На початок<< Вверх<< Культура - бiблiотеки мiста с.9 >>Вниз >>На кiнець
Червоноградська мiська централiзована бiблiотечна система
Поштова адреса : м. Червоноград , вул. С. Бандери,11
Ел. адреса: library_chervonograd@ukr.net
Тел. (03249) 2-43-57, 2- 26-96
Директор - Покотило Надiя Павлiвна
Заст. директора по роботi з дiтьми - Дуда Надiя Степанiвна
Заст. директора з господарських питань - Сойко Галина Григорiвна
Провiдний методист Пилипчук Надiя Iванiвна

Бiблiотеки Червонограда
1.Червоноградська мiська центральна бiблiотека, вул. С. Бандери,11;тел.2-42-18 (вiддiл обслуговування).
2.Бiблiотека-фiлiя №1, вул. Св. Володимира,4; тел. 3-99-83.
3. Бiблiотека-фiлiя №3, вул.Грушевського, тел.2-61-28.
4. Бiблiотека-фiлiя №4, вул.Миру, тел. 2-41-59.
5. Бiблiотека-фiлiя №5, м.Соснiвка, вул.Галицька,7а; тел. 3-42-39.
6. Бiблiотека-фiлiя №6,сел.Гiрник, вул.Грушевського,17а; тел.3-51-38.
7. Бiблiотека-фiлiя № 7, м.Соснiвка, вул.Галицька,3а; тел.3-43-31.
8. Бiблiотека-фiлiя № 8, вул.Соборна,2; тел.3-99-34.
9. Бiблiотека-фiлiя №9, вул.Шевченка,15; тел.2-11-77.
10 .Мiська бiблiотека для дiтей,Шептицького,1; тел.2-10-90.
 Професiйний тренiнг "Жiноче обличчя колективу.Соцiально-психологiчний клiмат"
    Є два способи керувати жiнками, але:.нiхто їх не знає
    Фрэнк Хаббард (1868-1930), американский карикатурист
    Вважається, що в жiночому колективi складно працювати. Чи так це? Що у жiнок своя природа, свої психофiзiологiчнi особливостi, iнтелектуальнi та моральнi установки, знати та враховувати якi необхiдно всiм, - i керiвникам, у складi колективiв яких жiнки, i пiдлеглим, якi працюють пiд керiвництвом жiнки. В чому ж полягають цi особливостi? Тi та iншi питання розглядались у ходi професiйного тренiнгу "Жiноче обличчя колективу.Соцiально-психологiчний клiмат", який проходив в останнiй день жовтня у центральнiй бiблiотецi.Тренiнг провела психолог Iванна Львiвна Адамчук. Робота у групах зумовила активну участь усiх присутнiх.
    Детальнiше...

 Семiнар "Сучасна iнформацiйна дiяльнiсть: бiблiотечний аспект"
    Пiдвищення соцiальної i iнформацiйної ролi бiблiотек диктує новi вимоги до сучасного бiблiотекаря, який є посередником мiж користувачем i книгою чи будь-яким iншим носiєм iнформацiї. Зростання обсягiв iнформацiї вимагає її якiсної переробки, нових форм роботи. Наскiльки iнформацiйний простiр бiблiотеки вiдповiдає запитам користувачiв, настiльки успiшною є робота в цiлому. З метою надання ефективних iнформацiйних послуг користувачам бiблiотек 5 червня 2013 року на базi центральної бiблiотеки для працiвникiв бiблiотечних установ ЧМЦБС вiдбувся семiнар "Сучасна iнформацiйна дiяльнiсть: бiблiотечний аспект". Пiд час проведення семiнару обговорювались проблемнi питання щодо сучасних форм i методiв забезпечення провiдних напрямкiв iнформацiйно-бiблiографiчної дiяльностi, йшлося про необхiднiсть пошуку шляхiв їх вирiшення, колеги обмiнювались досвiдом своєї роботи.
    Детальнiше...

 Пройшов професiйний тренiнг "Управлiння часом"
    Час - це матерiал з якого "зроблене" життя. Будь-який ресурс в ходi життя може губитися i накопичуватися. Час - тiльки витрачається. Управлiння часом є одним iз напрямкiв особистого та професiйного зростання. Насправдi ми вчимося управляти своїми планами, дiями, вчинками.Ми не керуємо часом, ми керуємо собою!
    З цiєю метою для працiвникiв бiблiотечних установ 23 квiтня у центральнiй бiблiотецi пройшов професiйний тренiнг "Управлiння часом". Для проведення тренiнгу було запрошено висококвалiфiкованого психолога Адамчук Iванну Львiвну.
    Детальнiше...

 Вшановуємо Василя Бобинського
    На вiдзначення 115-ї рiчницi вiд дня народження нашого видатного земляка - поета, публiциста,перекладача, лiтературного критика Василя Петровича Бобинського мiськi бiблiотеки Червонограда органiзували та провели цiлий ряд цiкавих i змiстовних заходiв - лiтературнi вечори, поетичнi години, книжковi виставки, тематичнi полицi тощо.
    Так у бiблiотецi-фiлiї №2 було проведено лiтературну годину "Василь Бобинський - доба i доля". У бiблiотецi -фiлiї №3 увагу читачiв привертає книжкова виставка "Василь Бобинський: лiтературний портрет". Лiтературнi читання "Гаряче серце у залiзному панцирi" вiдбулися у бiблiотецi - фiлiї №9, а мiська бiблiотека для дiтей запросила юних читачiв на вечiр - елегiю "Василь Бобинський - знаний i незнаний".
    Детальнiше...

 Василь Бобинський (1898-1938)
    Український поет, перекладач i публiцист. Репресований як ворог народу, вiн подiлив долю багатьох iнших iнтелiгентiв 30-х рр..
    Народився поет 11 березня 1898 р. в Кристополi (нинi м. Червоноград) на Львiвщинi, у родинi залiзничника. Навчався у гiмназiях Львова та Вiдня. Особливу увагу придiляв вивченню iноземних мов. Пiд час першої свiтової вiйни В. Бобинський - у лавах українських сiчових стрiльцiв. На цей час припадають його першi публiкацiї.
    Детальнiше...

На початок<< Вверх<< Культура - бiблiотеки мiста с.9 >>Вниз >>На кiнець

2017 Виконавчий комiтет Червоноградської мiської ради