Вiддiл капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради
Вiддiл нформує

Сума коштiв бюджету розвитку на здiйснення заходiв з будiвництва, реконструкцiї i реставрацiї об"єктiв виробничої, комунiкацiйної та соцiальної iнфраструктури за об"єктами у 2020 роцi вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради станом на 25.06.2020р.

Iнформацiя про дiяльнiсть вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй ЧМР у 2018р.

      На 2018р. вiддiлом КБI ЧМР поданi пропозицiї на фiнансування з :
      - ДФРР - 5 об'єктiв
      - ДФ ОНПС - 4 об'єкти
      - ОФ ОНПС - 5 об'єктiв
      - Обласного бюджету вiдповiдно до програм - 6 об'єктiв


Iнформацiя по вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй ЧМР за 2017р.

      У 2017р. вiддiлом КБI ЧМР проведено 3 тендери на закупiвлю робiт по об'єктах:
      1. Будiвництво технологiчної лiнiї утилiзацiї шламiв (осадiв) вiд очищених стiчних вод Червоноградських очисних споруд - сума договору 14 745,465 45 тис.грн.
      На даний об'єкт у 2017р. передбачене фiнансування
      - 13 488,90 тис.грн. - Державний фонд ОНПС
      - 195,00 тис.грн. - Мiський бюджет розвитку
      2. Реконструкцiя скидного колектора очищених стiчних вод Червоноградських очисних споруд в с. Добрячин, Сокальського району Львiвської областi на дiлянцi вiд КОС м. Червоноград до автодороги Червоноград-Сокаль - сума договору 3 765,000 тис.грн.
      На даний об'єкт у 2017р. передбачене фiнансування
      - 1 000,00 тис.грн. - Обласний фонд ОНПС
      - 563,00 тис.грн. - Мiський бюджет розвитку
      3. Будiвництво спортивного майданчика зi штучним покриттям у м. Червоноград Львiвської областi - сума договору 3 577,00 тис.грн.
      На даний об'єкт у 2017р. передбачене фiнансування
      - 1 600,00 тис.грн. - ДФРР
      - 500,00 тис.грн. - Обласна програма "Спортивний майданчик"
      - 1 758,476 тис.грн - Мiський бюджет розвитку.
      У 2017р. вiддiлом капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради отримано:
      - 10 декларацiї на початок виконання будiвельних робiт
      - 3 дозволи на виконання будiвельних робiт
      - 8 повiдомлень про початок будiвельних робiт
      - 4 декларацiй про готовнiсть об'єкта до експлуатацiї.
      - 1 сертифiкат готовностi об'єкта до експлуатацiї
      Передано експлуатуючим органiзацiях 35 об'єктiв на загальну суму коштiв 17 578 615,68 грн. в т.ч:
      - 11 915 980,11 грн. - Будiвництво пiдприємства промислової переробки побутових вiдходiв потужнiстю до 100 тис.тон в рiк для м.Червонограда, Соснiвки i смт.Гiрник.
      - 2 853 342,83 грн. - Об'єкти освiтлення
      - 1 113 947,14 грн. - Об'єкти тепломережi
      - 1 395 719,60 грн. - Об'єкти водопровiдного господарства
      - 299 547,00 грн. - Будiвництво пам'ятника Тарсикiї Мацькiв на розi вулиць Б.Хмельницького та Героїв Майдану в м.Червоноградi Львiвської областi.
      На протязi 2017р. вiддiлом КБI ЧМР здiйснено технiчний нагляд на 95 об'єктах.
      Загальна сума освоєних коштiв становить - 37 358 283,63 грн.
      За участю Вiддiлу КБI ЧМР були проведенi:
      1. Капiтальнi ремонти закладiв освiти.
      2. Капiтальнi ремонти закладiв культури.
      3. Капiтальнi ремонти та реконструкцiї закладiв медицини.
      4. Капiтальнi ремонти лiфтiв.
      5.Капiтальнi ремонти внутрiшньоквартальних дорiг та дорiг комунальної власностi
      Загальна сума освоєних коштiв на об'єктах, де вiддiл КБI ЧМР у 2017 роцi виступав замовником становить 25 208 164,30 грн.


Вiддiл капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради iнформує

Відділ капітального будівництва та інвестицій Червоноградської міської ради повідомляє

Перелік об’єктів, замовником та головним розпорядником коштів по яких у 2016 році виступає відділ КБІ ЧМР

Перелiк об'єктiв м.Червонограда, якi пiдлягають поточному ремонту згiдно з програмою розвитку Червоноградської мiської ради на 2016 рiк

Перелiк дорiг, на яких пропонується проводитися капiтальний ремонт у 2016р.

Iнформацiя про стан виконання робiт по капiтальному i поточному ремонтах внутрiквартальних дорогах i дорогах комунальної власностi м.Червонограда станом на 06.10.2015р.

Iнформацiя про стан виконання робiт по капiтальному i поточному ремонтах внутрiквартальних дорогах i дорогах комунальної власностi м.Червонограда станом на 07.07.2015р.

Iнформацiя

      Вiддiл капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради iнформує, станом на 20.05.2015р. :
      1. Проведенi роботи:
      - поточний ремонт - дорога кварталу "Солокiя"
      - поточний ремонт дороги по вул.Гоголя
      - поточний ремонт дороги по вул.Пушкiна
      - поточний ремонт дороги по вул.С.Бандери
      - встановлено дитячi майданчики по вул.С.Банденри,47, бульвар Шухевича
      2. Роботи, якi проводяться:
      - капiтальний ремонт дороги по вул..Iвасюка
      - поточний ремонт дороги по вул. Поповича
      - поточний ремонт внутрiквартальних дорiг


Положення про вiддiл капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради

            I. Загальнi положення
      1.1. Вiддiл капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради/далi вiддiл/ є самостiйним виконавчим органом Червоноградської мiської ради, що нею утворюється, є їй пiдконтрольним та пiдзвiтним, пiдпорядковується виконавчому комiтету, мiському головi та першому заступнику мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради .
      1.2. Вiддiл в своїй дiяльностi керується Конституцiєю України, Законами України, постановами Верховної Ради України, указами i розпорядженнями Президента України, постановами i розпорядженнями Кабiнету Мiнiстрiв України, Законом України "Про мiсцеве самоврядування в Українi", рiшеннями мiської ради i виконавчого комiтету, розпорядженнями мiського голови, а також цим положенням.
      1.3. Вiддiл капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради утримується за рахунок коштiв мiського бюджету та за рахунок власних надходжень.
      1.4 Скорочена назва вiддiлу капiтального будiвництва та iнвестицiй Червоноградської мiської ради - Вiддiл КБI ЧМР.
            II. Основнi завдання вiддiлу
      2.1. Реалiзацiя повноважень виконавчих органiв Червоноградської мiської ради в галузi будiвництва, якi визначенi Законом України " Про мiсцеве самоврядування в Українi " та iншими нормативними актами.
      2.2. Забезпечення виконання завдань з будiвництва, реконструкцiї та капiтального ремонту житлових будинкiв, об'єктiв освiти, адмiнiстративних будiвель, комунального господарства, культурно-побутового й iншого призначення та ефективного використання капiтальних вкладень, що спрямовуються на цю мету.
      2.3. Сприяння впровадженню в будiвництво прогресивних проектних рiшень, застосуванню нових будiвельних матерiалiв, конструкцiй та виробiв.
      2.4. Забезпечення дотримання законодавства у сферi будiвництва, державних стандартiв, норм i правил будiвництва.
            III. Основнi функцiї вiддiлу
      3.1. Виконує функцiї замовника з будiвництва, реконструкцiї та капiтального ремонту об'єктiв комунального господарства, освiти, культурно-побутового й iншого призначення та забезпечення дотримання законодавства в галузi будiвництва.
      3.2. Готує пропозицiї до проекту програми iнвестицiйного розвитку i проекту мiського бюджету.
      3.3. Розробляє на основi пропозицiй виконавчих органiв Червоноградської мiської ради поточнi й перспективнi програми капiтального будiвництва, складає перелiки проектiв будов, титульнi списки будов та проектно-розвiдувальних робiт i подає їх на затвердження в установленому порядку.
      3.4. Здiйснює передачу в установленi термiни проектним органiзацiям завдань на проектування, вихiдних даних та iнших документiв, необхiдних для виконання проектних робiт та розробки проектно-кошторисної документацiї.
      3.5. Розмiщує замовлення на проектно-пошуковi роботи, укладає з проектними органiзацiями договори на розробку проектно-кошторисної документацiї та здiйснення ними авторського нагляду забудiвництвом.
      3.6. Приймає вiд проектних органiзацiй проектно-кошторисну та iншу документацiю, перевiряє комплектнiсть та якiсть одержаної, погоджує i затверджує її в установленому порядку та передає будiвельним органiзацiям.
      3.7. Розмiщує замовлення на капiтальне будiвництво /складає протоколи намiрiв, проводить торги/ укладає з будiвельними органiзацiями вiдповiднi договори; разом з пiдрядними органiзацiями визначає i погоджує цiни на будiвництво об'єктiв вiдповiдно до дiючих нормативних документiв.
      3.8. Забезпечує реєстрацiю в iнспекцiї державного архiтектурно-будiвельного контролю вiдповiдних iнженерно-технiчних працiвникiв органiзацiй, що безпосередньо здiйснюють будiвництво об'єктiв i технiчний нагляд, одержує дозвiл на виконання будiвельно-монтажних робiт.
      3.9. Сприяє забезпеченню геодезичної основи для будiвництва.
      3.10. Сприяє забезпеченню будiвництва технологiчним, енергетичним та iншим устаткуванням, апаратурою, матерiалами, поставку яких вiдповiдно до договору покладено на замовника.
      3.11. Передає будiвельнiй органiзацiї в погодженi з нею термiни документи про наданi дозволи вiдповiдних органiв на:
      а/ виконання будiвельно-монтажних робiт;
      б/ вiдведення земельної дiлянки пiд будiвництво;
      в/ проведення робiт в зонi повiтряних лiнiй електропередачi та лiнiй зв'язку, що експлуатуються, а також на розкриття шляхових покриттiв.
      г/ проведення робiт у мiсцях, де проходять пiдземнi комунiкацiї, з передачею будiвельнiй органiзацiї схем усiх таких комунiкацiй/ кабельних, газових, водопровiдних, каналiзацiйних та iнших/, розмiщених на територiї будiвельного майданчика.
      д/ користування пiд час проведення будiвельних робiт у населених пунктах електроенергiєю, газом, водою, парою вiд iснуючих джерел вiдповiдно до проекту органiзацiї робiт;
      3.12. Здiйснює технiчний нагляд за будiвництвом, реконструкцiєю,капiтальним ремонтом контроль за вiдповiднiстю обсягiв та якостi виконаних робiт проектам: технiчним умовам i стандартам.
      3.13.Погоджує з вiдповiдними органiзацiями питання, пов'язанi з установкою вантажопiдйомних пристроїв, устаткування та апаратiв, що працюють пiд тиском, забезпечує випробування зазначених технiчних засобiв.
      3.14. Забезпечує виконання пусконалагоджувальних робiт i пiдготовку об'єктiв до експлуатацiї.
      3.15. Бере участь у створеннi й роботi комiсiї з попередньої перевiрки будiвельної готовностi об'єктiв для пред'явлення їх державнiй приймальнiй комiсiї.
      3.16. Пред'являє державнiй приймальнiй комiсiї завершенi будiвництвом i пiдготовленi до експлуатацiї об'єкти, забезпечує комiсiю необхiдними для роботи документами, бере участь у її роботi.
      3.17. Готує пропозицiї щодо передачi завершених будiвництвом та введених в дiю об'єктiв пiдприємствам та органiзацiям, на якi покладено їх експлуатацiю.
      3.18. Приймає вiд пiдрядника за актом законсервованi або припиненi будiвництвом об'єкти i вживає заходи для їх збереження, вносить iнвесторам пропозицiї щодо подальшого використання об'єктiв незавершеного будiвництва.
      3.19. Перевiряє пред'явленi до сплати документи пiдрядних органiзацiй, постачальникiв, проектних та iнших органiзацiй щодо виконання робiт, поставки продукцiї та надання послуг.
      3.20. Вносить Червоноградськiй мiськiй радi пропозицiї про створення пiдприємств для виготовлення обладнання, будiвельних матерiалiв i виробiв, проведення будiвельних, монтажних i пусконалагоджувальних робiт.
      3.21. Розглядає звернення громадян, що належить до його компетенцiї, приймає вiдповiднi рiшення.
      3.22. Надає на договiрних засадах послуги замовника будiвництва та реконструкцiї пiдприємствам i органiзацiям незалежно вiд форм власностi та окремим громадянам.
      3.23. Забезпечує своєчасне i в повному обсязi фiнансування проектно-пошукових робiт i будiвництва об'єктiв вiдповiдно до титульних спискiв будов та укладання договорiв.
      3.24. Здiйснює розрахунки з постачальниками за устаткування i матерiали замовника, проводить передмонтажну ревiзiю устаткування, що знаходиться на складах понад нормативний термiн зберiгання.
      3.25. Здiйснює розрахунки за закiнченi будiвництвом об'єкти.
      3.26. Розмiр коштiв, що передбачається у вартостi будiвництва на утримання служб замовника, визначається згiдно з нормативами, що встановлюються Державним комiтетом будiвництва, архiтектури та житлової полiтики України.
      3.27. Здiйснює iншi функцiї, пов'язанi з реалiзацiєю покладених на мiську раду завдань у галузi будiвництва.
            IV.Права вiддiлу
      4.1. Залучати спецiалiстiв iнших пiдроздiлiв мiської ради, пiдприємств, установ та органiзацiй, об'єднань громадян /за погодженням з їхнiми керiвниками/ для розгляду питань, що належать до його компетенцiї.
      4.2. Одержувати в установленому порядку вiд iнших пiдроздiлiв мiської ради, пiдприємств, установ та органiзацiй iнформацiю, документи, iншi матерiали, а вiд мiсцевих органiв державної статистики безоплатно статистичнi данi, необхiднi для використання покладених на нього завдань.
      4.3. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенцiї.
      4.4. Створювати за погодженням з виконкомом мiської ради iнвестицiйнi фонди iз залученням додаткових коштiв юридичних i фiзичних осiб для формування програм будiвництва.
      4.5. Розпоряджатися коштами, передбаченими у вартостi будiвництва на здiйснення функцiй замовника, вiдповiдно до чинного законодавства України.
            V. Органiзацiя дiяльностi вiддiлу
      5.1. Вiддiл у процесi покладених на нього завдань взаємодiє з iншими пiдроздiлами мiської ради, а також з пiдприємствами, установами та органiзацiями.
      5.2. Вiддiл очолює начальник, який призначається на посаду мiським головою на конкурснiй основi.
      5.3. На час вiдсутностi начальника виконуючий його обов'язки призначається розпорядженням мiського голови.
      5.4. Керiвництво вiддiлу, несе персональну вiдповiдальнiсть за виконання покладених на вiддiл завдань.
      5.5. Керiвник органiзовує роботу по пiдбору та формуванню кадрового резерву вiддiлу, вiдповiдає за професiйну пiдготовку, перепiдготовку працiвникiв вiддiлу.
      5.6. Розподiляє обов'язки мiж працiвниками вiддiлу; розробляє посадовi iнструкцiї та подає їх на затвердження заступнику мiського голови з питань дiяльностi виконавчих органiв ради.
      5.7. Видає в межах своєї компетенцiї накази, органiзовує i контролює їх виконання.
      5.8. Положення про вiддiл затверджує мiська рада.
      5.9. Вiддiл є юридичною особою, має самостiйний баланс i рахунки в установах банкiв, печатку iз зображенням Державного герба України i своїм найменуванням.
      5.10. Веде бухгалтерський i статистичний облiк, складає i у визначенi термiни подає в установленому порядку вiдповiдним органам звiтнiсть з усiх видiв дiяльностi за затвердженими формами, несе вiдповiдальнiсть за їх достовiрнiсть.
      5.11. Майно, що перебуває на балансi вiддiлу є комунальною власнiстю Червоноградської мiської ради i передано вiддiлу в оперативне управлiння.
      5.12. Реорганiзацiя, лiквiдацiя вiддiлу проводиться Червоноградською мiською радою згiдно з чинним законодавством.
      5.13. Граничну чисельнiсть, фонд оплати працi працiвникiв та видатки на утримання вiддiлу затверджує мiська рада.


2012 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради