Культура - бiблiотеки мiста << Назад
 Василь Бобинський (1898-1938)
    Український поет, перекладач i публiцист. Репресований як ворог народу, вiн подiлив долю багатьох iнших iнтелiгентiв 30-х рр..
    Народився поет 11 березня 1898 р. в Кристополi (нинi м. Червоноград) на Львiвщинi, у родинi залiзничника. Навчався у гiмназiях Львова та Вiдня. Особливу увагу придiляв вивченню iноземних мов. Пiд час першої свiтової вiйни В. Бобинський - у лавах українських сiчових стрiльцiв. На цей час припадають його першi публiкацiї.
    З 1922 р. спiвробiтничав у революцiйнiй пресi Захiдної України, за що 1926 р. був кинутий за грати i просидiв п'ять мiсяцiв у львiвськiй тюрмi. З 1925 р. редагував i видавав лiтературний тижневик революцiйного спрямування "Свiтло". Був одним iз органiзаторiв групи революцiйних письменникiв Захiдної України "Горно", редактором журналу "Вiкна". У 1930 р. переїхав до Радянського Союзу, жив у Харковi. Був членом лiтературних органiзацiй "Захiдна Україна" та ВУСПП. Перекладав твори росiйських, польських, нiмецьких i французьких письменникiв, виступав як публiцист.
    Поетичну спадщину В. Бобинського складають збiрки "В притворi храму" (1919), "Нiч кохання" (1923), "Тайна танцю" (1924), "Поезiї. 1920-1928" (1930), поема "Смерть Франка" (1927), а також публiцистика "Статтi й памфлети" (1933).
    Однак, творчий шлях поета був перерваний, 25 грудня 1933 р. його було заарештовано за звинуваченням у контрреволюцiйнiй дiяльностi.
    А 28 сiчня 1938 р. розстрiляно.
    Реабiлiтований посмертно 26 жовтня 1956 р.
    В м. Червоноградi споруджено пам'ятник поету. Його iм'ям названо вулицю мiста.
    На головну культура бiблiотеки...

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради