Червоноградський лiцей
80100, вул. С. Бандери, 17а, м. Червоноград, 80106. тел.3-82-57 - директор, 3-12-70 - секретар
E-mail: chergym@ukr.net Веб-сайт: www.chergym.org.ua
Фiнансова звiтнiсть: http://www.chergym.org.ua

Керiвник закладу - Савченко Наталiя Дмитрiвна
Освiта, заклад, рiк закiнчення - вища, Iвано-Франкiвський державний педагогiчний iнститут iменi Василя Стефаника, 1976
Педагогiчний стаж - 44роки
Стаж керiвної посади - 13 рокiв
Звання - "старший учитель"
Категорiя - вища

Заступник директора з навчально-виховної роботи - Устенко Надiя Андрiївна
Освiта, заклад, рiк закiнчення - вища, Черкаський державний педагогiчний iнститут, 1983
Педагогiчний стаж - 36рокiв
Стаж керiвної посади - 17 рокiв
Звання - "вчитель-методист"
Категорiя - вища

Заступник директора з навчально-виховної роботи - Солган Ольга Петрiвна
Освiта, заклад, рiк закiнчення - Луцький державний педагогiчний iнститут iменi Лесi Українки, 1985
Педагогiчний стаж - 35рокiв
Стаж керiвної посади - 9 рокiв
Звання - "старший учитель"
Категорiя - вища

Заступник директора з навчально-виховної роботи - Гут Алла Василiвна
Освiта, заклад, рiк закiнчення - Львiвський державний унiверситет iменi Iвана Франка
Педагогiчний стаж - 31 рiк
Стаж керiвної посади - 18 рокiв
Звання -"вчитель-методист"
Категорiя - вища

Рiвень квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв:
Всього працiвникiв - 48
З них педагогiв:
- спецiалiст вищої категорiї - 39
- спецiалiст I категорiї - 4
- спецiалiст II категорiї - 1
- спецiалiст - 4
Педзвання "Вчитель-методист" - 12
Педзвання "Старший учитель" - 19

Проблема, над якою працює школа:
Створення iнновацiйного освiтнього середовища для самореалiзацiї лiцеїстiв.

Спрямувати у 2020-2021 н.р. роботу педагогiчного колективу на виконання завдань:
1. Реалiзацiю поетапної розбудови лiцею у 2020-2027рр. та формування якiсної освiтньо-методичної бази профiльної середньої освiти.
2. Робота над реалiзацiєю основної проблеми закладу "Створення iнновацiйного освiтнього середовища для самореалiзацiї лiцеїстiв".
3. Забезпечення вивчення базових дисциплiн у 2020-2021 н.р. вiдповiдно до листа МОН України вiд 11.08.2020№1\9-430 "Щодо методичних рекомендацiй про викладання навчальних предметiв у ЗЗСО".
4. Створення безпечних умов органiзацiї освiтнього процесу та неухильне дотримання тимчасового порядку органiзацiї освiтнього процесу в лiцеї в перiод карантину.
5. Спрямування освiтнього процесу на виявлення та розвиток здiбностей та обдарувань особистостi, прогресу в досягненнi результатiв навчання та розвитку, зокрема формування вiдповiдних компетентностей, визначених державними стандартами.
6. Органiзацiя корегуючого повторення навчального матерiалу,опрацьованого учнями дистанцiйно, збiльшення навчального часу на узагальнення та закрiплення пiд час календарно-тематичного планування на 2020-2021 н.р.
7. Здiйснення науково-методичного та соцiально-психологiчного супровiду лiцеїстiв 10 класiв для забезпечення належного проходження профiльно-адаптацiйного рiвня профiльної середньої освiти i засвоєння ними освiтньої програми.
8. Спрямування дiяльностi на iнновацiйний розвиток та пiдвищення якостi освiтнiх послуг, проходження педагогами курсiв щодо роботи з мультимедiйною технiкою.
9. Активiзацiя системи роботи з обдарованими дiтьми, створення умов для розвитку їх здiбностей, самоосвiти, самореалiзацiї.
10. Продовження роботи над реалiзацiєю Виховної програми 2017-2022н.р. для забезпечення цiлiсного розвитку дитини.
11. Здiйснення нацiонально-патрiотичного виховання лiцеїстiв,активне залучення їх до органiв учнiвського самоврядування.
12. Органiзацiя освiтнього процесу за рiзними формами здобуття освiти, в тому числi системи дистанцiйної освiти лiцею через програму Human.
13. Здiйснення системного внутрiшнього монiторингу якостi освiтнiх послуг та контроль за рiвнем якiсного показника освiтньої дiяльностi лiцеїстiв.


2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради