Функцiональнi обов'язки
ТУРКО Наталiя Романiвна - заступник мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради
       У своїй дiяльностi керується Конституцiєю i законами України, постановами Верховної Ради України, указами i розпорядженнями Президента України, розпорядженнями, постановами i декретами Кабiнету Мiнiстрiв України, рiшеннями обласної ради, розпорядженнями голови обласної державної адмiнiстрацiї, рiшеннями мiської ради i виконавчого комiтету, розпорядженнями мiського голови, цим Положенням та iншими нормативними актами.

       Відповідає за:
       - пiдготовку програми соцiально-культурного розвитку мiста, цiльових програм з iнших питань самоврядування, подання їх на затвердження мiської ради, органiзацiя їх виконання; подання радi звiтiв про хiд i результати виконання цих програм;
       - органiзацiю управлiння закладами освiти, охорони здоров'я, культури, фiзкультури i спорту, оздоровчими закладами, якi належать Червоноградськiй територiальнiй громадi або переданi їй;
       - забезпечення здобуття неповнолiтнiми повної загальної середньої освiти; створення необхiдних умов для виховання дiтей, молодi, розвитку їх здiбностей, трудового навчання, професiйної орiєнтацiї, продуктивної працi учнiв; сприяння дiяльностi дошкiльних та позашкiльних навчально-виховних закладiв, дитячих, молодiжних та науково-просвiтницьких органiзацiй;
       - створення при загальноосвiтнiх навчальних закладах комунальної власностi фонду загальнообов'язкового навчання за рахунок коштiв мiсцевого бюджету, залучених з цiєю метою на договiрних засадах коштiв пiдприємств, установ та органiзацiй незалежно вiд форм власностi, а також коштiв населення, iнших джерел; контроль за використанням коштiв цього фонду за призначенням;
       - забезпечення регулярного безкоштовного пiдвезення до мiсця навчання i додому школярiв;
       - внесення узгоджених пропозицiй щодо вирiшення питань про надання професiйним творчим працiвникам на пiльгових умовах у користування примiщень пiд майстернi, студiї та лабораторiї, необхiдних для їх творчої дiяльностi;
       - здiйснення заходiв щодо органiзацiї медичного обслуговування та харчування у закладах освiти, культури, фiзкультури i спорту, оздоровчих закладах, якi належать Червоноградськiй територiальнiй громадi або переданi їй;
       - реалiзацiю державної полiтики щодо створення умов для розвитку культури, сприяння вiдродженню осередкiв традицiйної народної творчостi, нацiонально-культурних традицiй населення, художнiх промислiв i ремесел;
       - сприяння роботi творчих спiлок, нацiонально-культурних товариств, асоцiацiй, iнших громадських та неприбуткових органiзацiй, якi дiють у сферi охорони здоров'я, культури, фiзкультури i спорту, роботи з молоддю;
       - здiйснення заходiв щодо створення умов для занять фiзичною культурою i спортом за мiсцем проживання населення та в мiсцях масового вiдпочинку;
       - забезпечення у межах наданих повноважень доступностi i безоплатностi освiти та медичного обслуговування на територiї мiської ради, можливостi навчання в школах державною та рiдною мовою, вивчення рiдної мови у державних i комунальних навчальних закладах або через нацiонально-культурнi товариства;
       - забезпечення вiдповiдно до закону розвитку всiх видiв освiти i медичного обслуговування, розвитку i вдосконалення мережi освiтнiх i лiкувальних закладiв усiх форм власностi, фiзичної культури i спорту, визначення потреби та формування замовлень на кадри для цих закладiв, укладення договорiв на пiдготовку спецiалiстiв, органiзацiя роботи щодо удосконалення квалiфiкацiї кадрiв;
       - забезпечення вiдповiдно до законодавства пiльгових категорiй населення лiкарськими засобами та виробами медичного призначення;
       - органiзацiю здiйснення облiку дiтей дошкiльного та шкiльного вiку;
       - надання допомоги випускникам шкiл у працевлаштуваннi;
       - здiйснення заходiв щодо забезпечення школярiв, якi навчаються в державних i комунальних навчальних закладах, безоплатними пiдручниками, створення умов для самоосвiти;
       - органiзацiю роботи щодо запобiгання бездоглядностi неповнолiтнiх;
       - пiдготовку та внесення пропозицiй щодо вирiшення вiдповiдно до законодавства питань про повне державне утримання дiтей-сирiт i дiтей, якi залишилися без пiклування батькiв, у школах-iнтернатах, дитячих будинках, у тому числi сiмейного типу, професiйно-технiчних закладах освiти та утримання за рахунок держави осiб, якi мають вади у фiзичному чи розумовому розвитку i не можуть навчатися в масових навчальних закладах, у спецiальних навчальних закладах, про надання громадянам пiльг на утримання дiтей у школах-iнтернатах, iнтернатах при школах, а також щодо оплати харчування дiтей у школах (групах з подовженим днем);
       - внесення узгоджених пропозицiй щодо вирiшення питань про надання неповнолiтнiм, студентам, пенсiонерам та iнвалiдам права на безкоштовне i пiльгове користування об'єктами культури, фiзкультури i спорту, а також визначення порядку компенсацiї цим закладам вартостi послуг, наданих безкоштовно або на пiльгових умовах;
       - забезпечення охорони пам'яток iсторiї та культури, збереження та використання культурного надбання;
       - здiйснення реєстрацiї вiдповiдно до законодавства статутiв (положень) розташованих на територiї мiської ради закладiв охорони здоров'я, навчально-виховних, культурно-освiтнiх, фiзкультурно-оздоровчих закладiв незалежно вiд форм власностi; внесення пропозицiй до вiдповiдних органiв про лiцензування iндивiдуальної пiдприємницької дiяльностi у сферi охорони здоров'я;
       - вирiшення у встановленому законодавством порядку питань опiки i пiклування;
       - здiйснення згiдно iз законодавством заходiв соцiального патронажу щодо осiб, якi вiдбували покарання у видi обмеження волi або позбавлення волi на певний строк;
       - вирiшення вiдповiдно до законодавства питань про подання допомоги iнвалiдам, ветеранам вiйни та працi, сiм'ям загиблих (померлих або визнаних такими, що пропали безвiсти) вiйськовослужбовцiв, а також вiйськовослужбовцiв, звiльнених у запас (крiм вiйськовослужбовцiв строкової служби) або вiдставку, iнвалiдам з дитинства, багатодiтним сiм'ям у будiвництвi iндивiдуальних жилих будинкiв, проведеннi капiтального ремонту житла, у придбаннi будiвельних матерiалiв; вiдведення зазначеним особам у першочерговому порядку земельних дiлянок для iндивiдуального будiвництва, садiвництва та городництва;
       - органiзацiю призову громадян на строкову вiйськову та альтернативну (невiйськову) службу, а також їх мобiлiзацiї, пiдготовцi молодi до служби в Збройних Силах України, органiзацiї навчальних (перевiрочних) та спецiальних вiйськових зборiв; забезпечення доведення до пiдприємств, установ та органiзацiй незалежно вiд форм власностi, а також населення наказу вiйськового комiсара про оголошення мобiлiзацiї;
       - здiйснення заходiв щодо вiйськово-патрiотичного виховання населення;
       - сприяння у створеннi цiльових фондiв соцiальної допомоги iнвалiдам, визначення порядку i умов витрачання коштiв цих фондiв;
       - органiзацiю для малозабезпечених громадян похилого вiку, iнвалiдiв будинкiв-iнтернатiв, побутового обслуговування, продажу товарiв у спецiальних магазинах i вiддiлах за соцiально доступними цiнами, а також безоплатного харчування;
       - здiйснення заходiв щодо вирiшення питань про надання за рахунок коштiв мiсцевих бюджетiв ритуальних послуг у зв'язку з похованням самотнiх громадян, ветеранiв вiйни та працi, а також iнших категорiй малозабезпечених громадян; подання допомоги на поховання громадян в iнших випадках, передбачених законодавством;
       - пiдготовку i подання на затвердження ради цiльових мiсцевих програм полiпшення стану безпеки i умов працi та виробничого середовища, територiальних програм зайнятостi та заходiв щодо соцiальної захищеностi рiзних груп населення вiд безробiття, органiзацiя їх виконання;
       - забезпечення здiйснення передбачених законодавством заходiв щодо полiпшення житлових i матерiально-побутових умов iнвалiдiв, ветеранiв вiйни та працi, громадян, реабiлiтованих як жертви полiтичних репресiй, вiйськовослужбовцiв, а також вiйськовослужбовцiв, звiльнених у запас або вiдставку, сiмей, якi втратили годувальника, багатодiтних сiмей, громадян похилого вiку, якi потребують обслуговування вдома, до влаштування в будинки iнвалiдiв i громадян похилого вiку, якi мають потребу в цьому, дiтей, що залишилися без пiклування батькiв, на виховання в сiм'ї громадян;
       - вирiшення вiдповiдно до законодавства питань про надання пiльг i допомоги, пов'язаних з охороною материнства i дитинства;
       - пiдготовку та внесення пропозицiй щодо подання вiдповiдно до законодавства одноразової допомоги громадянам, якi постраждали вiд стихiйного лиха;
       - вирiшення вiдповiдно до законодавства питань про надання компенсацiй i пiльг громадянам, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи, в iнших випадках, передбачених законодавством;
       - органiзацiю проведення оплачуваних громадських робiт для осiб, зареєстрованих як безробiтнi, а також учнiвської та студентської молодi у вiльний вiд занять час на пiдприємствах, в установах та органiзацiях, що належать до комунальної власностi, а також за договорами - на пiдприємствах, в установах та органiзацiях, що належать до iнших форм власностi;
       - здiйснення контролю за охороною працi, забезпеченням соцiального захисту працiвникiв пiдприємств, установ та органiзацiй усiх форм власностi, у тому числi зайнятих на роботах iз шкiдливими та небезпечними умовами працi, за якiстю проведення атестацiї робочих мiсць щодо їх вiдповiдностi нормативно-правовим актам про охорону працi, за наданням працiвникам вiдповiдно до законодавства пiльг та компенсацiй за роботу в шкiдливих умовах;
       - пiдготовку i внесення пропозицiй щодо встановлення вiдповiдно до законодавства розмiрiв i порядку виплати щомiсячної допомоги особам, якi здiйснюють догляд за самотнiми громадянами, якi за висновком медичних закладiв потребують постiйного стороннього догляду;
       - здiйснення контролю за поданням вiдповiдно до закону пiдприємствами, установами та органiзацiями всiх форм власностi вiдомостей про наявнiсть вiльних робочих мiсць (посад); органiзацiя iнформування населення про потребу пiдприємств, установ та органiзацiй усiх форм власностi у працiвниках;
       - здiйснення контролю за бронюванням в порядку, встановленому законом, на пiдприємствах, в установах та органiзацiях незалежно вiд форм власностi робочих мiсць, призначених для працевлаштування осiб, якi вiдповiдно до законодавства потребують соцiального захисту i не спроможнi конкурувати на ринку працi, визначення нормативiв таких робочих мiсць; прийняття рiшень про створення на пiдприємствах, в установах та органiзацiях спецiальних робочих мiсць для осiб з обмеженою працездатнiстю, органiзацiя професiйної пiдготовки цих осiб; погодження проведення лiквiдацiї таких робочих мiсць;
       - здiйснення контролю за бронюванням робочих мiсць для вiйськовозобов'язаних на пiдприємствах, в установах та органiзацiях вiдповiдно до законодавства;
       - здiйснення заходiв щодо вiйськово-патрiотичного виховання населення.

       Здійснює керівництво:
       - центральною мiською лiкарнею;
       - вiддiлом у справах молодi та спорту;
       - вiддiлом освiти;
       - вiддiлом культури;
       - вiддiлом у справах дiтей;
       - центром соцiальних служб для молодi;
       - управлiнням працi i соцiального захисту населення;
       - територiальним центром по обслуговуванню одиноких престарiлих громадян.

       Організовує взаємодію з:
       - мiськрайонним управлiнням ГУ Держсанепiдемслужби у Львiвськiй областi;
       - мiським комiтетом Червоного Хреста;
       - аптечною мережею;
       - управлiнням ветеринарної медицини м. Червонограда;
       - Червоноградським МВК; - управлiнням пенсiйного фонду України в м. Червоноградi Львiвської областi;
       - Червоноградським мiським центром зайнятостi;
       - вiддiленням виконавчої дирекцiї фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi та профзахворювань України в м. Червоноградi.

       Організовує роботу комісії:
       - спостережної;
       - протиепiзоотичної;
       - протиепiдемiчної;
       - у справах альтернативної служби;
       - з питань захисту прав дитини;
       - мiської евакуацiйної;
       - по призначенню житлових субсидiй та державної соцiальної допомоги малозабезпеченим сiм’ям;
       - по розгляду заяв громадян про надання одноразової грошової допомоги;
       - з питань поновлення прав реабiлiтованих;
       - з питань вивчення справ безробiтних, котрi перебувають у станi довготривалого чи родинного безробiття;
       - з питань надання компенсацiї особам, якi мають право на безоплатне отримання вугiлля та побутовi потреби, але проживають в будинках з центральним опаленням;
       - з питань координацiйної дiяльностi з надання населенню житлових субсидiй за спрощеним порядком;
       - з перевiрки стану створення населенню умов для повноцiнного утримання та виховання дiтей;
       - з питань надання статусу деяким категорiям громадян;
       - з розгляду питань, пов’язаних iз встановленням статусу учасника вiйни;
       - з контролю за дотриманням законодавства про мови;
       - з контролю за дотриманням законодавства у сферi захисту суспiльної моралi;
       - з питань захисту прав повнолiтнiх осiб, якi за станом здоров'я не можуть здiйснювати свої права i обов’язки;
       - Громадською Радою при виконавчому комiтетi мiської ради;
       - з питань взаємодiї суб’єктiв соцiального супроводу сiмей та осiб, якi перебувають у складних життєвих обставинах;
       - з розгляду питань надання грошової допомоги постраждалим особам, чи особам, якi перемiщуються з тимчасово окупованої територiї України, або району проведення антитерористичної операцiї ;
       - робочою групою з питань реалiзацiї соцiальної та професiйної адаптацiї учасникiв АТО;
       - з питань взаємодiї суб’єктiв соцiального супроводу сiмей та осiб, якi перебувають в складних життєвих обставинах ;
       - координацiйною радою у справах iнвалiдiв.

       Організовує роботу:
       - мiського штабу з питань, пов’язаних iз соцiальним забезпеченням громадян України, якi перемiщаються з тимчасово окупованої територiї та районiв проведення антитерористичної операцiї;
       - координацiйної ради у справах iнвалiдiв;
       - координацiйної ради у справах захисту громадян, якi постраждали внаслiдок Чорнобильської катастрофи;
       - координацiйної ради з питань молодiжної полiтики;
       - координацiйної ради з питань сiм’ї та жiнки
       - координацiйної ради з питань протидiї ВIЛ-iнфекцiї/СНIДу та iншим соцiально небезпечним хворобам.

2016 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради