ПОВIДОМИТИ ПРО НЕЗАДЕКЛАРОВАНУ ПРАЦЮ Проект Статуту територiальної громади мiста Червоноград Громадська рада при виконкомi Червоноградської мiської ради Платформа реалiзацiї iдей для покращення твого мiста
Будинок дитячої та юнацької творчості Червонограда
80100, Львiвська область, м.Червоноград, вул. Миру, 5.
Тел.: 3-17-35 - директор, секретар, 3-16-07 - заступник
E-mail: bdut.cherv@gmail.com
Фiнансова звiтнiсть: http://4gd-btu.lvivedu.com
    Керiвник закладу:
    Дашковська Наталiя Володимирiвна
    Освіта повна вища, Волинський державний унiверситет iм. Л. Українки, 2001 р.
    Педагогiчний стаж – 12 рокiв

    Заступник директора:
    Рудиш Ольга Георгіївна
    Освіта повна вища, Дрогобицький педагогiчний iнститут, 1984
    Педагогiчний стаж – 30 рокiв 6 мiсяцiв
    Стаж керiвної посади – 19 рокiв
    Звання –
    Категорiя –

    Рiвень квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв:
    Всього працiвникiв – 42 ( з них: 6 чол. – за сумiсництвом; 5 чол. – у вiдпустцi по догляду за дитиною до досягнення нею три – шестирiчного вiку).
    З них педагогiв – 4
     - спецiалiст вищої категорiї - 1
     - спецiалiст I категорiї - 0
     - спецiалiст II категорiї - 3
     - спецiалiст - 0
     Проблема, над якою працює заклад:
     "Розвиток здiбностей та iнтересу вихованцiв до творчої дiяльностi через упровадження iнновацiйних освiтнiх технологiй"

     Основнi завдання закладу:
     - здiйснювати роботу зi збереження та розвитку мережi гурткiв з метою формування всебiчно розвиненої особистостi, задоволення потреб учнiвської молодi у творчiй реалiзацiї, професiйному самовизначеннi;
     - посилити контроль за вiдвiдуванням дiтьми занять та збереженням контингенту гурткiвцiв;
     - сприяти здiйсненню навчально-виховного процесу за типовими навчальними планами i програмами, що затверджуються центральним органом виконавчої влади;
     - продовжити роботу щодо охоплення дiтей – iнвалiдiв, дiтей – сирiт, дiтей з багатодiтних, малозабезпечених та неблагополучних сiмей, вихованцiв, якi стоять на облiку в школi, в КМСН, позашкiльною освiтою;
     - оновлювати iнформацiйний банк обдарованих дiтей;
     - посилити роботу над пiдвищенням рiвня навчальних досягнень вихованцiв та участi їх у рiзноманiтних конкурсах, змаганнях, фестивалях;
     - продовжити роботу щодо проведення заходiв популяризацiї та пропаганди здорового способу життя серед дiтей та пiдлiткiв; - продовжити роботу щодо органiзацiї вiдпочинку i оздоровлення учнiвської молодi та поєднання її з одночасним проведенням масових заходiв;
     - використовувати рiзноманiтнi традицiйнi, нетрадицiйнi, iнновацiйнi форми, методи i засоби роботи гурткiв;
     - сприяти пiдвищенню професiйного рiвня педпрацiвникiв через перепiдготовку кадрiв при ЛОIППО, рiзного рiвня семiнарiв, методоб’єднань, обмiн досвiдом, творчих майстерень, майстер – класiв тощо;
     - посилити роботу з вивчення та узагальнення передового педагогiчного досвiду;
     - забезпечити публiкацiю власних методичних розробок у профiльних перiодичних виданнях;
     - удосконалювати систему виховної роботи;
     - посилити роботу з нацiонально-патрiотичного виховання;
     - використовувати iнновацiйнi форми роботи з дiтьми та батьками;
     - продовжити спiвпрацю з громадськими органiзацiями мiста;
     - реалiзувати систему внутрiшнього контролю на основi управлiнських рiшень;
     - впроваджувати iнформацiйнi технологiї, комп’ютеризацiю та iнформатизацiю НВП;
     - вивчати i творчо впроваджувати в практику навчання i виховання гурткiвцiв педагогiчнi iнновацiї керiвникiв гурткiв мiста, областi, України;
     - забезпечувати ефективнiсть управлiння методичною роботою;
     - створювати безпечнi умови з охорони працi для вихованцiв i працiвникiв закладу. .

2015 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради