконалювати. та вживати заходiв щодо зменшення повторних звернень та звернень до вище стоячих органiв влади та правоохоронних органiв
       Начальник загального вiддiлу Мартенс Т.О.

2019 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради